Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. március (69. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. Pk. I. 69399/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság 27.166. és 27367/1932. számú végzésével dr. Busztin Gyula ügyvéd által képviselt Berger Testvérek Bt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 150­­- 100 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végreh­ajtás fo­ganatosításaikor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1921 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő irodájában Budapesten, XI. kerület, Bercsényi­ u. 6. szám, II. emelet 9. ajtószám alatt és folytatva XI. kerület, Albert-u. 137. szám alatti telepen leendő megtartására határidőül 1935. évi már­cius hó 20. (húsz) napjának délelőtti 10 (tíz) óráját tűzöm ki, amikor a bíróil­a­g lefoglalt bútorokat, iroda­­berendezést, írógépet, irógépasztalokat, szekrényt, csil­lárt, székeket, gerendákat, oszlopokat, karókat és egyéb ingóságokat fogom eladni. Budapest, 1935. évi február hó 15-én. Dr. vitéz Hidred Gyula, királyi bírósági vég­rehajtó. O­F 11521 Ingatlan árverések. Árverés. 14405/1934. tkvi szám. Orosz Károlyné vég­­rehajtatónak, Orosz Károly végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási, utóajánlatra az újabb árverést 720 , 22 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, az egri kir. járásbíróság területén levő, Kápolna köz­ségben fekvő s a kápolnai 8. számú betétben A. I. 26—36. sorszám, 1164., 1165., 1166., 1378., 1935., 1936., 1937., 2343., 2467., 2670. érszám, 336/47664-ed rész közös legelő alatt felvett s Orosz Károly (nős Vámos Júliával) nevén álló szántók, lélek illetőségre, azok alkotórészei és tartozékaira, 2,130 pengő 53 fillér ki­kiáltási árban; a kápolnai 8. szám­i betétben A. II. 1—3. sorszám, 1671., 1675., 1676. hrszám alatt felvett s Orosz Károly nevén álló szántók és szőlő illetőségre, azok alkotó­részei és tartozékaira, 81 / 36 fillér kikiáltási árban; a kápolnai 176. számú betétben A. I. 3. sorszám, 991. hrszám alatt felvett s Orosz Károly nevén álló szántó illetőségre, azok alkotórészei és tartozékaira, 61 / 80 fillér kikiáltási árban ; a kápolnai 176. számú betétben A. II. 4—6. sorszám, 1752., 1753., 1754. évszám alatt felvett s Orosz Károly nevén álló szántók illetőségre, azok alkotórészei és tartozékaira 150 pengő 03 fillér kikiáltási árban; a kápolnai 286. sz. betétben A. 1. 1. sorszám, 2255. srszám alatt felvett s Orosz Károly nevén álló szántó illetőségre, annak alkotórészei és tartozékaira 210 , 03 fillér kikiáltási árban; a kápolnai 826. számú betétben A. I. 1.5. sorszám, 395., 396., 397., 404/1., 404/2. srszám alatt felvett s Orosz Károly (nős Vámos Júliával) néven álló rét, kert, ház ingatlanokra azok alkotórészei és tartozé­kaira 5.330 pengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1935. évi március hó 21. napján délután 4 órakor, Kápolna községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a fedezeti elv sé­relmével nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 6 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170­­8-as; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igéri­ senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Eger, 1934. évi december hó 15. napján. Az egri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1499 Árverés. 17300/1934. tkvi szám. Bajai Takarékpénz­tár végrehajtó­­ónak, Blazsev Iván és neje Velin Márta, Blazsev Barcsa és neje szül. Jelitz lánya végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 4.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a bajai kir. járásbíróság területén levő, Herczegszántó község­­ben fekvő s a herczegszántói 263. számú tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 338. hrsz. alatt foglalt 154 négy­szögöl területű, 245. é. 1. számú beltelki ház és udvar, 339. hrsz. alatt foglalt 179 négyszögöl területű beltelki kertnek Blazsev Bar­sa felerészére 500 pengő kikiáltási árban; a herczegszántói 910. sz. tkvi betétben A. I. 24. sor­, 4171. hrsz. alatt foglalt 795 négyszögöl területű duna­­megyei Békástó dű­lőbeni szántóra Blazsev Barisa fele­részére 82 pengő kikiáltási árban. A herczegszántói 2604. számú betétben A. + 1 sor­, 1687. hrsz. alatt foglalt 1 hold területű Szkaliénác dű­lőbeni szőlőnek Blazsev Barisa jr részére 311.25­8 kikiáltási árban; a herczegszántói 1914. számú betétben A. 4- 1. sor-, 2042. hrsz. alatt foglalt 4 hold 1052 négyszögöl terü­letű Hosszúföldekbeni szántóra 4.308 pengő kikiáltási árban; a herczegszántói 1914. számú betétben A. 4- 2. sor-, 4352. hrsz. alatt foglalt 429 négyszögöl területű duna­­m­egyei Békástó dülőbeni szántóra 88 pengő kikiáltási árban; és a herczegszántói 1422. számú betétben A. T. 33. sorsz., 2209. hrsz. alatt foglalt 5 hold 767 négyszögöl területű Nagyföldekbeni szántóra 4.588 pengő kikiál­tási árban; * •«*. ■*.«» a herczegszántói 263. sz. ketetben A. II, 2., 24., 25. sorsz., 2043. hrsz. alatt foglalt 5 Imid 201 négyszögöl, 4223. hrsz. alatt foglalt 371 négyszögöl­­ és 4509. hrsz. alatt foglalt 122 négyszögöl területű Hosszúföldek és duna megyei Békástó dülőbeni szántónak Blazsev Bar­sa felerészére 2.425 pengő kikiáltási árban, el­rendelte. Az árverést 1935. évi március hó 18. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Mátyás király­ tér 4. szám, 28. ajtó) fogják megtar­tani. Az, árverés alá kerülő ingatlanok közül a házat a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanilletőségeket a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az, árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitol* óvadékképes értékpapirosban a kik­üldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.)­. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. Baja, 1934. évi október hó 23. napján. A bajai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság N 1482 Árverés. 12265/1934. szám. Dr. Elmer Dezső bácsal­mási ügyvéd, úgyis mint néhai dr. Kiss József iroda­gondnoka végrehajtásának Imgb­und János (nős Wel­­chesz Máriával) végrehajtást szenvedő ellen indított Vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 235 - 80­0 tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a bácsalmási kir. járásbíróság területén levő, Bácsalmás községben fekvő s a bácsalmási 2757. számú betétben felvett A. I. 1—4. sorszám, 2935/1., 2935/2., 2936/1. és 29362. hrsz. a Halmos dűlőben fekvő 1576, 1576, 1576 és 1576 négyszögöl szántóra 3367 pengő, az u. ezen betétben felvett A. + 1. sorszám, 400. hrsz. a. Beltetekben fekvő 153 négyszögöl ház és udvar gróf Széchenyi István­ utca 1. sz. a. 700 pengő, az u. ezen betétben felvett A. + 2. sorszám, 10679. hrsz. a Lapos dűlőben fekvő 1 hold 400 négyszögöl szőlőre 1625 pengő, az a.­ezen betétben felvett A. + 3. sorszám, 10687. hrsz. a Lapos dűlőben fekvő 1000 négyszögöl szőlőre 812 , 50 fillér kikiáltási áron elrendelte. Az árverést 1935. évi március hó 26. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan : A bácsalmási 2757. sz. betétben felvett At 4­1. sorsz. ingatlan a C. 7. a. özv. Imgrumd Jámosné sz. Skribanek Tévéire nézve a V. Novella szabályai szerint árverez­hető el. 2. A C. 10. a. dr. Elmer Dezső ügygondnokra nézve az A. 4* 3. sorsz. ingatlan 6844 P 70 filléren alul ; A. 2. sorsz. ingatlan 1084 P 09 filléren alul; A. + 1. sorsz. ingatlan 480 P 59 filléren alul el nem árverez­hető és A. I. a. 1—4. sorsz. ingatlanok a V. Novella szabályai szerint árverezhetők el. 3. A C. II., 12. a. dr. Mészáros Miksára nézve A. 4- 1. sorsz. ingatlan 784 P 12 filléren alul el nem­ árverez­hető. 4. A C. 14., 16. a. dr. Hódi Mózesre nézve az A. 4- 2. sorsz. ingatlan 1387 P 59 filléren alul el nem árverez­hető . A. 4- 3. sorsz. ingatlan 7148 P 23 filléren alul el nem árverezhető ; A. I. a. 1—4. sorsz. ingatlanok a V. Novella szabályai szerint árverezhetők el. 5. A C. 17. a. dr. Elmer Dezsőre nézve A. -p 3. sorsz. ingatlan 7252 P 68 filléren alul ; A. 4- 1. sorsz. ingatlan 888 P 57 filléren alul és 4- 2. Sorsz. ingatlan 1491 P 99 filléren alul el nem árverezhető ; A. I. 1-­4. sorsz. ingatlanok a V. Novella szabályai szerint árverezhe­tők el. 6. A C. 18. a. Kovács Józsefre nézve A.­­4- 1. sorsz. ingatlan 1036 P 17 filléren alul el nem árverezhető. 7. A C. 19. a. Imgrind Mihályra nézve az A. 4- 3. sorsz. ingatlan 7400 P 28 filléren alul, 4­ 1. sorsz. ingatlan 1153 P 01 filléren alul és 4* 2. sorsz. ingatlan 1639 P 59 filléren alul el nem árverezhető . A. I. 1—4. sorsz. ingatlanok a V. Novella szabályai szerint árverez­­hetők el. A C. 20., 21. a. dr. Elmer Dezsőre és 22. a. Trngrund Mihályra nézve e kiszámítás mint felesleges m­ellőnetelt. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Bácsalmás, 1934. évi november hó 12. nap­ján. A bácsalmási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11529 Árverés. 7724/1934. tkvi szám. Nyíregyházi Takarék­­­pénztár Egyesület nyíregyházi bef. cég .végrehajtatóinak Fodor Miklós és neje Keresni Juliánna ujfehéd­ei ,lako­sok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 12.800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a hajdúnánási kir. járásbíróság területén levő, Hajdú­­dörög községben fekvő s a hajdudorogi 5298. sz. betét­ben Á. 4-­1. sorszám. 10581/5. hrsz. Számasföld közép­rész dűlőben levő, vb. szenvedők nevén álló 15 hold területű szántóra 9950 pengő kikiáltási árban —azzal a m­e'»T»'M'*¥sis~'­ hogy a csat’rs közútinak kimond­ot­t Jurid M. Orsz. Biztosító intézet Rt. az árverést csak Fodor Miklós illetőségére vonatkozóan szorgalmazhatja — elrendelte. Az árverést 1935. évi március hó 14. napján, délelőtt 9 órakor Hajdúdorog községházánál fogják megtartani. Az­ árverés alá kerülő ingatlan a végrehajtató kérel­mére a kikiáltási é­v kétharmadánál, a Turul M. Orsz. Biztosító Méret Rt., kérelmére 15.175 P 31­0-nél ala­csonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár. 50 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Hajdúnánás, 1934. évi november hó 6. nap­ján. A hajdúnánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11526 Árverés. 2722/1934. tk. szám. Sábler József végrehaj­­t a tan­ak­ özv. Lubosits Im­réné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 75 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szentgotthárdi kir. járás­­bíróság területén levő, Rátót községben fekvő s a rátóti 6. számú tjkvi 8. és 81. hrsz. ingatlanok 1/2. részére 1154 P 50 fillér, az u. o. 133. hrsz. ingatlanok 1/2 ré­szére és az u. o. 119. sz. tjkvi 134. hrsz. ingatlan 1/2 részére 856 P 50 fillér, az u. o. 55. sz. tjkvi 218/b. hrsz. ingatlanra 327 P 50 fillér, az u. o. 138. sz. tjkvi 290. hrsz. ingatlan 5/12 részére 367 P 50 fillér, az u. o. 208. sz. tikvi 88/b. hrsz. ingatlanra 44 P, az u. o. 137/a. hrsz. ingatlanra 149 P, az u. o. 176/a. hrsz. ingatlanra 94 P, az u. o. 257/a. hrsz. ingatlanra 224 P 50 fillér, az u. o. 253/5/b. hrsz. ingatlanra 63 P 50 fillér, az u. o. 284/a. hrsz. ingatlanra 124 P 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi március hó 22. napján délelőtt 10 órakor Rátót községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szentgotthárd, 1934. évi november hó 27. napján. A­ szentgotthárdi kir. járásbíróság,, mint telek­könyvi hatóság. N­F 11525 Árverés. 15521/1934. tk. szám. Váci Takarékpénztár végrehajtatának Weiszberger Em­áimét és neje Tauszki Vilma végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 9880 pengő tőke, 9160 P-nek 1931. július 30-tól augusz­tus 17-ig és 9880 P-nek 1931. évi augusztus hó 17. nap­jától járó 8 százalék kamata, egyham­ad százalék váltó­­díj, 693 P 68 s eddig felmerült per- és végrehajtási és az árverési kérvényért, többrendbeli tárgyalásért ezúttal megállapított 200 P költség, valamint a csatlakozottak­­n­ak kimondott Kanitz Ignác és Fia Kézműipari Rt. 936 pengő 40 fillér, Goldberger Sam. F. és Fiai Rt. 131.3 P 43 fillér, Szenes Mihály 721 P 90 fillér, Oláh Sándor textil-kereskedő és himzőgyár Rt. 100 P, Szűcsi és Tea 496 P 06 fillér, dr. Urbányi Ferenc 60 P, Váradi Zsig­mondivá 131 P 62 fillér, dr. Lengyel Som­­a 49 P, özv. Tordai Jenőnné 790 P követelés és járulékai behajtása végett a váci kir. járásbíróság területén levő, Vác vá­rosban fekvő és a váci 1985. tkvi betétben 1320., 1321. hrsz. alatt felvett kert, ház, udvar Piarista­ u. 6. szám alatt a beltetekben 237 négyszögöl ingatlanra 20.886 , 50 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vácon, a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Vác, Budapesti főút 12.) megtartására 1935. évi március hó 19. napjának dél­előtti 9 óráját kitűzi és az árverési feltételeket az aláb­biak szerint megállapítja : 1. A legkisebb vételár : Váci Takarékpénztár Rt. a kikiáltási ár fele, Kunitz Ignác és Fia Rt. 15500 pengő, Goldberger Sam. F. és Fiai Rt. 22500 P, Szénás Mihály 24200 P, Oláh Sándor 25500 P, Urbányi Ferenc 28500 pengő, Váradi Zsigm­ondné 28700 P. Szűcsi és Tsa 29500 pengő, dr. Lengyel Soma 32100 P és Tordai Jenőné érdekében 40.500 pengő. 2. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Vác, 1934. évi november hó 18. napján. A váci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11527 Árverés. 18789/1934. tkvi szám. Till József végre­­hajtatónak, Till Mihályné szül. Payer Mária végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 132 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a pest­vidéki kir. járásbíróság területén levő, Zsámbék köz­ségben fekvő s a 230. számú telekkönyvi betétben A. I. 9—18., 23—26., 41. sorsz., 2579., 2580., 2581., 2582., 2583., 2584., 2585., 2586., 2865., 2866., 3650., 3651., 3652., 3653., 4162., 4163., 4164., 4165., 5289., 5290., 5611., 5612., 5745., 5746. hrsz. alatt felvett és B. 7. sorszám alatt végrehajtást szenvedő nevén álló szántók, rétek és közös legelőilletőség felére a C. 10. sorszám alatt Till József javára bekebelezett kiköt-, meny fenntartásával 3.500 pengő kikiáltási árban; II. az ugyanottani 3107. szám­i telekkönyvi betétben A. I. 3537., 3538. évszám alatt felvett és B. 2. sorsz. 1935 március 1

Next