Budapesti Közlöny, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Németprónai Wolff Károly­nak, a fő­udvarnagyi bíróság nyugalmazott elnöke, országgyűlési képviselőnek úgy a bírói pályán, mint a közélet terén kifejtett kiválóan értékes és eredményes szolgálatai elismeréséül az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére báró Sennyey Miklós volt országgyűlési képviselő, földbirtokosnak a közélet terén szer­zett kiváló érdemei elismeréséül az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Finkey Ferenc királyi kúriai tanácselnököt koronaügyésszé kinevezem. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. A legfőbb állami számvevőszék elnökének a magyar királyi miniszterelnök által előterjesz­tett javaslatára Méhes Mózes legfőbb állami számvevőszéki tanácsost legfőbb állami számvevőszéki tanácselnökké, dr. Bartholy Ervin és dr. Veres Imre legfőbb állami szám­vevőszéki tanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott legfőbb állami számvevőszéki osztály­­tanácsosokat, valamint Péchy Ernő legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsost legfőbb állami számvevőszéki tanácsosokká, dr. Fejér József, dr. Illyés István és dr. Székely Ödön legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott legfőbb állami számvevőszéki titkárokat legfőbb állami szám­vevőszéki osztálytanácsosokká kinevezem, to­vábbá dr. Wensky Károly legfőbb állami szám­vevőszéki tanácsosnak a legfőbb állami szám­vevőszéki tanácselnöki címet és jelleget, We­­szely Sándor legfőbb állami számvevőszéki ta­nácsosi címmel felruházott osztálytanácsosnak a legfőbb állami számvevőszéki tanácsosi jelleget, dr. vitéz Bat­hó János legfőbb állami számvevő­­széki osztálytanácsosnak a legfőbb állami számvevőszéki tanácsosi címet és jelleget, dr. Almási Román, dr. Nyakó Ferenc, dr. Komlódy József és dr. Schröder József legfőbb állami számvevőszéki titkároknak a legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsosi címet és jelle­get, végül dr. Aba Lehel legfőbb állami szám­vevőszéki titkárnak a legfőbb állami számvevő­­széki osztálytanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Petres József országos társadalom­biztosító intézeti szerződött osztályvezető orvost az Országos Társadalombiztosító Inté­zet alelnökévé az állami rendszerű V. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Gortvay György miniszteri osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott keres­kedelemügyi minisztériumi miniszteri titkár, egyetemi magántanárt az Országos Társa­dalombiztosító Intézet tisztviselő-orvosi és kór­házi orvosi egyesitett szakán orvos-aligazgatóvá a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 23. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére a magyar királyi posta fogalmazási szakában dr. Sáray Ferenc postaigazgatót az V. fizetési osztályba posta­főigazgatóvá, dr. Hencz Lajos postaszámvevő­ségi I. osztályú főtanácsost és Dittrich Vilmos postaigazgatói címmel és jelleggel felruházott postatanácsost a VI. fizetési osztályba posta­igazgatókká ; számvevőségi szakában Lajcha Gyula posta­számvevőségi I. osztályú főtanácsosi címmel és jellegel felruházott II. osztályú főtanácsost a VI. fizetési osztályba postaszámvevőségi I. osz­tályú főtanácsossá , forgalmi szakában dr. Tholnay Zsigmond postahivatali igazgatói címmel és jelleggel fel­ruházott főfelügyelőt és Korény Gusztáv posta­­hivatali igazgatói címmel felruházott főfel­ügyelőt a VI. fizetési osztályba postahivatali igazgatókká kinevezem. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Bornemisza Géza s. k.­­ A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére a posta fogalmazási szakában báró Nyáry Gyula postaigazgatónak a postafőigazgatói címet és jelleget, dr. Schoepflin Lajos postaigazgatónak a postafőigazgatói címet, Módos Elemér, dr. Nagy Károly és dr. György Endre postasegéd­­ti­tkároknak a posta­titkári címet és jelleget ; műszaki szakában Molnár István és Endrédy Antal postaműszaki tanácsosoknak a posta­műszaki igazgatói címet, Lolitay Béla posta­főmérnöknek a postaműszaki tanácsosi címet és jelleget, Koczka László postaműszaki taná­csosi címmel felruházott főmérnöknek a posta­műszaki tanácsosi jelleget, Wangler Gyula és Hütter Gyula postafőmérnököknek a posta­műszaki tanácsosi címet, és jelleget, Mályusz Géza és Schuster András postamérnököknek a postafőmérnöki címet és jelleget; számvevőségi szakában Hübner Ernő posta­számvevőségi II. osztályú főtanácsosnak a postaszámvevőségi I. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, Herczegh János és Anheuer István postaszámvevőségi tanácsosoknak a posta­számvevőségi II. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, Pintér Ferenc, Tarlós Jenő és Mándoky Ernő postaszámvizsgálóknak a postaszámvevő­ségi tanácsosi címet és jelleget, Havasi Kornél és Kisorbán Béla postaszámellenőröknek a postaszámvizsgálói címet és jelleget; forgalmi szakában dr. György Sámuel posta­főfelügyelőnek a postahivatali igazgatói címet és jelleget, Révész Pál, Fasching János és Ha­jós Alajos postafelügyelőknek a postafőfel­ügyelői címet és jelleget, Szamosfalvi Miklós postafőfelügyelői címmel felruházott postafel­ügyelőnek a postafőfelügyelői jelleget, Minczer Antal, Takács Ferenc, Szentei Mihály, Horváth Károly, Novák János, Maurer Géza, Hutter Géza, Pataky Zoltán, Farkas Elek, Dancsák Gyula, Szabó Kálmán és Gáli Károly postafel­ügyelőknek a postafőfelügyelői címet és jelle­get, Zoltán Ferenc, Koch Péter és Kiss Imre postafőfelügyelői címm­el felruházott postafel- HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint ......14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Egyes­­szám ára fillér.

Next