Budapesti Közlöny, 1935. március (69. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám

Budapest, 1835 50. szám. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Brag­ánhird­etéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. • A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­­• minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 £ Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 m HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy dr. Pechány Aladár, a kabinetirodába szolgálattételre berendelt ki­rályi törvényszéki bírónak és dr. Radnótfáy- Nagy György kabinetirodai titkárnak, továbbá dr. vitéz Dömötör Kálmán osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott gazdasági irodai titkárnak hű és buzgó szolgálataikért elismeré­sem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Sághy Péter iroda­igazgatói címmel és jelleggel felruházott kabi­netirodai segédhivatali főtisztnek buzgó szol­gálataiért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Szörényi Mihály ki­rályi kertészeti főfelügyelőnek kiváló buzgalom­mal teljesített odaadó szolgálatáért és Hegedűs Béla kabinetirodai irodafőtisztnek buzgó szol­gálatáért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Marek András főszakácsnak hű és buzgó szolgálata elismeréséül az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szentmiklóssy Ferenc inasnak hű és buzgó szolgálatai elismeréseid a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Kaill Vilmos budapesti lakos, órásmester­nek lelkiismeretes és buzgó munkássága el­ismeréséül az V. osztályú Magyar Érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Dézsi József magyar királyi államvasuti műszaki segédtiszt, mozdonyvezetőnek buzgó szolgálatai elismeréséül az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Kerényi István detektivnek hű és buzgó szolgálatai elismeréséül az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére hű és buzgó szolgálatuk elismerései: Farkas György és Pálfalvi János III. osztályú rendőrfelügyelőhelyetteseknek, Pintér Szilvesz­ter és Cserháti Pál rendőrfőtörzsőrmestereknek az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet , Németh G. István III. osztályú rendőrfelügyelőhelyettes­nek, Rigó Móric, Hegyi János és Antal András rendőrfőtörzsőrmestereknek a Magyar Ezüst Érdemérmet, Kelemen Lajos, Bakos András, Antal Lajos és Búza András rendőrfőtörzsőr­mestereknek pedig a Magyar Bronz Érdem­érmet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére vitéz Varsányi Mihály detektivnek a detektivfelügyelői címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy Torkos Ferenc de­tektivnek, a közbiztonsági szolgálat terén ki­fejtett eredményes működéséért, elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére megengedem, hogy Kappel Lajos postahivatali igazgatónak, a kormányzó­sági táviróhivatal vezetőjének hű és buzgó szol­gálataiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére Kara Hermin, Münzberg Ilona, özvegy dr. Winternitz Károlyné és Heitler Margit postasegédellenőrnőknek a postaellenőr­­női címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére megengedem, hogy Halász Kálmán és Madarász József magyar királyi államvasuti intézőknek nagy buzgalommal tel­jesített értékes szolgálatukért elismerésem tud­tul adassék. Kelt Budapesten, 1935. évi február hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k.­­ Főméltósága Magyarország Kormányzója folyó évi február hó 27-én kelt elhatározásával Szabó László királyi várkapitánysági főmér­nöknek kiváló buzgalommal teljesített eredmé­nyes szolgálatáért a műszaki tanácsosi címet és jelleget adományozni méltóztatott. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Mihailich Győző, dr. Misángyi Vilmos, Sándy Gyula, Schimanek Emil, dr.­­Sigmond Elek és dr.­ Szabó Gusztáv magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaság-Hivatalos Értesítő. Egyes szám­­ok*a 10 fillér*.

Next