Budapesti Közlöny, 1935. április (69. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

2­ 105.661/1935. IX. 1. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. postavezérigazgatóság az 1931. évi III. t.-c. 9. §-a alapján pályázatot hirdet a már megüresedett és a folyó év junius hó végéig esetleg m­egüresedő és betöltésre kerülő ideigle­nes minőségű II. osztályú postaaltiszti állá­sokra.­­ Jelenlegi javadalmazás : 81 pengő 50 fillér havi fizetés, az állomás­helynek megfelelő lakáspénz és természetbeni egyenruházat. Pályázati határidő : 1935. évi április hó 30. Különleges feltételek: I. A betöltendő állások az 1931. évi III. t.-c. alapján a honvédelmi minisztérium által ki­állított igazolványt nyert egyének részére van­nak fenntartva, 37-ik életévük betöltéséig. II. E fenntartott, de az igazolványosok által meg nem pályázott állásokra egyenlő feltételek mellett elsőbbség illeti meg a vitézi rend tagjait, a világháború hadirokkantjait és a világháború­ban arcvonalbeli szolgálatot teljesítettek et, 37-ik életévük betöltéséig. A megengedett korhatárt túllépte az a folya­modó, aki 37-ik életévét 1935. évi április hó 1-én már betöltötte. Az I. alatt említett pályázók hiányában a hirdetett állásokra a II. alatti pályázók, a II. alatt említett pályázók hiányában pedig a pos­tánál nagy számban már alkalmazásban levő havibéres kisegítő szolgák fognak kineveztetni. A már alkalmazásban álló kisegítő szolgák­nak a kinevezésért külön folyamodniok nem kell. Általános feltételek : II. osztályú postaaltisztté csak azok nevez­hetők ki, akik a terhes postaaltiszti szolgálat ellátására alkalmasak, ép, erős testalkatunk, megfelelő szellemi képességűek, magyarul jól beszélnek, olvasnak, írnak, számolnak és az elemi iskola legalább negyedik osztályának el­végzését igazolják. A felvételre vonatkozó kérvényt sajátkezű­leg kell írni. Az I. és II. alattiak folyamodványa illeték­­mentes és azokat a tényleges szolgálatban állók közvetlen felettes hatóságuk utján nyújthatják be. Az összes kérvényeket a m. kir. postavezér­igazgatósághoz (Budapest, I., Krisztina­ körút 12.) legkésőbb folyó évi április hó 30-ig kell benyújtani, illetve eljuttatni. Azontúl érkezett, valamint a hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. A folyamodványhoz mellékelni kell : a) születési anyakönyvi kivonatot ; b) állampolgársági vagy községi illetőségi bizonyítványt ; c) az utolsó iskolai bizonyítványt; d) az erkölcsi magaviseletet, családi állapo­tot és foglalkozást igazoló, félévnél nem régibb keletű községi (rendőrhatósági) bizonyítványt. A tényleges katonai szolgálatban levő igazol­­ványos pályázók az a)—d) alatt felsorolt mel­lékleteket nem kötelesek csatolni, a nem tény­leges katonai szolgálatban levő igazolványos pályázók pedig csak a d) alatt említett bizo­nyítványt csatolják. Az I. alá tartozók csatolni kötelesek a vonat­kozó igazolványt, a II. alá tartozók pedig a vitézi rend székhatósága által kiállított igazol­ványt, illetve azok, akik a világháború alatt teljesített arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag rokkanttá váltak, a rokkantjáradék élvezetét vagy a hadirokkanttá történt nyilvánítást tanú­sító egyéni lapot, esetleg a sérülési pótdíj élve­zetéről szóló igazolványt, azok pedig, akik az 1914—1918. évi világháborúban arcvonal­beli szolgálatot teljesítettek, a Károly-csapat­­kereszt viselésére való jogosultságot tanúsító igazolványt. Az eredeti bizonyítványok és igazolványok helyett hiteles másolatok is csatolhatók. A tényleges katonai szolgálatból folyamndó igazolványosok testi alkalmasságát hatósági tiszti orvosnak igazolni nem kell. A tényleges katonai szolgálatban már nem álló igazolvá­nyos és a II. alatt felsorolt egyéb pályázók közül pedig csak azoknak a testi alkalmasságát fogja kinevezésük előtt a budapesti intézeti postaorvos (és esetleg a hatósági tiszti orvos) megállapítani, akik kinevezésre kijelöltettek. Azok a folyamodók tehát,­­ akik az igen ter­hes postaaltiszti szolgálatra (betegség, testi vagy szervi épség hiánya miatt) minden tekintetben nem alkalmasak, kérvényüket ne nyújtsák be, mert kedvező elintézésre úgy sem számíthatnak és csak önmaguknak okoznak felesleges költ­séget. Budapest, 1935. évi március hó 20-án. Dr. báró Szalay Gábor s. k. államtitkár, a m. kir. posta vezérigazgatója. 81.716/1935. III. a. szám. Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminisztérium 1922. évi április hó 20-án 65.582/1922. II. a. szám alatt kelt rendeletével a „4 % -os Magyar Földteher­­mentesitési kölcsönkötvények“ sorsolását to­vábbi intézkedésig felfüggesztette. Ennélfogva az eredeti sorsolási tervben 1935. évi május hó 2-ára tervezett sorsolás elmarad. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Székesfővárosi m­. kir. pénzügyigazgatóság. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Deutsch Antal Debrecenben 1905. évben született, izr. vallásu, fogtechnikussegéd a m. kir. rendőrség debreceni kapitánysága által 1928. évi január hó 26-án 790.365/89—1928. szám alatt kiállított s Oroszország kivételével egész Európára érvényes útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Neumann Lajos Hajdúböszörményben 1895. évi julius hó 23-án született, izr. vallásu, munkafelügyelő a m. kir. rendőrség debreceni kapitánysága által 1932. évi április hó 25-én 34.467/6.508—932. szám alatt kiállított út­levelét állítólag Párisban elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Stern Józsefné született Herzog Margit losonci lakos a pozsonyi m. kir. konzulátus által 1933. évi január hó 13-án 8. S/A. 077.474. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. . Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. NEM HÍV AT­ALPS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. igazgatósá­gának azért, mert a salgótarjáni elemi iskolák tanulói részére 1934. év karácsonya alkalmá­ból 14.100 P értékű cipőt és ruhaneműt ado­mányozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Salgótarjáni Rimamurányi Vasmű Részvény­­társaság Igazgatóságának azért, mert a salgó­tarjáni és a salgóbányai acélgyári társulati elemi iskola növendékei részére 5.667 P 50 fillért képviselő ruha-, tanszer- s behatási se­gélyt adományozott, a salgótarjáni Ludovika Gyermeksegélyző Kőegylet elnökségének pedig azért, mert ugyanezen iskolák növendékei részére 5626 P értéket képviselő ruha- és élelmiszersegélyt juttatott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A 771. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Tóvárosi Magyar Asztaltársaság elnökségének azért, hogy a tóvárosi állami elemi népiskola 172 szegénysorsú tanulója részére, mintegy 3.550 P értékű téli meleg ruhát és cipőt ado­mányozott s ezenfelül a tanulókat a szeretet­­ü­nnepély alkalmából megvendégelte, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánitotta. Am. Bit­s vallás- és közoktatásügyi miniszter Baranya vármegye közönségének azért, mert 15 olyan érdemes állami, községi, felekezeti és társulati elemi iskolai tanító között leendő szétosztás végett, akik az oktatás és nevelés terén kiváló eredményeket értek el, 1500 pen­gőt bocsátott az alispán rendelkezésére, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a békéscsabai „Árpádházi Boldog Margit Leányclub“, az ugyanottani református és ág. h. ev. nőegylet elnökségének az ott helybeli állami elemi iskolák szegénysorsú tanulói ré­szére juttatott 395 P 50 fillér, 600 P és 1340 P értéket képviselő téli ruhanemű adományáért őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Keményffy Dániel esztergom-vizivárosi róm. kath. plébánosnak és Esztergom sz. kir. város közönségének azért, hogy az esztergomi Szent Tamás, illetve Szent György községi elemi iskola szegénysorsú tanulói részére 656, illetve 919 pengő értékű ruhaneműt adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Rásó Istvánnak, Hajdú vármegye alispánjának azért a hazafias buzgólkodásáért, amellyel a siketnémák debreceni állami s.­intézete részére — a vármegyei háztartási költségvetésben rendelkezésére bocsájtott segélyezési hitelnél elért megtakarításból — saját elhatározására 400 pengőt juttatott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Csorvás község elöljáróságának az ugyanottani állami óvoda és elemi iskola szegénysorsú tanulóinak téli segélyezésére juttatott 375­­-ös adományáért őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. A 777. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Komárom és Esztergom k. e. e. vármegyei Actio Catholica elnökségének azért, hogy a nyergesújfalui állami elemi iskola növendékei közül 28-nak cipőt, 7 fiúnak és 9 leánynak ruhát adományozott mintegy 200­0 értékben, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította.­­ Budapesti Közlöny Kimutatás a Jugoszláviából kiutasítottak segélyezése céljából a m. kir. belügyminisztérium 64.086. számú postatakarékpénztár­ letéti csekkszámlájára 1935. évi március hó 30-án befolyt adományokról. Pengő 1. Kaposvár m. város gyűjtése 97.20 2. Községi elöljáróság adománya, Marcali . . 52.10 3. Inke és Inkeyantalfa községek közönsége . 49.35 4. Községi elöljáróság gyűjtése, Tiszabura . . 12.­ 5. Községi elöljáróság gyűjtése, Falubattyán . 8.48 6. M. kir. postahivatal személyzete, Gyéké­nyes 2. . ........................................................... 3.— 7. Kovács Etelka postamester adománya, Büssü.......................... ..50 Összesen: 223.13 Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY a közönség figyelmébe! A Budapesti Közlöny kiadóhivatalának hirdetéseket felvevő kirendeltsége a székesfővárosi pénzügyigazgatóságnak V., Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épületben) az alagsoron 30. ajtószám alatt, az 502. számú postahivatal szomszédságában működik. E kirendeltség a hivatalos- és magánhirdetések felvétele mellett a hivatalos lap egyes példány­számait is árusítja. a Budapesti Közlöny kiadóhivatala. 1935 április 2. --------------------------------------------------------------------*

Next