Budapesti Közlöny, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám

l­ ügyelőknek a postafőfelügyelői jelleget, Vikár Lajos, Miron Lajos, Szakácsi Sándor, Buzna Gyula, Nagy Géza postafelügyelőknek a posta­­főfelügyelői címet és jelleget, Vogler Oszkár postafőfelügyelői címmel felruházott postafel­ügyelőnek a postafőfelügyelői jelleget, Sebes­tyén Sándor, Róna Béla, Fricsfalusi Ferenc, Józsa István, Schmitt László, Vass Károly postafőtiszteknek a postafelügyelői címet és jel­leget, Marton Ödön postafelügyelői címmel fel­ruházott postafőtisztnek a postafelügyelői jelle­get, Vincze Mátyás és Katona György posta­főtiszteknek a postafelügyelői címet és jelleget, Tubják Ödön postafelügyelői címmel felruhá­zott postafőtisz­tnek a postafelügyelői jelleget, Polakovics Dezső, Balázs Artúr, Gally Győző, Barta József, Derbész János, Frank Zoltán, Alányai Mátyás, Mikes Tivadar, Lichter Miksa, Balogh Lajos, Bor Árpád, Jegesi Ferenc, Kar­dos Lajos, Horváth Zoltán, Kovács József, So­mogyi Emil, Gyömörei István és Tilkovszky Károly postafőtiszteknek a postafelügyelői cí­met és jelleget, Szabó Kázmér postafelügyelői címmel felruházott postafőtisztnek a postafel­ügyelői jelleget, Nádai Lajos, Szabó Ernő, Har­gita Károly és Fövényi Elemér postafőtisztek­nek a postafelügyelői címet és jelleget, Semsey István postafelügyelői címmel felruházott postafőtisztnek a postafelügyelői jelleget, Retz­­ler János, Kiss Béla és Harsányi Lajos posta­főtiszteknek a postafelügyelői címet és jelleget ; üzemi férfi szakában Egyed János, Semsei István és Strasser József postaellenőröknek a postafőellenőri címet és jelleget, Bumbera György és Tóth Károly postafőellenőri címmel felruházott postaellenőröknek a postafőellen­őri jelleget, Bacsa Gyula, Rébay Lajos, Bán­­sághi Ignác, Nagy Károly, Hakker Zoltán, Hennyey Károly, Mocsári János, Csisztai János postaellenőröknek a postafőellenőri címet és jelleget, Elek Zoltán, Gille Sándor, Soltész La­jos, Cserniczky Árpád, László Arnold, Szabó Árpád, Árvay Kálmán, Szigeti Lajos, Tóth Pál, Szekér Kálmán, Olaszig Gábor és Izsó László postasegédellenőröknek a postaellenőri címet és jelleget ; üzemi női tisztviselők szakában Bánszky Anna postaellenőrnőnek a postafőellenőrnői cí­met és jelleget, Ping­itzer Julia és Striczkó Mária postasegédellenőrnőknek a postaellenőr­­női címet és jelleget, Kara Hermin postaellenőr­­női címmel felruházott postasegédellenőrnőnek a postaellenőrnői jelleget ; műszaki üzemi szakában Dévényi Béla posta­műszaki ellenőrnek a postaműszaki főellenőri cimet és jelleget, Wiegand Ferenc postaműszaki segédellenőrnek a postaműszaki ellenőri cimet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Bornemisza Géza s. k. A m. kir­. földmivelésügyi miniszter az 1935. évi 41.165. V. A. szám alatt kelt elhatározásával Kövessy Győző nyugalmazott miniszteri taná­csost a Tisza-Szam­osközi ármentesítő és belvíz­­szabályozó társulatnál viselt miniszteri biztosi állása alól e minőségben teljesített rendkívül buzgó és igen értékes szolgálatainak teljes elis­merése és köszönetének nyilvánítása mellett fel­mentette és e társulat ügyeinek további vezeté­sére az 1885 : XXIII. t.-c. 124. §-a alapján báró Kaas Albert egyetemi nyilvános rendes tanárt az 1934. évi december hó 27-étől­­ 1936. évi december hó 26-áig bezárólag terjedő két esz­tendő tartamára miniszteri biztosul kiküldötte A m. kir. legfőbb állami számvevőszék elnöke dr. Széman Sándor, dr. Zenovicz Zénó és dr. Wladár Gyula legfőbb állami számvevő­széki titkári címmel és jelleggel felruházott segédtitkárokat legfőbb állami számvevőszéki titkárokká kinevezte. A m. kir. legfőbb állami számvevőszék elnöke Ruttkay Aladár legfőbb állami számvevőszéki irodafőtisztet segédhivatali igazgatóvá, Pálos Julia legfőbb állami számvevőszéki iroda­főtiszti címmel és jelleggel felruházott iroda­­tisztet irodafőtisztté, Stauróczky Mária, legfőbb állami számvevőszéki irodasegédtisztet iroda­tisztté, Hennel Mária legfőbb állami számvevő­­széki kezelőt pedig irodasegédtisztté kinevezte. A m. kir. legfőbb állami számvevőszék elnöke Kürschner József legfőbb állami számvevőszéki II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté ki­nevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter kine­vezte : I. a m. kir. posta fogalmazási szakában : 1. postatanácsossá a VII. fizetési osztályba : dr. Szitányi-Árpássy Ferenc postatanácsosi címmel és jelleggel felruházott postatitkárt; 2. postatitkárrá a VIII. fizetési osztályba : dr. Pető Gyula, dr. Hargitai Tihamér, Haury Gyula, dr. Leszek Lajos, dr. Saághy József, dr. Kapala Gyula, dr. Pázmány Ödön, dr. Szö­rényi Ottó és dr. Róna József postatitkári cím­mel és jelleggel felruházott postasegédtitkáro­­kat, dr. Beil János, dr. Bodroghy Ferenc és dr. Kovács Elemér postasegédtitkárokat ; 3. postasegédtitkárrá a IX. fizetési osztályba : dr. Ernyey László, dr. Nánai Endre, dr. Pin­tér János, dr. Heller Béla, dr. Kelemen Béla, dr. Csömör Béla, dr. Fü­löp Kálmán, dr. Mak­lári Imre, dr. Gerendás József, dr. Katona László, dr. Szentpétery Béla, Mutschenbacher Imre, dr. Magos Győző és dr. Csáky Lajos postafogalmazókat; 4. postafogalmazóvá a X. fizetési osztályba : dr. Clementis Jenő, dr. Rózsa István, dr. Ba­ráth Lajos, dr. Székely Andor, dr. Varga Pál, dr. Vályi Zoltán, dr. Amberg Ernő, dr. Gorka Antal és dr. Dely Ferenc I. osztályú postatisz­teket, dr. Séra Lajos, dr. Várnagy József és dr. Kuzma László II. osztályú postatiszteket, dr. Deák Ignác postaszámtisztet, dr. Kiss Jó­zsef és dr. Kemény Miklós postaszámgyakor­­nokokat; II. a m. kir. posta műszaki szakában : 1. postaműszaki tanácsossá a VII. fizetési osztályba : Rósás István, Kónya Sándor és Erdőss Gyula postatanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott postafőmérnököket; 2. postafőmérnökké a VIII. fizetési osz­tályba : Rákosi György postafőmérnöki címmel és jelleggel felruházott postamérnököt, Czap­­pán Szilárd, Gál Sándor, Vályi Kálmán, Kováts Zoltán, Gaál Ferenc és Arady Béla postamér­nököket ; 3. postamérnökké a IX. fizetési osztályba : dr. Békési­ György postafőtisztet, Szabó Bá­lint postamérnöki címmel és jelleggel felruhá­zott postasegédmérnököt, Halden Elemér, Kost­­kievicz Ferenc, Barna László, Alker Tibor, Ko­­romzai Vilmos, Tamási Lajos, Faller László, Stúr Iván, Budinszky Károly, Csoboth­ Róbert Ödön, Méhes Árpád, Ipolyi Károly és Ocskay Szilárd postasegédmérnököket, Jóvér István, Bondár János, Tamás Ferenc és Nagy Tibor I. osztályú postatiszteket ; 4. postasegédmérnökké a X. fizetési osz­tályba : Szalai János és Tatai János I. osztályú postatiszteket, Lehótzky Andor II. osztályú postatisztet, Jozó Sándor, Zelinka Alajos, Kiss János, Beck Károly, Beregi István és Frimmel Kálmán postaműszaki gyakornokokat, Salló Ferenc, Kovács Ödön, Kovács Andor, Véghely Dezső, Szelecsényi Béla, Tóbisch Gusztáv, Flanek­ Géza, Némethi­ László, Csákány Géza, Felsővályi János, és Dedek Lajos posta órabé­res mérnököket; III. a m. kir. posta számvevőségi szakában : 1. postaszámvevőségi II. osztályú főtaná­csossá a VII. fizetési osztályba : Miklós Andor és Solyom János II. osztályú postaszámvevőségi főtanácsosi címmel és jel­leggel felruházott postaszámvevőségi tanácso­sokat és Tarköy Artur postaszámvevőségi ta­nácsost ; 2. postaszámvevőségi tanácsossá a VIII. fizetési osztályba : Ágh Róbert, Barankiewicz László, Gáli Jenő, Kertész Ferenc és Molecz Róbert postaszámvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott postaszámvizsgálókat, Jezsó Imre postaszámvizsgálót, Tilly Nándor postaszámvevőségi tanácsosi címmel felruhá­zott postaszámvizsgálót és Berrár Antal posta­számvizsgálót ; 3. postaszámvizsgálóvá a IX. fizetési osz­tályba : Orbán Béla és Maider Jenő postaszám­vizsgálói címmel és jelleggel felruházott posta­­számellenőröket, Förster Kornél, Rostás Lajos, Végh József, Steiner Artur, Papp Mátyás és Hof­fer Károly postaszámellenőröket és Petényi Albert postasegédellenőrt; 4. postaszámellenőrré a X. fizetési osztályba: Bechtold Márton, Bálint Sándor, Gál Pál Emil, Jeli Kornél, Nyilas Zoltán, Szőke Béla, Fejes József, Szász Jenő és Sásdi Ágoston postaszámtiszteket; 5. postaszámtisztjé a XI. fizetési osztályba : Kovács József, Kovács Barnabás és Murai­ Mihály postaszámgyakornokokat, Végvári András, Fazekas István, György József, Kele­men János, Fekete Romuald, Pap József és Schiberna Lajos posta forgalmi gyakornoko­kat ; 6. postaszámgyakornokokká : Lászlófi Ferenc, Kiss Géza, Palotási Kornél, Urai­ Győző, Pászti Sándor, dr. Mohai István és dr. Bedőházi Tibor posta forgalmi dijnoko­­kat ;­­V. a m. kir. posta forgalmi szakában : 1. postafőfelügyelővé a VII. fizetési osz­tályba : Jeszenszky József, Hegedűs Lajos, Kárpáti Árpád, Wagner István, Berhidi Gyula, Kis Sándor, Marton Aladár, Lányi Dezső, Fésűs László, Lengyel László, Rejtő Adorján, Halka József, Lechner Mihály, Újhelyi János József és Pálfi László postafőfelügyelői címmel és jel­leggel felruházott postafelügyelőket, dr. Csikesz Lajos postatitkárt, Bálint János, Preszer Vil­mos, Meszlényi József, Pálfi István és Kolozs­vári Béla postafőfelügyelői címmel felruházott postafelügyelőket, Tóth István, Szekeres Gá­bor, Winkler Ferenc és Varga József posta­­felü­gyelőket ; 2. postafelügyelővé a VIII. fizetési osztályba: Winkler József, Szemenyey Alajos, Sztrakos Pál, Horvay József, dr. Kovács József, Szíjártó Ernő, Malakka Ferenc, Nagy Ignác, Sélley An­tal, Harasztos Ferenc, dr. Munkácsy Mihály, Kalmár László, dr. Nyiredy János, Péter Al­bert, Nagy István, Járó József, Füri Ferenc, Adler József, Seregély Géza, Móczár János, Schmidt Árpád, Braunstein Lajos, Sas Gyula és Verbényi Ferenc postafelügyelői címmel és jelleggel felruházott postafőtiszteket, dr. Ka­­szap Béla, Nagy Tivadar, Ábri Lajos és Tolnai Károly postafelügyelői címmel felruházott postafőtiszteket, Székely István, Molnár Ist­ván, Farkasdi Rezső és Frivaldszky Tibor posta­főtiszteket, Beer Antal postafelügyelői címmel felruházott postafőtisztet, Laczkó Elek, Gro­­betti Rezső és Varsányi Ede postafőtiszteket, Gencsy Jenő, Pálovits József, Kertész Elemér és Vécsei Sándor postafelügyelői címmel felru­házott postafőtiszteket, Németh Ferenc posta­főtisztet, Husz Ferenc, Szamosi Géza, Folk­­mann Antal, Gregus Pál, Lendvai József és Steindl Jenő postafelügyelői címmel felruhá­zott postafőtiszteket és Vajda Ferenc posta­főt­isztet . Budapesti Közlöny 1935 július 2.

Next