Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. december (69. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-01 / 274. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 december 1. Árverés: 17710/1935. tik. szám. Munkácsi­­ Mihályné végrehajtatónak Munkácsi Mihály végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1681 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végre­hajtási árverést 90 P nőtartásdíj követelés, ennek 1934. évi szeptember hó 29. napjától járó 5 százalékos ka­mata, 23 P 90 fillér eddig megállapított per- és végre­hajtási költség, továbbá 40 P tőke, ennek 1934. évi ok­tóber hó 30. napjától járó 5 százalékos kamata és 6 P 40 fillér költség és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 10 P 40 fillér költség, valamint a csa­tlako­­zottnak kimondott Váradi Sándor 92 P 30 fillér, 66 P 40 fillér és járulékai, 98 P 80 fillér és járulékai, a Gaz­dák Biztosító Szövetkezete 232 , 14 fillér tőkekövete­lése és járulékai behajtása végett, a makói kir. járásbíróság területén levő, Makó m. városban fekvő s a makói 24255. sz. tekvben A + 1. sorsz., 497. hr. számú bejtelkes házból végrehajtást szenvedő névéin álló 49/377-ed részre a C. 2., 3. alatti kapuhasználat fenntartásával és a C. 4., 5.­­ alatti kút­­használati joggal, mely a B. 4. 1. alatti jogán az árve­rési vevőt fogja illetni; Váradi Sándorral szemben a legkisebb vételár, melyen alul kérelmére a fenti ingatlan el nem adható 2750 P, a Gazdák Biztosító Szövetkezete Rt.-val szemben 9150 pengő, Munkácsi Mihálynéval szemben pedig 9382 P. Ezek egyszersmind kikiáltási árak. A telekkönyvi hatóság az árverésinek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Megyeház­ utca 4. szám, 17. ajtó) megtartására 1935. évi december hó 18. nap­jának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 :XLI. Le. 21. §.). 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni, ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz. Ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet hat a­dók talamit folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a bánat­pénz kiegészülésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni. (1908 . XLI. t.-c. 25. f.­ Makó, 1935. évi szeptem­ber hó 9. napján. A makói kir. járásbiróság, miint te­lekkönyvi hatóság. N 9042 Árverés: 13300/1935. tkvi szám. Békésmegyei Kereske­delmi Bank Rt. végrehajtatónak, Csontos József és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelmére a Vht. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végre­hajtási árverést 7.000 aranypengő tőkekövetelés, ennek 1930. évi november hó 16. napjától járó 11 százalék kamata, 414 pengő 10 fillér eddig megállapított per­es végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 150 pengő költség, valamint a csa­takozottak­nak kimondott Boruzs M. Bálint 1.100 P, ifj. Boruzs Lajos 254 pengő 20 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a szeghalmi kir. járásbiróság terüle­tén levő, Szeghalom közsében fek­vő s­z.szeghalmi 144. számú telekkönyvi betétben A. L 1-—3. sorszám s 3554., 5620/2. srszáma 1001 és 857 négyszögöl területű, Cson­tos József (nős Elek Zsófiával) nevén álló szántókra és 60/96.240 rész legelőilletőségre 924 pengő 50 fillér kikiáltási árban; a szeghalmi 147. számú betétben A. I. 1—2. sorszám s 335—336.­orszámu 148 és 939 négyszögöl területű kertből és 147. 5. 1. számú házból B. 2. és 8. sorszám szerint ugyanannak nevén álló 6/8 részre 601 pengő 50 fillér kikiáltási árban; a szeghalmi 2049. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—4. sorszám s 6689—6692.­orszám alatt felvett, Cson­tos Józsefné szül. Elek Zsófia nevén álló 13 hold 966 négyszögöl és 4 hold 389 négyszögöl szántókra, 16 hold 505 négyszögöl legelőre és 11 hold 1360 négyszögöl szántóra Balkánban 9.313 pengő kikiáltási árban; az ugyanezen betétben A. + 2. sorszám s 6688. hrsz. 6 hold 662 négyszögöl területű, ugyanannak nevén álló szántóra 1.122 pengő kikiáltási árban; az ugyanezen betétben A. + 3. sorszámú, ugyanannak nevén álló 240/96240 rész közös legelőre 160 pengő ki­kiáltási árban; a szeghalmi 4133. számú betétben A. I. 1—5. sorsz. , 7258/2., 7259—7260., 7261/2., 7262. svszám alatt fel­vett, Csontos József (nős Elek Zsófiával) nevén álló 2 hold 1075 négyszögöl szántóra, 235 négyszögöl útra, 505 négyszögöl házra és udvarra, 2 hold 1142 négy­szögöl legelőre, 8 hold 93 négyszögöl területű­ szántóra a Kéktőn 4.833 pengő 50 fillér kikiáltási árban; a szeghalmi 4192. számú betétben Csontos József (nős Elek Zsófiával) nevén álló:4 A. + 1. sorszám, 2744. hrsz. 359 négyszögöl területű kertre Kenderesben 247 pengő; az A. + 2. sorszám, 3659. hrsz. 1305 négyszögöl területű szántóra Zsombékoson 269 pengő; az A. + 3. sorszám, 3660. hrsz. 1130 négyszögöl területű szántóra Zsombékoson 233 pengő; az A. + 4. sorszám, 7263/1. hrsz. 10 hold 144 négy­szögöl területű szántóra Kéktón 3.329 pengő 50 fillér; az A. + 5. sorszám, 7346/1. hrsz. 1 hold 679 négy­szögöl területű szántóra Kéktón 470 pengő; az A. + 6. sorszám, 60/96240 rész legelőilletőségre 40 pengő és A. + 7. sorszám, 4/1614 rész legelőilletőségre 2 pengő 50 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Hősök­ tere 5., földszint 4. a­jtó) leendő megtartására 1936. évi február hó 13. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket a Vht. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg: 1. Az árverés alá eső, 335—336. hrszámú ingatlan­­illetőségeket a végrehajtató kérelmére a kikiáltási ár felénél, a tobbi ingatlant pedig ugyanannak kérelmére a kikiáltási ár kétharmadánál; míg valamennyi fenti ingatlant és ingatlanilletőséget ifj. Boruzs Lajos csatlakozott végrehajtató kérelmére 20.789 pengő; míg Boruzs M. Bálint csatlakozott végrehajtató ké­relmére 21.794 P-nél, mint legkisebb vételárösszegeknél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékét készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és­ az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Szeghalom, 1935. évi október hó 15. napján. A szeghalmi kir. járásbiró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 9004 Árverés. 9205/1935. tkvi szám. Jörg János végrehajta­­tónak, Graf József és neje Linder Margit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 800 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett, a mohácsi kir. járásbiróság területén levő, Lánycsók községben fekvő s a lánycsóki 209. számú betétben A. I. 1—3. sorszám, 536. helyrajzi szám alatt felvett 344 négyszögölnyi rétre és 537. srszám alatt felvett 247 négyszögölnyi házra és udvarra 2 gazdasági épülettel és 538.­orszám alatt fel­vett 582 négyszögölnyi kertre összesen 2.814 pengő kikiáltási árban, de ezen betétben felvett összes ingat­lanok a C. 3. és 4. sorszám alatt Graf Pál és neje Eschker Katalin javára bekebelezett szolgalmi és ki­­kötményi jogokkal terhelten; a lánycsóki 210. számú betétben A. I. 2. sorszám, 3879. hrszám, 617 négyszögölnyi szőlőre és A. I. 3. sor­szám, 3880. hrszám alatt felvett 10 hold 1252 négy­szögölnyi szántóra összesen 12.881 pengő; A. I. 4. sorszám, 4496. hrszám alatt felvett 651 négy­szögölnyi szántóra 549 pengő 50 fillér; A. I. 5. sorszám, 4594.­orszám alatt felvett 842 négy­szögölnyi rétre 302 pengő 50 fillér kikiáltási árban, de az ezen betétben felvett összes ingatlanok a C. 3—4. sorszám alatt Graf Pál és neje Eschker Katalin javára bekebelezett szolgalmi és kikötményi jogokkal terhel­ten. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Lánycsók köz­ségházánál megtartására 1935. évi december hó 17. nap­jának délutáni 2 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket az 1881 : LX. t.-cikk 150. §-a alapján a következők­ben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat és pedig a házadó alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél, tehát a lány­csóki 209. számú betétben A. I. 1—3. sorszám alatt felvett ingatlanokat összesen 1.510 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. év­ LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senk­ki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Mohács, 1935. évi augusztus hó 21. napján. A mohácsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8993 Árverés. 16460/1935. tkvi szám. Dr. Kemény Jenő végrehajtatónak, ifj. Szabó József végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 1432 pengő 25 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a pécsi kir. járásbiróság területén levő, Görcsöny község­ben fekvő s a görcsönyi 34. számú telekkönyvi betét­ben: 850/91. hrszámu szántóra 529 pengő, 2117. helyrajzi szám­u rétre 104 pengő, 6/1308 rész erdőilletőségre 51 pengő, 965/140. hrszámu szántóra 97 pengő, 411/2. hrszámu rétre 298 pengő, 659/2. hrszámu szántóra 59 pengő, 656/2. hrszámu szántóra 664 pengő, 873/2. hrszámu szántóra 759 pengő, 884/1. hrszámu szántóra 507 pengő, 843. hrszámu szántóra 365 pengő, 965/141. hrszámu szántóra 971 pengő, 978/2. hrszámu szántóra 107 pengő, 1609/4. hrszámu szőlőre 1087­­, 515/1. hrszámu szántóra 172 pengő, 560/2. hrszámu rétre 52 pengő, 654/1. hrszámu szántóra 243 pengő, 965/16. hrszámu szántóra 753 pengő, 1260. hrszámu szántóra 374 pengő, 598/2. hrszámu szántóra 412 pengő, 851/40. hrszámu szántóra 438 pengő kikiáltási árban; az 55. sz. betéti 245. hrszámu ház és udvarnak 2200 pengő, 246. hrszámu kertnek 1727 pengő kikiáltási ár­ban, a B. 11., 18. sorsz. 1/3 illetőségére. Ha az ingatlanokat a végrehajtató árverelteti, úgy a kikiáltási ár 112 százalékánál, ha Csepregi Józsefné, Hartdegen Jakab és neje, úgy kétharmadánál, illetve a 245. hrszámút felénél, Szabó János a kikiáltási árnál, dr. Trinn Miklós a kikiáltási ár 140 százalékánál, dr. Mosonyi Géza pedig 160 százalékánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pécsett, a hiva­talos helyiségében (Munkácsi Mihály-utca 2. szám, I. emelet 52. ajtó) megtartására 1935. évi december hó 17. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követke­­zőkben állapítja meg: Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott. óvadéki képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Pécs, 1935. évi október hó 23. napján. A pécsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8988 Árverés. 41858/1935. tkvi szám. (VII. 466/32.) Kemény Béla végrehajtainak Spitz Henrik és neje sz. Kohn Vilma végrehajtóit szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 600­0 tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 36 pengő költség behaj­tása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 8950. sz. tkvi betétében 32289. hrsz. alatt felvett VII. ker., Thököly-út 112. és Columbus­ u. 22. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 602 50/100 négyszögöl terje­delmű, végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingat­lanra 8033 pengő kikiáltási árban ; az ingatlanra B. 4. sorszám alatt Budapest székes­­főváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlá­tozás sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében (V., Markó­ utca 25., fszt. 26. ajtó) megtartására 1936. évi január hó 30. napjának délutáni 4 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlant e kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár álla­píttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 20%-át készpénzben, vagy az 1912:LIV. t.-c 44. §. ; 1911 :1. t.-cikk 127 f­ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21 §■) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. október 14. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 18536 Árverés. 5199/1935. tk. szám. Farkasdy Gyula végre­hajtainak végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 580 pengő tőkekövetelés és já­rulékai behajtása végett a pápai kir. járásbiróság terü­letén levő, Takácsi községben fekvő s a Kovácsics Géza és neje Farkasdy Margitnak a takácsi 36. számú tkvi betétben I. 1—4. sorsz., 165., 166., 167., 168. hrsz. in­gatlanukra 5837 pengő ; a 894. számú telekkönyvi betét­ben I. 1­—3. sorsz., 2339., 2340/1., 2340/2. hrsz. ingatla­nukra 2061 pengő 50 fillér ; + 1—2. sorsz., 2332/1­., 2768. hrsz. ingatlanukra 460 P 50 fillér ; a 760. számú betűiben + 2. sansz., 1503/4. hrsz. ingatlanukra 425 P . + 4. sorsz., 1945/4. hrsz. ingatlanukra 187 P . a 904. számú betétben + 1. sorsz., 1503/3. hrsz. ingatlanukra 375 P . Kovácsics Gézának a 895. szám­ú telekkönyvi betétben + 1. sorsz., 3002/2. hrsz. illetőségére 409 P . Kovácsics Géza és neje Farkasdy Margitnak a 34. sz. betétben + 1. sorsz., 1697. hrsz. ingatlanukra 1760 P . L 1—3. sorsz., 1362/1., 1362/2., 1363. hrsz. Ingatlanukra 2051 P . Kovácsics Gézánné sz. Farkasdy Margitnak a 885. számú telekkönyvi betétben + 1. sorsz., 3002/1. hrsz. ingatlanára 1125 P . a 910. szám­ú telekkönyvi betétben + 1. sorsz., 1945/3. hrsz. inga Hamuikra 185 A kikiáltási árban azzal, hogy Farkasdy Gyula javára be­kebelezett haszonélvezeti jog az árverés úttal nem érin­tetik, elrendelte. Az árverést 1935. évi december hó 19. napján délelőtt 9 órakor Takácsi községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1998 . XLI. t.-c. 25. §.). Pápa, 1935. évi augusztus hó 12. napján. A pápai kir. járási hróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8994

Next