Budapesti Közlöny, 1935. november (69. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-03 / 250. szám

Budapesti 1935. 250. szám. Vasárnap, november 3. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ E­gy további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­­m Minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltóságu Kormányzója Budapesten, 1935. évi október hó 30. napján kelt legfelsőbb elhatározásával dr. Hóman Bálint magyar királyi vallás- és közoktatás­­ügyi miniszternek Varsóba való hivatalos uta­zása tartamára a vallás- és közoktatásügyi minisztérium ideiglenes vezetésével dr. Fabinyi Tihamér magyar királyi pénzügyminisztert megbízni méltóztatott. A magyar királyi kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszter előterjesztésére megenge­dem, hogy Szikszay Gerő miniszteri osztály­­főnöki címmel és jelleggel felruházott nyugal­mazott miniszteri tanácsosnak, továbbá Rohr­­mann István, Vasváry Géza és Kolumbán József nyugalmazott miniszteri tanácsosoknak — nyugalomba vonulásuk alkalmából — három évtizedet meghaladó időn át kifejtett hű és buzgó munkásságukért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Winchkler István s. k. A magyar királyi kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszter előterjesztésére nyuga­lomba vonulásuk alkalmából dr. Trux Jenő és Feyér Gyula miniszteri tanácsosoknak a miniszteri osztályfőnöki címet, továbbá dr. Petheő Kálmán és Wister Hugó miniszteri osztálytanácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet, végül Bérczes Miklós királyi műszaki tanácsosnak a királyi műszaki főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Winchkler István s. k. A magyar királyi kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszter előterjesztésére megenge­dem, hogy dr. Harmath József államvasuti igazgató-helyettesnek és Szüts József Jenő államvasuti főtanácsos, üzletvezetőségi osztály­főnöknek — nyugalomba vonulásuk alkalmá­ból — sok évi szolgálatuk alatt kifejtett hű és buzgó munkásságukért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Winchkler István s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére Beck Róbert, a Magyar Általános Hitelbank ügyvezető igazgatójának pénzügyi téren szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kincstári főtanácsosi címet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 19. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére dr. Perényi István, a Magyar Álta­lános Hitelbank ügyvezető igazgatójának pénz­ügyi téren szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kincstári főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Kováts Ferenc szegedi magyar királyi Ferenc József tudo­mányegyetemi magántanár, Szeged-városi tüdőbeteggondozó intézeti főorvosnak a tudo­mányos szakirodalom művelése és az orvos­képzés terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1935. évi október hó 30. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Baitz Károly szombathelyi állami leányliceumi rendes tanárt a budapesti III. ker. állami Árpád reálgimnáziumhoz helyezte át. A m. kir. pénzügyminiszter Nemes Béla pénzügyőri biztost, illetményeinek változatla­nul hagyása mellett pénzügyi irodatisztté a székesfehérvári m. kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter a kezelési tiszt­viselők egyesített létszámába Solymári József kezelőt ideiglenes minőségű miniszteri iroda­segédtisztté a XI. fizetési osztály 3. fokozatába, Radnóti Lajosné és Balika Erzsébet dijnok­­nőket ideiglenes minőségű­ kezelőnőkké, Sch­leisz Andor szaknapidijast, vitéz nemes Fekete Árpádot, továbbá Kulin Vilmos, Foltin Jenő, Molnár István és Papi István igazolvá­­nyos altiszteket ideiglenes minőségű kezelőkké kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter Budai János, Szabó Imre, Bende József, Bihari Zsigmond, Krasznai György, Hulman János, Kovács Ist­ván, Weisz Ferenc, Horváth János és Földesi Lajos Béla igazolványos altiszteket, vitéz Ilyés Sándor, vitéz Csobánczy József és vitéz Cser­halmi Frigyes vitézeket, Molnár György, Fejes István, Csűri Mihály frontharcosokat, Mehrl Jakab, Ádám György, Miklós József hadi­rokkantakat, Horváth Pétert, Gál Sándort, Szilágyi Sándort és Lenkei Kálmánt ideiglenes minőségű II. osztályú altisztekké kinevezte. A ra. kir. minisztérium 1935. évi 9.700/M. E. számú testüelete a Külkereskedelmi Bizottság, M. kir. Kül­kereskedelmi Hivatal és Külkereskedelmi Tanács felállításáról szóló 2000/1933. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a 2000/1933. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában a követ­kezőket rendeli: 1. §■ A 2000/1933. M. E. szám­ú rendeletnek a Kül­kereskedelmi Tanács szervezésére és működési körére vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik. 2­ §■ A 2000/1933. M. E. számú rendelet 2. §-ának második és harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek : „A Külkereskedelmi Bizottság elnöke a keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszter. A Külkereskedelmi Bizottság tagjai : a mi­niszterelnökség, a külü­gy-, a pénzügy-, az ipar­ügyi, a földmivelésügyi és a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumok kiküldöttei.“ 3. §. A 2000/1933. M. E. számú rendelet 5. §-a első bekezdése helyébe a következő rendelke­zések lépnek : „A M. kir. Külkereskedelmi Hivatal elnökét és alelnökét a földmivelésügyi és iparügyi mi­niszterekkel egyetértőleg a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter nevezi ki.“ 4. §. A 2000/1933. M. E. számú rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek : „A Külkereskedelmi Bizottság működésével kapcsolatosan esetleg szükséges végrehajtási szabályokat a földművelésügyi, a pénzügy- és iparügyi miniszterekkel egyetértőleg a keres­­ zégyes szám­ára 10 liller*.

Next