Budapesti Közlöny, 1935. január (69. évfolyam, 1-26. szám)

II. 258.000/1934. Az egészségvédő intézeteik szervezeti sza­bályzata tárgyában. 18. és 20. szám. 80/1935. Az 1934/35. évi inségenyhitő tevékenység költ­ségeinek fedezése céljából Békés vármegye egyes községeiben, valamint Abauj-Torna vármegye Szikszó községében inségjárulék kivetése tárgyában. 18. szám. 257.270/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segélyekért járó megtérítés tárgyában rendelkező 185.640/1932. B. M. számú rendelet kiegészítéséről. 21. szám. 308/1935. A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjának kezelése és az Intéző Bizottság működési körének szabályozása tárgyában. 107. szám. 309/1935. A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapját illető járulékok befizetése, ellenőrzése és behajtása tárgyában. 107. szám. 176.685/1935. Ausztria felől nemzetközi okmányok nél­kül érkező személyszállító gép­járóművek és veze­tőik részére kiadható egy napig érvényes „Elő­jegyzési jegy“ érvényessége idejének megállapítása. 120. szám. 257.358/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet önkormányzati szervei tagjainak választásánál irányadó egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 200/évi. 1929. N. M. M. számú rendelet módosítá­sáról. 21. szám. 201.710/1934. A mozgófényképüzemek számának váro­­sonkint való újabb megállapítása. 24. szám. 259.467/1934. A „Polysam Complex Immunvaccina“ el­nevezésű gyógyszerkülönlegességnek a „Közgyógy­szerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 27. szám. 172.900/1935. Tehergépjárómű forgalmi engedélyébe kettőnél több természetes vagy jogi szemérmek valóságos és jogos üzembentartóként bejegyzése. 30. szám. 173.101/1935. A Société Anonyme de Navigation Relge Americaine (Red Star Line) antwerpeni gőzhajós­­társaság .kivándorlók szállítására szóló engedélynek megszűnése. 34. szám. 143.406/1934. A m. kir. rendőrség csepeli kirendeltségé­nek önálló kerületi kapitánysággá átszervezése. 36. szám. 230.513/1935. Az úgynevezett kommersz­ injekciók, homoeopathiás szerek, valamint a külföldről beho­zott egyes — kábítószert nem tartalmazó — gyógy­szerek ellenőrzéséről. 38. szám. 44.506/1935. A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos nyilvántartás vezetéséhez szükséges anyakönyvi adatok közlése. 46. szám. 258.162/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet önkormányzati szervei tagjainak választásánál irányadó egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 200/el­. 1929. N. M. M. számú rendelet módosításá­ról. 46. szám. 230.724/1935. A nyilvános gyógyszertárak árusítási kö­rének szabályozása tárgyában kiadott 260.570/1935. B. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek fel­függesztése. 48. szám. 122.700/1935. A bejelentési kötelezettség szabályozása. 52. szám. 174.100/1935. A közúti forgalomban résztvevő gép­járóművek, illetőleg gépjáró­művek és pótkocsik (póttengelyek) megvizsgálása. 52. szám. 260.191/1935. Az egységes összetételű gyógyszerek és gyógyszerkü­lönlegességek ellenőrzése tárgyában ki­adott 200/1933. B. M. számú körrendelethez csatolt szabályrendelet módosítása tárgyában. 52. szám. 49.393/1935. Az 1935. évben összeülő országgyűlés t kép­­viiselőháza tagjainak választása céljából megtartandó általános k­ép­visel­ő választás­ok határidejének meg­állapítása tárgyában. 56. szám. 111/1935. A kábítószerek gyártásának korlátozása és for­­g­alombahozatalán­ak szabályozása tárgyában Génf­ben, 1931. évi július hó 13-án kelt és az 1933 : VIII. t.-c.-ben becifékelyezett egyezményt megerősítő, illetve ahhoz csatlakozó külföldi államok jegyzéké­nek újabb kiegészítéséről. 60. szám. 163/1935. Az 1934/35. évi inségenyhitő tevékenység költ­ségeinek fedezése céljából Borsod, Gö­mör és Kis­hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék, Diósgyőr községekben inségjárulók kivetése tárgyá­ban. 69. szám. 175.123/1935. A mozgók­épvizsgálati díjakat megálla­pító 156.973/1933., 108.219/1982. és 255.300/1930. B. M. számú körrendeletek részbeni módosítása. 77. szám, 370/1935. A Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930 : XVIII. t.-c. egyes rendelkezéseinek módosításáról alkotott 1934 : XII. t.-c. 2. §-ának életbeléptetése. 89. szám. 175.568/1935. Az „Itália“ genuai gőzh­ajóstársaság és a „Cosulici“ Societa Triestina di Navigazione triesti gőzhajóstársaság magyarországi helyettesének sze­mélyében beállott változás. 89. szám. 259.366/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet területi beosztásának módosítása tárgyában. 96. szám. 231.073/1935. Az arzenobenzol készítmények forgalomba­­hozatala és ellenőrzéséről szóló 257.378/1934. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 97. szám­. 1.174/1935. A Genfben 1925. évi február hó 19.-én kötött Nemzetközi „Ópiumegyezmény“-t megerősítő, ille­tőleg ahhoz csatlakozó külföldi államok jegyzéké­nek kiegészítése tárgyában. 106. szám. 232.900/1935. A kézi gyógyszertárakról. 107. szám. 307/1935. A gyógyszerészi jóléti intézmény létesítéséről szóló 1935. évi III. t.-c. életbeléptetése és végre­hajtása tárgyában. 107. szám. 259.400/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet által kártalanítandó üzem­i balesetek és foglalkozási betegségek bejelentése és megvizsgálása, úgyszintén az e balesetek és betegségek kártalanítására vonat­­kozó eljárás tárgyában kiadott 185.509/1932. B. M. száram rendelet módosításáról. 120. szám. 260.030/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet által ellátott baleseti biztosítás általános és bánya­üzletágában a tartalékalap gyarapitásána­k az 1934. évre felfüggesztése tárgyában. 126. szám. 104.000/1936. A községi alkalmazottak készpénzilletmé­­nyei utalványozásának és egyes háztartási kérdé­seknek szabályozásával kapcsolatban kiadott 4.600. 1935. M. E. számú rendelet 3. §. (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása. 138. szám.­ 157.9415/1935. Az ügyvédek elleni vagyoni természetű bűncselekmények miatt test feljelentéseknek a királyi ügyészséghez való sürgős elküldése tárgyá­ban. 139. szám. 177.832/1936. Az idegenvezetés szabályozásáról szóló rendelet kiegészítése. 141. szám. 178.437/1935. „Gyöngyösbokréta“ elnevezésű népművé­szeti előadások rendezésének és rendőrhatósági engedélyezésének szabályozása. 146. szám. 231.416/1935. A „Viosterin olaj és Viosterin tabletta“ elnevezésű gyógyszerkészítményeknek a „közgyógy­szerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 146. szám. 179.100/1935. A közlekedésrendészeti egységes szabály­zat egyes rendelkezéseinek módosítása. 163. szám. 261.074/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet Debreceni Kereskedelmi Betegsegélyző Pénztárának megszűnése tárgyában. 163. szám. 179.800/1936. A közúti közlekedésrendészeti egységes szabályzat egyes rendelkezéseinek újabb módosítá­sáról. 166. szám. 180.210/1935. A Dumának a székesfőváros területére eső szakaszán a csend megóvása. 168. szám. 180.000/1936. A mozgófényképek előadásában a magyar nyelv érvényesülésének biztosításáról szóló 1935. évi XIV. t.-c. végrehajtása. 169. szám. 180.100/1936. A mozgóf­én­yképa­ címekben magyar nyelvű mozgófényképek kötelező bemutatása. 169. százai. 261.250/1935. Azoknak a dologi szükségleteknek meg­állapításáról, amelyekre vonatkozó intézkedés az Országos Társadalo­mbiztosító Intézet kerületi és vállalati pénztár választmányainak, illetőleg elnök­ségének hatáskörébe tartozik. 176. szám. 236.487/1935. A „Devital olaj“ és „Devital tabletta“ elne­vezésű gyógyszerkészítményeknek a „Közgyógyszer­­ellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 177. szám, 300/1935. A vármegyei, városi és községi köz- és nyil­vános jellegű kórházak alkalmazottainak illetmény­rendezéséről, valamint őket, özvegyeiket és árváikat megillető ellátási díjak szabályozásáról kiadott 124.000/1926. N. M. M. sz. körrendelet módosítása tárgyában. 180. szám. 234.128/1935. A hazai gyártású „Neosalvarsan“ elneve­zésű arsenobenzol gyógyszerkészítményinek a „Köz­­gyógyszerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 184. szám. 261.600/1935. A társadalombiztosításii tartozások egy ré­szének kivételes elengedése körüli eljárás szabályo­zása tárgyában. 184. szám. 261.460/1935. A társadalombiztosító intézetek (1927 : XXI. t.-c. 92. §. és 98. §-a, 1938 : XL. t.-c. 101. §-a) épít­kezéseivel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabá­lyok megállapítása tárgyában. 195. szám. 260.280/1935. Az ínség enyhítésére irányuló hatósági tevékenység körében szükségmunkát végző egyének társadalombiztosítási kötelezettségének időleges szü­neteltetése tárgyában. 199. szám. 180.923/1935. Az „Eszmei Jóléti Szövetség“ által forga­lomba hozott hólabda rendszerű körlevelek útján elkövetett visszaélések megszüntetése. 202. szám. 261.960/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segélyek igénylésével kapcsolatos „Munkaadói Igazolvány“ megtérítési dijának mérséklése tárgyában. 203. szám. 267.000/1935. Az 1935/36. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulékokról. 211. szám. 238.314/1935. Hirdetmény az 1936. évben Budapesten megtartandó tiszti­orvosi tanfolyam és az­­ezt követő vizsgák tárgyában. 216. szám. 9.021/1935. A Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapját illető járulékok befizetése, ellenőrzése és behajtása tárgyában kiadott 309/1935. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 218. szám. 234.686/1935. A szakorvosok névjegyzékének közzé-­­tétele tárgyában. 220. szám. 131.234/1936. Budapest székesfőváros XIV. (Zugló) köz­­igazgatási kerület­ének területén a rendőri teendők­ ellátása tárgyában. 203. szám. 182.822/1985. Hiteles kü­letélen mustfokimérők használatának meggátlása. 233. szám. 262.053/1965. A társadalombiztosítási tartozások egy ré­szének kivételes elengedése körüli eljárás szabályo­­zása tárgyában kiadott 261.660/1936. B. M. szám­i rendelet kiegészítése tárgyában. 237. szám. 79.417/1935. A gazdasági akadémiák rés­zérő­l az 1926. évi XXII. t.-c. 9. §-a alapján tartandó felsőházi tag­­választás határnapjának megállapítása. 240. szám. 920/1935. A kihágások elbírálásának gyorsítása és egy­szerűsítése tárgyában. 245. szám. 239.400/1935. A gyógyszertárak helyének megállapitása és áthelyezése. 247. szám. 269.650/1935. Az 1935—36. évi inségenyhitő tevékeny­ség költségeinek fedezése céljából egyes községek­ben inségjárulék kivetéséről. 249. szám. 184.373/1935. Újabb adománygyűjtési engedélyek ki­adásának felfüggesztése. 257. szám. 5.443/1935. A rendőri büntető eljárásban résztvevő szak­képviselők összesített jegyzékéről szóló 5.200/1932. B. M. kih. számú körrendelet kiegészítése. 258. szám. 262.837/1935. Az öregség, rokkantság, özvegység és árva­ság esetére önkéntesen és önkéntes továbbfizetés­­sel biztosítás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1.552/eln. 1929. N. M. M. számú rendelet ki­egészítése tárgyában. 259. szám. Helyreigazítás 262. szám. 184.000/1935. A lakásügyi végrehajtási miniszteri biztos hatáskörének Sashalom község területére való ki­terjesztése tárgyában. 266. szám. 289.106/1935. A „Subismin“ elnevezésű gyógyszerkészit­­­­­énynek a „közgyógyszerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 266. szá­m. 84.000/1935. A lakosságnak — az országgyűlési kép­­viselőválasztói névjegyzék új összeállítását megelőző — összeírásánál és a választójogosultak vallomás­­szolgáltatásánál követendő eljárás. 269. szám, 36.842/1935. A szabadságvesztés büntetésre elítéltek. Vagy az egyébként letartóztatottak részére polgári ügyben elrendelt kézbesítések szabályozása tárgyá­ban. 277. szám. 86.144/1935. Az Országos Magyar Gazdasági Egye­sület által az 1930 : XLII. t.-c. 3. §-a alapján felső­házi taggá való kinevezésre javaslatba hozandó»­ jelöl­tek kijelölési határidejének megállapításáról. 280. szám. 185.982/1935. szám. A szilveszteri záróra megállapítása. 285. szám. 1.098/1935. A kihágások elbírálásának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 920/1935. B. M. számú ren­delet kiegészítése. 292. szám. 6.633/1935. Utasítás a m. kir. belügyminiszter és a m. kir. igazságügyminiszter által a kihágások elbírá­lásának gyorsítása és egyszerűsítése tárgyában ki­adott 920/1935. B. M. számú rendelet, továbbá az 1.098/1935. B. M. számra kiegészítő rendelet végre­hajtására. 297. szám. M. kir. földművelésügyi minisztérium részéről: 83.000/1934. A kaliforniai (San José) pajzstetű elleni kö­telező védekezés ügyében­­kiadott rendeletek kiegé­szítése és végrehajtásának biztosítása tárgyában. 5. szám. 56.100/1935. A kakaó és a csokoládé minőségének és forgalmának szabályozása tárgyában 51.000/1934. F. M. szám alatt kiadott rendelet módosításáról. 11. szám. 10­3.600/1934. Az állategészségügyről szóló 1928. évi XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 100.000. 1932. F. M. számú rendeletnek az állatorvosi tiszti vizsgára vonatkozó rendelkezései módosítása tár­gyában. 23. szám. 103.600/193­4. Az állategészségügyről szóló 1928. évi XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 100.000. 1932. F. M. számú rendeletnek az állatorvosi tiszti vizsgára vonatkozó rendelkezései módositása tár­gyában. 24. szám. 32.000/1936. A gazdasági cselédek szolgálati idejéről szóló 1935:11. L-c. végrehajtása tárgyában. 25. szám. 56.700/1935. Az 54.600/1934. VIII­ 3. F. M. számú ren­delethez mellékelt jegyzékben megnevezett külön­leges növényvédelmi szerek forgalombahozatalának további engedélyezése, illetve a jegyzék kiegészítése és kiigazítása, végül az engedélyezéshez nem kötött közönséges növényvédelmi szerek jegyzékének újabb közzététele tárgyában. 26. szám. 57.023/1935. A kaliforniai (San José) pajzstetű elleni kötelező védekezés ügyében kiadott 83.000/1934. VII—13. F. M. számla rendelet kiegészítése tárgyá­ban. 36. szám. 25.091/1986. Kutyáik veszettség elleni védőoltóa­nyag árának megállapítása tárgyában. 51. szám. RENDELETEK MUTATÓJA

Next