Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. november (69. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-03 / 250. szám értesítője

A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATAL­O­S É­RTESÍTŐ»-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 30Q szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 61/1935. ügyszám. A fenti ügyszám alatt fel­vett jegyzőkönyv alapján közhírré teszem, hogy az Angol-Magyar Bank Rt. budapesti bef. cégnek 16.500 P tőke és jár. követelésének biztosítására kézizálogképpen lekötött s Mórolt, adós pincéjében tárolt és alább részletezett bormennyiség a hordókkal együtt, a skeresk. törv. 306. §-a alapján nevezett hitelező kérelmiére az alábbi feltételek mellett: 1935. évi november hó 8. nap­ján délelőtt fél 11 órakor Mórott, a helyszínen (Pince­utca és Pincesor sarkán levő pincében) közben jöt­­tömmel megtartandó nyilvános árverés utján a leg­többet ígérőnek eladatni fog. Az eladásra kerülő „móri bor“ felerészben 1931. évi, a többi pedig 1934. évi termésű és összekevertetvén a következő hordókban tárol: 1.egyhordóban 1642 liter, 2.egyhordóban 1596 liter, 3.egyhordóiban 1115 liter, 4.egyhordóban 1090 liter, 5.egyhordóban 1085 liter, 6.egyhordóiban 1038 liter, 7.egyhordóiban 975 liter, 8.egyhordóban 934 liter, 9.egyhordóban 1529 liter, 10.egyhordóiban 1183 liter, 11.egyhordóban 975 liter, 12.egyhordóban 891 liter, 13.egyhordóban 858 liter, 14.egyhordóban 827 liter, 15.egyhordóban 808 liter, végül 16.két hordóban,mintegy 200 liter­­feltöltésre A kikiáltási ár a boroknál literenként 50 fillér, a hordóknál literenként 8 fillér. Az értékesítés hordón­ként történik, úgy a bornál, mint a hordóknál. A vételár 25 százaléka azonnal lefizetendő, a hátralékos 75% pedig az átvételkor, melynek legkésőbb 1935. évi november hó 16. napjának déli 12 órájáig meg kell történni. Árverezők kötelesek minden egyes tétel ár­verésének megkezdése előtt bánatpénzül 100 pengőt készpénzben az eljáró kir. közjegyző kezeihez lefizetni és ugyanide fizetendő a vételár is készpénzben. Az ár­verési vevők tartoznak a vételi illetéket is fizetni a helyszínen. Mór, 1935. évi október hó 28. napján. Dr. Szegheő Gyula, kir. közjegyző. M OF 17817 Árverés, Pk. X. 726450/1934. szám. Dr. Au­er Pál ügy­véd által képviselt Fúzión Moteurs S. A., továbbá: Li­pótvárosi Gaisine, Gauert Fritz javára 1092 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1934. évi 15136. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 6. napján lefoglalt és 10.221 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent­ megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Csáky­ utca 55. szám alatt, földszinten a telepen leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 4. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorok, irodaberendezés, szerszámgépek, Diesel-, benzin- és villanymotorok, különféle szivattyúk s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 9. napján. Biró János, kir. bír. végrehajtó. O­F 17836 Árverés. Pk. 2023/1932. szám. Dr. Cs. Tóth Geyza budapesti ügyvéd által képviselt Első Magyar Általános Biztositó Társaság javára 2.405 P 95 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a keszthelyi kir. járás­bíróság 1932. évi Pk. 2023. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi augusztus hó 23-án lefoglalt és 7.650 pengőre becsült ingóságokra a keszthelyi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő a 14.000/1933. M. E. számú rend. 14. §-a szerint érvényesíthető más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrende­lem, de csaló arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Felsőmándon leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt termények, növendék­marhák, süldő sertések, malacok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg a becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegye­zésével — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Keszthely, 1935. évi október hó 10. napján. Varjú József, kir. kir. végrehajtó. O­F 17830 Árverés. Pk. X. 707088/1934., Pk. X. 607850/1935. sz. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Foncsére Ált. Biztositó Rt. javára : 150,33 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 129207. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1934. évi március 2-án és 1935. március hó 16. napján lefoglalt és 7.940 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. j biróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Wahrmann­ utca 5 sz. földszinten leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 4. nap­jának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, irodaberendezés, autó, szerszámgépek, motorok, kompresszorok, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul ás — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 7. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 17829 Árverés. Pk. I. 56635/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 6190. 1935. számú végzésével dr. Zsoldos Henrik ügyvéd által képviselt Róth Margit ber. cég végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 100 pengő követelés és já­rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.105 2.655 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverési elrendelem, annak a kielé­gítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Vitéz­ utca 2. szám, V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 4. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, perzsaszőnyegek, pianinót, csillárt, köny­vek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett becsáron alul — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem f eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1935. évi október hó 4-én. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 17831 Árverés. Pk. I. 55311., 59947. és 56635/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 7562/1935., 7344/1935. és 6490/1935. számú végzésével dr. Balassa János, dr. Engel Dávid és dr. Zsoldos Henrik ügyvédek által képviselt dr. Balassa György, Horváth és Halász cég és Róth Margit bet. cég végrehajtatok részére végrehajtást szenvedő ellen 286,60 + 285 + 100 pengő követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 2.105 + 2.655 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Vitéz­­utca 2. szám, V. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1935. évi november hó 4. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, perzsaszőnyegeket, pianinót, csillárt, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1935. évi október hó 4. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 17828 Árverés. Pk. X. 707940/1934. szám. Dr. Schäfer Ala­dár ügyvéd által képviselt Skaba és Plöki, továbbá: Hermes Magyar Általános Váltóüzlet javára 1539 pengő 25 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti­­központi kir. járásbiróság 1933. évi 115238. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 5-én lefoglalt és 13.880 + 2000 P-re becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Mikszáth Kálmán­ tér 4. szám, III. emelet 10. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, bőr- és plüsc­­­garnitura, keleti szőnyegek, festmények, faragott uri­­szobabútor, pénzszekrény, dísztárgyak s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 3. napján. Bíró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 17854 szám­ára 20 fillér.

Next