Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. december (68. évfolyam 270-292. szám)

1934-12-01 / 270. szám értesítője

2 Árverés. IPb. XI. 115271/1934. (szárm. iDr. Ha­asz Bertalan és idr. Haasz István .budapesti ügyvédek által képviselt Graf és Bárdos utóda budapesti cég javára 290 pengő 10 fillér töke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 215144. számú Végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi október hó 24-én le- és felülfoglalt és 5756 pengő 50 fillérre be­csült ingóságokra az előbb nevezett, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi foglaltatok javára ■— de csak arra az esetre, ha kielégítési­­joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs —■ az árverés megtartására határ­időül 1934. évi december hó 5. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, végrehajtást szenvedő üzletébe : Győ-­rött, Baross-u. 25. szánt és folyt. Deák Ferenc-u. 12­ .szám és folyt. Pásztor-u. 12. szánt alá, amikor a le­foglalt üzleti berendezések, árucikkek, lovak, kocsik, lószerszámok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a kikiáltási ár kétharmadáért, készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Győr, 1934. évi november hó 12-én. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 15151 Ingatlan árverések. Árverés. 11635/1934. tkv. szánt. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület végrehajtatának Balog Fe­renc és neje Bernát Anna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehaj­tási árverést 43.50 valóságos aranydollár tőkekövetelés, ennek és pedig 21.7,5 valóságos aranydollárnak 1931. július hó 1. napjától. 21.75 valóságos aranydollárnak 1932. évi január hó 1. napjától járó 10% késedelmi kamata, 1 % birság. 48 . 45 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 18 % költség, valamint a csatlakozottnnk kimondott Spigel Samu 50 P és Vacuum Oil Company Bk 54 I’ 21 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, ■a gyöngyösi kir. járásbíróság területén levő, Gyön­gyöstarján községben fekvő, végrehajtást szenvedők nevén álló s a gyöngyöstarjáni 2573. számú telekkönyvi betétben A. III. 1—3. sorszám, 2548. hrszám alatt fog­lalt 205 négyszögöl területű rét az Előrét dűlőben, 2549. hrszám alatt foglalt 1 kat. hold 349 négyszögöl területű rét u. o. és a 419. sz. betét A­ lapján beveze­tett közös legelőből járó Hetvenkettő/12528 rész egész ingatlanra 1478 P 50 fillér kikiáltási árban, a gyöngyöstarjáni 2573. számú telekkönyvi betétben A. + 5. sorszám, 4080. srszám alatt foglalt 595 négy­szögöl területű szántó az Ó Gereg dűlőben egész in­gatlanra 185 P 50 fillér kikiáltási árban, az u. e. betétben A. + 6. sorszám, 2196. hrszám alatt foglalt 607 négyszögöl területű szőlő a Pattonos dűlőben egész ingatlanra 607 P kikiáltási árban, a gyöngyöstarjáni 2573. számú telekkönyvi betétben A. ,+­ 3. sorszám, 812/22. hrszám alatt foglalt 1446 négyszögöl területű szántó a Csipkés Alsó dűlőben levő egész ingatlanra 1446 P kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A.­­+­ 4. sorszám, 817/9. hrsz. alatt foglalt 554 négyszögöl területű rét a Lógi Alsó dűlőben levő egész ingatlanra 124 P 50 fillér kikiáltási árban, a gyöngyöstarjáni 1622. szám­i telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 3355. hrszám alatt foglalt 1 kat. hold 1366 négyszögöl területű szántó a II. dűlőben egész ingatlanra 1019 , 50 fillér kikiáltási árban, a gyöngyöstarjáni 2573. számú telekkönyvi betétben A. IV. 1—14. sorszám, 4280. hrszám alatt foglalt 336 négyszögöl területű legelő a Máspataki és Grófi Rész dűlőben, 4256/6. hrszám alatt foglalt 1 kat. hold 1085 négy­szögöl területű a Kalla Palaga dűlőben, 4272/86. hrszám alatt foglalt 110 négyszögöl területű erdő a Máspataki és Grófi Rész dűlőben, 4272/87. hrszám alatt foglalt 8 négyszögöl területű erdő ugyanott, 4272/88. hrsz. alatt foglalt 15 négyszögöl területű e­rdő ugyanott, 4272/89. hrszám alatt foglalt 96 négyszögöl területű erdő ugyanott, 4273/1. hrszám alatt foglalt 1336 négyszögöl területű erdő ugyanot!,­ 4273/2. hrszám alatt foglalt 180 négyszögöl területű erdő ugyanott. 4273/3. hrszám alatt foglalt 62 négyszögöl területű erdő ugyanott, 4273/4. hrszám alatt foglalt 2 kat. hold 45 négyszögöl területű erdő ugyanott. 4281/2. b. 19. hrsz. alatt foglalt 26 négyszögöl területű legelő ugyanott, 4281/2. "b. 20. hrsz. alatt foglalt 830 négyszögöl terü­­­letű­ legelő ugyanott, 4281/2. b. 21. hrsz. alatt foglalt 12 négyszögöl terü­letű legelő ugyanott, 4281/2. ib. 22. hrsz. alatt foglalt 30 négyszögöl terü­letű legelő ugyanott levő egész ingatlanra 579 , 50 fillér kikiáltási árban, a gyöngyöstarjáni 2572. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 2942. hrszám alatt foglalt 1 kat. hold 1316 négyszögöl területű szántó az első dűlőben levő ingatlanra 1367 . kikiáltási árban, a gyö­ngyöstarjáni 2573. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 505. hrszám alatt foglalt 357 négy­szögöl területű kert a beltelekben, 566. hrszám alatt foglalt 111 négyszögöl területű 116 n. s. sz. alatti ház és udvartér a beltelekben és a 419 számú betét A­­lapján bevezetett közös legelőiből járó har­minchat/ 12528 rész egész ingatlanra 1784 , 50 fillér kikiáltási árban és az u. o. betétben A. II. 1—2. sorszám, 3065. hrszám alatt foglalt 1 kát. hold 1111 négyszögöl területű szántó az Első és 3202. hrszám alatt foglalt 1 kát. hold 1033 négyszögöl területű szántó a Második dűlőben 3081 P kikiáltási árban és pedig a fenti ingatlanokra Bakos Antalné sz. Ludányi Katalin javára bekebelezett haszon­­élvezeti jog teljes épségben t­artása mellett, de mégis azzal a feltétellel, hogy amennyiben az ingatlanok a haszonélvezeti jog fenntartásával olyan árban adatnak el, mely a haszonélvezeti jog telekkönyvi bejegyzését megelőző tehertételek fedezeti szempontjából megálla­pított 6880 pengőt meg nem üti, az árverés hatályta­lanná válik s az ingatlanok a kitűzött határnapon a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül újból elárverez­­tetnek. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1935. évi január hó 17. (Tizenhét) napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: Az árverés alá eső 565., 566. hrsz. és az ehhez tar­tozó harminchat/12528 rész­legelőilletőség ingatlant a kikiáltási ár felénél s a többi ingatlanokat annak két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem­ lehet. Ha az árverést csupán a csatlakozottnak kimondott Spigel Samu 50 P tőke és jár., továbbá a Vacuum Oil Company Rt. 54 P 21 fillér tőke és jár. iránti követe­lésének behajtása végett csupán a csatlakozott végre­hajtók kérelmére kell megtartani s ez esetben minden egyes ingatlan csupán 9769 P 09 fillérért, azaz kilenc­­ezerhétszázh­atvankilenc pengő 09 fillérért adható el, de együtt az összes ingatlanok eladhatók ezen összegért. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-átóll meghatározott árfolyammal számított­­ óvadékképes­­értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikilátási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékéig kiegészíteni. Gyöngyös, 1934. évi szeptember hó 24-én. A gyöngyösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 15142 Árverés. 6883/1934. tkvi szám. Magyar Földhitelintézet végrehajtatának Nagy József és neje Faragó Anna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 71,45 dollár tőkekövetelés és járuléka behajtása végett a hevesi kir. járásbíróság területén levő, Tarnazsadány községben fekvő s I. a tarnazsadány­ 1074. számú betétben A-Fl. sor-, 450/4. hrsz. alatti ingatlanra 78 P kikiáltási árban, II. az ugyanottani 167. számú betétben A. III. 3., 4. sor-, 1193., 1245. hrsz. alatt felvett ingatlanból Nagy Józsefet illetett 1/4 rész illetőségére 144 P kikiáltási árban, III. az ugyanottani 168. számú betétben A. IV. 5. sorsz. alatt felvett ingatlanból Nagy József nevén állott 1/4 rész illetőségére 47 P kikiáltási árban, IV. az ugyanottani 1187. számú betétben A+1.4. sor­, 554/1., 560/2., 554/2., 560/30. hrsz. alatt felvett ingatlanra 910 P kikiáltási árban és végül V. az ugyanottani 325. számú betétben A. II. 1., 2. sor­, 913., 1082. hrsz. alatt felvett ingatlanból Nagy Józsefet illetett 1/4 rész illetőségére 186 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi január hó 11. napján délelőtt 10 órakor Tarnazsadány községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a Magyar Földhitel­intézet kérésére tartott árverésen a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Heves, 1934. évi október hó 4. napján. A hevesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8892 Árverés. 7038/1934. tkvi szám. Az Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtatának, Szekeres László végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3.200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kir. já­rásbíróság területén levő, Nádudvar községben fekvő s a nádudvari 2953. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1., 4—7., 16—14., 16., 17., 20., 27., 28. sorszám, 7615., 7618., 7619., 7620., 7621., 7627/2., 7628 .- 7629/2., 7630., 7631- 7633., 7634., 7638/1-a, 7648/1., 7622/1. hrsz. a. foglalt, 1 hold 1419 négyszögöl + 5 hold 1329 négy­szögöl, +­ 703 négyszögöl, 1480 négyszögöl, + 11 hold 1233 négyszögöl, + 4 hold 464 négyszögöl, + 9 hold 151 négyszögöl, + 4 hold 1496 négyszögöl, +■ 2 hold 300 négyszögöl + 11 hold 150 négyszögöl, -1- 7 hold 65 négyszögöl, -1 61 hold 1012 négyszögöl, -j- 3 hold .711 négyszögöl, 30 hold 193 négyszögöl, 1- 3 hold .1376 négyszögöl területű Szekeres László nevén álló, Borzas dülőbeli szántó, legelő, rét, ház, udvar és gazda-­ sági épület és újra 59.010 pengő 50 fillér kikiáltási árá­ban elrendelte azzal, hogy a Pesti Hazai Első Takarék­­pénztár Egyesület javára a kikiáltási ár kétharmadánál, Mezőgazdasági Ipari és Gépkereskedelmi Rt. javára 50.500 pengő, Első Magyar gazdasági gépgyár Rt. javára 68.600 pengő, Tiszántúli körzeti mezőgazdasági Hitelszövetkezet ja­vára 87.500 pengő, Első Magyar Általános Biztosító Társaság javára 98.250 pengő, Gelbmayer és Weinstock javára 100.300 pengő, Vacuum Oil Company Rt. javára 103.250 pengő, Khane Mezőgazdasági Gépgyár Rt.­­ javára 11­3.150 pengő, Magyar Általános Hitelbank javára 113.350 pengő, Steaua magyar Kőolaj Rt. javára 116.400 pengő, Fonciére Általános Biztosító Intézet javára 117.100 pengő, Barna Imre javára 119.560 pengő, Kárpáthia Olajkereskedelmi Rt. javára 127.100 pengő, Pozsár Pál javára 128.300 pengő, Finomított vacuum olajok kereskedelmi Rt. 128.800 pengő, Phőbus műszaki és olajkereskedelmi Rt. javára, 130.500 pengő,­­ Dávid Ignác javára 132.700 pengő, Kovács István javára 133.350 pengő, Országos Központi Hitelszövetkezet javára 134.200 pengő, Magyar Hollandi Bank Rt. javára 138.000 pengőnél alacsonyabb áron a fedezeti elv folytán nem adható el. Az árverést 1935. évi február hó 11. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 30. sz., földszint 2. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki­ az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Püspökladány, 1934. évi október hó 22. napján. A püspökladányi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15141 Árverés. 11779/1934. szem­. Magyar Általános Taka­rékpénztár végrehajtatának Erdei János és neje Ács Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár­verést 538 , 30 fillér tőkekövetelés és járulékai behaj­­tása végett a gyulai kir. járásbíróság területén levő, Kötegyán községben fekvő s a 1071. számú betétben A. + 2. sorszám, 2278/2. hrsz. szántó Tarjánban 1672 pengő kikiáltási árban, az u. o. 1+­ 3. sorszám, 2278/3. hrsz. szántó Tarjánéban­ 990 pengő, az u. o. 2289/2. hrsz. szántó Tarjámban 325 pengő, az u. o. 5. sorszám, 2290. hrsz. szántó Tarj­­ánban 203 pengő, az u. o. A. I+­ 6. sorszám, 2291. hrsz. szántó Tarjánban 1365 pengő és az u. o. A. -I- 7. sorszám, 2292. hrsz. szántó Tarjánban 7 pengő kikiál­tási árban, a kötegyáni 1114. számú betétben Á. I. 1—4. sóm­ széni, 1463/1., 1464/2., 1465/2., 1466/2. hrsz. rét, szántó, rét, szántó Sármáséren 1290 pengő kikiáltási árban, a kötegyáni 1115. számú betétben 1463/2., 1464/1., 1465/3., 1466/3., 1467/1., 1469/1., 1470/1., 1468. hrsz. rét és szántó Sármáséren 1312 pengő, u. o. 1073. sz. betétben A. I. 2., 4., 5. sorszám, 2279/3., 2281/3., 2280. hrsz. szántó és lakóházra 2859 pengő, u. o. 416. sz. betétben A. I. 1. sorszám, 190. hrsz. 115­6. i. sz. ház­nak B. 5. alatt Erdei János nevén álló részére 220­0 kikiáltási árban azzal, hogy jelen árverés a kötegyáni 416., 1073. sz. betétben C. 3., 13. sorszám alatt özv. Erdei Sándorné sz. Bujdosó Juliánna javára bekebele­zett özvegyi haszonélvezeti jogot nem érinti, mégis ezen szolgalmi jogot megelőzőleg a tehertételek összegét a kötegyáni 1073. sz. betétben foglalt ingatlanra nézve 18.000 pengőben állapítja meg , kimondja, hogy ha ezen utóbbi ingatlanra a vételár a most megállapított összeget el nem éri, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan a szolgalmi jog nélkül fog nyomban el­adatni. Az árverést 1934. évi december hó 28. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Erdély S.­utca 12. szám, földszint 18. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyamátul számított óvadékképes értékpapirokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Gyula, 1934. évi szeptember hó 27. napján. A gyulai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1- 15168 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 december 1.

Next