Budapesti Közlöny, 1935. június (69. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

, a kalocsai és a nyíregyházi kir. ügyészsé­geknél egy-egy ügyészi állásra pályázatot hir­detek. A pályázati kérvényeket a Bírói Ügyviteli Szabályok 5. §-a szerint kell szerkeszteni, felszerelni és az illetékes kir. törvényszék (ügyészség) elnökéhez benyújtani. A pestvidéki és a sásdi kir. járásbíróságok­nál pályázatra bocsátott bírói állás elnyeré­séhez az 1924 : II. törvénycikk 1. §-a értelmé­ben a német nyelvben való megfelelő jártas­ság igazolása is szükséges. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlöny“-ben harmadszor megjelenik. Budapest, 1935. évi május hó 30-án. A miniszter rendeletéből : 3—1 Dr. Mikó Ferenc s. k. miniszteri osztályfőnök. 19.606/1935. I. M. VI. szám.­­ Pályázat • jegy­intézeti igazgatói állásra. A váci kir. orsz. fegyintézetnél betöltendő VII. fizetési osztályú igazgatói állásra pályá­zatot hirdetek. Az említett állással természeti lakás és az állami rendszerű VII. fizetési osztályra nézve mindenkor megállapított illetmények járnak. A pályázóknak jogvégzettséget, legalább is a jogtudományi államvizsga letételét és a köz­­tisztviselőkre megállapított általános kellékek fennforgását kell igazolniok. A pályázati kérvényeket a pályázók szüle­tési anyakönyvi kivonatával (keresztlevelével), az illetékes közigazgatási hatóság által kiállí­tott újkeletű erkölcsi bizonyítvánnyal, a bün­tetőintézeti szolgálatra alkalmasságot igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal, az elméleti képesítést, esetleges börtönügyi gyakorlatot és katonai szolgálatot, valamint nyelvtudást iga­zoló okiratokkal felszerelve a m. kir. igazság­ügyminiszterhez címezve — közhivatalban le­vőknek hivatali főnökük útján — a m. kir. igazságügyminisztérium VI. (börtönügyi) ügy­osztályának irodájában (Budapest, V., Markó­­utca 16., III. em. 32. ajtó) kell benyújtani. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. Budapest, 1935. évi május hó 31-én. 3—1 M. kir. igazságügyminiszter. 7.630/1935. I. M. E. szám. A pályázatra bocsátott irodasegédtiszti állá­sok elsősor­a­t az 1931 : III. törvénycikk 2.—4. §-ai alá eső olyan igazolványosok ré­szére tartatnak fenn, akik­­az irodakezelési szakhoz tartozó tisztviselői állásokra jogosító igazolványt nyertek. Másodsorban azok a pá­lyázók fognak figyelembe vétetni, akiknek leg­alább 6 évi kezelői szolgálatuk, vagy legalább 9 évi kezelői és bijnoki vagy 9 évi dijnoki szol­gálatuk van. Az 1931 : III. törvénycikk 20. §-a értelmé­ben a pályázók közül egyenlő feltételek mel­lett elsőbbség illeti meg a vitézi rend tagjait, valamint mindazokat, akik a világháború alatt arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesítettek, vagy ebből a szolgálatukból kifolyólag rok­kantakká váltak. Bírósági irodasegédtisztekké úgy az igazol­ványosok, mint más pályázók közül csak azok nevezhetők ki, akik az igazságügyi segédhiva­tali tisztviselői vizsga sikeres letételét igazolják. A sásdi, bácsalmási, bonyhádi és gyönki kir. járásbíróságoknál pályázatra bocsátott irodasegédtiszti állások elnyeréséhez az 1924. évi II. törvénycikk 1. §-a értelmében a német nyelvben való megfelelő jártasság igazolása is szükséges. Tényleges szolgálatban álló bírósági és ügyészségi segédhivatali tisztviselők a meghir­detett állásokra áthelyezés iránt terjeszthetnek elő pályázati kérelmet. A pályázati kérvényeket az igazolványosok­­­nak az 1931 : III. törvénycikk 10. §-ában foglal­taknak megfelelően, a többi pályázónak pedig a Bírói Ügyviteli Szabályok 5. §-a értelmében kell szerkeszteni, felszerelni és a hivatali fő­nökség (parancsnokság) útján az illetékes kir. törvényszék elnökéhez legkésőbb a folyó évi junius hó 15. napjáig eljuttatni. Elkésetten érkezett, valamint hiányosan felszerelt folya­modványok figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1935. évi május hó 29-én. A miniszter rendeletéből : 3—2 Dr. Mikó Ferenc s. k. miniszteri osztályfőnök. Pályázat bírósági irodasegédtiszti állásokra. A balassagyarmati, salgótarjáni, hevesi, ka­locsai, nagykőrösi, budafoki, nagykátai, ado­­nyi, sárbogárdi, abádszalóki, miskolci és fe­hérgyarmati kir. járásbíróságoknál, a győri kir. törvényszéknél, a győri kir. járásbíróság­nál, a szombathelyi kir. törvényszéknél, a ta­polcai, a csurgói, igali, lengyeltóti, marcali, sásdi, bácsalmási, bonyhádi, gyönki és tamási kir. járásbíróságoknál, a gyulai kir. törvény­széknél, a szeghalmi és battonyai kir. járás­bíróságoknál egy-egy XI. fizetési osztályú irodasegédtiszti állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás : az állami rendszerű XI. fizetési osztállyal egybekötött illetmények. Pályázati határidő : 1935. évi junius hó 1. napját­" hó 15. napjáig bezárólag. Feltételek : A tisztviselői kinevezések általános feltételeit az 1883 : I. törvénycikk 1. §-a tartalmazza. Az idézett törvénycikk 19. §-ában előirt iskolai képesítés : a középiskola négy osztályának el­végzése. Budapesti Közlöny 1935 junius 1. 7.630/1935. I. M. E. szám. Pályázat bírósági és ügyészségi kezelői állásokra. A balassagyarmati kir. törvényszéknél, az egri kir. járásbiróságnál, a kalocsai kir. tör­vényszéknél, a kecskeméti, kiskunfélegyházi, kunszentmiklósi, nagykőrösi és nagykátai kir. járásbiróságoknál, a székesfehérvári kir. tör­vényszéknél, az adonyi és székesfehérvári kir. járásbiróságoknál, a szolnoki kir. törvényszék­nél, a jászberényi, putnoki, szikszói, mátészal­kai, tatai, kőszegi, zalaegerszegi és zalaszent­­gróti kir. járásbiróságoknál, a kaposvári kir. törvényszéknél, a lengyeltóti, siklósi és szent­lőrinci kir. járásbiróságoknál, a szekszárdi kir. törvényszéknél, a­ bajai kir. törvényszéki ki­rendeltségnél, a szekszárdi, gyulai, orosházi és szarvasi kir. járásbiróságoknál, végül a kalo­csai, miskolci, zalaegerszegi, kaposvári és pécsi kir. ügyészségeknél egy-egy ideiglenes minő­ségű kezelői állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: az állami rendszerű ideiglenes kezelők ré­szére mindenkor megállapított illetmények. Pályázati határidő : 1935. évi junius hó 1. napjától június hó 15. napjáig bezárólag. Feltételek: A kezelői kinevezések általános feltételeit a 2.378/1915. M. E. számú rendelettel kiadott Kezelői Szabályzat 2—4. §-ai tartalmazzák. A kinevezés a Szabályzat 11. §-a értelmében ideiglenes minőségben történik. A pályázatra bocsátott kezelői állások első­sorban az 1931 : III. törvénycikk 2—4. §-ai alá eső olyan igazolványosok részére tartatnak fenn, akik az állami rendszerű kezelői állá­sokra jogosító igazolványt nyertek. Másodsor­ban azok a pályázók fognak figyelembe vé­tetni, akiknek legalább 3 évi megszakítás nél­küli bijnoki szolgálatuk van. Az 1931 : III. törvénycikk 20. §-a értelmé­ben a pályázók közül egyenlő feltételek mel­lett elsőbbség illeti meg a vitézi rend tagjait, valamint mindazokat, akik a világháború alatt arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesítettek, vagy ebből a szolgálatukból kifolyólag rok­kantakká váltak. Bírósági és ügyészségi kezelőkké általában csak olyan pályázók fognak kineveztetni, akik az igazságügyi segédhivatali tisztviselői vizsga sikeres letételét igazolják ; az igazolványosok­­nál e vizsga hiánya az ideiglenes kinevezésnek nem akadálya ugyan, véglegesítésük azonban csak 3 évi kifogástalan szolgálat és a vizsga letétele után következhetik be. A kőszegi és szekszárdi kir. járásbiróságok­nál, a szekszárdi kir. törvényszéknél, a bajai kir. törvényszéki kirendeltségnél és a pécsi kir. ügyészségnél pályázatra bocsátott kezelői állá­sok elnyeréséhez az 1924 : II. törvénycikk 1. §-a értelmében a német nyelvben való meg­felelő jártasság igazolása, — a szarvasi kir. járásbiróságnál pályázatra bocsátott kezelői állás elnyeréséhez pedig a tót nyelvben való megfelelő jártasság igazolása is szükséges. Tényleges szolgálatban álló bírósági és ügyészségi segédhivatali tisztviselőik és kezelők a meghirdetett állásokra áthelyezés iránt ter­jeszthetnek elő pályázati kérelmet. A pályázati kérvényeket az igazolványosok­­nak az 1931 : III. törvénycikk 10. §-ában fog­laltaknak megfelelően, a többi pályázónak pe­dig a Birói Ügyviteli Szabályok 5. §-a értelmé­ben kell szerkeszteni, felszerelni és a hivatali főnökség (parancsnokság) útján az illetékes kir. törvényszék elnökéhez legkésőbb a folyó évi junius hó 15. napjáig eljuttatni. Elkésetten érkezett, valamint hiányosan felszerelt folya­modványok figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1935. évi május hó 29-én. A miniszter rendeletéből­­ 3—2 Dr. Mikó Ferenc s. k. miniszteri osztályfőnök. Pályázati hirdetmény: okleveles gazdáknak a kiskunfélegyházai állami tanítóképző intézet V. osztályába való felvétele tárgyában. (Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszternek 47.18511935. számú rende­lete alapján.) A kiskunfélegyházai állami tanítóképző in­tézet 1935/36. tanévének V. osztályába 10 fize­téses helyre pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 24-ik életévüket még be nem töltött oly nőtlen okleveles gazdák, akiknek reál­gimnáziumi, gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványuk és legalább jó gazda­sági akadémiai oklevelük van. Szükséges, hogy a folyamodó ép, erős, egész­séges szervezettel rendelkezzék, mivel a gya­korlati munkákban való részvétel alól felmen­tésnek helye nincsen. A kérvényeket a m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszterhez címezve annál a gazda­sági akadémia igazgatóságánál kell benyújtani, amely akadémián folyamodó oklevelét nyerte. Pályázati határidő : 1935. évi junius hó 15. A beérkezett pályázati kérvényeket a gazda­sági akadémia igazgatósága átvizsgálja és rész­letes jelentés kapcsán azokat összesítve folyó évi június hó 20-ig a m. kir. vallás- és köz­­oktatásügyi miniszterhez terjeszti fel. A felvételt a m. kir vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter eszközli. A szabályszerűen bélyegeit kérvényhez a kö­vetkező okmányok csatolandók : a) Születési anyakönyvi,kivonat, b) Csonka-Magyarország területén szerzett vagy honosított gazdasági akadémiai oklevél, továbbá reálgimnáziumi, gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizony­ít­vány, c) erkölcsi bizonyítvány,

Next