Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám értesítője

1935 május 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Tubus és Kupakgyár R.-T., Budapest. Mérlegszámla 1934. évi december hó 31-én. Vagyon: Készpénz P 2.659.87. Gépek és felszerelések P 81.974.60. Nyersanyag és áru­készlet P 23.418.65. Adósok P 19.630.95. Tárca­váltók P 1.429.31. összesen P 129.113.38.­­ Teher: Részvénytőke P 50.000. Ért. csökk. tart. alap P 34.778.70. Munkás segélyalap P 1.324.60. Hitelezők P 42.279.40. 1934. évi nyereség P 730.68. összesen P 129.113.38. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 1417 A felügyelőbizottság. Magyar Kulturház Irodalmi és Művészeti Részvénytársaság. Mérlegszámla. Vagyon : Épületért 55.800.— P. Berende­zésért 19.866.— P. Adósok 24.000.— pengő. Filmekért 400.— P. Készpénz 240.97 P. Vesz­teség 38.193.03 P. — Teher: Részvénytőke 50.000. — P. Elsőbbségi részvény 36.000.— P. Hitelezők 17.500.— P. Háramlási tartalék 31.000. — P. Tisztviselői segélyalap 4.000.— P. Az igazgatóság. Megvizsgálta és helyesnek találta. 1427 A felügyelőbizottság. Meghi­vó a Kinizsi­ utca 3. sz. bérház r. t.-nak 1935. évi május hó 15-én, déli 12 órakor dr. Winter Pál ügyvéd irodájában (V., Katona József­ utca 28.) tartandó XII. rendes közgyűlésére. Tárgysorozat : 1. Az 1934. évre vonatkozó mérleg és zár­számadás megállapítása és határozathozatal az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak ezek tekintetében előterjesztett javaslata és a fel­mentvény megadása tárgyában. 2. Felügyelőbizottság választása. 3. Esetleges indítványok. Azok a részvényesek, kik a közgyűlésen résztveni szándékoznak, tartoznak részvényei­ket az alapszabályok 14. §-a értelmében leg­később május hó 12. napjának, déli 12 órájáig dr. Winter Pál ügyvédnél letenni. Budapest, 1934. évi április hó 25-én. Az igazgatóság. Mérlegszámla 1934. évi december hó 31-én. Vagyon: Pénztár P 32.125.44. Ingatlan P 150.000. Értékpapír P 14.170. 1931., 1932. és 1933. évi egyesi­tett *• veszteségszámla pengő 22.097.61. 1934. évi veszteség 4.546.64. Össze­sen P 222.939.69. Teher: Részvénytőke P 70.000.—. Tőke­­tartalék P 78.939.69. Értékcsökkenési tartalék P 27.000.—. Kölcsön P 47.000.—. Összesen P 222.939.69. Eredmény számla. Adó P 14.194.—. Illeték és illetékegyenérték P 2.061.33. Kamat P 4.126.—. Házüzemi, tata­­rozási és költségszámla P 12.242.47. Érték­­csökkenés P 3.000.—. Összesen P 35.623.80. Nyereség: Hátbérjövedelem P 27.044.66. Értékpapír szelvénykamat P 600.—. Árfolyam nyereség P 3.432.50. 1934. évi veszteség pengő 4.546.64. Összesen P 35.623.80. Az igazgatóság. Megvizsgálta és rendben találta. 1419 A felügyelőbizottság. A m. kir. központi, vámigazgatóság által kiadott „Értesítő“ a m. kir. vámhivatalok részére hivatalos közlöny meg­rendelhető a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. szám). Évi előfizetési ára 12 P, melyet a m. kir. állami nyomda 103.200 számú posta takarékpénztári számlájára kell befizetni. , Ház és Ingatlan R. T. (Budapest, II., Esztár­ u. 4.) Mérlegszámla 1934. december 31-én. Vagyon: Ingatlan P 177.500.1. Berende­zés P 5.261.28. Pénztárkészlet P 450.93. Adó­sok P 1.461.62. 1934. évi veszteség P 5.388.88. Összesen P 190.062.71. Teher: Részvénytőke P 80.000.—. Tőke­­tartalék P 24.832.85. Értékcsökkenési tartalék P 18.105.—. Jelzálogtartozás P 35.000.—. Hite­lezők P 32.124.86. Összesen P 190.062.71. Veszteség-nyereségszámla 1934. dec. 31-én. Veszteség : Költség P 7.886.98. Leírás P 3.855.1. Adó és illeték P 4.017.33. Összesen P 15.759.31. Nyereség: Ingatlanok jövedelme 10.370 pengő 43 1. 1934. évi veszteség P 5.388.88. Ösz­­szesen P 15.759.31. ► Az igazgatóság: Megvizsgálta és helyesnek találta. 1418 A felügyelőbizottság. Meghívó a Horganyhengermű Részvénytársaságnak 1935. évi május hó 16. napján délután 5 órakor Vácon, a részvénytársaság Zrinyi­ utca 15. szám alatti helyiségeiben megtartandó XII. rendes közgyűlésére. Tárgysorozat : 1. 1934. évi üzemi és üzleti jelentés. 2. Az 1934. évi mérleg előterjesztése és a fel­ügyelőbizottság jelentése. 3. Az 1934. évi tiszta nyereség felosztása. 4. Határozathozatal a felügyelőbizottság ré­szére a felmentvény megadása vagy megtaga­dása tárgyában. 5. Igazgatósági tagválasztás. 6. Három felügyelőbizottsági tagnak egy évi időtartamra való megválasztása.­­ 7. Általános indítványok. Felkérjük mindazokat a részvényeseket, akik szavazati jogukat a közgyűlésen gyakorolni óhajtják, hogy részvényeiket az alapszabályok 15. §-a értelmében 1935. évi május hó 8.-ig bezárólag a Váci Takarékpénztár Rt.-már, Vácon letétbe helyezni szíveskedjenek. Vác, 1935. évi április hó 27-én. Az igazgatóság. Mérlegszámla 1934. évi december hó 31-én. Vagyon: Telkek 96.096.80 P. Épületek 445.636.61 P. Gépek és eszközök 446.349.57 P. Anyagok és árukészletek 99.396.89 P. Érdekelt­ségek 145.000.— P. Értékpapírok 71.345.— P. Készpénz és pénzintézetek 144.217.14 P. Adó­sok 331.383.54 P. Összesen 1,779.425.55 P. Teher: Részvénytőke 480.000.— P. Tőke­tartalék 50.661.30 P. Általános tartalék 96.000 pengő. Nyugdijtartalék 40.000.5 P. Értékcsök­kenési tartalék 399.842.84 P. Hitelezők 433.203 P 70 f. Nyereségáthozat 1933. évről 200.010 P 34 f. Tiszta nyereség 1934. évben 79.707.37 P. Összesen 1,779.425.55 P. N­yereség-veszteségszámla 1934. évi december hó 31-én. Veszteség: Fizetések, kegydíjak, üzleti költségek, társadalombiztosító járulékok 152.354.99 P. Adók 33.792.18 P. Leírások 40.593.66 P. Nyereségáthozat 1933. évről 200.010.34 P. Nyereség 1934. évben 79.707 . 37 P. Összesen 506.458.54 P. Nyereség: Nyereségáthozat 1933. évről 200.010.34 P. Jövedelmek 306.448.20 P. Össze­sen 506.458.54 P. Vác, 1935. évi április hó 27-én. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk. 1428 " ' A felü­gyelőbizottság. Junó Házépítő Szövetkezet. Mérlegszámla 1934. évi december hó 31-én. Vagyon: Ingatlan pengő 46.447.15. Gép­­berendezés P 2.080. 1933. évi veszteség pengő 4.383.32. 1934. évi veszteség P 2.728.46. Össze­sen P 55.638.93. — Teher: Szövetkezeti üz­letrész P 10.000.—. Hitelezők P 45.638.93. Összesen P 55.638.93. Budapest, 1935. évi április hó 18-án. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 1416 A felügyelőbizottság. Meghívó a „Nagybátony-Ujlaki“ Egyesült Iparművek Részvénytársaság 1935. évi május hó 9-én, déli 12 órakor az Angol-Magyar Bank R. T. (Budapest, V., Vilmos császár­ út 32. sz., I. emelet) üléster­mében tartandó XIII. évi rendes közgyűlésére. Tárgysor­ozat: 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság je­lentése az 1934. üzletévre és az 1934. decem­ber 31.-i zárószámadásokra vonatkozólag. 2. Az 1934. december 31.-i zárószámadások megállapítása és a nyereség hováfordítása iránti határozathozatal. 3. A felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelőbizottság részére. 4. Az alapszabályok 2. §-ának (a társaság célja) módosítása. 5. A felügyelőbizottság megválasztása és el­múlt évi tiszteletdíjának megállapítása. 6. Választás az igazgatóságba. Azok a 1. részvényesek, akik a közgyűlésen megjelenni óhajtanak, tartoznak részvényei­ket a még le nem járt szelvényekkel együtt, a társaság alapszabályainak 6. §-a értelmében, 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt, az Angol-Magyar Bank R. T. főpénztáránál (Budapest, V., Vilmos császár­ ut 32.) közgyű­lési letétbe helyezni. Budapest, 1935. évi április hó 26-án. Az igazgatóság. Mérlegszámla. Vagyon: Beruházások: Saját telkeink, építmények, gépek, berendezések, hajók, úszó­­művek, adományozott bányatelkeink, jogosít­ványok, szerződésileg biztosított szénterületek P 15,639.547.19. Pénztárkészlet és értékpapí­rok P 337.766.43. Raktári készletek pengő 1.825.139.54. Adósok P 1,254.521.01. Áru­váltók P 680.863.81. Vagyon összesen pengő 19.737.837.98. (Aval tétel : Letétek pengő 320.834.01). Teher: Részvénytőke P 4,200.000.—. Tar­talékalapok : Tőketartalék P 1,200.000.—. Tartalékalap P 2,460.000.—. Értékcsökkenési tartalékalap P 8,085.000.—. 1934. évi javadal­mazás P 215.000.—. Együtt P 8,300.000.—. Tartalékalapok összesen P 11,960.000.—. Jó­léti alapok P 259,093.40. Hitelezők pengő 2.396.888.98. Leszámítolt áruváltók pengő 656.173.35. Átmenő tételek P 998.71. Nyere­ség : Elővezetés 1933. évről P 25.906.49. 1934. évi nyereség P 238.777.05. Együtt pengő 264.683.54. Teher összesen P 19.737.837.98. (Aval tétel : Óvadékok P 320.834.01­. V­eszteség-nyereségszámla. Vesztes­ég: Általános költségek pengő 549.137.84. Adók és illetékek P 260.456.50. Kamatok P 110.495.82. Értékcsökkenési leírás P 215.000.1. Nyereség : Elővezetés 1933. év­ről P 25.906.49. 1934. évi nyereség pengő 238.777.05. Együtt P 264.683.54. Összesen P 1,399.773.70. Nyereség: Nyereség-elővezetés 1933. évről P 25,906.49. Üzemeredmény 1,373.867.21 pengő, összesen P 1,399.773.70. Budapest, 1934. évi december hó 31-én. Az igazgatóság. Megvizsgálta és rendbenlévőnek találta. 1425 A felügyelőbizottság. 7

Next