Budapesti Közlöny, 1935. október (69. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

2 Caractére des décisions de la Commis­sion de Ges­tion. Caractére des allocations individuelles. Attributaires des alloca­tions. Ayants-eause. Revendica­­tions des tiers. Consignation en justice. Calcul des lndemnités établles pár les Tribunaux Arbitraux Mixtes. Réduction des indem­­nités. Réglement. La Commission de Gestion du Fonds Agraire institué pár les Accords de La Haye du 20 Janvier 1930, vu les Accords relatifs aux obligations résultant du Traitó de Trianon signés á Paris le 28 Avril 1930, notamment l’Accord II (Bégle­ment des questions. relatives aux Béformes agraires et aux Tribunaux Arbitraux Mixtes)( et l’Accord III concernant l’organisation et le fonction­­nement d’un Fonds Agraire, dit Fonds ,,A“, agissant en exécution de l’article VI de l’Accord II susvisé et en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément conférés pár l’alinéa 2 dudit article, Szabályzat. Az 1930. évi január hó 20.-án kelt Hágai Megállapodásokkal létesített Agráralap Intézőbizottsága, tekintettel a trianoni szerződésből folyó kötelezettségekre vonat­kozó és Párisban 1930. évi április hó 28.-án aláírt Egyezményekre, nevezetesen a II. Egyezményre (A földreformokra és a Vegyes Döntő­bíróságokra vonatkozó kérdések rendezése), valamint az Agráralap (u. n. A-alap) létesítése és működése tárgyában létrejött III. Egyez­ményre, a fent említett II. Egyezmény VI. cikkének végrehajtásában és eme cikk második bekezdésével kifejezetten reá ruházott hatáskörben eljárva, 1­1. cikk. Az Intézőbizottság által ezen Szabályzat végre- Az intéző­­hajtása során hozott határozatok a párisi II. Egyezmény bizottság II. és VI. cikkei, valamint az Agráralap Svájcban való letele- h­aj e b­ege é­pülése tárgyában a Svájci Államszövetséggel 1931. évi augusztus hó 21.-én kötött Egyezmény értelmében végérvé­nyesek és azok ellen jogorvoslatnak helye nincs. 2. cikk: Az Agráralap által megállapított juttatások az egyént minden egyes kedvezményezett számára egy sajátos tér-­juttatások mészetű kártalanítást alkotnak és nem képezik a kisajátí- fellesí­­tett ingatlan ellenértékét. 3. cikk: Az Agráralap által megállapított juttatásokban a juttatások, részesülőknek elvben azokat a személyeket kell tekinteni, bán részest, akiknek a javára a Vegyes Döntőbíróságok által az Agrár­­szemét­alap ellen hozott ítéletek szólnak. 4. cikk: Az Agráralap a jognak megfelelő tekintettel jogutódok, lesz a juttatásokban részesülők jogutódai által támasztott esetleges igényekre. Az Agráralap fenntartja magának a jogot arra, hogy az említett jogutódoktól jogaik általa szükségesnek tartott igazolását követelhesse. 5. cikk: A juttatásra bárminő címen igényt emelő hat" Harmadik madik személyek, nevezetesen a juttatásban részesítettek személyek minden néven nevezendő hitelezői, esetleges jogaikat a igényes­ közönséges jog szabályai szerint tartoznak érvényesíteni. Harmadik személynek az Agráralappal szemben való fellépése esetén a Főtitkárság feladata, hogy a fellépőt indo­kolt esetben a svájci jog szabályai szerinti eljárásra utasítsa, e célra neki határidőt szabván, amely határidő alatt a jutta­tásban részesülőnek járó fizetés függőben tartatik. 6. cikk: Az Agráralap fenntartja magának a jogot arra. Bírói letétbe hogy, ha a fenti 3., 4. és 5. cikkekben megjelölt személyek helyezési jogai tekintetében kételyei merülnek fel, úgy bírói letétbe helyezéssel mentesítheti magát. II. CÍM. 7. cikk. A Főtitkárság minden egyes ügyben, a vonat­ a vegyes kozó ítélet alapján, megállapítja a Vegyes Döntőbíróságok Döntőbíróság által megítélt kártérítés (főkár, elmaradt haszon és kapcso­­sokéitö meg. ia1­ 1­avr­­a ítelt kártéri­ratos karok) teljes összeget, tés kiszámí. A kamatok mint egyszerű kamatok, az ítéletben meg- rása­­állapított kamatlábbal és időponttól kezdve, 1932. évi december hó 31.-éig számíttatnak. A hónap 30 nappal, az év 360 nappal vétetik számításba. 8. cikk. A párisi II. Egyezmény VI. cikke által előírt a kártérítés arányos felosztásból az egyes juttatásban részesülőket meg- lecsökkentése, illető rész meghatározása céljából a megelőző cikk rendel­kezései szerint számított kártérítés arányos csökkentésnek vettetik alá. Ezt a csökkentést az Intézőbizottság állapítja meg, egyfelől az Alapnak a III. Egyezmény 3. cikkében meghatározott módozatok mellett megállapítandó tőkéje, másfelől a Vegyes Döntőbíróságok által megítélt és a fentiek szerint számított kártérítések végösszege alapján. . . Ami a magyar-csehszlovák Vegyes Döntőbíróság által a 842. számú pernek a párisi III. Egyezmény 20. cikkében megjelölt Külön Tartalékkal szemben igényjogosult felperesei javára megítélt kártérítést illeti, ez a kártérítés az említett Külön Tartaléknak az idézett Egyezmény D) melléklete­i szerinti összegére fog lecsökkentetni. arrete les régies suivantes. A következő szabályokat állapítja meg:­­ TITEE I­I. CÍM. • Article Ier. En vertu des articles II et VI de l’Accord II de Paris et de la Convention du 21 Aoűt 1931 passée avec la Confédération Suisse sur rétablissement en Suisse du Fonds -Agraire, les décisions prises pár la Commission de Gestion, en exécution du présent Reglement, sont définitives et sans recours. Article 2. Les allocations fixées pár le Fonds Agraire cónstitúen’t, pour chaque bénéficiaire, une indemnité d’une natúré propre qui ne représente pás le prix des immeubles expropriés. Article 3. Sont en principe considérés comme attribu­taires des allocations fixées pár le Fonds Agraire les titulaires des jugements rendus pár les Tribunaux Arbitraux Mixtes contre le Fonds Agraire. ' 'Article 4. Le ’Fönds Agraire tiendra tel compte q.ue de dtoit des revéndicátións éventuelles des ayants-cause des attributaires.’................... II se réséivé d’exlger desdits ayants-cause les justi­­ficatioris de dróit qui lui paraitront nécessaires. Article 5. Les tiers revendiquants, á quelque titre que cq sóit, notamment tout créancier quelconque des attribu­taires, exerceropt .leurs, drpits éventuels dans les termes du droit commun.. . . . .En oas- d’intervention d’un tiers auprés du Fonds Agraire, il appartiendra au Secrétariat Général d’inviter, le cas échéant, l’intervenant á se pourvoir dans les termes de la lei suisse, en lui impartissant un délai pendant lequel tout paiement á l’attributaire sera suspendu. Article 8. En cas de doute sur les droits respectifs des intéressés visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, le Fonds Agraire se réserve de se libérer pár consignation en justice. TITRE II Article 7. Le Secrétariat Général fixera pour chaque affaire, sur la base du jugement afférent, le montant total de l’indemnité établie pár le Tribunal Arbitral Mixte (principal, px’ivation de jouissance et dommages connexes). Les intéréts seront calculés, comme des intéréts simples, aux taux et á partir du jour indiqués pár le jugement, jusqu’au 31 Décembre 1932. Les mois seront comptés á 30 jours, les années á 360 jours. Article 8. Afin de déterminer la part de chaque attribu­­taire dans la répartition proportionnelle prévue pár !'article VI de l’Accord II de Paris, les indemnités, calculées suivant les prévisions de l’article précédent, subiront une réduction proportionnelle qui sera déterminée pár la Commission de Gestion, compte tenu, d’une part, du montant définitif du Capital du Fonds, tel qu’il sera fixé dans les conditions établies au premier alinéa de l’article 3 de l’Accord III de Paris et, d’autre part, du total des indemnités établies pár les jugements des Tribunaux Arbitraux Mixtes calculées comme il est prévu ci-dessus. En ce qui concerne l’indemnité allouée pár le Tribunal Hungaro-Tchécoslovaque aux requérants de l’affaire n° ,84g, bénéficiaires de. la Réserve Spéciale prévue a l’article 20 de l’Accord III de Paris, cette indemnité sera réduite á concur­­rence du montant de ladite Réserve Spéciale tel qu’il résulte de l’annexe D audit accord. Budapesti Közlöny 1935 október 1. A m. kir. külügyminisztérium közleménye. A Budapesti Közlöny folyó évi augusztus hó 11. napján kiadott 182. számában az 1930. évi január hó 20.-án kelt Hágai Megálla­podásokkal létesített, nemzetközi jogalanyisággal bíró és Baselben székelő Agráralap Intézőbizottságának felkérésére közzétett két jegyzékében említett Szabályzat és az annak végrehajtásaként jelentkező Határozat az Agráralap Intézőbizottságának kívánságára francia eredetiben és magyar fordításban ezennel szintén közzététetnek.

Next