Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 jil­ius 2. Árverés. Pk. VII. 609095/1933. szám. Dr. Dusárdy Ist­ván ügyvéd által képviselt Bogdányi Béla javára Ösz­­terraicher Ármin és Eszterreicher Ármin­né ellen 1039 pengő 64 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 64016/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 3-án lefog­lalt és 1655 pengő 64 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­­tók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Ferenc-tér 12. szám, pincehelyiség és folytatólag IX. ker., Ferenc-tér 12. szám, I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 4. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a Ki­­r­ Világ lefoglalt bútorok, fúró-, lyukasztógép, zongora, rádió, kerítés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi június hó 9-én. Dr. Kálmándhey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 14631 Árverés. Pk. II. 22520/1934. sz., 5344/1935. Vb. szám. (Közbenjöttel.) Alulírott kiküldött ezennel közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróságnak 1933. P. 16401. sz. végzése folytán dr. Ludinszky Lajos buda­pesti ügyvéd által képviselt Magyar Távirati Iroda Rt. budapesti cég javára 1050 pengő tőke, ennek 1933. évi december hó 3. napjától járó 6% kamatai, egyharmad százalék váltódíj, 88 - 40­0 eddigi, valamint a még felmerülendő költségek és az ezennel csatlakoztatott végrehajtatóknak követeléseik erejéig is az árverés el­rendeltetvén, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, — eddig fizetett összegek betu­dásával. Az árverés megtartására határidőül 1935. évi julius hó 11. napjának délutáni 3 órája Debrecenben, Ferenc József­ út 75. és folytatva József kir. herceg­ u. 16. sz. alá tűzetik ki, amikor a végrehajtást szenvedőktől a le- és felülfoglalt s 28.891 , 50 fillérre becsült házi búto­rok, zongora, irodai bútorok, festmények, pénzszekrény, nyomdai gépek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban neon — el fognak adatni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Hivatalból kitűzött árverés pedig az érdekeltek köz­benjárásuk nélkül is megtarrtatik, ha csak minden vég­rehajtató és a végrehajtást szenvedő ellenkező kíván­ságot nem­ nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az, 5.610/1931. M E. szánjai rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Debrecen, 1935. évi június hó 7. napján. Lőrincz Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 14622 Árverés. Pk. X. 605310/1935. szám. Dr. Hegedűs Ti­bor ügyvéd által képviselt Makkay Iván javára 988 P 39 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 3017/23. 1932. szám­i végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1935. évi február hó 19-én lefoglalt és 1345 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1901?:XLI. t.-c. 20. §-a alapján követe­­lése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú i­génykereset folyamatban nincs, annak, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Aréna­ út 19. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi július hó 2. napjának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, óra s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi június hó 12-én. Dr. Darányi Fe­renc, i kir. kir. végrehajtó. O­F 14623 Árverés. 377/1935. vh. szám. A szentendrei kir. járás­biróság 1934. évi 1987. és 2012/1934. számú végzése következtében dr. Kartsoke Alajos ügyvéd által kép­viselt Bosch Róbert kft. javára I. 215.20 + II. 47.20 P és járulékai erejéig 1934. évi szeptember hó 11-én foganatosított kielégítési végrehajtás útján felülfoglalt és 7.252 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: házibútorok, zongora, szőnyegek, festmények, lámpák, függönyök, ezüst tálcák, ezüst evőeszközök, autó s egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés az alább megnevezett foglaltatók javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szentendrei kir. járásbiróság 1934. évi Pk. 2.937. számú végzése folytán I. 215.20 -I- II. 47.20 pengő tőkekövetelés, ennek 1934. évi junius hó 1. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 70.43 pengőben biróilag már megállapított s a még felmerü­­l...." költségek erejéig Szentendrén, Sziget­ utcában leendő foganatosítására 1935. évi július hó 4. napjá­nak délutáni 4 órája határidőül kitüzetik és az érin­tett ingóságok el fognak adatni. Fehér József javára 230 pengő 10 fillér és járulékai, Minerva Automobilkereskedelmi Rt. javára 2.298 pengő 31 fillér és jár., Fischer Béla javára 700 pengő és jár., Cordatic Magyar Gummiabroncs Rt. javára 516 pengő és jár., Szikszay Sándor javára 85 pengő és jár., dr. Loschitz Elemér javára 300 pengő és járulékai erejéig. Szentendre, 1935. évi junius hó 6. napján. Dr. Boér Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 14636 Árverés. Pk. I. 50472/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 225277/932. számú végzésével dr. Gereta József ügyvéd által kép­viselt özv. Hencz Jenőné és társai végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 1423 P követelés és járu­léka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1413 P-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő laká­sán Budapesten, II. kerület, Csalogány­ utca 55. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi július hó 3. (három) napjának délelőtti 8 (nyolc) óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, lexikont, szoborállványt, vázákat, festményeket, lámpákat, vadász felszerelést,­­fegyvereket és egyéb ingóságokat fogom eladni. Buda­pest, 1935. évi május hó 29-én. Dr. Lestár Albert, kir. kir. végrehajtó. O 5105 Árverés. Pk. I. 53206/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 22647. 1934. számú végzésével dr. Spett Elek ügyvéd végrehaj­tató részére Keller Lászlóné végrehajtást szenvedő ellen 150 - 10 fillér követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1118 pengőre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrende­lem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megne­vezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XI. kerület, Horthy Miklós-mt 46. szám, II. emelet 19. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 2. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, olaj,festményeket, kézismun­­kákat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmé­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. (60820/934.) Quitt Lupet és Társa javára 150 pengő és járulékai. Budapest, 1935. évi junius hó 1-én. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. D 5104 Ingatlan árverések. Árverés. 1692/1935. tkvi szám. Szombathelyi Takarék­­pénztár rt. végrehajtatóina­k Sugár Géza végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 34.400 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a sárvári kir. járásbiróság területén levő, Hegyfalu községben fekvő s 1. a hegyfalui 160. sz. tkvi betétben A. I. 4., 15., 31., 39., 40., 42., 56., 112., 123—130., 144., 146., 147. sorszám: 4., 395/2., 1248/1., 1255., 1256., 1258., 1272., 1637/1.,­­ 1656/1., 1656/2., 1825., 395/4., 8/2. és 9/1. hrsz. alatt fel­vett, Sugár Géza nevén álló ingatlanokra 2048 P 30­0 kikiáltási árban, 2. u. ezen betétben A. III. 32., 75., 77., 99., 126., 163., 166., 167/1., 168., 177—182., 185—187., 189—196. és 199. sorszám, .1267/1., 1552/2., 1555/1., 1556/10., 1641/2., 1634/2., 1254/19., 1254/20., 1254/8., 1254/21., 1254/22., 1­254/23., 1254/24., 1254/25., 1254/26., 1259/3., 1259/4., 1640/7., 1637/3., 1637/4., 1637/5., 1637/6., 1637/7., 1637/8., 1637/9., 1637/10. és 1250/1. hrsz. alatt felvett, Sugár Géza nevén álló ingatlanokra 10.058 A kikiáltási árban, 3. a hegyfalui 277. sz. tkvi betétben A. I. 182—184. sorszám, 10/1., 1654/1. és 1654/2. hrsz. alatt felvett, Sugár Géza nevén álló ingatlanokra 189 P 40 . kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi julius hó 22. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 3. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Sárvár, 1935. évi március hó 31. napján. A sárvári kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. 3322/1935. tkvi szám. Árverési póthirdetmény. Szombathelyi Takarékpénztár rt. Végrehajtatóinak Sugár Géza végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtást szenvedő ügygondnokának kérelm­ére az 1935. évi már­cius hó 31. napján 1692/1935. tkvi sz. alatt kelt árverési hirdetmény és árverési feltételeket — egyéb részük érintetlenül hagyása mellett — olyképpen változtatja meg, hogy az ingatlanokat parcellánként bocsátja ár­verés alá és pedig : a hegyfalui 160. sz. tkvi betétben : az A. I. 4. sorsz., 4. hrsz. ingatlant 50 P 50 P, az A. I. 15. sorsz., 395/2. hrsz. ingatlant 80 P, az A. I. 31. sorsz., 1248/1. hrsz. ingatlant 12 P, az A. I. 39. sorsz., 1255. hrsz. ingatlant 128 P, az A. I. 40. sorsz., 1256. hrsz. ingatlant 1142 P 50 f, az A. I. 42. sorsz., 1258. hrsz. ingatlant 117 P, az A. I. 56. sorsz., 1272. hrsz. ingat­lant 52 P, az A. I. 112. sorsz., 1637/1. hrsz. ingatlant 143 P 60 f, az A. I. 128—129. sorsz., 1656/1. és 1656/2. hrsz. ingatlant 111 P 70 f, az A. I. 130. sorsz., 1825. hrsz. ingatlant 67 P 10 f, az A. I. 144. sorsz., 395/4. hrsz. ingatlant 122 P, az A. I. 146—147. sorsz., 8/2. és 9/1. hrsz. ingatlant 82 P 90 f, az A. III. 32. sorsz., 1267/1. hrsz. ingatlant 81 P, az A. III. 75. sorsz., 1552/2. hrsz. ingatlant 75 P, az A. III. 77. sorsz., 1555/1. hrsz. ingatlant 111 P, az A. III. 99. sorsz., 1556/10. hrsz. ingatlant 10.142 P, az A. III. 126. sorsz., 1641/2. hrsz. ingatlant 34 P 50 P, az A. III. 163. sorsz., 1634/2. hrsz. ingatlant 6875 P, az A. III. 166. sorsz., 1254/19. hrsz. ingatlant 131 P, az A. III. 167/1. sorsz., 1254/20. hrsz. ingatlant 339 P 50 f, az A. II. 168. sorsz., 1254/8. hrsz. ingatlant 7 P, az A. III. 177—182. sorsz., 1254/21—26. hrsz. ingatlant 129 P 50 f, az A. III. 185—196. sorsz., 1637/3—10. hrsz. ingatlant 329 P 50 f, az A. III. 199. sorsz., 1250/1. hrsz. ingatlant 272 P kikiáltási árban, a hegyfalui 277. sz. tkvi betétben , az A. I. 182. sorsz., 10/1. hrsz. ingatlant 173 P 8 f, az A. I. 183—184. sorsz., 1654/1—2. hrsz. ingatlant 16 P 40 f kikiáltási árban. Ezt az árverési póthirdetményt az 1692/1935. tkvi sz. árverési hirdetmény és árverési feltételekkel együtt a hivatalos lapban közzé kell tenni. Sárvár, 1935. évi junius hó 14-ém. A sárvári kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. 5067/68 Árverés. 7718/1935. szám. Dr. Nagy Valér végre­haj­­tatának Torma Györgyné sz. Nádházy Piroska és Nád­­házy László végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 700 U. S. A. dollár tőkekövetelés és járuléka behajtása végett a gödöllői kir. járásbiróság területén levő, Aszentmihály községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén álló, a rszentmihályi 4343. sz. tkvi betét­ben A 4­­1. sorsz., 1838/9. hrsz. alatt foglalt 106 négy­szögöl területű házas ingatlanra 7069 , 50 fillér kikiál­tási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 18. napján délelőtt 9 órakor Aszen­tmihály községházánál fogják megtar­tani. 1. A legkisebb vételár a következő : Kamecker Lajos részére 5700 P, dr. Fischer Dezső részére 6070 pengő, a végrehajtató részére­­6018 pengő, Balog Kálmán ré­szére 12418 pengő. Az árverelni szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 . LX. t.-c 147., 150., 170. g-al; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. g.). Gödöllő, 1935. évi március hó 16. napján. A gödöllői kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14627 Árverés. 2989/1935. tkvi szám. Vasmegyei Mezőgazda­­sági Takarék Rt. végrehajtatónak, Deutsch Samu kámi lakos végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási (utó­­ajánlatra az ujabb) árverést 2.700 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a vasvári kir. járásbiróság területén levő, Kám községben fekvő s a kámi 427. sz. betétben A. I. 1—14. sorsz., 228., 715., 716., 1701., 1823., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2325. és 2899. érszám alatt felvett egész ingatlanokra összesen 5.626 pengő 62 fillér kikiáltási árban elrendelte. Legkisebb vételár a kikiáltási ár kétharmada, a csat­­lakozottakra nézve: Kopp Leóra a kikiáltási ár két­harmada, ifj. Auerbach József 6.253 pengő, Mezőgazda­­sági Takarék és Hitelbank 8.235 pengő, Magyar Általá­nos Takarékpénztár Rt. 8.507 pengő, Szombathelyi Le­számítoló Bank Rt. 13.095 pengő, dr. Novák Béla 13.755 pengő. Az árverést 19­35. évi július hó 22. napján, délután 2 órakor Kám községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem ad­hatók el. Az árverelni szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási ár 6 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapírban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Vasvár, 1935. évi junius hó­ 8. napján. A vasvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14637

Next