Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. szeptember (69. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám értesítője

1935 szeptember 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője egy százh­uszonnégy pengő 50 fillér kikiáltási árban ezennel elrendeli. Az árverést 1935. évi szeptember hó 24. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár és pedig a 12. és 1622. érszámu ingatlanok a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanok pedig kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlege­s bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet ,ezt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Csongrád, 1935. évi június hó 16. napján. A csongrádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6728 Árverés. 9344/1935. tkvi szám. Kecskeméti Takarék­­pénztár Egyesület végrehajtatának, dr. Dudás Dániel és neje Dégi Sára végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 3075 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a kecskeméti Mr. járásbíróság területén levő, Kecskemét tih. városban fekvő s a kecskeméti 14675. számú betétben A + 2. sorsz., 10441/12. hrsz. alatt felvett beltelki szőlőre (az adósbizonylat szerint házra) 15.000 pengő kikiáltási árban elrendeli. Az árverést az 1935. évi szeptember hó 19. napján d. e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Rákóczi-út 7. sz., földszint 21. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Ha az árverést oly végrehajtató szorgalmazására tart­ják meg, akinek a követelését a kikiáltási ár felénél magasabb összegű követelések előzik meg, az ezen kö­vetelések fedezésére szükséges összegen alul az ingat­lant eladni nem lehet. Több szorgalmazó végrehajtató fedezeti összege közül a legkisebbet kell alapul venni. A fedezeti összegek : 1. Sárközi és Cseh Testvéreik kérelmére 14.920 P, 2. Kecskemét város közönsége kérelmére 19.945 P, 3. dr. Dudás Dánielné szül. Kalamanmv­sih Paula kérel­mére 25.630 pengő, 4. Bodri Magdolna kérelmére 25938 pengő, 5. Kecskeméti Leszámítoló és Pénzváltób Bank kérel­mére 29.898 pengő, 6. Kecskeméti Magyar Bank kérelmére 30.203 pengő, 7. dr. Fátyol József kérelmére 31479 pengő, 8. Keresk. Ipari Hitelszövetkezet kérelmére 31.789­­, 9. Magyar Fém és Láimpíárugyár Rt. kérelmére 33.187 pengő, 10. Dr. Fejér Pál kérelmére 33524 pengő, 11. Fülöp Béla kérelmére 33.854 pengő, 12. dr. Halász Gyula kérelmére 33.989 P, 13. Grill Károly cég kérelmére 34.154 pengő, 14. Kozma Testvérek cég kérelmére 34464 pengő, 15. dr. Elek Mihály kérelmére 34.575 pengő, 16. dr. Feszler György kérelmére 35.518 P, 17. Feldstein és Deutsch cég kérelmére 35.596 P, 18. Ábrahám Márton kérelmére 35.686 pengő, 19. Fuchs Samu kérelmére 40.804 pengő, 20. Makáry István és neje kérelmére 40.974 P, 21. Beck Ferenc kérelmére 42.974 pengő, 22. Beck Ignác kérelmére 48.034 pengő, 23. özv. Szabó Józsefné kérelmére 43.781 pengő. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát, míg a kikiáltási áron felüli ígéret esetén a többletnek is a 10 százalékát készpénz­ben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Kecskemét, 1935. évi május 29-én. A kecskeméti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16290 Árverés. 3182/1935. t­­v. szám. Kunszt Jánosné pécsi lakos végrehajtatónak, Kontsits Elemér kispesti lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 8.950 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyönki kir. járásbíróság területén levő, Uzdborjád köz­ségben fekvő s az uzdborjádi 310. sz. betétben A. I. 1—3. sorsz., 854., 855. és 856. hrsz. alatt foglalt szőlő és legelő az öregszőlőhegy dűlőben 851 négyszögöl nagy­ságban végrehajtást szenvedő nevén álló jószágtestre 346 (háromszáznegyvenhat) pengő 50 fillér kikiáltási árban ; ugyanezen betétben A. II. 1—3. sorsz., 867., 868. és 869/1. hrsz. a. felvett szántó és szőlő az öregszőlőhegy dűlőben 1 hold 1247 négyszögöl nagyságban végrehaj­tást szenvedő nevén álló jószágtestre 1.561 (egyezeröt­­százh­atvanegy) pengő 50 fillér kikiáltási árban ; ugyanezen betétben A. III. 1—3. sorszám, 2998/3., 2999/5. és 2999/6. hrsz. alatt felvett mocsár, szántó és rét a Sziget dűlőben 1 hold 650 négyszögöl nagyságban végrehajtást szenvedő nevén álló jószágtestre 978 (kilencszázhetvennyolc) pengő 50 fillér kikiáltási árban; ugyanezen betétben A. IV. 1—6. sorsz., 3047/3., 3047/4., 3048/2., 3049/1., 3050/1., 3051/1. hrsz. alatt fel­vett mocsár, szántó és rét a Sziget dűlőben 6 hold 372 négyszögöl nagyságban végrehajtást szenvedő nevén álló jószágtestre 4.880 (négyezernyolcszáznyolcvan) pengő 50 fillér kikiáltási árban ; ugyanezen betétben A. + 1. sorsz., 817/1. hrsz. alatt felvett szántó az Öregszőlőhegy dűlőben 1 hold 948 négyszögöl nagyságban végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 1.274 (egyezerkettőszázhetvennégy) pengő kikiáltási árban ; ugyanezen betétben A. + 2. sorsz., 845. hrsz. alatt felvett szántó az Öregszőlőhegy dűlőben végrehajtást szenvedő nevén álló 1 hold 256 négyszögöl nagyságú ingatlanra 637 (hatszázharminchét) pengő 50 fillér ki­kiáltási árban ; ugyanezen betétben A. + 3. sorsz., 848/3. hrsz. alatt felvett szőlő az Öreghegy dűlőben 1126 négyszögöl nagyságban végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 814 (nyolcszáztizennégy) pengő kikiáltási árban, el­rendelte. Az árverést 1935. évi szeptember hó 17. (tizenhetedik) napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Gyönk, 1935. május 27-én. A gyönki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.________________________________N F 16297 Árverés: 1401/1935. tkvi szám. Iparosok Országos Központi Szövetkezete végrehajtatónak, Kis Jenő Béla és neje Nagy Julianna és társai végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság végrehajtási árverést 2000 aranypengő tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a jászapátii kir. járás­bíróság területén levő Jászladány községben fekvő, s a jászladányi 1126. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 3589/2. hrsz. alatt foglalt Kis Béla nevén álló Lóherés­­kertek dűlőben levő szántóra 402.50 aranypengő kikiál­tási árban ; az u. ezen betétben A. + 4. sorsz., 1836. hrzisz. alatt foglalt beltelki házra 1500 aranypengő kikiáltási árban ; az u. ezen betétben A. + 5. sorsz., 3589/1. hrzisz. alatt foglalt Lóherés kertek dűlőben levő szántóra 192,50 aranypengő kikiáltási árban ; az u. ezen tkvi betétben A. + 6. sorsz. alatt foglalt 5107/3. hrzisz. alatt foglalt 31. dülőbeni szántóra 338 arany­pengő kikiáltási árban ; a jászladányi 4580. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 5107/2. hrzisz. alatt foglalt 31. dülőben levő Kis Jenő Béléné nevén álló szántóra 676 aranypengő kikiáltási árban ; a jászladányi 1420. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz., 1040., 1041. hrzisz. alatt foglalt özv. Nagy J. Istvánná, Nagy Anna, özv. Jezdini Antalné, Nagy Endre, Nagy Júlia, Kis Béláné Nagy Margit, Nemekes Fe­rencné, Szabó Etelka, Szabó Erzsébet, Szabó Irén, Nagy Mihály, kisk. Nagy Zoltán, kisk. Nagy Rozália néven álló beltelki kert, ház és udvarra 2000 aranypengő kikiáltási árban; a jász­ladányi 551. sz. tkvi betétben 3246., 3247., 3248. hrzisz. alatt foglalt B. 19., 21. sorsz. szerint Nagy Istvánná sz. Lázár Terézia nevén álló 15. dülőbeni egyharmadrész szántó 184 aranypengő kikiáltási árban. Az árverést 1935. évi szeptember hó 24. napján délelőtt 10 órakor Jászladány községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a jászladányi 1126. sz. tkvi betétben A. + 4. sorsz. és a jászladányi 1420. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz. alatt foglalt ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25.­­§.). Jászapáti, 1935. évi február hó 20. napján. A jászapátii kir. járásbiró­­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16308 Árverés. 33486/1935. tkvi szám. (IV. 286/1929.) Dunán­túli Bank és Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Hencz Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli az újabb vh. árverést 28.000 P. tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott: 1. Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtató javára 25.600 + 24.400 -­ 24.400 P tőke és jár., 2. özv. Hencz Gézáné végrehajtató javára 10.000 P tőke és jár., 3. Dunántúli Bank r.-t. 10.000 P és 4. dr. Károlyi József 1.500 P tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása végett; a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 50. sz. tkvi betétében 23875. hrsz. a. felvett IV. kerület, Irányi­­utca 5. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 88 70/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból Hencz Ferenc végre­hajtást szenvedő tulajdonában levő 1/3 rész illetőségre: 59.467 P kikiáltási árban ; ezen illetőségre C. 2. sorsz. alatt 2609/1927. számú végzéssel Hencz Ferencné sz. Mihályi Elvira javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi szeptember hó 20. napján dél­után 5 óraikor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Mankó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. A árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, a­ki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1935. évi julius hó 31. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16289 Árverés. 1823/1935. tkv. szám. M. Kir. Kincstár kép­viseletében a veszprémi m. kir. pénzügyigazgatóság végrehajtatának, ifj. Tímár János és neje szül. Sebes­tyén Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a­­hajtási árverést 15.382 P 89 t adóhátralék tőkekövetelés, valamint a csatlakozottnak ki­mondott Somogymegyei Takarékpénztár Rt. 74.680 P + 40.000 P, 1.485 P, 9.820 P + 4.400 P, id. Körösi Lajos 170 P, 176 P, dr. Kukorelly György 120 P, 197 P 50 f, és 4.350 P, dr. Rácz Jenő 510 P 70 f + 89 P 90 f, Nattán Mór és neje szül. Krausz Margit 2.500 P tőke­­követelés és járulékai behajtása végett, az enyingi kir. járásbíróság területén levő Siófok köz­ségben fekvő s a siófoki 304. sz. telekjegyzőkönyvből szerkesztett, de a forgalomnak még át nem adott siófoki 123. sz. telekkönyvi betétben A. II. 1—10. sorsz., 1416/2., 1858/2., 2152/1., 2534/2., 2620/1., 2660/1., 2708/2., 3023/2., 3340., 3341/1. srszám alatt felvett B. 1. sorszám szerint Tímár János (nős Sebestyén Máriával) nevén álló szántó a beltelekben, szántó a Kölesi II. dűlőben, szántó a Szi­geti dűlőben, szántók a Madarasi VII., IV., II. dűlőkben ingatlanokra, C. 1. sorsz. alatt 2635/1907. sz. végzéssel Suli Antalné szül. Böröcz Julianna javára az A. II. 1—10. sorsz. alatti ingatlanokból Moszlai Gyulát illető részre bekebelezett holtiglani haszonélvezeti jogának fenntartása mellett Kir. Kincstár végrehajtata érdekében a Siófok község elöljárósága által becsatolt kimutatá­sokban feltüntetett 3 évnél nem régibb és előnyösen ki­elégítendő 8078 P 20 f köztartozás behajtása végett 2710 pengő kikiáltási árban, amennyiben az árverés a C. 13. alatti követeléséből előnyös követelésként ki nem mu­tatott 7.304 P 69 f behajtása végett tartatna meg, úgy 215.960 P legkisebb vételáron alul el nem adható, amennyiben pedig az árverés Somogymegyei Takarék­­pénztár csatlakozottnak kimondott végrehajtata érdeké­ben tartatnék meg, úgy az ingatlan legkisebb vételára a C. 4. alatti követelésének behajtása végett 68.000 P, C. 7. alatti követelésének behajtása végett 204.500 P, C. 15. alatti követelésének behajtása végett 223.360 P, Id. Körösi Lajos csatlakozottnak kimondott végrehajtata érdekében a C. 8. alatti követelésének behajtása végett 214.700 P és a C. 12. alatti követelésének behajtása végett 215 710 pengő, dr. Kukorelly György csatlakozott végrehajtata érdekében a C. 16. alatti követelésének behajtása végett 224.860 P, a C. 18. alatti követelésé­nek behajtása végett 225.110 P, a C. 20. alatti követelé­sének behajtása végett 226.610 P. A siófoki 527. sz. telekjegyzőkönyvből szerkesztett de a forgalomnak még át nem adott siófoki 125. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sor, 7., 8. érszám alatt felvett B. 1—2. sorszám szerint Tímár János és neje szül. Sebestyén Mária nevén álló lakház 1. sz. alatt az Andrássy-utcában és lakház, kert és kőfal az And­­rássy-utcában ingatlanra Kir. Kincstár végrehajtató ér­dekében az­ előnyösen kielégítendő 8.078 P 20­0 köztar­tozás behajtása végett 25.000 P. Somogy megyei Taka­rékpénztár csatlakozottnak kimondott végrehajtató ér­dekében a C. 1. alatti követelésének behajtása végett 25.000 P kikiáltási árban, dr. Rácz Jenő csatlakozottnak kimondott végrehajtató érdekében, a C. 4. alatti köve­telésnek behajtása végett 145.000 P, Somogy megyei Takarékpénztár csatlakozottnak kimondott végrehajtató érdekében a C. 5. alatti követelés behajtása végett, de csakis a B. 1. sorsz. szerinti Tímár János nevén álló fele illetőségre 145 510 P. id. Körösi Lajosnak a C. 6. alatti követelésének behajtása végett a B. 1. sorsz. alatti fele illetőségre 155.710 P. Nattán Mór és neje szül. Krausz Margit végrehajtató érdekében a B. 1—2. sorsz. alatti egész ingatlanra 156.710 P. Id. Körösi Lajos érde­kében a C. 11. alatti követelésének behajtása végett a B. 1. sorsz. szerint Tímár János nevén álló illetőségre 159.000 P, dr. Rácz Jenő végrehajtató érdekében a C. 14. a. köv. behajtása végett a B. 1. sorsz. a. fele illetőségre 159.160 P, Kir. Kincstár végrehajtata érdekében a C. 15. alatti követeléséből előnyös követelésként ki nem mutatott 7.304 P 69 f behajtása érdekében a B. 1­ 2. alatti végrehajtást szenvedők nevén álló egész ingatlanra 159.300 P, Somogy megyei Takarékpénztár érdekében a C. 17. alatti követelésének behajtása végett a B. 1. sorszám alatti követelésének behajtása végett a B. 1. György csatlakoztatott érdekében a C. 18. alatti köve­telésének behajtása végett a B. 1. sorsz. alatti felerész 159.200 P, a C. 20. alatti követelésének behajtása végett a B. 1. sorsz. alatti felerészre 159.350 P, a C. 20. alatti követelésének behajtása végett a B. 1.2. sorszám alatti egész ingatlanra 160.850 P, a Somogy megyei Takarék­­pénztár végrehajtása érdekében a C. 24. alatti követe­lésének behajtása végett a B. 1—2. sorszám szerinti egész ingatlanra 165.750 a kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1935. évi október hó 15. napjának délutáni 2 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül a siófoki 123. sz. telekkönyvi betétben felvett ingatlanokat a kikiál- 3

Next