Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. október (69. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám értesítője

1935 október 1­­3 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1935. június 18. A budapesti központi kir. járásbíróság, mást telekkönyvi hatóság. N­F 17112 Árverés. 4061/1935. tkvi szám. Belvárosi Takarék­­pénztár Rt. végrehajtatónak, Bán József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság az újabb végrehajtási árverést 184.000 val. angol aranyfont tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a mezőcsáti kir. járásbíróság területén levő, Mezőnagymihály községben fekvő és a mezőnagymihályi 580. számú­­betétben A. IX. 1—40. sorszám, 3677/3., 3678/4., 3678/8., 3683/4., 3683/5., 3684/4., 3684/5., 3684/6., 3684/7., 3685/2., 3685/3., 3685/4., 3685/5., 3685/6., 3685/7., 3685/8., 3741/6., 3741/7., 3741/8., 3742/5., 3742/6., 3743/7., 3743/8., 3743/9., 3743/10., 3746/2., 3747/2., 3748/2., 3749., 3750., 3751., 3752/1., 3752/2., 3752/3., 3753/1., 3753/2., 3754/1., 3754/2., 3754/3. hrsz. alatt felvett, B. 26., 30—32. szerint Bán József, Bán Istvánná szül. Takács Róza, Bán Jó­zsef (nő, Besenyei Máriával), Bán Erzsébet férj. Bese­nyei Andrásné nevén egészben álló ház, udvar és gazd. épület, szántó, szántó, szántó, szántó, rét, rét, rét, rét, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, rét, rét, rét, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, szántó, rét, szántó, szántó, rét, szántó, rét, szántó, szántó, szántó, szántó, rét, rét, rét, szántó, szántó, szántó, — a Kisecser tanyán — ingatlanra 19.298 pengő 25 fillér kikiáltási árban elrendelte azzal a feltétellel, hogy az árverés alá kerülő ingatlanok a végrehajtató kérelmére tartandó árverésen a kikiáltási ár kétharmadán alul, míg a csatlakozóknak kimondott Tóth Ferenc végrehajtató kérelmére tartandó árverésen 47.438 pengő 79 fillér legalacsonyabb vételáron alul el nem adhatók. Az árverést 1935. évi október hó 16. napján délelőtt ,11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 447., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál, ill. a leg­kisebb vételárnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár, ill. a legkisebb vételár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908: XL. t.-c. 25. §.) Mezőcsát, 1935. évi augusztus hó 25. napján. A mezőcsáti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 17126 4570/1935. tkvi szám. Előterjesztése : a Belvárosi Takarékpénztár Rt. végrehajtatának, Bán József és tár­sai elleni végrehajtási ügyében. Végzés. A telekkönyvi hatóság 4061/1935. tik. sz. árverési hir­detményét akként módosítja, hogy kimondja, miszerint az árverés a mezőnagymihályi 580. számú betétben A. I. 37. sorsz., 3753/3. hrszámu ingatlanra is elrendeltetett, csupán leírási hiba folytán maradt ki a kiadmányokból a fenti hrszámu ingatlan. Kimondja továbbá, hogy az árverés alá kerülő ingatlanok kikiáltási ára nem 19.298 pengő 25 fillér, hanem : 25.731 (azaz Huszonötezer­hétszázharmincegy) pengő. Minthogy pedig időközben Bán József végrehajtást szenvedő B. 26. alatti illetőségét ajándékozás jogcímén átruházta, kimondja a telekkönyvi hatóság, hogy az ár­verés a B. 30—32. alatti illetőségeken kívül a B. 33—36. szerint Csontos Józsefné szül. Fülöp Ilona, Bán István (nős Német Rozáliás), Bán József (nős Besenyei Máriá­val) és Besenyei Andrásné szül. Bán Erzsébet nevén álló illetőségek kerülnek árverés alá. Mezőcsát, 1935. évi szeptember hó 22. napján. A mezőcsáti kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 17127 Árverés. 3547/1935. tk. szám, Dr. Feigler Károly által képv. Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt. végrehajtatá­nak, Ingusz Zsigmondné Schvarcz Teréz végrehajtást szenvedő elleti 7.890 P tőke és járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árerést elrendeli 7.890 P tőke és járulékai behajtása végett a vámosmikolai kir. járásbíróság területén levő, Nagymaros községben fekvő s a nagymarosi 2433. sz. telekjegyzőkönyvben A. + 1—2. sor, 3038. és 3039. hrsz. alatt felvett s a végrehajtást szenvedett nevén álló 38. és 39. népsorsz. házra 4.675 . kikiáltási ár­ban. Az árverést 1935. évi október hó 29. napján délután 3 órakor Nagymaros községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál ala­csonyabb árban eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Vámosmikola, 1935. szeptember 12. A vámosmikolai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­­ság. N­F 17119 Árverés: 6126/1935. tkvi szám. A M. Kir. Államkincstár végrehajtatának, Juhász Antal és neje Viczei Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1.953 pengő 80 fillér, valamint a csatlakozottnak kimondott Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-nak 114,23 val. ara­nydollár, Középeurópai és Minerva Általános Biz­tosító Rt.-nak 89 pengő 81 fillér, 55 pengő tőkekövete­lése és járulékai behajtása végett, a kaposvári kir. járás­bíróság területén levő, Juta községben fekvő s a juta 1­788. számú telekjegyzőkönyvben felvett és végrehajtást szenvedők nevén álló következő ingatlanokra és pedig: az A.+ 1036/1-b/225. a.hrsz.ingatlanra 929.50 pengő, azA.+ 1036/1-W 226. a. II 929.50 azA.+ 1036/1-W 227. a. II sI 929.50” azA.+ 1036/1-b/228. a. II 11 929.50 azA.+ 1036/1-b/229. a. »» »» 959.50 si azA.+, 1036/1 -b/230. a. »» 959.50 azA.+ 1036/1. b/1. b.2122/a. hrsz.ingatlanra 1413.50 pengő, az A. + 1036/1. b/1 b. 223/a. hrsz. ingatlanra 1235.50 pengő, az A. + 1036/1. b/1. b. 224/a. hrsz. ingatlanra 929.50 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Ellenben a kérelmet a (1036/1-b. 215. d., 1036/1-b. 22. 1. d.) 4. hrsz. ingatlanra vonatkozólag elutasítja, mert az adó- és értékbizonyitványban ezen ingatlan nincs kitüntetve és igy ezen ingatlanra nézve a kikiáltási ár megállapítható nem volt. Az árverést 1935. évi november hó 25. tarván délelőtt 9 órakor, Wéber Károly bírósági végrehajtó hivatalos helyiségében (Eszterházy­ u. 3., földszint 20. ajtó) fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő 1036/1-b. 235. c. hrszámú ingatlan a kikiáltási ár felénél, a többi a kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el az alapárverést kérő és a Magyar Általános Takarékpénztár Rt. csatlakozott érdekében, míg a Középeurópai és Minerva Általános Biztosító Rt. csatlakozott érdekében 15.800 pengőnél. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1888 évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. 1 1881 : LX. t.-c. 147.,­ 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. l.-c. 25. §.) Kaposvár, 1935. évi május hó 23-án. A kaposvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7483 Árverés. 37692/1935. tkvi sz. (VI. 1947/1931.) Satum A. G. végrehajtatóna­k Moór Géza végrehajtási szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság Taszliczky Béla budapesti (Holló­ u. 12. sz.) lakos utóajánlata következtében az 1908: XLI. t.-cikk 27. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 500 dollár tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozott­aknak kimondott : 1. Obláth György 537 pengő 36­0, 2. Hajós és Szántó Elektromos gyár Rt. 400 P és 528 pengő, 6. Országos Társadalombiztosító Intézet 7383.41 P, 7. Meteor Kőipari és Malomkőgyár Rt. 200 pengő, 9. Szűcs József 95.50 pengő, 10. Forgács Zsigmond 95.50 pengő, 11. Ábel Lajos 70 pengő, 12. Kovács Lajos 171.10 pengő, 13. Tar Lajos 100 pengő, 20. Kőbányai Kátrány és Aszfaltipar Fried és Gruber cég 200 pengő, 21. Poppert János 87.17 pengő és jár. és 8 pengő költség, 22. Trieszti Általános Biztosító Társulat 59.40 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett; a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 2784. sz. telekkönyvi betétében 27047/1. hrsz. alatt felvett, VI. kerület, Szent László­ út 70. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 113­90/100 négyszögöl terjedelmű, végre­hajtást sz­envedő tulajdonában levő ingatlanra 114 480 pengő kikiáltási árban az ingatlanra B. 4. és 16. sorsz. alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegy­zett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi október hó 16. napján délután 5 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségeiben IV., Mankó­­utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál alacso­nyabb árban eladni nem lehet. Amennyiből az árveré­sen az utóajánlatnál, (mely 78.6­0 P) maerőbb igéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megver­nek kell kijelenteni (1908. XLI. t.-c. 27. §.), kivéve, ha az 5610,1931. M. E. sz. r. 21. §-ábam említett fedezeti elv érvényre juttatásának szüksége fenn nem forogna. (Budapesti kir. törvényszék 21. Pf. 3542/932.) Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésen meg nem jelent. Az utóajánlat vissza nem vonható. Az újabb árverés költségeit (kiküldött kikiáltó dija, hirdetési költség) a vevő az ígért vételáron felül köteles f ízelni. (1908: XLI. t.-c. 27. §.) Bánatpénz a kikiáltási ár 5 százaléka. Utóajánlattevő bánatpénz fejében 5.974 pengőt helyezett bírói letétbe ezen árverésre vonatkozólag. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 5-én. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7508 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivü­li kényszeregyesség. Ke. 1540/1935. szám. Filvig Mátyás üvegiparos (Kalocsa) ügyében a létre­jött egyesség szerint adós köteles tartozásainak 50 szá­zalékát a jogerős jóváhagyást követő 30-ik napon kez­dődő nyolc havi részletben megfizetni. Kezes adós neje, Filvig Géza és Filvig Gyula. Budapest, 1935. évi szep­tember 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 17133 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3539/1935. szám. Kabdecó Ferenc drogéria tulajdonosa (Szeged) ügyében a létrejött egyesség szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát a jogerős jóváhagyást követő 30-ik napon kezdődő 10 havi részletben megfizetni. Kezes adós neje. Budapest, 1935. szeptember 30. Országos Hitelvédő Egy­let. F 17132 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 36190/1935. szám. Salamon Ede illatszerkereskedő (Budapest, Teréz-körút 7. szám) ügyében a létrejött egyesség szerint az 1935. július 19-i hivatalos lapban megjelent hirdetménytől eltérően, köteles tartozásainak 50 százalékát a jogerős jóváhagyást követő 30-ik napon kezdődő 10 havi rész­letben megfizetni. Kezes adós neje és Friedmann Mór. Budapest, 1935. szeptember 30. Országos Hitelvédő Egy­let. F 17134 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 40830/2. 1935. sz. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Metz Benő be nem jegyzett női szabó budapesti (VI., Király­ utca 40.) lakosra nézve a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Glück Miklós budapesti (V., Lipót­ körút 29.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. Földes István budapesti (VI., Jókai­ u. 11.) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1935. évi október hó 18. napjáig írásban be kell jelenteniük az Országos Hitelvédő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség elleni észrevételeiket az egyességnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1935. évi szeptember hó 25. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1935. évi szeptember hó 27. napján áll be. Budapest, 1935. évi szeptember hó 27 napján. A budapesti kir. törvény­szék. *21831 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 40755/2. 1935. sz. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a Halló Buffet korlátolt felelősségű társaság budapesti (VII., Erzsébet­ körút 53.) bej. cégre nézve a csődön­­kívüli kényszeregyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Steinhaus Ernő budapesti (V., Hold­ utca 29.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. Engel Dávid budapesti (IV., Váci­ utca 17.) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1935. évi október hó 17. napjáig írásban be kell jelenteniök az Országos Hitelvédő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség elleni észrevételeiket az egyességnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1935. évi szeptember hó 24. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1935. évi szeptember hó 26. napján áll be. Budapest, 1935. évi szeptember hó 26. napján. A budapesti kir. tör­vényszék. *21832 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 153/28. 1935. sz. A kir. törvényszék Szaszovszky József volt fü­löpszál­­lási kereskedő, jelenleg izsáki lakos kérelmére folyt, de megszüntetett csődönkívüli kényszeregyességi ügyben dr. Csaplár Vilmos fülöpszállási lakos részére vagyon­felügyelői díj és költsg címén az 1410/1926. M. E. sz. rendelet 48. §-a 7-ik bekezdése alapján figyelembevéve a 27. sorszám alatt beadott költség számlájára 17 P 80 fillér készkiadás betudásával összesen 37 P 87 fillért, azaz Harminchét pengő 87 fillért állapit meg. Kecske­mét, 1935. évi szeptember hó 17. napján. A kecskeméti kir törvényszék. *21834 az A.+ 1036/1­6/231. a. II 959.50 11 azA.+ 1036/l-b/232. a. 1» 959.50 azA.+ 1036/1-6/233. a. »­ I I 959.50 azA.+ 1036/1-W 234. a. »* *» 959.50 11 azA.+ 1036/l-b/234. c. »» II 159.50 11 azA.+ 1036/l-b/235. a. »» II 941.50 azA.-1 1036/l-b/235. c. 11 II 472.50 11 azA.+ 1036/1-6/236.8.H II 924.50 11 azA.-1­ 1036/l-b/236. c. tt♦ 1 131.50 11 azA.-1 1036/l-b/237. a. 1* 1» 924.50 ii azA.+ 1036/l-b/238. a. »1 »I 924.50 ii azA.+ 1036/l-b/239. a. »» II 924.50 11 azA.+ 1036/1-b/240. a. »1 924.50 ii azA.+ 1036/1-b/241. a.­­» II 746.— azA.+ 1036/l-b/242.a. 11 II 649.— ii azA.+ 1036/l-b/243. a. »* 1­ 508.50 ft az A.+ 1036/1-6/244. a. 95.50

Next