Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. április (69. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 április 2- járásbíróság 1934. évi 4294. és 122281/1932. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtásit szenvedőtől 1934. évi július 20-án és 1932. október hó 13-án lefoglalt 850 pengő, illetve 1.410 P becsértékű ingóságokra az I—111. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak lakásán, üzletében Budapest, 1., Váralja­ utca 15. házsz., IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi április hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a birólag lefoglalt bútorok, könyvek, szőnyegek, képek, írógép és egyéb ingóságokat el fogom adni. Pk. 52790/1934., dr. Fenyves Béla ügyvéd által kép­viselt Magy. Textil javára 100 pengő és járulékai. Budapest, 1935. évi március hó 4-én. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 12314 Ingatlan árverések. Árverés. 3141/1934. szám. Országos Központi Hitel­­szövetkezet végrehajtatának, n. Svehla Mihály örökösei, kir. Svehla Julianna és özv. Svehla Mihályné Tatai Viktória végrehajtást szenvedőik ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 860 pengő, 340 pengő tőke, valamint a csatla­­kozottnak kimondott Magyar Olasz Bank Rt. hatvani bókja javára 351 pengő tőke, Lőrinci Községi Hitel­­szövetkezetnek 343 pengő tőke és Hatvani Népbank Rt. javára 343 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a sziráki kir. járásbíróság területén levő, Heréd községben fekvő s I. a herédi 73. sz. telek jegyzőkönyvben A. I. 2. sor­szám, 806. hisz. ingatlanból néhai Svehla Mihályt meg­illetett 24/48-ad részre, a Herédi Hitelszövetkezetre vo­natkozólag, az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi és h­oltig tartó haszonélvezeti jogra való tekin­tet nélkül, a többi hitelezőre nézve a haszonélvezeti jog sérelme nélkül 1.078 pengő kikiáltási árban, II. a herédi 73. sz. telekjegyzőkönyvben A. I. 2. sor­szám, 806. hrsz. alatt felvett ingatlanból néhai Svehla Mihályt megilletett 7/48 részre az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi és holtig tartó haszonélvezeti jogra tekintet nélkül a fedezeti elv tekintetbe vétele mellett 495 pengő, pl. a herédi 111. sz. telek jegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 408/409. hrsz. ingatlanból néhai Svehla Mi­hályt megilletett 12/48-ad részre a Herédi Hitelszövet­kezetre vonatkozólag az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi és holtig tartó haszonélvezeti jogra való tekintet nélkül, a többi hitelezőre nézve a haszonélvezeti jog sérelme nélkül 379 / 20 fillér, IV. a herédi 111. sz. telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 408/409. hrsz. alatti ingatlanból néhai Svehla Mihályt megilletett 7/48-ad részre, az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi és holtig tartó haszonélvezeti jog sérelme nélkül a fedezeti elv tekintetbe vétele mellett 4.957 pengő, V. a herédi 591. sz. telekjegyzőkönyvben A. + 2. sorszám, 995/e/4/b. hrsz. ingatlanból a néhai Svehla Mihályt megilletett 7/48-ad részre az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi jog épségben hagyása mel­lett a fedezeti elv tekintetbe vétele mellett 4.957 pengő, VI. a herédi 712. sz. telek jegyzőkönyvben A. I. 1—6. sorszám, 1021—1024/b/l/f.,­­ 1021—1024/b/l/g., 1021— 1024/b/l/h., 1021—1024/b/l/n., 1021—1024/b/l/r., 1021—1024/b/l/x. hrsz. ingatlanokból néhai Svehla Mihályt megilletett 7/48-ad részre az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi jog sérelme nélkül a fede­zeti elv tekintetbe vétele mellett 4.957 pengő, VII. a herédi 810. sz. telekjegyzőkönyvben A. I. 1—2. sorszám. 1021—1024/b/l/y., 1021—1024/b/l/z. hrsz. ingatlanokból néhai Svehla Mihályt megilletett 7­48-ad részre az özv. Svehla Pálné javára bekebelezett özvegyi jog sérelme nélkül a fedezeti elv tekintetbe vétele mellett 4.957 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi április hó 30. napján délután 3 órakor Heréd községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az I. alattit a kikiáltási ár 2/3-adánál, a III. alattit a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat pedig a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Ha azonban a csat­lakozott végrehajtatok valamelyike kívánná az árverés megtartását, úgy az I. és III. alatti ingatlanok egyen­ként 4.957 pengőn alul el nem adhatók. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitól j óradék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles tivolitban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Szirák, 1935. évi január hó 8. napján. A sziráki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 12306 Árverés: 16998/1934. tkvi szám. Kisbirtokosok Orszá­gos Földhitelintézete végrehajtatának Turák István és neje Palkó Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 160 dollár­cent tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, a nagykátai 616. szám­i betétben A. I. 1., 3., 9., II. 1—3. sorszámú, 2 hold 613 négyszögöl 1660 pengő, az u. o. 3929. számú betétben A. I. 1—3., II. 1., 3. sorszámú 2 hold 1477 négyszögöl 2040 pengő, az u. o. 4179. számú betétben A. I. 1. sorszámú 551 négyszögöl 280 pengő, az u. o. 6395. számú betétben A.­­ 1. sorszámú 344 négyszögöl 150 pengő, az u. o. 6958. számú betétben A. I. 1—2. sorszámú 1 hold 424 négyszögöl 1010 pengő kikiáltási árban, az u. o. 4136. szám­ú betétben A. I. 1. sorszámú 739 négyszögöl területtel 360 pengő kikiáltási árban, 1/2 részben értékelve. Az árverést 1935. évi április hó 25. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Nagykáta, 1934. évi december hó 11-én. A nagykátai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12305 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 1473/1934/10. szám. Lőwinger Jakab vb. mihályi kereskedő csődügyében a kir. törvényszék a hitelezőknek, abban a kérdésben leendő meghallgatá­sára, hogy a csődtömeghez tartozó ingatlan szabad­kézből eladathasson, határnapul 1935. évi április hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzte ki és erre a hitelező­ket azzal a figyelmeztetéssel idézi meg, hogy elmaradá­suk esetén úgy fogja őket tekinteni, mint akik a fenti eladáshoz hozzájárultak. Sopron, 1935. évi március hó 13. napján. A soproni kir. törvényszék, mint csődbíró­ság. 2279 Csödimkivüli kényszeregyességek Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 327/1935/12. sz. A veszprémi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Stein Berta vegyeskereskedő, siófoki be nem jegyzett cég ké­relmére a csődönkívüli kényszeregyességi eljárást a mai napon elrendelte. A kérelem 1935. február 7-én adatott be. Bejelentési határidő 1935. április 16. összes vagyon 3.378 pengő 58 fillér, a tiszta vagyoni fedezet 2.977 pengő 43 fillér. Megajánlott egyességi kvóta 50%, fizetendő 10 egyenlő részletben. Veszprém, 1935. már­cius 27. A veszprémi kir. törvényszék, mint kényszer­­egyességi bíróság. *20610 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 849/1935. szám. Daminko Imre férfiszabó, Orosháza, ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiók­jánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 1935. évi április hó 5. napján délelőtt fél 11 órakor tartjuk meg. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Országos Hitelvédő Egylet. F 12327 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32683/1935. szám. Steiner Miklós (Budapest, Lipót­ körút 25. sz.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1935. évi április hó 5. napján délelőtt 10 órakor tart­juk meg. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Országos Hitelvédő Egylet. F 12328 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 6783/1935. szám. Gross Jenő vőföskereskedő, Kecskemét, ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1935. évi április hó 9. napján déli 12 óraikor tartjuk meg. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Országos Hitelvédő Egylet. F 12329 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5661/1934. szám. Perl Ferenc kecskeméti cég és ennek tulajdonosa özv. Perl Ferencné ügyében a létrejött egyesség szerint adós­köteles tartozásainak 50%-át a jogerős jóváhagyást kö­vető 30-ik napon kezdődő 10 havi részletben megfizetni. Kezesek: Szemző István és neje. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Országos Hitelvédő Egylet. F 12330 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3693/1934. szám Ungár László rőfös- és divatárukereskedő, Moson, ügyé­ben a létrejön egyesség szerint adós köteles tartozásai­nak 60%-át a jogerős jóváhagyást követő 30-ik napon kezdődő 10 havi részletben megfizetni. Kezesek: Berger Sándorné sz. Ungár Margit a kvótára és Weingarten Béla ( 2.000.k­ erejéig. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Országos Hitelvédő Egylet. F 12331 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 130/1935. szám. Goldmann Ferenc órásmester. Kecskemét, ügyében a létrejött egyesség szerint adós köteles tartozásainak 50%-át a jogerős jóváhagyást követő 90-ik napon kezdődő öt havi részletben megfizetni. Budapest, 1935. évi április hó 1-én. Országos Hitelvédő Egylet. ___________________________________________ F 12332 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 681/1935/1. szám. A veszprémi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Bárdos Miklós vőföskereskedő be nem jegyzett veszprémi cég kérelmére a csődönkivüli kényszeregyes­­ségi eljárást a veszprémi kir. törvényszéknél a mai napon megindította. Adós a magánegyességi eljárást sikertelenül megkísérelte. A követelések a kir. törvény­széknél jelentendők be. Bejelentési határidő 1935. ápr­­rilis 17. Egyességi ajánlat tárgyalási határnapja a kir. törvényszék hivatalos helyiségében (Vár, 11. szám, I. emelet 34. ajtósz.) 1935. május 6. (hat) délelőtt 9 óra. A megajánlott kvóta 25%, mely fizetendő 10 egyenlő részletben. Adós összes vagyona 3.240 pengő 46 fillér, tiszta vagyoni fedezet 3.040 pengő 46 fillér, az ideigle­nes mérleg szerint. Veszprém, 1935. március 28. A veszprémi kir. törvényszék, mint kényszeregyességi bíróság. *20615 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3621/1934—13. sz. Landauer Pálné szül. Titte Juliánna szekszárdi női- és kézimunka és divatáru kereskedő csődönkivüli kény­­szeregyességi ügyében a szekszárdi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. Künsztler Kálmán szekszárdi ügyvéd, vagyonfelügyelő dijait fentirt adóssal szemben 223 pengőben állapította meg. Szekszárd, 1935. évi március hó 13. A szekszárdi kir. törvényszék. *20611 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3621/1934/12. sz. A szekszárdi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Landauer Pálné szül. Titte Julianna szekszárdi női­­divatárukereskedő és ennek hitelezői között az 1935. évi január hó 22. napján az Országos Hitelvédő Egylet előtt megtartott tárgyaláson létesült egyességet jóvá­hagyta, a jóváhagyást jogerősnek nyilvánította. Szek­szárd, 1935. március 5. A szekszárdi kir. törvényszék. *20612 Felhívás. Felhívás. P. VI. 8509/4. 1934. szám. A pastvidéki kir. törvényszék dr. Révész Mihály vámosmiskolai ügyvéd által képviselt Bronner Dezsőné szül. Farkas Kornélia szobi lakos folyamodó kérelme folytán az 1894 : XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Bronner Dezső volt szobi lakost, hogy feleségével Szobon, az 1931. évi január hó 24. napján a szobi állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetmény­nek a hivatalos lapban történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellen­kező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben új hirdetményi idézés mellőzésével dr. Gyémánt Árpád ügyvéd, péceli lakos, most kinevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Budapest, 1935. évi február hó 26. napján. A pestvidéki kir. törvényszék. *20626 Gondnokságok. Gondnokság. P. 447/28. 1934. szám. A szombathelyi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Csicsai János nagygencsi lakos ellen elrendelt gondnokságot a győri kir. Ítélőtábla az 1935. évi február hó 22. napján jog­erőre emelkedett P. I. 1007/27. 1934. szám­a Ítélettel az 1877: XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján tartotta fenn. Szombathely, 1935. évi március hó 12. napján. A szombathelyi kir. törvényszék. *20623 Gondnokság. P. 230/5. 1935. szám. A pécsi kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy özv. Mikulás Jánosné sz. Deixler Erzsébet vasasi (jelenleg pécsi elmeklinikai ápolt) lakost az 1935. évi március hó 17. napján jog­erőre emelkedett P. 230/4. 1935. számú ítélettel az 1877: XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnok­ság alá helyezte. Pécs, 1935. évi március hó 17-én. A pécsi kir. törvényszék *20624 Gondnokság. P. 3091/5. 1934. szám. A szekszárdi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Hirsch Artur orvos, lomini lakost az 1935. évi január hó 19. napján jogerőre emelkedett P. 3091/4. 1934. sz. végítéletével az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Szekszárd, 1935. évi február hó 5. napján. A szekszárdi kir. törvényszék. **440 Idézések. Idézés: B. I. 3334/43. 1933. szám. Sajtó útján elköve­tett rágalmazás vétsége miatt Mák József ellen indított bűnügyben a Sz. 55. §-a értelmében a főtárgyalásról értesítendő, de ismeretlen helyen tartózkodó , Masa Jó­zsef felelős személyt, mint a „Masa“ nyomdavállalat volt felelős tulajdonosát a kir. törvényszék a Bp. 469. §-a alapján a St. 40. §-ában részletezett fokozatos fele­lősség jogkövetkezményének terhe mellett felhívja, hogy a jelen idézés harmadszori közzétételétől számított egy hónap alatt a kir. törvényszéknél jelentkezzék, vagy tartózkodási helyét jelentse be. Szeged, 1935. évi február hó 28. napján. A szegedi kir. törvényszék. 3—2 *20484 Idézés: Hb. 280/59. 1917. szám. A gyulai kir. tör­vényszék, mint hitbizományi hatóság közhírré teszi, hogy gróf Wenckheim József hitb. birtokos az ujkigyósi 1. sz. betétbeli hitb. törzsvagyon megterhelése iránti hozzájárulás végett kérvényt adott be a kir. törvény­székhez és a kir. törvényszék a várományosok és a hitbizományi gondnok meghallgatását rendelte el , ha-

Next