Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. november (69. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-03 / 250. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 november 3. Árverés. Pk. X. 610955/1935. szám. Dr. Korns­tein István (V., Katona József­ utca 21. szám) ügyvéd által képviselt Klein Pál javára 90 pengő és több követelés más járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 122124/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 12-én lefoglalt és 2783 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József­ körut 44. szám, II.­­emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi novem­ber hó 5. (ötödikén) d. u. 2­­(kettő) órát tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, bőrhuzatú garnitúra, fest­mények, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg­­becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet érlelésében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október­­hó 10. napján Dr. Szeszt­­m­iklósy László, kir. bír. végrehajtó. O­F 17835 Árverés: 769/1935. vht. szám. Dr. Pét­el István ügy­véd által képviselt Gyöngy Lajos és társai javára 9.000 pengő tőke -és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával, a budapesti királyi járás­bíróság 1934. évi 5 P. 30431. szá­mú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1935. évi szeptember idő 10. napján­­lefoglalt­­és 73.900 pengőre becsült ingóságokra -a gyulai kir. járásbíróság P­k. 8305/1935. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más fo­glal­latók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha­­kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Dobozon, az uradalomban leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 6. nap­jának délelőtti 10 órája tüzelik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt teli­vér lovak, teherautó, cséplőgép, gabo­na s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért - - készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor­­is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Gyula, 1935. évi október hó 18-án. Dr. Zsó­tér Bertalan, kir. bírósági végrehajtó. OF 17852 Árverés. Pk. X. 627452/1935. A budapesti központi kir. járásbíróság Pk. X. 627152/1'935­. szám­­ alatt lajstro­mozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Zboray Miklós­ és dr. Vajda Ödön budapesti (Apponyi-tér 1.) ügyvédek által képviselt Jankovich Béla v. b. t. t., mint a királyi családi alapítványi vagyon tulajdonét képező, Budapest, IV., Apponyi-tér 1. számú bérpalota zár­gondnoka végrehajtató javára 1935. év­i október hó 4. napján birói zár alá vett és­­a Pk. 623179/1935. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 1—66. tételszám alatt összeírt, valamint a Pk. X. 624334/1935. számú végre­hajtási jegyzőkönyvben 2—13. tételszám alatt összeírt, összesen 7.724 pengő 50 fillérre­­becsült ebédlőb­eren­­dezést, szekrényeket, szőnyegeket, festményeket, tükröt, vitrint, ülőkészleteket, csillárokat, pénzszekrényt és egyéb más ingóságokat Budapesten, 1935. évi november hó 4. (negyedik) napján délután fél 2 (fél­ kettő) órakor, IV., Apponyi-t­ér 1. szám, II. emelet 11. ajtószám alatt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, d­e legkevesebb a­­becsérték kétharmad részéért bírói árverésen el fogom adni. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében a többi végrehajtatok javára is elrendelem, amennyiben ma is fennálló kielégítési jogot­­nyertek, és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Budapest, 1935. évi október hó 12. napján. Adorján Béla, kir. bír. végre­hajtó. O­F 17816 Árverés. 585—575/1935. vht. szám. Dr. Schilling Endre ügyvéd által képviselt dr. Pauliczky László — mint dr. Hajós Kálmán engedményezettje . — budapesti lakos végrehajtata j­avára 20.000 pengő tőke és járu­lékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részfizetés történt, annak beszámításával — a budapesti kir. törvényszék 14. P. 44698/1928. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1931. évi augusztus hó 22. napján le- és f­elülfoglalt és 199.879 pengőre becsült ingóságokra a sárospataki kir. járásbiróság Pk. 6689/1931. számú vég­zésével -az árverés elrendeltetvén, annak az 19­08. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a csatlakoztato.il: dr. Schilling Endre javára 904 P 80 f és jár erejéig, továbbá , a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő­­más foglal­­a­lók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedők lakásán Sárospatakon, a vár­kastélyban leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 7. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt antik bútorokat, festmények, függönyök, szőnyegek, csillárok, könyvek, különféle ezüstök, porcellánok, üveg, antik tárgyak, kocsik, zon­gora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén az 5610/1931. M. E. sz. rendelet értelmében kétharmad értéken el fogom adni. Sárospatak, 1935. évi október hó 8. napján. Hazay Béla, kir. kir. végrehajtó. 0 F 17833 Árverés. Pk. XI. 358268/1927. szám. peszer­ényi dr. Szilágyi Dezső ügyvéd javára 1701 P 50 , és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 7. P. 36441/1927. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1927. évi december hó 9. napján lefoglalt és 8.450 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV.­­ker., Petőfi Sándor­ utca 7. szám, III. emelet 3. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 4. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, íróasztalok, könyvszekrény, képek, szőnyegek, ebédlőszekrény, tálaló és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban­­nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét­­ bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 4. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 17814 Árverés. Pk. V. 883456/1932. szám. Dr. Ferisek Leó ügyvéd által képviselt Budapest Székesfőváros Közön­­sége javára 58.667 pengő 61 fillér­­és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 215355/1932. szám­u végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius­­hó 22-én lefoglalt és 1.013 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján Pk. 672929/1930. sz. dr. ifj. Nagy Béla ügyvéd által képviselt Carl Jaenecke javára 3164 pengő 94 fillér és jár., Pk. 863203/1932. sz. dr. Kerekes Endre ügyvéd által képviselt Kosztandy István javára 200 pengő követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Városliget, a volt Beketov-cirkuszban leendő megtartására határidőül. 1935. évi november hó 18. napjának délelőtti 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt­­bútorok s­­egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E számú rendelet értelméből­­ csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 21-én. Dr. Pap­p István, kir. kir. végrehajtó. O­F 17853 Árverés. Pk. X. 726450/1934. szám. Dr. Auer Pál ügyvéd­ által képviselt Fúzión Mateurs S. A., továbbá: Lipótvárosi Casin­ó, Gauert Fritz javára 1.092 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1934. évi 15136. szám­a vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 6. nap­ján lefoglalt és 10.221 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Csáky­ utca 55. sz., földszinti telepen leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 4. nap­jának délutáni 2 órája­­tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, irodaberendezés, szerszámgépek, Diesel-, benzin- és villanymotorok, különféle szivattyúk és egyéb ingóságokat a­­legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés elleís-éhi­ői, esetleg b­ecsáron alul­­is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 9. napján. Biró János, ■kir. bir. végrehajtó. O­F 17812 * VI. Árverés. Pk. VII. 610360/1935. szám. Dr. Thein Zsig­­mond ügyvéd által képviselt Philips Rádió és Villamos­sági Rt. javára 335 , 25 fillér és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság Ke. 36925/21. 1934. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április 8-án, lefoglalt és 1­945­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VII. ker., Erz­sébet­ körút 36., földszinti udvari rádió­­mírhelyben és folytatólag IX. ker., Márton­ utca 31. sz. alatti udvari raktárban leendő megtartására határ­időül 1935. évi november hó 4-ének délelőtti fél 9 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzlet­­berendezés, hálózati rádiókészülékek, számológép, rádió alkatrészek, használt rádiócsövek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi szeptember hó 25-én. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 17838 Árverés. Pk. X. 602851/1933. szám. Dr. Újházi László budapesti ügyvéd által képviselt Vas- és Acél Rt. javára* 345.05 + 59.08 P és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 442318., 933508. 1932. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 18-án lefoglalt és 2.050 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. sz. 600851., dr. Ujházy László ügyvéd által képviselt Vas- és Acél Rt. javára 80 . és jár., Pk. sz. 907298., dr. Ujházy László ügyvéd által képv. Vas- és Acél Rt. javára 179 P köv. és jár. ev. és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­­t­ók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll -és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Holló­ Utca 13. szám, utcai boltban leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 11-ének délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vésnöki műhelyberendezés, kerékpár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 24-én. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O­F 17841 Árverés. Pk. IX. 626008/1. 193­5. szám. (141162/193­5. vght. sz.). Dr. Spitzer S­amu ügyvéd által képviselt Holló József végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 207 P 98 t tőke és több­­követelés és járulékai erejéig az újpesti kir. járásbiróság 1933. évi 15619. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 15. napján lefoglalt és 1389 pengőre becsült ingósá­g­okra a bpes­ti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árveré­s elrendeltetvén, an­n­a­k az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megn. s a fogl. jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és h­a ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Lehel­ utca 27—29. szám, I. emelet 14. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 5. n­a­pjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag­­lefoglalt bútorok, a Pk. 4605/934. sz. végrehajtási jegyzőkönyv 2010. t. a. Ingók­­és egyéb ingóságokat a­­legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni, a­íg akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, h­acsak ellenkező kívánságot írásban­­nem nyilvá­nít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ár egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, a­ki­k a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi október hó 3. napján. Havel Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 17858 Árverés. Pk. I. 61982/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III.­­ker.­­kir. járásbiróság 32886. 1935.. 16323/1935. sz. végzésével dr. Csillag Károly budapesti ügyvéd által képviselt Vágó Jenő végrehaj­tató részére végrehajtást szenvedő ellen 317 P 95 f­­követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőtől le­foglalt és 2394 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig. Pk. I. 55276/1935. s­z. Dr. Nagy Endre ügyvéd által képviselt Építőanyagok Árusító Kft. javára 609 P tőke s jár., végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, III. ker., Zsigmond­ utca 106. szám alatt a föld­szinten és az emeleten leendő megtartására határidőül 1935. évi november hó 6. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, szőnyeget, képet, zongorát, grammofont, ezüst­neműt és egyéb ingóságokat el fogom ad­ni, Buda­pest, 1935. évi október hó 18. napján. Tamás Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 17856 Árverés: 6133/1935. végr. szám. A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 191/1935—9. számú végzése követ­keztében dr. Simonyi István ügyvéd által képviselt Hartos Lajos javára 696 P 40 f­ős jár. erejéig 1935. évi szeptember hó 24-én foganatosított kielégítési vég­rehajtás útján felülfoglalt és 11.050 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. bútorok, képek, ruhák stb. nyilvános birói árverésen eladatnak Nyíregyházán, Se­­lyem-u. 4. és folyt. Sóstói­ ut 54. a. leendő megtartá­sára határidőül 1935. évi november hó 7., azaz (hét) napjának délelőtti 10 órája kifüzetik és az érintett in­góságok, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak­­adatni. Nyír­egyháza, 1935. évi október hó 10. napján. Szántó Ár­min, kir. kir. végrehajtó. O­F 17843

Next