Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 május 1. Árverés. Pk. X. 603982/1935. szám. Dr. Káldor József ügy­véd által képviselt Kormos Sándor javára 80 -1­ 80 pengő és több követelés és járulékad erejéig a budapesti központi kar. járásbíróság 127007., 127129/1934. szám­ú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi február hó 5. napján lefoglalt és 2860 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési­ joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. kerület, Baross­ u. 109. házszámú üzletben leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, cassa, tekeasztal, székek, asztalok, különféle borok stb. és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is -- de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —-­el fognak adatni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi április hó 7. napján. Dr. Janits Károly, kir. bír. végrehajtó. 0 F 13088 Árverés. Pk. I. 56094/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 4608/1933. számú végzésével dr. Szente Lajos ügyvéd által képvi­selt özv. Fürst Samuné és Fürst Endre végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 796,67 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefog­lalt és 2302 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak Buda­pesten, XI. ker., Lágy­mányosi­ utca 20. szám alatti pincé­ben leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek eladom. Budapest, 1935. évi április hó 1. napján. Riedt István, kir. kir. végre­hajtó. *0 F 13102 Árverés. Pk. X. 735054/1934. szám. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Triesti Általános Biztositó Társa­ság javára 28 pengő 70 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 15713., 30962. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi december hó 4. napján lefoglalt és 350 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. ker., Kender­ u. 23. szám alatti fagylaltgyár telepen leendő megtartására határidőül 1935. émvi május hó 2. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, ál­itkor a birói­lag lefoglalt bútorok, fagylaltgép, mérleg, fagylaltáru­­sító kocsi, stb. ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínein nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Pk. 603332. szám. Dr. Miklós György ügyvéd által képviselt Uprymny és Miklós javára 180 pengő és járulékai. Budapest, 1935. évi március h­ó 30. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 13106 Árverés. Pk. VII. 607527/1935. szám. Dr. Bátyka Zoltán ügyvéd által képviselt Polgári Bútorház Lak­­berendező Vállalat Kft. javára 700 pengő és több köve­telés­­és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 27475/1934. számot végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 12. napján lefoglalt és 2200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Koszoru­ u. 6. házszám, földsz. 3. ajtószám alatt teendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 2. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak, zongora, festmények, szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nemi — el fogom adni. Budapest, 1935. évi április hó 3. napján. Gombos Ernő, kir. bár. végrehajtó. O­F 13091 Árverés. Pk. V. 602490/1935. szám. Dr. Kozma Sándor ügyvéd által képviselt Löwy Béla javára 128­ 08 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 122861/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 23. napján lefoglalt és 2180 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, VI. kerület, Fövény­ u. 76. számú lakásában és az istálló helyiségben és az udvaron leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 3. napjá­nak délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag­ le­foglalt rádió, lovak, homokhordókocsik és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1935. évi április hó 8. napján. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó, ~ — --------- - - ' O­F 13101 Ingatlan árverések. Árverés. 1873/1935. tk. szám. Miskolci Kereskedelmi és Gazdasági Bank Rt. végrehajtatóinak Szepessy Géza vég­rehajtást szenvedő ellen­­indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási (utóajánlatra az újabb) árverést 2420 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szerencsi kir. járásbíróság területéül levő, Sóstófalva községben fekvő s a sóstófalva 1 280. szám­i telekkönyvi betétben A. I. 1—12., 40—48, 47—48., 55., 58—59., 65. sorszám: 1­, 2/1., 2/2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 907., 911., 950., 951., 855/2., 949/1, 952/1., 4081. hrsz. alatt foglalt s 35 hold 258 négyszögöl területű s B. 2., 16. szerint Szepessy Géza (István fia) nevén álló négy házas beltelekre, beltelki kertre, szőlőre, valamint szántó, legelő és vízállás a Hoporty, Csátes lapos és alsószakadás dűlőben elnevezésű ingatlanokra 13036 pengő kikiáltási árban elrendelte. A telekikönyvi hatóság az árverésnek Sóstófalva köz­ségházánál megtartására 1935. évi augusztus hó 8. nap­jának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeiket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkban állapítja meg : 1. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár, illetve a Dróth Béla végrehajtató kérelmiére megtartandó árverés esetére az ezennel 66.618 P 28 fillérben, a Fekete Ferenc végreha­jtató kérelmére megtartandó árverés ese­tére pedig 67078 P 28 fillérben megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron el nem adhatók. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási év két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és­­az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.).­ Szerencs, 1935. évi március hó 21. napján. A szerencsi , kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3357 Árverés. 621/1935. szám. Schnäbel Testvérek végre­­hajtatának Bartok Ignácné Zotl Margit végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 424.47 P tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a komáromi kir. járásbíróság területén levő, Komárom városban, s a komáromi ujszőnyi 57. sz. telek jegyzőkönyvben A. + 2. sorszám, 2040—2042/b. érszám alatt foglalt 7/b. sz. alatti a Belsetekben levő, Bartók, Ignácné Zotti Margit nevén álló házra 6456 pengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1935. évi május hó 17. napján délután 5 óraikor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan az árverési feltételek­ben megállapított árnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 :LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Komárom, 1935. évi január hó 18. napján. A komáromi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3355 * 4 Árverés. 11752/1935. tk. sz. (X. 2476/33.) Matisz Már­ton és neje Obernyik Róza végrehajtatóknak Horváth Jánosné sz. Sáska Borbála végrehajtási szenv. ellen indított végrehajtási ügyében a tk. hatóság a végre­hajtató kérelme következtében elrendeli az újabb végrehajtási árverést 5148 pengő tőkekövetelés és járu­lékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 40 pengő költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott : Matisz Márton és neje Obernyik Róza 3130.20 pengő t+. 2018 pengő tőke és járulékai behaj­tása végett ; a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő, s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 19032. számú tkvii betétében 42178. hrsz­. alatt felvett X. ker., Sárosi-u. 2. és Vaspálya­ u. 32. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 328 40/100 négyszögöl terjedelmű ingat­lanból végrehajtást szenvedő tulajdonában levő 10/12. rész illetőségre 14125 pengő kikiáltási árban, az ingatlanra B. 5. sorszám alatt Budapest székes­­főváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi kor­látozás sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi május hó 16. napján délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 2­5. szám, földszint 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §. 5610/1931. M. E. szám­i rendelet 21. §.). Az árverelmi szándékozók kötelesek bánatkéntü­l a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912 évi LIV. t.-c. 44. §-a , foil. I t.-c 127. 8-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150. 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi március hó 30. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13115 Árverés. 1228/1935. szám. Pest Pilis Solt Kiskun vár­megye Árvapénztára végrehajtásainak Kopik Gáborné sz. Terhelyi Anna végrehajtási szenv. ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3691,69 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a pestszenterzsébeti kir. járásbiróság területén levő, Pestszenterzsébet m. városban fekvő, s a pestszent­­erzsébeti 5141. számú betétben A. I. 1., 2. sorsz. és 6680/124. hrsz. alatt felvett „ház 11. szám alatt udvar a Kurucz­ utcában“ 36 négyszögöl területű és 6680/125. hrsz. alatt felvett „kert ugyanott“ 118 négyszögöl terü­lettel b­író, végrehajtást szenvedő nevén álló ingatla­nokra 10560 A kikiáltási árban Bálint Margit kérel­mére 10560 , kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi május idő 18. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos, helyiségében (Kmetty­ utca 2. szám, I. emelet 36. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok Pest Pilis Solt Kis­­k­un vármegye Árvapénztára kérelmére a kikiáltási ár felénél, Bálint Margit kérelmére 8520 pengőnél alacso­nyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 6 %-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bárói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, a­kit az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem a­kar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Pestszenterzsébet, 1935. évi február hó 7. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13105 Árverés. 2824/1935. tkvi szám. Schwajda Jenő végre­­hajtatónak Kell Jenőné Horváth Gizella végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az újabb árverést 1.315 pengő tőke­­követelés és járulékai behajtása végett a kispesti kir. járásbiróság területén levő, Pestszentlőrinc községben fekvő, s a pestszentlőrinci 7370. szá­mú betétben A. -1-1. sorszám, 4538/134. helyrajzi szám alatt foglalt, 150 négyszögöl területű Honvéd­ utca 18. számú házas belső­ségre 5075 (ötezer­hetvenöt) pengő kikiáltási áron, elrendelte. Az árverést 1935. évi május hó 21. napján délután 3 óraikor Pestszentlőrinc községházánál (Batt­hyány­ utca 78. szám, 9. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1886. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni, (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Kispest, 1935. évi március hó 21. napján. A kispesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13098 Árverés. 1323/1935. tkvi szám. Az Autóshitel Rt. végre­­hajtatának Posch Rezső végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 422,88 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a kispesti kir. járásbíróság terü­letén levő Kispest városban fekvő, s a kispesti 2543. sz. betétben A. 4­­1. sorszám, 3528. srszám alatt foglalt 197 négyszögöl területű, Deák Ferenc­ utca 24. (az adó és értékbizonyítvány szerint újabban 26.) szá­mú ház és udvarból a végrehajtást szenvedő nevén álló fél illetőségre 7700 (hétezerhétszáz) pengő kikiáltási áron, elrendelte. Az árverést 1935. évi május hó 23. napján délután 1 óraikor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Petőfi-tér 20. szám, földsz. 9. ajtó) fogják megtartani. Az árverés a­lá kerülő ingatlan a kikiáltási ár feléinél alacsonyabban áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Kispest, 1935. évi­­ február hó 6. napjén. A kispesti kir. járásbiróság, mint teletköry­vi hatóság. bi F 13092

Next