A Budapesti Közlönyben az 1934. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1934. évben közzétett miniszteri rendesetek mutatója

.1 10.810/1934. Az arányban teljesítendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet hatályának újabb meghosszabbítása tárgyában. 288. szám. 11.070/1934. A földbirtokrendezés lebonyolításával kap­csolatos kérdésekről 288. szám. 11.080/1934. A gazdasági versenyt szabályozó megálla­podások és határozatok illetékének újabb megálla­pítása tárgyában. 288. szám. id­. Izb­. belügyminisztérium részéről. 182.496/1933. A Nederlandsch Amerikaansche Stoom­­vaart Maatschappij (Holland-Amerika Linie) rotterdami gőzhajóstársaság kivándorlók szállítá­sára szóló engedélyének megszűnése tárgyában. 7. szám. 164.500/1933. A mozgófényképüzemek számának közsé­genként való újabb megállapítása tárgyában. 10. szám. 249.567/1933. Az orvosi továbbképző tanfolyamok tár­gyában. 17. szám. 193.600/1934. Az idegenvezetés szabályozása. 21. szám. 100/1934. A hadirokkantak részére könyöradomány­­gyűjtési engedély kiadása tárgyában. 21. szám. 280.184/1934. A bányanyagbérbiztositási járulék kulcsá­nak és összegének megállapítása tárgyában. 22. szám. 280.570/1934. A 9.600/1932. M. E. számú rendelet 25. §-a (2) bekezdésében foglalt rendelkezés hatályának a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete és vala­mennyi betegségi biztosító intézet (bányajánspénz­­tár) szerződött orvosaira kiterjesztése tárgyában. 25. szám, 280,646/1934. A bányanyagbérbiztosítási járulékokból származó hátralékok fizetésére adható kedvezmény tárgyában. 25. szám. 215.000/1934. A negyedik Magyar Gyógyszerkönyv életbeléptetése tárgyában. 33. szám. 280.954/1934. Az Országos Társadalombiztosító Intézet által alkotott baleseti biztosítás általános és bánya­­üzletágban a tartalékalap gyarapításának az 1933. évre felfüggesztése tárgyában. 41. szám. 175.644/1934. A pornóapáti-ómajor-németlövő-pokolfalui 50/0. sz. útvonal a távolsági forgalom számára meg­nyitása tárgyában. 42. szám. 281.070/1934. Az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete terhére kizárólag az 1928. évi január hó l.-je előtt teljesí­tett pénztári szolgálat alapján nyugellátásban része­sülő alkalmazottak és özvegyek lakáspénzének (lakbéreinek) újabb szabályozása tárgyában. 44. szám. 281.071/1934. A Magyar Hajózási Betegségi Biztosító In­tézet alkalmazottainak illetményei, továbbá az ez Intézet terhére nyugellátásban részesülő alkalma­zottak, özvegyek és árvák ellátási dija és lakás­pénze (lakbére) tárgyában. 44. szám. 281.200/1934. Az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetménysza­bályzatát megállapító 252 590/1932. számú rendelet módosítása tárgyában. 49. szám. 142.642/1934. Budapest székesfőváros XI. (Lágymányos- Kelenföld) közigazgatási kerületének területén a rendőri teendők ellátása tárgyában. 51. szám, 300 1934. A kábítószerek gyártásának korlátozása és for­­galombahozatalának szabályozása tárgyában Génf­ben, 1931. évi juliius hó 13-án kelt „Nemzetközi Egyezmény“ becikkelyezéséről szóló 1933 . Vili. t.-c. életbeléptetése tárgyában. 60. szám. 260/1934. A Genfben, 1925. évi február hó 19-én kötött és az 1930. XXXVII. t.-cikkel becikkelyezett „Nem­zetközi Ópiumegyezményt“ megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi államok jegyzékének közzété­tele tárgyában. 60. szám, 261/1934. A kábítószerek gyártásának korlátozása és for­­galombahozatala szabályozása tárgyában Genfben, 1931. évi julius hó 13-án kelt és az 1933 : VIII. t.-cikkel becikkelyezett Nemzetközi Egyezményt megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi államok jegyzékének közzététele tárgyában. 60. sz. 262/1934. A kóros méregélvezetre alkalmas kábítószerek jegyzékének közzététele tárgyában. 60. szám. 263.472/1934.. Az államilag gümökórmentesnek nyilvání­tott tehenészetből származó fej ajánlása tárgyában. 65. szám. 222/1934. A kábítószerforgalom ellenőrzése céljából Köz­ponti Szerv kijelölése tárgyában. 71. szám. 177.043/1934. Az elemi károk (tűz, jég) esetén kölcsönös segélynyújtást vállaló alakulatok és egyesületek mű­ködése tárgyában. 73. szám. 281.230/1934. A betegségi, valamint az öregségi, rokkant­­­sági, özvegységi és árvasági kötelező biztosítás célját szolgáló bejelentésekre vonatkozó rendelkezések mó­dosítása tárgyában. 82. szám. Helyesbítés: 83. szám. 177.308/1934. A pusztasomorjai andalá (mosontarcsai) 10/C számú útvonal a távolsági forgalom számára való megnyitása tárgyában. 82. szám, 394'1934. A kábítószerek gyártásának korlátokta és for­­galombahozatalának szabályozása tárgyában Genf­ben 1931. évi július hó 13-án kelt és az 1933 . Vili. törvénycikkel becikkelyezett nemzetközi egyezményt megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi álla­mok jegyzékének közzétételéről szóló 261/1934. B. M. számú rendelet (közzétéve a Budapesti Köz­­köny 19.örv.évi március hó 15-iki 60. számában) ki­­egészítésére.10. szám, 452/1934. Az 1925. évben Genfben tartott Nemzet­közi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az ide­gen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi balesetek kártalanitása szempontjából egyenlő elbá­násban részesítése tárgyában tervezet alakjában el­fogadott és az 1928. évi XXXI. t.­cikkkel becikkelyezett nemzetközi egyezményt újabban megerősítő államok jegyzékének­­közzétételéről. 107. szám. 252.091/1934. A negyedik Magyar Gyógyszerkönyv élet­­beléptetéséről szóló 215.000/1933. B. M. számú ren­delet módosítása tárgyában. 115. szám. 195.900/1934. Az 1933. évben meg nem vizsgált (ez idő­­szerint és régi rendszámú) gépjáróművek, illetőleg gép­járóművek és pótkocsik bejelentése. 117. szám. 196.800/1934. Az idegenvezetés szabályozásáról szóló rendelet hatálybalépésének újabb megállapítása tárgyában. 123. szám. 533/1934. Az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az idegen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő elbánásba ré­­szesítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott és az 1928 : XXXI. törvénycikkel becikkelyezett nem­zetközi egyezményt újabban megerősítő államok jegyzékének kiegészítéséről. 125. szám, 283.024/1934. Az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete terhére kizárólag az 1928. évi január hó 1-je előtt teljesített pénztári szolgálat alapján nyugellátásban részesülő alkalmazottak és özvegyek ellátásának korlátozása tárgyában. 128. szám. 220.256/1933. A „Plasmochiti simplex tabletta“ elnevezésű gyógyszerkülönlegességnek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése tárgyában 131. szám. 670/1934. Az 1934 :1. t.-c. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés életbeléptetése és végrehajtása a törvényhatósági, megyei, városi, to­vábbá a nagy és kisközségi alkalmazottakra nézve. 146. szám. 280.616/1934. A betegségi, valamint az öregségi, rokkant­sági, özvegységi és árvasági biztosítás célját szol­gáló bejelentésekre vonatkozó rendelkezések módo­sításáról és kiegészítéséről. 146. szám. 283.775/1934. A társadalombiztosítási tartozások után fizetendő késedelmi pótlék mértékének módosítása tárgyában. 146. szám, 254.600/1934. Magyarországon forgalomba hozható egy­­séges összetételű gyógyszerekről, gyógyszerkülön­legességekről, valamint a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére rendelhető nem hivatalos gyógyszerekről, gyógyszerkülönlegességekről (táp­szerekről). 146. szám. 254.102/1934. A „Toldin“ elnevezésű gyógyszerkülön­legességeknek a „Közgyógyszerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 152. szám. 197.800/1934. A gépjárművek forgalombahelyezésével és a gépjáróművezetői vizsgára bocsátással kapcsolatos űrlapok beszerzésének megkönnyítése s az említett vizsgálatok, illetőleg vizsgák időpontjának megálla­pítása. 154. szám, 253.820/1934. A különféle elnevezéssel forgalombahozott, férfigyengeség ellen ajánlott készülékek forgalomba­­hozatalának eltiltása tárgyában. 154. szám. 198.100/1934. A már alkalmazásban levő hivatásos tűz­­oltótisztek és altisztek képesítése. 166. szám. 198.098/1934. A nyilvános tánciskolákban tartani szo­kott közös gyakorló leckeórára (u. n. össztáncra) vonatkozó rendelkezések módosítása. 167. szám. 3.400/1934. A rendőri büntető eljárás egységes szabá­lyozása tárgyában az 1909. évi szeptember hó 26. napján 65 000/1909. B. M. szám alatt kiadott ren­delet 223. §-nak módosítása. 176. szám. 283.756/1934. Az Ínség enyhítésére irányuló hatósági tevékenység körében szükségmunkát végző egyének társadalombiztosítási kötelezettségének ideiglenes szüneteltetése tárgyában. 182. szám. 146.311/1934. A m. kir. rendőrség tatabányai rendőr­­kapitányságának és orosházai rendőri kirendelt­ségének megszüntetése tárgyában. 183. szám. 198.800/1934. A tenniszoktatás szabályozása. 189. szám. 255.431/1934. A „Bisteril“ por elnevezésű gyógyszerké­szítménynek a „közgyógyszerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 189. szám. 02.178/1934. Az 1934: X. t.-c. 11. §-a alapján tartandó felsőházi tagválasztások határidejének megállapi­­tása 192. szám, 706/1934. A kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. évi julius hó 13.-án kelt és az 1933. évi Vili. törvénycikkel becikkelyezett egyezményt megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi álla­mok jegyzékének kiegészítéséről. 192. szám, 863/1934. A kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. évi julius hó 13.-án kelt és az 1933. évi VIII. törvénycikkkel becikkelyezett egyezményt megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi álla­mok jegyzékének kiegészítéséről. 206. szám, 180500/1934. Külföldieknek az ország területén lakha­tásáról szóló rendelkezések kiegészítése és módo­sítása tárgyában. 211. szám, 197.441/1934. m. kir. államvasutak budapest—hegyes­halmi fervonalán a nagyfeszültségű villamos felső­vezetéki berendezéssel kapcsolatos óvórendszabá­lyok kiterjesztése. 217. szám.­­257/57/1931. A községi és körorvosi tanfolyam ajánlása tárgyában. 217. szám. 1­977/1934. Az 1934. : I. t.-c. 2. §. (2) bev.m­..­,, b) pont­jában foglalt rendelkezésnek, az esományzati alkalmazottakra vonatkozó végrehajtás. 1/ában kiadott 670/1934. B. M. számú rendelet L. . szilése és módosítása tárgyában. 226. szám. 258.155/1934. Hirdetmény az 1935. é­vben Budapesten megtartandó tiszti orvosi tanfolyam és ezt­ követő vizsgák tárgyában. 232. szám. 200.154/1934. Újabb adománygyűjtési engedétek ki­adásának felfüggesztése. 241. szám. 953/1934. A kábítószerek gyártásának korlátozása és for­galomba hozatalának szabályozása tárgyában Genf­ben 1931. évi julius hó 13-án kelt és az 1933 : VIII. t.c.-kel becikkelyezett egyezményt megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi államok jegyzékének újabb kiegészítéséről. 242. szám. 974/1934. Az 1925. évben Genfben tartott nemzetközi munkaügyi egyetemes értekezlet által az idegen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő elbánásban ré­szesítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott és az 1928: XXXI. t.-c.-kel­­becikkelyezett nemzetközi egyezményt újabban megerősítő államok jegyzékének kiegészítéséről. 212. szám. 258.155/1­934. Hirdetmény az 1935. évben Budapesten megtartandó tisztiorvosi tanfolyam és azt követő vizsgák tárgyában. 242. száza. 1.032/1934. A pestis, a kolera, a sárgaláz, a kiütéses tífusz, és a himlő ellen való védekezés tárgyában kötött. Pak­sban, 1926. évi junius hó 21-én kelt s az 1930 : XXXII1. t.-c.-kel becikkelyezett egyezményt megerősítő, illetve ehhez csatlakozó külföldi álla­mok jegyzékének újabb kiegészítéséről. 245. szám. 257.378/1934. Az arzenobenzol készítmények forgalomba­­hozatala és ellenőrzése tárgyában. 247. szám. 1.000/1934. Az 1934/35. évi fenségenyhitő tevékenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulékokról 248. szám. 1.100 1934. A kereskedelmi és iparkamarák által kikül­dött törvényhatósági bizottsági tagok 1934. évi választásánál a szavazásra jogosultak névjegyzéke elkészítésének mellőzése. 251. szám. 131.530/1934. A sertésértékesítési hozzájárulás kezelése tárgyában. 252. szám. 1.111/1934. Az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magána­lkalmazottak Biztosító Intézete tisztvise­lőinek társadalombiztosítási szakképesítésére vonat­kozó rendelkezések módosítása tárgyában. 253.­sz. 200 128/1934. Ausztria felől nemzetközi okmányok nél­kül érkező személyszállító gépjáróm­űvek és veze­tőik részére egy napig érvényes „Előjegyzési jegy“ kiadása tárgyában. 254. szám. 200.800/1934. A helység (község-, város-) név­jelzőtáb­lákra vonatkozó rendelkezések kiegészítése. 261. szám. 286.100/1934. Az 1928 : XL. t.-c. 155. §-a alapján beteg­ségi biztosításra kötelezett járadékosoknak, úgy­szintén a bányanyagbéreseknek, valamint mindezek igényjogosult családtagjainak az Országos Társada­lombiztosító Intézetnél történő betegségi biztosítási segélyezése alapjául szolgáló igazolványok díjmen­tessége tárgyában. 263. szám, 654/1934. A külföldiek lakhatási bizonyítványának ki­állításához szükséges orvosi bizonyítványért fize­tendő díjak újbóli megállapítása tárgyában. 270. szám, 595/1934. A fertőző betegségek elleni védekezés tárgyá­ban 1928. február 22-én Belgrádban a Magyar Királyság és a Szerbek, Horvátok és Szlovének Ki­rálysága (Jugoszláv Királyság) között létrejött egyezmény becikkelyezéséről szóló 1931 : I. L­c. végrehajtásáról szóló 444/1933. B. M. körrendelet kiegészítéséről és módosításáról. 274. szám. 201.300/1934. Gépjáróművezetőképző tanfolyam elvég­zése nélkül gépjáróművezetői vizsgára bocsátás tár­gyában. 281. szám. 1.026/1934. Az 1934/35. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezése céljából egyes községekben inségjárulék kivetéséről. 282. szám. 201.323/1934. A szilveszteri záróra megállapitása. 284. szám. 201.452/1934. A termelői borméréseknek az 1934. de­cember 23-ára eső vasárnapon nyitvatartása tár­gyában. 285. szám. 286.670/1934. A bányanyagbérbiztositási járulék kulcsá­nak és összegének megállapítása tárgyában. 286. szám. 260.500/1934. A gyógyszerek árszabása tárgyában. szám. 260.510/1934. A gyógyszerészi működés és eljárás^^w lyozása tárgyában. 288. szám. 260.520/1934. A gyógyszertárak berendezése és f^V lése tárgyában. 288. szám. M 260 530/1934. A negyedik Magyar Gyógyszerkör^F beléptetésével kapcsolatban egyes további forgalomban tartása tárgyátJ. V 260 560/1934. A gyógyszertárak bályozása tárgyában. 290. 252.627.1934. A gyógyszerészi 260.570/1934. A nyilvános gyógyszer­rének szabályozása tárgyában.S 200 341/1934. A közhatósági segéd^^^F herculosis ellen küzdő intézetedés idejének megváltoztatása tárgy^w RENDELETEK MUTATÓJA

Next