Budapesti Közlöny, 1935. augusztus (69. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám

2 A jelen rendelethez mellékletként csatolt min­tának megfelelő burgonya vásárlási igazolási lapok céljára lapszámmal ellátott külön füze­teket kell készíteni akként, hogy az igazolási lapokat indigó átírással egyszerre 3 példányban lehessen kiállítani. Az egyik példányt a keres­kedő köteles átadni a termelőnek, a másik pél­dányt a vasút (hajó) vállalat a felvételkor le­­bélyegzi és haladéktalanul beküldi a m. kir. Növénytermelési Hivatalhoz (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 11. sz.), a harmadikat pedig a kereskedő a füzetben köteles a legutóbb ki­állított lap keltétől számított 3 évig megőrizni és a m. kir. Növénytermelési Hivatal igazolt kiküldöttjének kívánságára bármikor felmu­tatni. 3. §. Ha a feladó maga a termelő, burgonya vásár­lási igazolási lap helyett burgonya eladási iga­zolási lapot kell a vasút (hajó) vállalatnak át­adnia. A jelen rendelethez mellékletként csatolt mintának megfelelő burgonya eladási igazo­lási lapok céljára lapszámmal ellátott külön füzeteket kell készíteni akként, hogy az igazo­lási lapokat indigó átírással egyszerre 2 pél­dányban lehessen kiállítani. Az egyik példányt a vasút (hajó) vállalat a feladáskor lebélyegzi és beküldi a m. kir. Növénytermelési Hivatal­hoz (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 11. szám), a másik példányt pedig a termelő kö­teles a füzetben a legutóbb kiállított lap keltétől számított 3 évig megőrizni és a m. kir. Növény­­termelési Hivatal igazolt kiküldöttjének kíván­ságára bármikor felmutatni. A burgonya eladási igazolási lapokat a ter­melők részére a m. kir. Növénytermelési Hiva­tal díjmentesen bocsátja rendelkezésre. 4­ §• A burgonya vásárlási, illetve eladási igazo­lási lapokon a községi elöljáróság az áru fel­adását megelőzően aláírásával és pecséttel tanúsítja az igazolási lapon lévő aláírás valódiságát és azt, hogy az aláíró vagy meg­hatalmazottja előtte kijelentette, hogy az iga­zolási lapon feltüntetett adatok a valóság­nak megfelelnek. 1 * -5. §. • ■ Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1928 : X. t.-c. és az 1931 : XXVI. t.-c. 3. §-ának rendelkezései értelmében pénzbün­tetéssel büntetendő az a kereskedő, aki a bur­gonya vásárlási igazolási lapba, vagy a ter­melő, aki a burgonya eladási igazolási lapba a valóságnak meg nem felelő adatokat ír be, avagy a jelen rendelet valamelyik rendelkezé­sét megszegi vagy kijátsza. 6. §. Jelen rendelet 1935. évi augusztus hó 15. napján lép hatályba. Budapest, 1935. évi julius hó 31-én. Dr. Darányi Kálmán s. k. m­. kir. földmivelésügyi m­iniszter. Melléklet a 19.10011935. F. M. számú rendelethez. Lapszám : Méret 20X40 cm. Burgonya eladási igazolási lap. Szállító gazda neve és pontos címe : K « » . . .............................................................................4 A * S * Feladó vasút­ (hajó) állomás Vagon-szám (hajójelzés) : . . . a ■ . e . Feladási súly :............................ Burgonya fajtája és rendeltetése (étkezési, vető, ipari, takarmányozási) • • • • • * a .« s a a * s •» a * s F­eladt­s kelte (jafi .iiiihii.' Címzett :................................. . » * . a » Rendeltetési vasút­ (hajó) állomás Saját termése-e a szállítmány Milyen egységáron adatott el a burgonya ? . . Ha nincs még eladva, milyen célból szállíttatik ? •. .­ a * * * • a ® £ A fenti adatok valóságáért teljes felelősséget vállalok. Kelt .... 193 . , év . . . hó . . .. termelő gazda aláírása. Az alulírott elöljáróság (polgármester) tanú­sítja, hogy az igazolási lapot a termelő saját­kezűig írta alá (látta el kézjegyével) és ő maga (meghatalmazottja) kijelentette, hogy az igazo­lási lapon feltünteteti adatok a valóságnak meg­felelnek. Kelt . . . , 193 . , év , . „ hó . » n. P. H. . K • • '• S. * i (aláírás.) Melléklet a 19.10011935. F. M. számi­ rendelethez. Lapszám: Méret 30X50 cm. Burgonya vásárlási igazolási lap. Vásárló neve és pontos címe : ,,,,,, . ................................................................. A burgonya leszállítása : Feladó vasút­ (hajó) állomás :. . . « • » • *«»*•................... Vagonszám (hajójelzés) :­*» •«*­•­•'■..................................* « • * * Feladási súly: . . . «**•••»•»•••«•• ......................................* • Feladás kelte : ......................................................................................................................... . . Címzett ........................................................................................................................................* * Rendeltetési vasút­ (hajó) állomás : . . . ................................................................................ A fenti adatok valóságáért teljes felelősséget vállalok. Kell . . • ¡ 1 ‡ › • 193 . . év • « 9 ■ * • 1 hó ■ . n. 1 ■ ¡ ■ ...................................................................................................................................* a vásárló aláírása. Az alulírott elöljáróság (polgármester) tanúsítja, hogy az igazolási lapot a vásárló saját­­kezű­leg írta alá (látta el kézjegyével) és ő maga (meghatalmazottja) kijelentette, hogy az igazolási lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt . . . 1 t . b . 193 . .év* ■**■.. . hó . . n. P. EL . ...........................................* ■ » (aláírás.). A vásárolt burgonya­­­kénti egység ár kifizetett vételár összege Az eladó termelőnek az előző rovat­ban feltüntetett összeg felvételét igazoló (olvasható) aláírása Az eladó termelőnek lakhelye mennyisége fajtája Budapesti Közlöny 1935 augusztus 1. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 49.200/1935. F. M. számú rendelete az ország területén szállításra kerülő burgonya legkisebb termelői árának megállapításáról szóló 7.600/1935. M. E. számú rendelet végre­hajtása tárgyában. Az ország területén szállításra kerülő burg,­gonya legkisebb termelői árának megállapításá­­ról szóló 7.600/1935. M. E. számú rendelet 1. és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján azon burgonyaszállítmányok tekintetében, amelyek egyik községből (városból) — Budapest Székes­­főváros kivételével —­ más község (város) terü­letére vasúton vagy hajón­ szállíttatnak, a kö­vetkezőket rendelem : 1. §• A burgonya legkisebb termelői árának ki­fizetését tanúsító „burgonya vásárlási igazolási lapok“ céljára 49.100/1935. F. M. számú rende­lethez mellékletként csatolt mintának megfelelő lapszámmal ellátott külön füzeteket kell készí­teni akként, hogy az igazolási lapokat indigó átírással egyszerre 3 példányban lehessen ki­állítani. Az egyik példányt a kereskedő köteles átadni a termelőnek, a másik példányt a vasút (hajó) vállalatnak, amely azt feladáskor lebé­lyegzi és haladéktalanul beküldi a m. kir. Nö­vénytermelési Hivatalhoz (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 11. sz.), a harmadikat pedig a füzetben a legutóbb kiállított lap keltétől szá­mított 3 évig megőrizni és a m. kir. Növény­­termelési Hivatal igazolt kiküldöttjének kíván­ságára bármikor felmutatni. 2. §• Ha a feladó maga a termelő, az általa ter­melt burgonyára nézve burgonya vásárlási iga­zolási lap helyett burgonya eladási igazolási lapot kell kiállítani. A burgonya eladási igazolási lapok céljára a 49.100/1935. F. M. számú rendelethez mellék­letként csatolt mintának megfelelő lapszámmal ellátott külön füzeteket kell készíteni akként, hogy az igazolási lapokat indigó átírással egy­szerre két példányban lehessen kiállítani. Az egyik példányt a vasút (hajó) vállalat a fel­adáskor lebélyegzi és haladéktalanul beküldi a m. kir. Növénytermelési Hivatalhoz (Buda­pest, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 11. sz.), a má­sik példányt pedig a termelő köteles a füzetben a legutóbb kiállított lap keltétől számított 3 évig megőrizni és a m. kir. Növénytermelési Hivatal igazolt kiküldöttjének kívánságára bármikor felmutatni. A burgonya eladási igazolási lapokat terme­lők részére a m. kir. Növénytermelési Hivatal díjmentesen bocsájtja rendelkezésre. 3. §• A burgonya vásárlási és eladási igazolási lapokat a községi elöljáróság az áru feladását megelőzően láttamozza. 4­ §• A m. kir. Növénytermelési Hivatal a burgo­nya vásárlási, illetve eladási igazolási lap ada­tait a szükséghez képest ellenőrzi. 5. §. Jelen rendelet 1935. év augusztus hó 15. nap­ján lép hatályba. Budapest, 1935. évi julius hó 31-én. Dr. Darányi Kálmán s. k. m. kir. földmivelésügyi miniszter. Helyreigazítás. A Budapesti Közlöny 1935. évi julius hó 31-én megjelent 172. számának 2. oldalán a második hasáb harmadik sorában a legkisebb munkabéreknek egyes iparágakban megállapítására hivatott munkabérmegállapitó bizottságok felállítása és működése tárgyában kiadott 52.000/1935. K. M. számú rendelet 13. § első bekezdés 5. pontjának szövegéből két szó nyomdatechnikai okokból kimaradt s ezzel annak értelme megváltozott. Az említett pont helyes szövege a következő : „5. a munkaadó, ha a vállalatára érvényes legkisebb munkabéreknél alacsonyabb munka­bért fizet vagy ha az alkalmazás feltételeként ilyent ígér, avagy, ha a munkavállalót azért, mert a megállapított legkisebb munkabérnél alacsonyabb munkabérrel meg nem elégszik, elbocsátja vagy elbocsátással fenyegeti.“­

Next