Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. április (69. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám értesítője

Budapest, 13351 Kedd, április 2 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * # * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 137/1935. vht. szám. Az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy Weisz Lajos vég­rehajtató javára 1687 , 60 fillér tőke és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 123406. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 18-án le-, illetve felülfoglalt 40230 pengőre becsült ingósá­gokra az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent megne­vezett, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is az árverésinek végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Szilfamajorban leendő megtartására határ­időül 1935. évi április hó 25. napjának délelőtti 1. órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 100 mm zab, 200 mm búza, élő- és holt felszerelés és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében el fognak adatni. Az árverés alá kerülő ingósá­gok a becsérték kétharmadánál alacsonyabban, végre­hajtást szenvedő beleegyezése nélkül el nem adhatók. Olyan ingóság árverésén, amelynek becsértéke 1000 pengőt meghalad, csak az vehet részt, aki 10 százalék bánatpénzt letesz. Ezen árverés megtartását a határ­napot megelőző utolsó előtti hétköznapon alulírottnál be kell jelenteni. Sárbogárd, 1935. évi március hó 20. napján. Pölöskey József, kir. bír. végrehajtó. O­F 12316 Árverés, Pk. V. 601795/1935. szám. Dr. Gyárfás Mik­lós ügyvéd által képviselt Ganz György textilipar cég javára 500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a győri kir. járásbíróság 4084. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1935. évi január hó 16-án lefoglalt és 5100 pengőre becsült ingóságokra a b­udapesti központi kir.­­biróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. ker., Vörösmarty­ utca 24/b. szám alatt, földszinti lakásban, gyárban és irodában leendő meg­tartására határidőül 1935. évi április hó 15. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, villanymotor, gépek, transzmisszió, gyalupad, írógép, pénzszekrény, szőnyegek, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem —­ el fo­gom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi március hó 14. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 12301 Árverés. Pk. X. 600704/1935. szám. Dr. Hajtás Ödön (VII., Kertész­ u. 35. szám) ügyvéd által képviselt Po­litzer Zsigmond és Fia javára 76 - 50 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 223166/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 7-én lefoglalt és 2783 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével Az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József­ körut 44. szám, II. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi április hó 2. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt, bútorok, pénz­szekrény, falitükör, garnitúra, zongora, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőn ele készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáro­n alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár­­ egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi március hó 4-én. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 12307 Árverés. Pk. I. 59608/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével Dr. Vajk Árpád ügyvéd által képvi­selt Bartóky Kálmán végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 60 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1110 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére­ jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XI. ker., Budaörsi­ út 16/a. szám, II. emelet 14. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi április hó 2 napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, rádiót, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharm­a­­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtásó követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Tóth Geyza ügyvéd által képviselt Budapesti tanítók, tanárok javára 409 P 08 fillér és járulékai. Budapest, 1935. évi február hó 27-én. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12299 Árverés. Pk. I. 58433., 52790/1934. szám. I. Dr. Ko­vács Gábor, II. dr. N­ey Oszkár ügyvédek által képvi­selt I. dr. Gansler László, II. Remington írógép Rt. javai 396 + 175.40 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. és központi kir. járásbíróság 1934. évi 4294. és 122381/1932. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1934. évi julius hó 20. és 1932. évi októ­ber hó 13-án lefoglalt és 850­0, illetve 1410 pengőre becsült ingóságokra az I—III ker. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnev. s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., Váralja­ utca 15. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi április hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, könyvek, szőnyegek, képek, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő a hely­színen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek ti kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. P.k. 50309/1934. sz. Dr. Gyárfás Miklós ügyvéd által képviselt dr. Hegedűs Károly javára 298,40 pengő és járulékai. Budapest, 1935. évi március hó 4. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. 0 F 12300 Árverés. Pk. X. 726216/1934. sz. Dr. Daróczy Endre ügyvéd által képviselt Konzum Máv. Fogy. Szövetkezet javára lesz. 655 / 31 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933/4. 3152/31. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 12-én lefoglalt és 1.194 , 80 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapest, IV. ker., Semm­elweis­ utca 19. szám, I. em. 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi április hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, varrógép, szőnyeg, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi március hó 1-én. Dr. Bochkor Elek, kir. kir. végrehajtó. O­F 12313 Árverés. Pk. X. 604116/1935. szám. Dr. Zala Dezső ügyvéd által képviselt özv. Meller Sándorné javára 750 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 24891/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi február hó 8-án lefog­lalt és 1­ 203­1-re becsült ingóságokra a bpesli közp. kir. jbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből fel nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapest, VII. ker., Aréna­ út 66. házszám, III. emelet 19. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi április hó 24-én délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőinek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Budapest, 1935. évi március hó­­ én. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 12309 Árverés. Pk. IX. 605059/1935. szám. Dr. Keresztes Béla ügyvéd által képviselt Gerdesz Géza javára 800­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 221216. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­­­hajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 16-án lefoglalt és 1.590 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégi­­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapest, VI. ker., Aréna­ út 31. sz., mozgószínházban leendő megtartására határidőül­­ 1935. évi április hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és S Ehrnemann gyártmányú vetítőgép, complet és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi március hó 7-én. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 12308 Árverés. Pk. I. 58433., 52790/1934. szám. I. Dr. Kovács Gábor, II. dr. Ney Oszkár ügyvédek által kép­viselt I. dr. Gansler László, II. Remington írógép Rt. javára 396­­ és 175 .40 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. és központi kir. lüg­yes sziám­ ,i­*a 120 fillér.

Next