Budapesti Közlöny, 1935. szeptember (69. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

Budapest, 1935, 198­1 szám Vasárnap, szeptember 1. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve­­ az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint ...a.­». — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére megengedem, hogy Vörös Gusztáv minisztériumi számvevőségi igazgatónak, nyu­galomba helyezése alkalmából, sikeres és buzgó szolgálatáért elismerésem tudtul adassák. Kelt Gödöllőn, 1935. évi augusztus hó 10. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. A m. kir. minisztérium 8.200/1935. M. E. számú rendelete az Országos Hitelügyi Tanács 3/1935. számú határozatának közzététele tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. és 3. §-ában foglalt, az 1935 : IX. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• Közhírré tétetik az Országos Hitelügyi Tanácsnak az 1935. évi augusztus hó 30. nap­ján tartott ülésében az egyes hitelügyi kérdé­seknek szabályozása tárgyában kiadott 5.610. 1931. M. E. számú rendelet 7. §-ában reá­ruházott hatáskörben hozott következő hatá­rozata : I. (1) Az Országos Hitelügyi Tanács az 5.610/1931. M. E. számú rendelet 7. §-a alap­ján a bírói uton érvényesíthető kamat leg­magasabb mértékét, amely eddig az Országos Hitelügyi Tanács 36/1932. számú, a m. kir. minisztérium 5.590/1932. M. E. számú rende­letével közzétett megállapítása szerint a tőké­nek évi 8 %-át tette, általában a tőkének évi 7,5 %-ában állapította meg. A Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó pénzintézetek kölcsönkövetelései után — az alább következő (2) bekezdésben meghatározott váltóleszámí­­tolási kamatláb kivételével — a bírói utón ér­vényesíthető kamat legmagasabb mértékét a Tanács évi 7 %-ban állapította meg. (2) A bírói után érvényesíthető kamat leg­magasabb mértékét a Tanács pénzintézetek részéről leszámítolásra benyújtott váltók után: 1. amennyiben a váltót a Pénzintézeti Köz­pont I. kúriájába tartozó pénzintézet számí­tolja le, évi 4,7 %-ban; 2. amennyiben a váltót a Pénzintézeti Köz­pont II. vagy III. kúriájába tartozó pénzinté­zet, vagy a Pénzintézeti Központ kötelékébe nem tartozó pénzintézet, vagy bank- és pénz­váltóüzlettel foglalkozó más bejegyzett cég számítolja le, évi 5,2 % -ban ; 3. amennyiben a váltót az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet a tagjai sorába tartozó szövetkezetnek számította le, — figyelemmel arra, hogy az Országos Központi Hitelszövet­kezet az (1) bekezdés alá eső ügyletekkel nem foglalkozik, — évi 5,7 %-ban állapította meg. II. Az Országos Hitelügyi Tanács takarékpénz­tári betétkönyvre, folyószámlára, vagy pénz­tárjegy ellenében elhelyezett betétek kamatá­nak felső határát (még­pedig, amennyiben az esetleges betéti kamatilletéket és a folyó­számlailletéket a pénzintézet sajátjából fizetné, ennek a beszámításával) a következőkben állapította meg : (1) A Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó pénzintézetek budapesti főtelepeinél és budapesti fiókpénztárainál elhelyezett betétek után : 1. ha a betevővel kötött külön megállapodás értelmében a betevő a betét kifizetését a betét befizetésétől számított három hónap eltelte előtt nem követelheti : évi 3.5 % ; 2. egyébként évi 2.75 %. (2) A Pénzintézeti Központ I. kúriájába tar­tozó pénzintézetek vidéki fiókjainál 1. ha a betevővel kötött külön megállapodás értelmében a betevő a betét kifizetését a betét befizetésétől számított három hónap eltelte előtt nem követelheti: évi 4 % ; 2. egyébként évi 3,25 %. (3) A Pénzintézeti Központ II. és III. kúriájába tartozó pénzintézeteknél, vagy a Pénzintézeti Központ kötelékébe nem tartozó pénzintézeteknél elhelyezett betétek után : 1. ha a betővel kötött külön megállapodás értelmében a betevő a betét kifizetését a betét befizetésétől számított három hónap eltelte előtt nem követelheti : évi 4.5 % ; 2. egyébként évi 3.75 %. (4) Az Országos Központi Hitelszövetkezet­nél a tagjai sorába tartozó szövetkezetek részé­ről elhelyezett betétek után : 1. ha a betevő szövetkezet a betét kifizetését a betét befizetésétől számított három hónap eltelte előtt nem követelheti , évi 4.5 % ; 2. egyébként évi 3.75 %. 2­ §• Az Országos Hitelügyi Tanács ülésében hozott s az 1. §. értelmében közhírré tett meg­állapítások hatálya az 1935. év szeptember hó 1. napján áll be. A betéti könyvön nyomtatásban feltüntetett feltételek az 1. §. II. része (1) bekezdésének, továbbá (2) bekezdésének, valamint (3) be­kezdésének 1. pontja szempontjából külön kötött megállapodásnak nem számítanak. Az 1935. évi szeptember hó 1. napjától kezdve a pénzintézet magasabb kamatot nem köteles fizetni még a­bban az esetben sem, ha a betevővel kötöt­t megállapodása értelmében magasabb kamat fizetésére kötelezte magát. 3. §. Ez a rendelet az 1935. évi szeptember hó 1. napján lép hatályba. Budapest, 1935. évi augusztus hó 31-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1935. évi 150.900. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és az általános forgalmi adó megállapitása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre az 1935. évi augusztus havában nyílt meg, továbbá az 1935. évi szeptember havában esedékes álta­lános és fényűzési forgalmi adók megállapítá­sánál az idegen államok pénznemeiben meg­állapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatáro­zott kulcsok szerint számítandók át pengő­értékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó átszámítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és megfor­dítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyamai: 1 angol font . .• • • 16.71 „ 100 belga . . .• * • 56.90 „ 100 canadai dollár■ S • 330.— „ 100 cseh korona .• « 0 14.15 „ 100 dán korona .*• • 74.72 „ 100 dinár . . .« M • 7.80 „ 100 dollár U. S. A.M * 336.27 „ 100 francia frank 3» 22.30 „ 100 hollandi forint« 228.70 „ 100 lengyel zloty .■ » 63.92 „ 100 lei ....* 2.90 „ Egyes szám ára 10 fillér*.

Next