Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. augusztus (69. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 augusztus 1. végrehajtást szenvedőinek Kaposvárott levő lakásán, üzletében Fő-u. 33. és folyt. Fő-u. 34. sz. alatt, a buda­pesti iközp. kir. járásbíróság 3051­03/1935. számú végzésé­vel elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 5563 pengő 30 f becsértékű bútorok, zongora, szőnyegek, festmé­nyek, bolti árucikkek, bolti berendezés és egyéb ingók biróilag elárvereztetnek. Kaposvár, 1935. évi julius hó 17. napján. Teutsch Gusztáv, kir. kir. végrehajtó. O­F 15474 Árverés. Pk. X. 877901/1932. Fk. 10421/1935. szám. Dr. Kossányi Dezső végrehajtató javára 1000 P tőke és jár behajtására 1932. évi május hó 21. napján bírói zár alá vett és a Pk. X. 735.486/1931. szám­i végrehaj­tási jegyzőkönyvben 3—20. tételszám alatt összeírt, to­vábbá a Pk. X. 737923/1931. számú végrehajtási jegyző­könyvben 2—10. tételszám alatt összeírt, összesen 19990 pengőre becsült villanymotorokat, kalapács-, szegecselő-, köszörülő-, maró-, fűrészelő- és gyalugépeket, Heavard Walker gyártmányú Bp. 26—072. rendszámú személy­autót ülőkészletet, íróasztalokat, írógépeket, iratszekré­nyeket, regisztráló órát és egyéb más ingóságokat Budapesten, 1935. évi augusztus hó 3. (harmadik) nap­ján délután 4. (négy) órakor, VII., Gizella-út 20—22. sz. alatt az irodában, műhelyben, az egész telep területén, a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Pk. X. 717795/1934. s­zám. Hazai Gépkereskedelmi Rt. javára 705,04 pengő. Budapest, 1935. évi junius hó 21. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 15469 Árverés. Pk. VII. 616717/1933. szám. Dr. Leitner Ernő ügyvéd által képviselt özv. Bachruch Károlyné és gróf Széchenyi Bálintné javára 2725 , 37 fillér tőlke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 18. P. 33656. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 17-én lefoglalt és 4100 pengő tolcsértékű ingóságokra, 1931. évi augusztus hó 5-én lefoglalt és 1141­* P becsértékű ingóságokra, 1932. évi február hó 13-án lefoglalt és 2960 P becsértékű­ ingó­ságokra, 1932. évi április hó 15-én lefoglalt és 155 P becsértékű ingóságokra, 1933. évi április hó 21-én le­foglalt és 820 P becsértékű ingóságokra 1934. évi no­vember hó 14. napján lefoglalt és 1.464 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. kerü­let, Erzsébet­ körút 48. házszám, I. emelet 9. ajtó­­szám alatt leendő határidőül 1935. évi augusztus hó 14. napjának délután 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, ebédlő kredenc, tálaló, vitrin, étkészletek, csillárok, pénzszekrények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Buda­pest, 1935. évi július hó 9-én. Szili Ede, kir. kir. végre­hajtó. O­F 15472 Árverés. Pk. X. 731759/1934. szám. Dr. Wieder Gyula ügyvéd által képviselt Onyx Nyomdafesték és Vegy­ipari Rt., továbbá : Sas és Bauer, Wagner Ludwig Első Magyar Viaszosvászongyár, Waldmann Ferenc, özvegy Hoffenreich Károlyné javára 138 pengő 27 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi október hó­­31-én lefoglalt és 13440 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908 : LXI. t.-c. 20. §-a alapján a meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten, VII. kerület, Rózsa­ utca 15. házsz. alatt (pince) leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, nyomdaipari gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi julius hó 6. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 15465 Árverés. Pk. V. 635497/1930. szám. Dr. Rényi Aladár ügyvéd által képviselt Handa Gyula betéti társaság vég­rehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen hátr. 33 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 180475. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 13-án lefoglalt és 2.770 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság Pk. V. fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Ó-utca 17. házsz., földszint 8—9. ajtószám alatt és VI., Lázár­ utca 18. házsz., földszint 8—9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi augusz­tus hó 1. napjának délutáni egynegyed 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlő-feredenc, pohárszék, olajfestmények, afgán- és perzsa-szőnyegek, álló-óra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg ,becsáron alul ,is — de e kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi július hó 8. napján, Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 15462 Árverés. Pk. I. 53395/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 25076. 1934. számú végzésével dr. Adler Jenő ügyvéd által képviselt Meister Izidor végrehajtató részére, végrehaj­tást szenvedő ellen hátr. 26 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1410 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, I. kerület, Pálya­ utca 7. házszám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi augusztus hó 5. (ötödik) napjának dél­előtti 10 (tíz) órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, Hungária sonkavá,gógépet, Hungária gyorsmérleget és szappant a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a minden­kori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek sí kikiáltása ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezihetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1935. évi július hó 1-én. Dr. vitéz Holdsed Gyula, kir. bír. végrehajtó. O­F 15463 Árverés. Pk. I. 55972/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—IIi. ker. kir. járásbiróság P. 26259. 1933. számú végzésével dr. vitéz bárd­házi Bárczy Bol­dizsár ügyvéd által képviselt „Autótaxi“ Budapesti Auto­mobil Közlekedési Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 74 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­ikor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1465 pengő 70 fillérre becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XI. ker., Horthy Miklós­ ut 10—12. szám, II. emelet 3. ajtószám alatt teend­ő megtartására­­határidőül 1935. évi augusz­tus hó 9. (kilenc) napjának délelőtti 11 (tizenegy) órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, ebédlőberendezést, perzsaszőnyegeket, könyvszekrényt, olajfestményeket, bőrgarnitúrát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, a mindenkori­­rendel­etek értelmében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be Dr. László Márton ügyvéd által képviselt Győrvárosi és Megyei Tkptár javára 3398 P 60 f és jár. Budapest, 1935. évi július hó 1-én. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. -végrehajtó. O 5970 Árverés. Pk. V. 604880/1935. szám. Dr. Fábián Sándor ügyvéd által képviselt Schillinger Béla szőrnyegnagy­­kerti Sikedő javára 130 P 08 f és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 200807. 1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi február hó 15-én lefoglalt és 1170 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Király­ utca 76. szám, HI. emelet 33. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 5. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1935. évi július hó 17-én. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 15471 Árverés: 5230/1935. végr. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr és Schranitz, Clayton­ stb. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 7869 P követelés és jár. erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél a Pk. 18115/1929. végrehajtási jegyző­könyvben lefoglalt és 5640 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig alperes laká­sán Somogy községben leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm­­ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, gőzcséplőgépet és szekrényt s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — mégis a 6300/1932. M. E. sz. ren­delet 26. §-a alapján a becsár kétharmadán alul nem — eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtás; jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1935. évi julius hó 12-én. Szalay János, kir. kir. végrehajtó. O­F 15482 Árverés: 6028/6. 1935. vght. szám. Dr. Waldner Fülöp gyöngyösi ügyvéd által képviselt Páll János javára 500 dollár + 1589 P 39 f tőlke és több követelés és járulékai erejéig az egri kir. törvényszék 1933. évi 1525. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 24-én lefoglalt és 14.235 pengőre becsült ingóságokra a gyöngyösi kir. járásbiróság Pk. 8261/1935. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Julesz Jenő ügyvéd által képviselt Hazai Kőolaj javára 280 P 77 f­ős jár., dr. Fuchs József ügyvéd által képviselt és javára 75 pengő és jár., továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak az esetre, ha kielégítési jogaik ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Luda­son Hofherr Schrantz * cséplőgép, Ford teherautó, Schlick-féle cséplőgép, Mayer-féle motor, Cormik motor stb. leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 7. napjának d. e. 10 órája fűzetik­­ki, valamint Nagy­­fügeden lefoglalt Schlick-féle cséplőgépgarnitura, Máv. herefejtővel, Nagyfügeden délután 2 órakor tartatik meg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ■mellett, a becsárnak kétharmadáért el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Gyöngyös, 1935. évi julius hó 15. napján. Spanyár Lajos, kir. kir. végrehajtó. O 5884 Ingatlan árverések. Árverés. 9756/1935. tk. szám. Az Alföldi Takarékpénz­tár Debrecenben debreceni ber. cég végrehajtatának Harsányi Mihály és neje Hatvani Julianna végreha­jtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 8800 arany­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a debreceni kir. járásbiróság területén levő, Debrecen sz. kir. vá­rosban fekvő s a debreceni 2599. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 30444., 30445/1., 30446/1. hrsz. alatt felvett 6 hold 1321 négyszögöl területű, az Ondódon, a Kádár dűlőben fekvő 45. számú ház, udvar, gazdasági épület, szántó és legelője 8475 arany pengő kikiáltási árban, a debreceni 2600. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszámú, 30443., 30445/2., 30446/2. hrsz. alatt felvett 6 hold 260 négyszögöl területű, az Ondódon a Kádár dűlőben fekvő ut, legelő és­ szántóra 7430 arany pengő kikiáltási árban elrendelte. ... Az árverést 1935. évi augusztus idő 28. napján dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Deák Ferenc­ utca 17. sz. fsz. 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok az árverési felté­telekben megállapítottnál alacsonyabb áron nem adha­tók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirokban a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Debrecen, 1935. évi április hó 18. napján. A debreceni kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N 5934 Árverés. 5311/1935. szám. Mezősasi Hitelszövetkezet végrehajtatának, Sáfrány Károly végrehajtási szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 754 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a berettyóújfalui kir. járás­biróság területén levő, Mezősas községben fekvő s a mezősasi 316. sz. bet. A. VIII. 1., 4—9. sorsz., 2695., 2698., 2700., 2701., 2703., 2696/2., 2697/2. hrsz. ingatla­nokra 10.658 P . u. a. bet. A + 1. sorsz., 2602. hrsz. ingatlanra 312 P ; a mezősasi 1696. sz. bet. A. I. 1—2. sorsz., 229., 230. hrsz. ingatlanokra 1297 . kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi augusztus hó 17. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat éspedig a mezősasi 316. sz. bel. felvett ingatlanokat az Alföldi Táptár ké­relmére a kikiáltási ár kétharmadánál, a mezősasi Hitel­­szövetkezet kérelmére 16.000 P-nél, a mezősasi 1696. sz. betétben felvett ingatlanokat 1400 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. 8-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékkénes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170 §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25, 8.). Berettyóújfalu, 1935. évi április hó 27. napján. A berettyóújfalui kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság.­­ N 5980 Árverés. 5516/1935. tkvi szám. A Soroksár Haraszti Taksonyi Takarékpénztár végrehajtat­ónak. Stiller Lipótné Sipőcz Ilona végrehajtást szenvedő ellen­­indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­

Next