Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. szeptember (69. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám értesítője

­ A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 szeptember 1. Árverés. Pk. 7426/1935., 2032/1935. vght. szám. Dr. Gyurkovics Sándor ügyvéd által képviselt Kühne Mező­­gazdasági Gépgyár Rt. javára 938,1­ 1 pengő és több követelés és járulékai erejéig a soproni kir. járásbíróság 1934. évi 2740. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi junius 7. napján lefoglalt és 6200 pengőre becsült ingó­ságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szen­vedőnél Lövőn, 2. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi szeptember hó 12. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, azmikor a bíróilag lefoglalt vaseszterga­­pad, szalagfűrészgép, vaskocsi, nyersolajmotor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Sopron, 1035. évi augusztus hó 10. napján. Pénzes Mihály, kir. bár. végrehajtó. O­F 16285 Árverés. Pk. VII. 621675/1935. szám. Dr. Kiss László ügyvéd által képviselt dr. Fischer Gusztáv javára 38 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 113049/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1905. évi július hó 29. napján lefoglalt és 1580 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Ó-utca 16. házszá­m. földsz. üzletiben leendő megtartá­sára határidőül 1935. évi szeptember hó 6. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, Underwood Írógép, üzleti­ berendezés, National cassa, Wipett gyártm. autó B. G. 889. rend­számmal és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi augusztus hó 14. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 16284 Árverés: 6028/10. 1935. bv. szám. Dr. Waldner Fülöp ügyvéd által képviselt Pál János javára 500 dollár + 1589,39 pengő tőke és több követelés erejéig az egri kir. törvényszéknek 1525/1933. számú végzése folytán elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával végrehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 24. napján le- és felül­foglalt és 14.235 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a Vtvn. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett : dr. Fuchs József javára 75 pengő és járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha a hitelezők kielé­gítési joga még ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Ludason leendő megtartására határ­időül 1935. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt összes ingóik, u. m. 1 Hofherr-Schrantz-féle cséplőgép, 1 Ford teherautó, herecséplőgép, Schlich-féle cséplőgép, Mayer­­féle motor, Körmiek-féle motor, ekekapa, tizedesmérleg, H. D. 065. számú motorbicikli, deszkák, téglák, valamint Nagyfügeden lefoglalt complett Schlich-féle cséplőgép garnitúra, Máv, herefejtővel, szerelőrosta és mérleg is, amennyiben azok Ludason, végrehajtást szenvedő lakásán találtatnak, amennyiben azok még az árverés napján is Nagyfügeden lennének, úgy az árverés azokra Nagyfügeden fog folytattatni délután 1 (egy) órakor. Mindezen ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, a becsárnak kétharmadáért el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Gyöngyös, 1935. évi augusztus hó 16. napján. Spanyár Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 16288 Árverés. Pk. I. 55694/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével dr. Vermes József ügyvéd által képviselt Bozsin Timót végrehajtató részére végrehajtást szen­vedő ellen 970 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3225 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő laká­sán Budapesten, II. kerület, Vitéz­ utca 2. számú ház V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi szeptember hó 4. napjának délelőtti fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést, perzsaszőnyegek, pianinó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — eladom. Azon ingóságokra, amelyeknek a­­kikiáltási ára egy­ezer pengőn fel­ül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmeiben csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi augusztus hó 16. napján, Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 16295 Árverés. Pk. VII. 727026/1934. szám. Dr. Gedő Lajos ügyvéd által képviselt Pósa Lajos végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 225,75 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 210540. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1934. évi szeptember hó 13. napján lefoglalt és 1969 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. kerület, Ráday­ utca 43. házszám, üzletben leendő­­ meguil­tására határidőül 1­935. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés és papíráruk és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiált­ás­i ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni, még akkor, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi augusztus hó 2. napjáér. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 16307 Árverés. Pk. VII. 860848/1935. szám. Dr. Rott Pál ügyvéd által képviselt Arnstein Dezső javéra ihátr. 32.62 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 32561. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 23. napján lefoglalt és 1265 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. VII. 860848. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, s a foglalási jegyzőkönyviből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Aranykéz­ utca 3. házszám, III. emelet 2. ajlászárai alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, kép, szőnyeg, ruha és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásiban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931 M. E. számú renddel értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi július hó 25. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 16305 Árverés. Pk. TX. 644099/1933. szám. Dr. Juhász István ügyvéd által képviselt Gallamner Károly javára 120 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 209044/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 5. napján lefoglalt és 1253 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Futó­ utca 7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi szeptember hó 9. napjának délutáni 5 óra 20 percét tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, képek, órák, vázák és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a­ kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogolm adni. Budapest, 1935. évi augusz­tus hó 17. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végre­hajtó, O­F 16287 Ingatlan árverések. Árverés. 17240/1935. tkv. sz. Végzés. A makói kir. já­­rásbiróság, mint tkvi hatóság a Magyar Általános Takarékpénztár r.-t. végrehajtatának közadós Pártos Dezső (képv. dr. Wizinger K. Gyula ügyvéd), Pártos Margit és Pártos Imre végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a makói 15681. számú tele­k jegyzőkönyvben A. + 1. sorszám és 1622. érszám alatt felvett beltelkes ház kikiáltási árát a beadott szak­értői vélemény alapján 24734 pengőben állapit­ja meg. Ennélfogva az 1881. évi LX. t.-c. 165. §-a és a Te. 80. §-a alapján a 10422/1935. tkvi sz. árverési feltéte­leket akként módosítja, hogy az 1935. évi szeptember hó 18. napjára kitűzött árverésen a fenti ingatlan 24734 pengő becsérték felén alul el nem adható. Makó, 1935. évi augusztus hó 30. napján. A makói kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6763 Árverés. 976/1935. tkvi szám. Császár János végrehaj­tatónak Szántó József végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 113 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a pétervásárai kir. járásbíróság területén levő, Pétervására községben fekvő s a péter­­vásárai 1065. számú telekkönyvi betétiben A. I. 1—32. sorszám, 922/1., 922/2., 955/1., 955/2., 1307/1., 1307/2., 1308/1., 1308/2., 1717/1., 1717/2., 1858/1., 1858/2., 2175/1., 2175/2., 2348/1., 2348/2., 2463/1., 2463/2., 2768/1., 2768/2., 3235/1., 3235/2., 3426/1., 3426/2., 3660/1., 3560/2., 3893/1., 3893/2., 2584/34-a., 2581/34-b. hrszám 64/6192 közös legelő, 64/6192 közös erdőrész alatt foglalt s B. 2. sze­rint Bocsi József (nős Szántó Veronnal) nevén álló illetőségeire 1200­­ kikiáltási árban, melynek legkisebb vételára 998 P leend, a pétervásárai 410. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 129., 130. érszám alatt fog­lalt s B. 2. szerint Bocsi József (nős Szántó Veronnal) nevén álló illetőségeire 1500 P kikiáltási árban, mely­nek legkisebb vételára 1228 P leend. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1935. évi szeptember hó 18. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a legkisebb vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1900 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított ■bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Pétervására, 1935. évi május hó 3. napján. A pétervásárai kir. járásbíró­ság, mint telekikönyvi hatóság. N 6738 Árverés. 32637/1935. tkvi szám. (VI. 1384/1932.) Mikes Egon végrehajtatónak, dr. Bischitz Miksáné szül. Neuburger Klára végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 50 P költségtőke követelés, valamint az árve­rési kérvényért ezúttal megállapított 6 pengő költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott , dr. Sallai Ábris 78 P tőke és jár. behajtása végett; a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 2487. sz. telek­könyvi betétében 26717. hrsz. alatt felvett VI. kerület, Szent László­ utca 150. sz. alatt fekvő ház, kert és ud­varból álló 307 20/100 négyszögöl terjedelmű ingatlan­ból Andorka Dezsőné szül. Müller Erzsébetről átszállást és végrehajtást szenvedő tulajdonában levő 1/6 rész illetőségre : 1.657 P 50­0 kikiáltási árban ; az ingatlanra B. 7. sorszám alatt Budapest szfér. közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi december hó 16. napján dél­után 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26 §. ; 5.610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §-a, 1911:1. t.-c. 127. §-ban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. augusztus 21. A budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­­**968 Árverés. 1674/1935. tkvi szám. Dr. Róka László végrehajtatónak, Hollósi Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében a végre­hajtási árverést 37 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a kőszegi kir. járásbíróság területén levő, Perenye községben fekvő, s a perenyei 135. sz. tkvi betétben foglalt, Hollósi Mária nevén álló alábbi ingatlanokra, és pedig : az A. I. 1-6. sor és 1629/1., 1653/1., 1654/1., 1655/1., 1656/1., 3194/2. hrsz. ingat­lanokból álló Úrbéri birtokra 1341 pengő 50 fillér és az A. I. 1. sor, 1295/2. hrsz. Nemesi birtokra 192,50 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi szeptember hó 26. napján dél­előtt 9 órakor Perenye községházánál fogjá­k meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igén ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kőszeg, 1935. évi május hó 8. napján. A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6732 Árverés. 3874/1935. tkvi szám. Csongrád Városi Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Pozsár Lajos építőmester, Rónai Margit Pozsár Lajosné végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 491,40 arany­pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a csongrádi kir.­­biróság területén levő, Csongrád község­ben fekvő s a csongrádi 2165. sz. a. betétben A. -1­­1. sorsz., a. felvett 11966. hrsz. ingatlanra 565 pengő kikiáltási árban ; az ugyanezen betétben A. + 3. sorsz. alatt felvett 12. hrsz. Csongrád megyei város területén fekvő lakóházra tízezer pengő (10.000 P) kikiáltási ár­ban ; az ugyanezen betétben A. + 4. sorsz. alatt felvett 1622. hrsz ingatlanra kettőezerötszáz pengő (2.500 P) kikiáltási árban ; a csongrádi 2155. sz. betétben A. I. 3., 4. sorsz alatt felvett 13384/4., 13384/3. hrszám összesen 1­800/1600 hold területü ingatlanokra egyezer-

Next