Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. június (69. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 junius 1. az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igény,kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Velencén, Vásártér 114. szám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi junius hó 4. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, ami­kor a túráikig lefoglalt­­bútorok, képek, 6.500 pengő üzletrész s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok­ árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Székesfehérvár, 1935. évi május hó 18. napján. Ifr. Herényi Jenő, kir. hír. végrehajtó. O­F 13899 Árverés. Pk. X. 713724/1934. szám. Dr. Földes István ügyvéd álltal képviselt Miklós Imre javára 1.045 pengő 10 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 225845/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­­rehajtást szenvedőtől 1934. évi április hó 26-án lefog­lalt és 1.835 pengőre ,becsült ingóságokra a budapesti­­központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az átverést elrendelte, annak Pk. 873171. sz. dr. Geöcse Bertalan ügyvéd által képviselt Gárdos Dezső javára 150 pangó és jár., végrehajtást szenvedőnél Budapes­ten, VII. kerület, Stefániia­ út 67. házszám alatt, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1935. évi jú­nius hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, perzsa­­szőnyegek, könyveik és más ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi május hó 1-én. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13887 Árverés. P.k. 8265/1932. szám. Dr. Weiler Béla ügy­véd által képviselt Molnár Testvérek javára 763 pengő 50 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kár. járásbiróság 1931. évi 235470/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 23-án lefoglalt és 5.600 pengőre becsült ingóságokra a soproni .kir. járásbíróság Pk. 8265/1932. számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén. Annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Sopronban, Várkerület 103. és folytatva 56. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi június hó 12. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, személyautó, autóköpeny és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Sopron, 1935. évi május hó 6-án. Koczor Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 13888 Árverés. 3494/1935. Vh. Pk. 7265/1933. sz. Dr. Doberdói Bánlaky Zoltán ügyv. ált. képv. Kovács József végrehaj­tató javára 4.804 pengő 97 fillér tőkekövetelés és jápusr lékai erejéig, a magyaróvári és budapesti központi Kári járásbíróság P. 7265/1933. és 404390/1932. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytén, 1935. évi április hó 10. napján lefoglalt, felülfoglalt és 56.679 pengő 32 fillérre becsült ingóságok, közöttük: borok, bordók, növendékmarhák stb. a fenti Pk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján, Mosonszentmiklós, Lébény és Mecsér községekben, végrehajtást szenvedő lakásán és pusztáin 1935. évi június hó 6. napjának délelőtti 10 órájára, most kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár két­harmad részéért is el fogom adni. Dr. Drobni Lajos ügyvéd által képviselt Nagy Béla és társai javára 2.618 P 32 fillér és járulékai. Magyaróvár, 1935. évi május hó 13. napján. Dr. Balázs Pál, kir. bírósági végrehajtó. O­F 13890 Árverés. Pk. IX. 644273/1933. szám. Dr. Pálmai­­ An­dor ügyvéd által képviselt Oetl Antal Vasöntöde és Fém­­gyár Rt. javára 106 pengő 20 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 323941/1933. számú légzésével elrendelt kielé­­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 7-én lefoglalt és 1.590 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, ennek végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Veres Pálné­­utca 10. szám, földszinti kályhás üzlet­ben leendő meg­tartására határidőül 1935. évi június hó 12. napjának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, takaréktűzhelyek, vaskályhák, írógép, petroleumkályhák, zománc-, alimi­niumedények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1935. évi május hó 21-én. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó­. O­F 13889 Ingatlan árverések. Árverés. 1311/1935. tkvi szám. A balassagyarmati kir. pénzügyigazgatóság által képviselt Kir. Kincstár végre­hajtottalak, Gyenes Sándor végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében, a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 86 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett, a vámosunk ólai kir. járásbiróság terü­letén levő, Bernecebaráti községben fekvő, a végre­hajtást szenvedő nevén álló s a baráti 219. számú telek­­jegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 50. hrszám alatt fel­vett 28. sorszámú ház, udvar és kertre 1.100 pengő: + 1. sorszám, 691. hrszámu kaliskói hegyi szőlőre 10 pengő, + 2. sorszám, 873. hrszámu nagyhegyi szőlőre 110 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi június hó 17. napján délután 2 órakor Bernecebaráti községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő 50. hrszámu ingatlan a kikiál­tási ár felénél, a többi kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Vámosmikola, 1935. évi április hó 6-á­n. A vámos­mik­olai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4278 Árverés. 873/1935. tkvi szám. Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. végrehajtatának, Kovács Miklós és neje Bódog Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 240 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kaposvári kir. járásbiróság terüle­tén levő, Juta községben fekvő s a jutai 810. és 610. sz. tekvben felvett végrehajtást szenvedők nevén álló kö­vetkező ingatlanokra és pedig: az A. + 1036/1. b., 199. 2. hrsz. ingatlanra 825 pengő, az A. + 1036/1. b., 200. a. hrsz. ingatlanra 572 pengő, az A. + 1036/1. b. 113. b. hrsz. ingatlanra 1.043 pengő 50 fillér, az A. + 1036/1. b., 114. hrsz. ingatlanra 2.633 pengő, az A. + 1036/1. b., 115. hrsz. ingatlanra 2.870 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi június hó 18. napján, délelőtt fél 10 órakor Juta községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső 1036/b. 1., 113. b. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit a kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet, a Somogymegyei Taka­rékpénztár 6. f. a. Kaposvárott, a Kaposvári Bank Rt., a Kaposvári Keresk. és Ip. Tkp. Rt. érdekében, míg Fischer Jakab és Magyar Ált. Tkp. Rt. érdekében a kikiáltási ár 90 százalékánál, az alapárverést kérő ér­dekében a kikiáltási ár egy és egynegyedszeresénél, a Kaposvári Tkp. s Hitelszöv. érdekében a kikiáltási ár 130 százalékánál, a Középeurópai Bizt. Rt. érdekében a kikiáltási ár 150 százalékánál, a Kisgazda és Kisip. Tkp. Rt. érdekében pedig a kikiáltási ár 160 százalé­kánál alacsonyabb áron alul. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21.. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Kaposvár, 1935. évi január hó 25. napján. A kaposvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4275 2936/1935. tkvi szám. Előterjesztése Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. cég végrehajtatának, Kovács Miklós és társai jutás lako­sok elleni árverési ügyben. V­é­g z­é­s . A telekkönyvi hatóság ezen előterjesztésnek helyt ad és a 873/1935. tkvi sz. árverési hirdetményt akként módosítja, hogy az alapárverést kérő Dunántúli Ban­k és Takarékpénztár Rt. érdekében az 1036/1. b. 113. b. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit pedig kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Kaposvár, 1935. évi március hó 9. napján. A kaposvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4276 Árverés. 11222/1935. tkvi szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság köz­hírré teszi, hogy Hartmann S. Sándor és fia végrehaj­tatónak, Andraschek Teréz végrehajtást szenvedő elleni 378 pengő és jár. iránti végrehajtási ügyében a Buda­pest fő- és székváros dunajobbparti részének 8183. sz. tkvi betétében A. + 2. sorszám, 12274/2. srszámú, Andraschek Teréz nevén álló II. ker., Darányi Ignác­­ulca 18. sz. alatt fekvő 561 40/100 négyszögöl területű telekből álló ingatlanra 342 pengőben ezennel meg­állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1935. évi junius hó 14. napjának délutáni 3 óráját a kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében Budapest, II. ker., Fő utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt megtartandó nyilvános árverésen el­­adatni fog, mégis azonban az 1908 : XLI. t.-c. 26. §-a értelmében a kikiáltási árnak a 26. §-ában meghatáro­zott hányadán, illetve az utóajánlási összegen alól el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan kikiál­tási árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §-a és az 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított és a 4260/1929. M. E. sz. rendeletben kijelölt óvadékképes értékpapí­rokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1935. évi április hó 20. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N 4271 Árverés. 7333/1935. szám. Békésmegyei Kereskedelmi Bank Rt. békéscsabai bef. cég végrehajtatónak, Gyurkó Pál békéscsabai lakos végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 510 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyulai kir. járásbiróság területén levő, Megyesegyháza községben fekvő s az eleki 2099. sz. tekvben A. ,+, 2. sorsz., 1497/a, 1-a—1-a, 1-b—1. hrsz. Gyurkó Pál nevén álló szántóra 7.781 , 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi szeptember hó 5. napján, dél­előtt 9 órakor Megyesegyháza községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb árban nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 6 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.) . Gyula, 1935. évi május hó 6. napján. A gyulai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4245 Árverés. 4707/1935. tkvi szám. A budapesti I—III. ker. k­ir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sonnenfer Berta végrehajtatónak, Farkas Jenő végrehajtást szenvedő ellen 670 pengő és járulékai iránti végrehajtási ügyében a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság területén levő, Budapest fő- és székváros dunajobbparti részének 9619. számú tkvi betétében együttesen az A. + 1. és 2. sorszám, 8265. és 8266. srszám a­latt foglalt, I. ker., Királyhágó­ u. 26. szám alatt fekvő 350 70/100 és 345 90/100 négyszögöl terü­letű ház, udvar és kertből álló ingatlanoknak Farkas Jenő nevén álló 435/1750-ed részére együttesein ezennel 98.614 pengő 50 fillérben ezennel megállapított kikiál­tási árban, a V. T. 155. §-ában szabályozott együttes árverést elrendelte és hogy a megjelölt ingatlanilletőség az 1935. évi június hó 17. napján déli 12 órakor, a kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság ingatlanok ár­verési termében Budapesten, II., Fő­ utca 70—78. sz., földszint 70. ajtószám alatt megtartandó nyilvános ár­verésen eladatni fog, mégis azonban az 1908 : XLI. t.-c. 26. §-áb­an meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan ki­kiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912: LIV. t.-c. 44. §.; 1911:1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított és a 4260/1929. M. E. számú rendeletben kijelölt óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni. A kincstár, mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1935. évi február hó 27. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 13900 Árverés. 16099/1935. tkvi szám. (VII. 1156/1927.) Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület végrehaj­tatónak, gondnokság alatt álló Luncz Györgyné szül. Weszely Leopoldina végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehaj­tási árverést 9.510 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fedezeti tárgyalá­son való megjelenésért ezúttal 150 pengő költség, vala­mint a csatlakozottnak kimondott : Gattenburg Frigyes 79 pengő 92 fillér tőkekövetelés és jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 10430. sz. telekkönyvi betétében 33648. hrszám alatt felvett VII. ker., Hársfa­­utca 10/a. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 164­80/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedő tulajdonában levő egynegyedrész illetőségre 36.620 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1935. évi augusztus hó 29. napján, délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. ker., Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vétel­ár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §-a ; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1912:LIV. t.-c. 44. §.; 1911 :1. t.-c. 127. §-ban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig

Next