Budapesti Közlöny, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám

2 „II. A 47.000/1932. számú rendelet alapján ideiglenesen engedélyezett­ különleges növény­védelmi szerek B. Permetező és Porozószerek“ csoportjába felveendő. Végül a jegyzék : „II. A 47.000/1932. számú rendelet alapján ideiglenesen engedélyezett különleges növényvédelmi szerek B. Perme­tező és porozószerek“ csoportjából az 50.700/ 1935. számú rendelet alapján utólag felvett a 4/a. szám alatt bejegyzett Dendrin 17/a. szám alatt bejegyzett Uránia zöld mint a mely szerek jelen rendelettel a vég­legesen engedélyezett különleges növényvé­delmi szerek B. Permetező és porozószerek csoportjába felvétettek, az ideiglenesen enge­délyezett Permetező és porozószerek csoport­jából törlendők. II. A már véglegesen vagy ideiglenesen engedé­lyezett különleges növényvédelmi szerek jegy­zékében az egyes alább megjelölt szereknél a megfelelő rovatban a következő módosítások vezetendők keresztül : Hirdetmény. A m. kir. kormánynak a Közös Pénztár ja­vára a Magyar Nemzeti Banknál az 1932. év első felében letétbe helyezett pengőösszegek felhasználásával módjában van lehetővé tenni, hogy azok a cimletbirtokosok, akik a címle­teikhez tartozó és 1932. évi február hó 1-jén vagy 1932. évi március hó 1-jén esedékessé vált szelvényeket Magyarországon váltották be, az alant felsorolt szelvényeiket pengőben be­válthassák. A szelvények beváltása a jelen hirdetmény közzétételétől számított 6 hónapon belül Buda­i II. A Csávázószerek csoportjában az 1. sorszám Abavit,­ a 3. sorszám Kalimat, a C. Egyéb szerek csoportjában az 5. sorszám Florex gyomirtó és 10. sorszám Raphanit sze­reknél a gyártó, illetőleg forgalombahozó III., Zsigmond­ utca 23. helyett, V., Balaton­ utca 10. III. Egyúttal elrendelem, hogy az 56.700/1935. VII.—3. F. M. számú rendelethez csatolt „Mel­lékletiben közzétett „Közönséges növényvé­delmi szerjegyzék“ 27. sorszáma alatt feltün­tetett „Petroleum“ a­ jegyzékből töröltessék. Budapest, 1935. évi április hó 29.-én. A miniszter helyett : Dr. Mayer Károly s. k. áll­am­titkár. pesten a következő hazai pénzintézeteknél kérhető , és pedig beválthatók : 1. a 4 % -os magyar aranyjáradék kötvények szelvényei és a 3% -os Osztrák-Magyar Állam­­vasút Társaság (Steg) kötvények (régi és ki­egészítő hálózat) szelvényei a Magyar Általá­nos Hitelbanknál; 2. az 1913. évi 41/1%-os magyar járadék­­kölcsön kötvények szelvényei és az 1914. évi 41­ % -os törlesztéses magyar járadékkölcsön kötvények szelvényei a Magyar Általános Hitel­banknál, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank­nál és a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál ; 3. a záloggal biztosított 1910. évi 4%-os magyar járadékkölcsön kötvények szelvényei a Magyar Általános Hitelbanknál és a Pesti Magyar Keresk­edelmi Banknál. A beváltóhelyek által történt ellenőrzés után a most felsorolt kölcsönkötvények szelvényei fejében az alábbi összegek kerülnek az esedé­kesség napján jegyzett hivatalos pénzárfolya­mon pengőben kifizetésre. Ha a címletbirtokos a kötvényköpenyeket az 1.970/1935. M. E. számú rendeletnek megfelelően a szelvények­kel együtt letétbe helyezi, a beváltás készpénz­ben történik. Ellenkező esetben a szelvények ellenértéke a címletbirtokos javára zárolt számlán került jóváírásra, amely felett csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével lehet ren­delkezni. A szelvények teljes értékének ezúttal kifize­tésre nem kerülő részéről ideiglenes elismervé­­nyek nem adatnak ki, az erre irányuló igény magához a címlethez fog fűződni és a vonat­kozó összeg esetleg a következő szelvénnyel együtt kerül kifizetésre. Kivételt képeznek a 3%-os Osztrák-Magyar Államvasúttársaság (Steg) kölcsön címletekhez tartozó és 1925. évi március hó 1-jén és szep­tember hó 1-jén, valamint 1924. évi március hó 1-jén és szeptember hó 1-jén esedékessé vált szelvények, amelyeknek kifizetetlenül ma­radó töredékértékéről a beváltóhely a szelvény­birtokosnak az 1925. évi szeptember hó 1-jén esedékessé vált szelvény bemutatásakor rész­letes elismervényt szolgáltat ki. A jelen hirdetmény alapján pengőben be­váltásra kerülnek : a 1%-os magyar arany járadékkötvényeknél az 1934. évi 97. számú szelvények és pedig , a Frt. 100.— n. é. címlet után —.362 svájci frank értékben, a Frt. 500.— n. é. címlet után 1.81 svájci frank értékben, stb., továbbá a 85. számú u. n. hátralékos szel­vények és pedig : a Frt. 100.— n. é. címlet után —.0208 $ és —.277 svájci frank értékben, a Frt. 500.— n. é. címlet után —.104 $ és 1.385 svájci frank értékben, stb. ; az 1913. évi AAfa % -os magyar járadék­kötvényeknél , az 1934. évi 33. számú szelvények és pedig : a £ 20”—”— n. é. címlet után —.916 svájci frank értékben, a £ 100”—”— n. é. címlet után 4,58 svájci frank értékben, stb., továbbá a 21. számú u. n. hátralékos szel­vények és pedig : a £ 20”—”— n. é. címlet után 1.216 svájci frank értékben, a £ 100”—”— n. é. címlet után 6.08 svájci frank értékben, stb. ; az 1914. évi Uxh%-os törlesztéses magyar járadékkötvényeknél, az 1934. évi 31. számú szelvények és pedig : a £ 20”—”— n. é. címlet után 1.906 svájci frank értékben, a £ 100”—”— n. é. címlet után 4.53 svájci frank értékben, stb., továbbá a 19. számú u. n. hátralékos szel­vények és pedig : a £ 20”—”— n. é. címlet után 1.106 svájci frank értékben, a £ 100”—"— n. é. címlet után 5.53 svájci frank értékben, stb. ; az 1910. évi 4%-os járadékkölcsön­­kötvényeknél: az 1934. évi 38. számú szelvények és pedig : a £ 20”—”— n. é. cimlet után —.908 svájci frank értékben, a £ 100”—”— n. é. cimlet után —.54 svájci frank értékben, stb., továbbá a 25. számú u. n. hátralékos szelvé­nyek és pedig : a £ 20”—”— n. é. cimlet után —.674 svájci frank értékben, a £ 100”—”— n. é. cimlet után 3,37 svájci frank értékben, stb. ; a 3%-os Osztrák-Magyar Államvasuttársaság (Steg) kötvényeknél, az 1935. évi március hó 1-jén esedékessé vált szelvények 1,414 svájci frank értékben, valamint az 1925. évi március hó 1-jén ese­dékessé vált szelvények 1,55 svájci frank értékben, végül az 1925. évi szeptember hó 1-jén ese­dékessé vált szelvények 1,485 svájci frank értékben. A szelvények fent meghatározott ellenérté­kéből a beváltóhelyek 5/a % -ot beváltási juta­lék címén levonásba hoznak. A jutalék azon­ban szelvényenként 2,23 fillérnél (10 francia centime ellenértékénél) kevesebb nem lehet. Sor­szám A szer Permetező vagy porozószer Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód neve előállítója forgalomba hozója 5/a. Dendrin Krausz-Moskovits Egyesült Iparte­lepek R.-T Buda­pest, Vill., Öröm­­völgy­ u. 8. szám. Agro növényvé­delmi és Mező­­gazdasági R. T. Budapest, IV., Hajó-utca 2. gyümölcs fakarboli­neum Gyümölcsfák rovarkártevői ellen 5 —15%-os permetlé rügyfakadás előtt 27/a. Uránia­zöld Pflanzenschutz Gesellschaft m. b. H. Hamburg Biermann Pál, Budapest, V., Koráll-u. 11. arzéntartalmú permetező­szer Szőlőmoly és gyümölcsfák (kajszi-, őszibarack, man­dula és dió kivételével) rágórovar kártevői ellen 0-1—0'25-os, 0-5—1%-os bordós lével kevert permetlé Sor­szám A szer Permetező vagy porozószer Milyen betegség és kártevő ellen Alkalmazási mód neve előállítója forgalomba hozója * 2/a. Agrár­zöld Agrochemia Heidlberg Tibor okl. vegyészmérnök, Budapest, V., Balaton­ utca 10. szám arzéntartalmú permetező­szer. Szőlőmoly és gyümölcs­fák (kajszi-, őszibarack, mandula és dió kivételé­vel) rágórovar kártevői ellen 0-1—0'25%-os, 0’5 — l°/o-os bordói lével kevert permetlé 13/a. PflanzeD wohl Beyrodt Ottó Marienfelde Berlin Magyar mag­tenyésztési r. t. Budapest, Vili., Rákóczi­ u. 7. nikotin tartalmú permetező­szer Szőlőmoly, gyümölcsfák, gazdasági és dísznövények szívó és puhatestű rovar­­kártevői ellen 0-65—1'3°/o-os töménységben permetlé 18. Vinarsit Baranyi Gyula és társa vegyipari vállalat r.-t. Budapest, VIII., Baross-u. 74. arzéntartalmu permetező­szer Gyümölcsfák (kivéve kajszi-, őszibarack, mandula és dió), valamint mezőgazda­sági növények rágórovar kártevői ellen Gyümölcsfáknál 0'26—0'5%-os, mezőgazdasági növényeknél 0'5%-os permetlé A m. kir. belügyminiszter a „Sárospataki Iparoskor“ (Zemplén vármegye) módosított alapszabályait 156.513/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttányotta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az 1935. évi 25.899.—X. szám­i rendeletével meg­engedte, hogy a Zala vármegye közigazgatási területéhez tartozó Lesencetomaj község a május hó 1 -ét követő hétfői napon tartott or­szágos állatvásárát ezentúl állandóan szeptem­ber hó 4-én, ha pedig ez a nap vasárnapra esne, a reá következő hétköznapon tartsa. Budapesti Közlöny 1935 május 1.

Next