Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. szeptember (69. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám értesítője

Budapest, 1935. 198. szám. Vasárnap, szeptember 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. * Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. *­­ * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 423/1935. vht. sz. (Ezen árverés kitűzésének alapját képező végrehajtás köziben jött és lett foganato­sítva.) Alulírott kir. végrehajtó ezennel közhírré teszem, hogy a komáromi kir. járásbíróságnak Pk. 2009/1933. sz. számú végzése folytán dr. Hacker Imre győri ügyvéd által képviselt Sándori Nándor és fia végrehajtató ja­vára végrehajtást szenvedett ellen 332 pengő 63­0 tőke­­követelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedő (k) től lefoglalt és 10.500 pengőre becsült ingóságokra a komáromi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók köve­telése erejéig is amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna s kielégítési joguk ma is fennáll és elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő (k) nél. Szentmihálypusztán leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 7. nap­jának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt gazdasági felszerelések, állatok, gépek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is, de legalább a becs­­érték kétharmadának megfelelő összegért el fognak adatni. Felhíva­tnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki­­elégíttetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­lájára történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Komárom, 1935. évi augusztus hó 23. napján. Borsitzky László, kir. kir. végrehajtó. O 6729 Árverés. 5550/1935. vght. szám. A kisvárdai kir. járás­bíróság 1934. Pk. II. 6768. számú végzése folytán dr. Seeberg Béla és dr. Hubert Gyula vásárosnaményi ügyvéd által képviselt Kósa Ferenc olcsvaapáti lakos javára végrehajtást szenvedő ellen 865 pengő tőke, ennek megítélt kamatai, 129.50­0 eddigi és a még fel­merülendő költségek behajtása végett a fizetett összeg betudásával, s a vh. novella 20. §-a értelmében, mind­azon végrehajtók javára is, akik ugyanezen ingóikra törvényes zálogjogot nyertek Nagylányán, 1935. évi szeptember hó 18. napján délelőtt 10 órakor 11.850 pengőre becsült ingók u. m. szántógép, víztartály, gépészlakás, burgonya, tűzkazán stb. bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek esetleg becsáron alul is eladatnak, az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében. Kis­­várda, 1935. évi augusztus hó 23. napján. Mezey János, kir. kir. végrehajtó. O 6739 Árverés. Pk. 694/1935., 359/1935. vght. szám. Adriai Biztositó Társulat végrehajtató javára (képviseli : dr. Frieder Márk és dr. Erdős István budapesti ügyvéd) 465,30 pengő követelése és járulékai erejéig 1935. évi szeptember hó 9. napján délelőtt fél 10 órakor végrehajtást szenvedőnek Glabár pusztán levő lakásán a budapesti központi kir. járásbíróság 227417/1934. sz. végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 24826 pengő becsértékű lovak, szarvasmarhák, sertések, birkák, gazdasági gépek, tűzifa és egyéb ingók biróilag elárvereztetnek. Lengyeltóti, 1935. évi augusztus hó 19. napján. Komlenecz Pál, kir. kir. végrehajtó. O 6735 Árverés. Pk. IX. 612222/1935. szám. Dr. Hirscchberger Félix ügyvéd által képviselt Csatáry András javára hátr. 124 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elren­delt kielégitési­ végrehajtás során 1935. évi április hó 26. napján lefoglalt és 12000 pengőre becsült ingósá­gokra az árverést a V. P. 102. §-a alapján ezennel el­rendelem, és annak Budapesten, VIII. kerület Rökk Szilárd­ utca 18. házszám, II. emelet 14. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat u. m. bútorokat, szőnye­geket, zongorát, festményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárva alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollé­tében is, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1935. évi augusztus hó 5. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 16308 Árverés. Pk. VII. 610830/1935. szám. Dr. Ligeti Imre ügyvéd által képviselt Rex Bőrgyár Rt. javára 104 pengő és 104,40 pengő és több­­követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 427526/417948/1935. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 11. napján lefoglalt 4110 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki­­nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület Liszt Ferenc­ tér 4. házszám, III. emelet 1. ajtószám­­alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 2. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyeg, alpacca, parcellán és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de­­a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adn­i. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi julius hó 31. napján. Dr. Augner Pál,­­kir. kir. végrehajtó. O­F 16309 Árverés. 59­2/1935. vght. szám. Dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Co. Rt. kérelmére és javára 1388.86 pengő és 1122.79 pengő követelés és járulékai erejéig a nagykátai kir. járásbiróság 1932. évi Pk. 6108. stb. számú végzésével elrendelt­­kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 15010 pengő becsértékű ingóságokra a nagykátai kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent irt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében, az esetleg fizetett összeg betudásával Tápió­­ságon leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptem­ber hó 9. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, birka, gyapjú, lovaik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kéth­armad részéért is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen meg nem jelennék, ha csak ellenkező­­kívánságot írás­ban nem nyilvánít. Nagy­káta, 1935. évi augusztus hó 4. napján. Dobsa János,­­kir. kir. végrehajtó. O­F 16310 Árverés. Pk. I. 62602/1933. szám. Dr. Géza Imre ügyvéd által képviselt Szigethy Gyula javára 495,56 pengő tőke és több -követelés és járulékai erejéig elren­delt -kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől lefoglalt és 2630 pengő becsértékű ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. kerület Uri­ utca 42. házszám, II. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1935. évi szeptember hó 5. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, Bösendorfer zongora, rádió, csillár, velencei tükör és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1935. évi­­augusztus hó 9. nap­ján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 16283 Árverés. Pk. I. 52582/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 20.681/2. 1933. számú végzésével dr. Gürtler Tivadar (V., Vadász­­utca 33.) ügyvéd által képviselt Varga István végre­hajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 130 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefog­lalt és 1928 pengőre becsült ingóságokra a fenti szá­mú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Attila­ utca 23. számú ház, I. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberende­zést, szőnyegeket, függönyöket, festményeket, szervize­ket, dísztárgyakat, órát, szobrot és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett beásáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom. Budapest, 1935. évi augusztus hó 1. napján. Dr Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 16312 Árverés. Pk. 5642. és 3426/1933., 818. és 244/1933. vght. szám. Dr. Spur Endre budapesti (IV., Petőfi Sándor­ u. 2. sz.) ügyvéd által képviselt dr. Spur Endréné, Kordély Kováts Béláné, Bárdos Féltoronyi Zoltán javára 330 és 150 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budafoki kir. járásbiróság 1933. évi P. 1533. és 1958/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 25. napján és 1933. évi julius hó 20. napján lefoglalt és 310 pengőre becsült ingóságokra, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budafokon, Kelenvölgy, Horogszegi határsor 9. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 3. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, tehén, kocsi és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budafok, 1935. évi augusztus hó 8. napján. Ifj. Apáthy Péter, kir. kir. végrehajtó. . . F 16294 Árverés. P­k. VII. 617525/1935. szám. Dr. Hersch Ernő ügyvéd által­­képviselt Mav­att Magyar Vacuum Technikai Társaság javára 464,40 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 20­5436/1935. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi junius hó 17. napján lefoglalt és 7505.30 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Andr­ássy­ út 25. házszám, kávéházban leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­k, kávéházi berendezések, National pénztár, borok, zongora, gyors­mérleg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1935. évi julius hó 23. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 16286 Árverés. 461/1933. vght. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I.XI. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a váci kir. járásbíróságnak 1933. évi Pk. 4973. számú végzése alapján dr. Gottein Sándor ügyvéd által képviselt Magy. Olaj és Vegyip. végrehajtatának 1933. évi julius hó 31. napján foganatosított kielégitési végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és ki nem igényelt 9000 pengőre becsült bútorok, tehenek, lovak, gazdasági gépek, kocsik stb. és egyéb ingóságokat 483,52 pengő tőke, ennek 1935. évi május hó 7. nap­jától járó 6 százalék kamat és eddig már megállapított költség erejéig végrehajtató ügyvéd levélbeli jelentése folytán Vácon, Téglaházi pusztán 1935. évi szeptem­ber hó 4. napján délelőtt 10 órakor végrehajtást szen­vedett lakásán, üzletében nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett szükség esetén a becsár­­kétharmadáért is el fogom adni. Vác, 1935. évi augusztus hó 8. napján. Muth János.­­kir. bír. végrehajtó. O­F 16293 Egy res fesz.á.ill ái*a SC fillér*.

Next