Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. február (69. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám értesítője

Budapest, If 35 27. szám Péntek, február I A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVAT­A­L­OS ÉRTES­Í­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési Hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 1/1935. vgrh. szám. Dr. Gálos Rudolf ügy­véd által képviselt ifj. Dancziger József sárospataki lakos végrehajtató javára, sárospataki lakos végrehaj­tást szenvedő ellen 990 pengő hátr. tőke és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részfize­tés történt, annak beszámításával, a sárospataki kir. járásbíróság P. 940., 940/2. és 2516/2—1933. számú vég­zéseivel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán a vég­rehajtást szenvedőktől 1933. július 5. és május 10. nap­ján le- és felülfoglalt és 9.628 pengő 32 fillérre becsült ingóságokra a sárospataki kir. járásbíróság­ok. 2006. és 2731/1933. szám­i végzéseivel az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett csatlakoztatott dr. Moskovits Artur ügyvéd által képviselt özv. Moskovits Ignácné javára 1.245 pengő 60 fillér és járulékai erejéig, dr. Burger Jakab ügyvéd által képviselt dr. Bruck Hugó javára 158 pengő 90 fillér, dr. Binél Menyhért ügyvéd által képviselt Forgalmi Bank Rt. javára 4000 pengő és já­rulékai erejéig, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatá­lyú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán Sárospatakon, Kazinczy-utca 19. szám alatt, folytatva Vörösmarty-utcai Moskovicsné-féle és azután a Rákóczi-utca 59. sz. alatt a Phillipp-féle pin­cékben leendő megtartására határidőül 1935. évi feb­ruár hó 25. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegeket, füg­gönyöket, kézimunkákat, festményeket, parcellán tár­gyakat stb., különféle hordós asztalt, szamorodni, asszu, kóser borokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén az 5.610/1931. M. E. sz. r. értelmében 2/3-ad értékben el fogom adni. Sárospatak, 1935. évi január hó 18-án. Hazay Béla, kir. kir. végrehajtó. O 749 Árverés. Pk. V. 605837/1933., Pk. V. 728038/1934. sz. I—II. dr. Vajda Ákos ügyvéd által képviselt I. Föld­­hitelbank Rt. önként felszámolás alatti bej. cég, II. Földhitelbank Rt. é. f. a. Pénzintézeti Központ javára 469.819 pengő 23 fillér tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti kir. törvényszék és kir. járás­bíróság 1931. évi 6. P. 42248/6. és 6. P. 42248. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 13-án és 1934. évi szeptember hó 26-án lefoglalt és 22.280 + 400 pengő becsértékű­ ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak "az 1908. évi XLI. sz.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII., Stefánia­ út 39. házsz., magánvilla és folytatólag IV., Deák Ferenc­ utca 1., II. emelet 66. alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi február hó 18-ának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, lakásberendezés, tükör, csillár, már­ványkandallók, olajfestmények, álló óra, függöny, rész­vény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Pk. 600721. sz. Dr. Pallós Gyula ügyvéd javára 340 pengő és járulékai, Pk. 619460. sz. dr. Halmos Jenő ügyvéd által képviselt Angol Elemi Bizt. javára 42,24 pengő és járulékai, Pk. 621883. sz., dr. Pallós Gyula ügyvéd javára 120 pengő és járulékai. Budapest, 1935. évi január hó 30-án. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó, O 742 Árverés, Pk. X. 607593/1930. szám. Dr. Vajda Ákos ügyvéd által képviselt Nemzeti pénzváltó rt. kényszer­felszámolás alatt javára 937 , 70 fillér és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 261511. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 8-án lefoglalt és 1.200­2-re becsült ingó­ságokra a budapesti közp. kir. j biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Damjanich­ utca 42. házsz., I. emelet 5. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi február hó 6. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pianinó és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi január hó 3-án. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O 741 Árverés. Pk. X. 727513/1934. szám. Dr. Kende Endre ügyvéd által képviselt Grusatz Viktor javára 500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 421468/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi október hó 20-án lefoglalt és 1.952 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Szinyei Merse­ utca 1. házsz., I. emelet 5. ajtósz. alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi feb­ruár hó 4-ének délelőtti egynegyed 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlőszek­­rény, tálaló, vitrin, festmények, keleti szőnyegek, va­dászfegyver és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Budapest, 1935. évi január hó 15-én. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10786 Árverés. Pk. V. 858106/1932. szám. Dr. Iszlay Dezső ügyvéd által képviselt Kecse Nagy Antal javára 800 P és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 246174/1931. sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi február 9-én és 1933. április 4-én és 1933. augusztus hó 2-án lefoglalt és 5380 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. j biróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. ker., Zalán­ utca 34/36. szám alatt, földszinten a műhelyben leendő megtartására h­atáridőül 1935. évi február hó 4. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt gyalupadok, irodaépít­­mény, teherkocsi, ablakfák, ablakrámák, deszkák, ajtó­­fokok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi január hó 4-én. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 10795 Árverés. Pk. IX. 734610/1934. szám. Dr. Varannai István ügyvéd által képviselt Palatínus Épitő és Ingat­lanforgalmi Rt. javára költség 175 pengő és több köve­telés és járulékoi erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 538952/1934. sz. végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi november hó 29-én lefoglalt és 2526 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. j biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján: Pk. 723809. szám. Dr. Varannai István ügyvéd által képviselt Palatínus Építő Rt. javára 1400 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Balaton­ utca 2. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1935. évi február hó 5. nap­jának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amiikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzletberendezés, vasáruk s egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi december hó 27-én. Dr. Forgács Tvadar^4dr^bir^végrehajtó^^^^^^^^6^1^10785 Árverés. Pk. IX. 609021/1933. szám. Dr. Demkó Imre ügyvéd által képviselt Budapest Székesfővárosi Vásár­pénztár Rt. javára 2798 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1933. évi Pk. IX. 609021. számú végzésével elrendelt folyt, kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőktől 1934. évi október hó 4-én lefoglalt és 3.375.000 korona névértékű, becsérték napi árfolyam szerint. Államadóssági kötvényekre a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, azaiak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett 6 a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Dorottya­ utca 4. szám alatti Községi Takarékpénztár pénztárhelyisé­gében leendő megtartására határidőül 1935. évi február hó 14. napjának délutáni 5 órája tűzeti ki, amikor a bíróilag lefoglalt Államadóssági kötvényeket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi január hó 21. napján. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 10790 Árverés. Pk. I. 63452/1934. szám. Dr. Szilágyi Dezső ügyvéd által képviselt dr. Szilágyi Dezső javára 54 - 10 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III kir. kir. járásbíróság 1934. évi 17279. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást­ szenvedőtől 1934. évi november hó 20-án le­foglalt és 1375 pengőre becsült ingóságokra az I—III. kir. járásbíróság 62452/1934. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. szakasza alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, II. ker., Olasz­ fasor 13/15. szám. félemelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi február hó 4. napjának délelőtti 110 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, perzsaszőnyeg, tezuini áru 120 Illlér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék