Budapesti Közlöny, 1935. március (69. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám

A tudományi egyetemi nyilvános rendes tanáro­kat öt évi időtartamra a magyar királyi Kúriá­hoz szabadalmi ülnökökké kinevezem. Kelt Budapesten, 1931­. évi február hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. A m. kir. igazságügy miniszter P. Riba Hugó váci szent Ferenc-rendi áldozópapot a váci kir. országos fegyintézethez a X. fizetési osztályba lelkésszé nevezte ki. A m. kir. minisztérium 2.300/1935. M. E. számú rendelete. A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4.980. 1931. M. E. számú rendeletet módosító 6.070. 1933. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezése. A m. kir. minisztérium a gyülekezési jog kor­látozásáról szóló 4.980/1931. M. E. számú ren­deletet módosító és kiegészítő 6.070/1933. M. E. számú rendeletet hatályon kívül helyezi. Ennek megfelelően az idézett 4.980/1931. M. E. számú rendelet értelmében politikai jel­legű népgyűlések, felvonulások, körmenetek, stb. tartása további intézkedésig tilos. Megtar­tásukat karhatalommal is meg kell akadá­lyozni. Ez a rendelet azonnal hatályba lép. Budapest, 1935. évi február hó 28-án. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1935. évi 39.427. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920 : XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921 : XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatal­mazás alapján a következőket rendelem : 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre az 1935. évi február havában nyílt meg, továbbá az 1935. évi március havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított ér­tékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a for­galmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutá­ban folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 3. §. Váltók (devizák) árfolyama 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1935. évi február hó 28-án. A m­inszter helyett : Dr. Jakabb Oszkár s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a „Tiszabüdi 48-as Függetlenségi Olvasókör“ (Szabolcs vármegye) alapszabályait 153.706/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége“ (Budapest) módosított alapszabá­lyait 154.099/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Testület“ (Baranya vár­megye) alapszabályait 154.946/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Magyar Vívó Szövetség“ (Budapest) módosított alapszabá­lyait 154.972/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. .A m. kir. belügyminiszter a „Magyar Elő­­ázsiai Társaság“ (Budapest) alapszabályait 155.084/1935. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Hajdú vármegye közönségéhez intézett 5.103/1935. számú rendeletével a 145.403/1932. számú ren­delettel kiadott Engedélyokirat alapján gyako­rolt átvámszedési jogot Cserepes vasúti meg­állón fel- és leadott és a vámtárgyak igénybe­vételével szállított árukra (szállítmányokra) is kiterjesztette. A gyakornoki állás javadalma az idézett t.-c. 69. §-ának első bekezdésében van megállapítva. Felhívom mindazokat, akik az állásra pá­lyázni óhajtanak, hogy pályázati kérelmüket a vármegye főispánjához címezve, legkésőbb folyó évi március hó 21-ig, hozzám nyújt­sák be. A később érkező pályázati kérelmeket figye­lembe nem veszem. A pályázati kérelemhez a következő okmá­nyokat kell csatolni : 1. születési bizonyítványt ; 2. a magyar állampolgárságot igazoló bizo­nyítványt ; 3. erkölcsi bizonyítványt ; 4. az 1929 : XXX­­.-c. 65. §-ában megállapí­tott képesítést igazoló oklevelet; 5. a már közszolgálatban álló pályázók részé­ről szolgálati bizonyítványt. A Heves vármegyénél már alkalmazásban álló díjtalan közigazgatási gyakornokoknak ok­mányokat csatolni nem kell. Eger, 1935. évi február hó 27-én. Okolicsányi Imre s. k. alispán. 100 svéd korona . 2. §■­énzek (vall­ik) árfolyama : 1 angol font . . ........................16.82 P 100 belga . . . . . . . . . 79.10 „ 100 cseh korona . . . . . . . 14.02 „ 100 dán korona . . . . . . . 75.14 „ 100 dinár . . . . . . . . . 7.80 „ 100 dollár . . . . . . . . . 344.64 „ 100 francia frank . . . .... 22.30 „ 100 hollandi forint ...... 233.40 „ 100 kanadai dollár ...... 338.70 ,, 100 lengyel zloty . . . . . . . 65.10 „ 100 leu . . . . . . . . . . 3.26 „ 100 leva . . . . . . . . . . 4. ,, 100 líra . . . . . . . . . . 29.90 „ 100 német márka . . . ■ 136.—P 100 norvég korona . . . 84.59 99 100 osztrák Schilling . . . 80.— 99 100 svájci frank . . . . 110.70 99 . . 86.79 99 Amsterdam........................ ■ ■ 233.60P Belgrád . . . . . . • • • 7.82 99 Berlin.................................. 99 Brüsszel . . . . . ■ » 9 79.20 99 Bukarest . . . . . . 3.41 Kopenhága ........................ 0 ■ ■ 75.34 9­9 London . . . . . . 16.87 99 Milánó . . . . . . . New-York . . . . . . 346.04 Oslo • • • 84.79 99 22.32 99 Prága ................................................................................. • • • 14.07 99 Szófia (Clearing) . . . 99 Stockholm........................ • • 86.99 99 Varsó................................ 65.20 99 Wien (clearing) . . . . • • • 80.45 99 Zürich.......................................... 110.80 99 Budapesti Közlöny 1. 4.662/a. 1935. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. belügyminiszter ur 101.852/IV. 1935. számú rendeletével egy dijas közigazga­tási gyakornoki állásra az 1929 : XXX. t.-c. 68. §-ának 3. bekezdése alapján ezennel országos pályázatot hirdetek. 1935 március 1. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Saáry Lajos Pápán 1895. évben született, róm­. kath. vallásu, gépészmérnök, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitány­sága által 1927. évi julius hó előtt kiállított és utoljára 122.083/1933. szám alatt meghosszab­bított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Csongor Árpád Budapesten 1896. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, törvényszéki segéd­tiszt, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1928. évi augusztus hó 8-án 136.048/1928. szám alatt meghosszabbított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Schwarcz Magdolna Budapesten 1914. évben született, izr. vallásu, hajadon, tanuló, buda­pesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség fő­­kapitánysága által 1931. évi október hó 17-én 265.959—7.541—18.778. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Horváth Andorné született Horváth Piroska Csermelyen 1898. évben született, zenész neje, törökországi lakos a budapesti m. kir. rendőr­ség főkapitánysága által 1930. évi április hóban 145.991—4.833. szám alatt kiállított út­levelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Földes Ernő Tápiószelén 1905. évben szüle­tett, magántisztviselő és neje született Kántor Sarolta Bródon 1902. évben született, budapesti lakosok a budapesti m. kir. rendőrség főkapi­tánysága által 1931. évi december hóban 274.175—275.579. szám alatt kiállított közös útlevelüket elvesztették. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Fischer Ármin Marcelházán 1878. évben született, izr. vallásu, nős, kereskedő, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitány­sága által 1930. évi szeptember hóban 60.272— 35.009. szám alatt kiállított útlevelét elvesz­tette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Váry Ernő Elemér Budapesten 1910. évi április hó 8-án született, róm­. kath. vallásu, nős, utoljára Budapest, Üteg­ utca 23. szám alatti lakos a párisi m. kir. követség által 1930. évi október hó 7-én A. 092.889. nyomtatott és 3.987/KA. számok alatt Európára (Orosz- és Törökország kivételével) kiállított útlevelét el­vesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti.

Next