Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. december (69. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-01 / 274. szám értesítője

1935 december 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 34624/1935. tkvi szám. (VI. 2296/1932.) Eisele József végrehajtatónak Dekker István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 5701 pengő 60 fill. + 6300 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árve­rési kérvényért ezúttal megállapított 100 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott : 1. Mezey és Társa 1326 P, 2. Preisz Miksa 11.000 P, 3. Spring,hát Henrik 336 P 45 fillér, 4. Zámbó Irén 136 P 50 fillér tőke és járulékai be­hajtása végett ; a budapesti központi kir. járásbiróság, miint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 4520. sz. tkvi betétében 28904. hrsz. alatt felvett VI. kerület, Berlini­­tér 1. és Gyár­ utca 44. szám alatt fekvő ház és udvar­ból álló 430 négyszögöl terjedelmű ingatlanból Dekker István végrehajtást szenvedő tulajdonában levő 7/28 rész illetőségre 123.000 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1035. évi december hó 19. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár álla­píttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908 :XLI. t.-c. 26. §.; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 % -át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §. ; 1911:1. t.-cikk 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket alá­írni. (1881 :LX. t.-cikk 147., 150., 170 §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. augusztus 26. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 9028 Árverés. 11355/1935. tkvi szám. Az 1898: XXIII. t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtatának, Friedmann Gyula végrehajtást szen­vedő ellen indított" végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.800 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett, a nagykátasi királyi járásbiróság területén levő, Farmos községben fekvő s a farmosi 1958. számu telekkönyvi betétben A. I. 1—6., 8—46. sorszám, 54. hrszámu épitőhely a beltelek­­ben 250 négyszögöl, 57/1. hrszámu Kert ugyanott 590 négyszögöl, 475. hrszámu Nádas ugyanott .4 hold 1517 négyszögöl, 504/2. hrszámu Nádas ugyanott 28 hold 751 négyszögöl, legelő a Nagyhalmi dűlőben 4 hold 1473 négyszögöl, 752. hrszámu Erdő ugyanott 425 négy­szögöl, 756. hrszámu Erdő ugyanott 425 négyszögöl, 758. hrszámu erdő ugyanott 394 négyszögöl, 759. hrsz. Szőlő ugyanott 389 négyszögöl, 760. hrszámu Kert u. o. 1047 négyszögöl, 761. hrszámu Gazdasági épület ud­varral és ház ugyanott 7 hold 97 négyszögöl, 762. hrsz. Ház udvarral ugyanott 64 négyszögöl, 764. hrszámu Mocsár ugyanott 931 négyszögöl, 765. hrszámu Mocsár ugyanott 369 négyszögöl, 766. hrsz. Mocsár ugyanott 11 hold 580 négyszögöl, 767. hrszámu Erdő ugyanott 175 négyszögöl, 768. hrszámu Szántó ugyanott 1107 négyszögöl, 769. hrszámu Mocsár ugyanott 173 négy­szögöl, 770. hrszámu Mocsár ugyanott 1594 négyszögöl, 771. hrszámu Mocsár ugyanott 1 hold 424 négyszögöl, 772. hrszámu Mocsár ugyanott 1068 négyszögöl, 773. hrszámu Szántó ugyanott 1 hold 233 négyszögöl, 774. hrszámu Mocsár ugyanott 13 hold 1122 négyszögöl, 775 hrszámu Szántó ugyanott 58 hold 1113 négyszögöl, 776. hrszámu Mocsár ugyanott 1098 négyszögöl, 777. hrszámu Mocsár ugyanott 2 hold 1065 négyszögöl, 778. hrszámu Mocsár ugyanon 267 négyszögöl, 779. hrsz. Mocsár ugyanott 2 hold 06 négyszögöl, 780. hrszámu Erdő a Nagyhalmi dűlőben 521 négyszögöl, 781. hrsz. Mocsár ugyanott 2 hold 14 négyszögöl, 786. hrszámu legelő ugyanott 1 hold 187 négyszögöl, 787. hrszámu Szántó ugyanott 1083 négyszögöl, 788. hrszámu Mocsár ugyanott 5 hold 293 négyszögöl, 789. hrszámu Mocsár ugyanott 2 hold 1418 négyszögöl, 790. hrszámu Mocsár ugyanott 9 hold 893 négyszögöl, 791. hrszámu Szántó ugyanott 61 hold 348 négyszögöl, 792. hrszámu Mocsár ugyanott 1 hold 748 négyszögöl, 793. hrszámu Rét u. o. 793 négyszögöl, 794. hrszámu Mocsár ugyanott 2 hold 1448 négyszögöl, 795. hrszámu Rét ugyanott 1 hold 1072 négyszögöl, 801. hrszámu Mocsár ugyanott 1 hold 1146 négyszögöl, 802. hrszámu Mocsár ugyanott 192 négyszögöl­, 804. hrszámu Rét ugyanott 494 négyszögöl, 805. hrszámu Mocsár ugyanott 5 hold 1027 négyszögöl, 753/1. hrszámú Erdő ugyanott 12 hold 1462 négyszögöl területtel, 1/2-ed részben értékelve, 15.905 pengő 25 fillér, azaz Tizenötezerkilencszázöt pengő 25 fillér ki­kiáltási ár­ban. Az árverést 1935. évi december hó 20. napján dél­előtt 9 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni 1 1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-a.i ; 1908 : LX. t.-c. 24. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Nagykáta, 1935. évi augusztus hó 21-én. A nagykátai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­E 18521 Árverés. 3346/1935. tkvi szám. Patai József és neje Hornyák Anna Végrehajtatónak Bene János végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telek-­­­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 900 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett az abaujszántói kir. sibiróság területén levő, az abaujvári 17. sz. tekvben A. I. 2., 3—8., 10. sorsz., 196., 224., 335., 459., 475., 494., 709—712. hrsz. a foglalt szántóföld és legelőből B. 10. szerint Beme János nevén álló jutalékra 759 P 50 f . — az abaujvári 85. sz. tjkvben A. I. 3. sorsz., 706. hrsz. a. foglalt szántóföldből B. 12. szerint Bené János nevén álló jutalékra 271 P. — az abaujvári 257. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz., 586. hrsz. a. foglalt rétből B. 6. szerint Beme János nevén álló jutalékra 1458 P . — az abau­j­­vári 292. sz. tjkvben A. I. 1—4. sorsz., 182., 264., 349., 407. hrsz. a. foglalt szántóföldből B. 7., 9. szerint Bene János nevén álló jutalékra 895 P 50 f . — az abaujvári 295. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz., 2. hrsz. a. foglalt ház, udvar és kert ingatlanból B. 8., 10. szerint Beme János nevén álló jutalékra 1224 P 50 f ; — az abaujvári 387. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz., 254. hrsz. a. foglalt szántó­földből B. 17. szerint Bene János nevén álló jutalékra 398 P 50 f ; — az abaujvári 736. sz. tjkvben A. I. 4. sorsz., 709—712. hrsz. a. foglalt legelőből B. 19. szerint Bene János nevén álló jutalékra 50 P . — az abaujvári 830. sz. tjkvben A. I. 1., 2., 3. sorsz., 200., 2128/b., 334— 334/2. hrsz. a. foglalt szántóföldből B. 4., 6. szerint Bene János nevén álló jutalékra 1297 P 50 f . — az abauj­vári 876. sz. tjkvben A. I. 1. sorsz., 304. hrsz. a. foglalt szántóföldből B. 4. szerint Bene János nevén álló juta­lékra 115 P 50 f . — az abaujvári 12. sz. tjkvben A. I. 5. sorsz., 463. hrsz. a. felvett szántóföldből B. 35., 37. szerint Bene János nevén álló jutalékra 11 P . — az abaujvári 104. sz. tjkvben A. I. 2., 4—8., 10. sorsz., 172., 280., 359., 397., 435., 536., 709—712. hrsz. a­ foglalt ingatlanból B. 41. szerint Bene János nevén álló juta­lékra 1668 , 50 fillér kikiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1938. évi január hó 15. napján déli 12 órakor Abaujvár községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél, illetve­­kétharmadánál alacsonyabb áron nem adha­tók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-a.i ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Abaujszántó, 1935. évi szeptember hó 21. napján. Az abaujszántói kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N **1259 Árverés. 8166/1935. szám. Graepel Hugó betéti társa­ság budapesti ber. cég végrehajtatának dr. Steiner Nátháin végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérel­mére az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147., 176. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 10.000­­ tőke­­követelés, ennek 1930. évi november hó 15. napjától 1931. évi október hó 17. napjáig járó évit 12 százalék, 1931. október 17-től pedig bíróilag érvényesülhető leg­magasabb kamata, 100 pengő eddig megállapított per­es végrehajtási, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 83 P 40 fillér költség, továbbá a csatlako­­zotttnak kimondott Gruber Illés 162 P 50 f, Szatóry Ká­roly 289 P 97 f, Magyar Olaj és Vegyiipar rt. 1076 P 80 f, Magyar-Belga­­Ásványolaj rt. 1754 P, Országos Társadalombiztosító Intézet 1005 P 04 f, Here E. buda­pesti bef. cég 533 P tőkekövetelése és járulékai behaj­tása végett, az adonyi kir. járásbiróság területén levő, Perkáta községiben fekvő s a nagyperkátai 1813. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 1143., 1144. és 1145. házi szám alatt foglalt 1362 négyszögöl területű szántóra a rajta épült malommal s annak alkotórészei­vel és tartozékaival, 167 négyszögöl területű házra, ud­varral a Britetekben összesen 80.000­­ kikiáltási árban A legkisebb vételár, amelyen alul az egyes ingatlanok vagy illetőségek birtoktestemkint, valamennyinek eladása esetén pedig azok együttvéve árverésen el nem ad­hatók. Ha az árverés megtartását Magyar-Belga Ásványolaj rt. kéri 131.334 , 46 fillér. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Koller­ utca 19. szám, földszint 4.) megtartására 1935. évi december hó 16. napjának délelőtti 9 óráját tűzi k­i és az árverési fel­tételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg :­ 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál — amennyiben pedig legkisebb vételár van megállapítva, úgy a megállapított legkisebb vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.). 2. Az árverelni szándékozók köteleseik bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 4. Az, akit az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, melyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverese a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Adony, 1935. szeptem­ber 22. Az adonyi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 9025 Árverés. 10110/1935. tkvi szám. Békésmegyei Keres­kedelmi Bank Rt. végrehajtatának, Tar Sándor és neje Vetési Julianna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási (utóajánlatra az újabb) árverési 5.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a békési kir. járásbiróság területén levő, Békés községben fekvő s a bé­kési 2855. számu telekkönyvi betétben A. + 3. sorszám alatt foglalt 12593. srszám alatt a gyár dűlő­ben fekvő 8. hold 94 négyszögöl területű szántónak Tar Sándor és neje Vetési Juliánna nevén álló 16/18 rész illetőségére 8.954 pengő kikiáltási árban, elrendelte­ Egyben a telekkönyvi hatóság a fedezeti elv alapján kimondja, hogy az árverés alá kerülő ingatlanilletőség dr. Durkó Ferenc csatlakozott végrehajtata érdekében a vele szemben 7.563 pengőben megállapított legkisebb vételáron alul az árverésen el nem adható s hogy az érdekében történő árverés a C. 12—13. sorszám alatt a 7473/1929. tk. számú végzéssel Vetési János és neje Szabó Zsófia javára bekebelezett haszonélvezeti jogot nem érinti. Végül a Békésmegyei Kereskedelmi Bank Rt. végrehajtóiéval szembeni megállapítja, hogy a fenti szolgalmi jogot megelőző jelzálogos követelések teljes kielégítésére 70,51 pengő mutatkozik szükségesnek s kimondja, hogy amennyiben az ingatlan jutaléka szol­galom fenntartásáva­ ez összegen alul adatnék el, az árverés hatálytalanná válik és a jutalék a szolgalmi jog fenntartása nélkül, újabban elárvereztetik. (Vht. 163. 8.). Az árverést 1936. évi február hó 5. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossut­h-utca 4. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. t.-c. 25. §.). Békés, 1935. évi október hó 21. napján. A békési kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 9002 Árverés. 10709/1935. tkvi szám. Magyar Általános Takarékpénztár végrehajtatának, Szikora András és neje Turányi Mária végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 4045 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a békési kir. járásbiróság területén levő, Mezőberény községben fekvő s a mezőberényi 1414. számú telekkönyvi betétben Szikora András és e feje Turányi Mária nevén álló A. I. 1—2. sorsz. alatt felvett 2960. hrszámu a beltelekben fekvő 155 négy­szögöl területű IV. 100. sz. lakházra és udvarra, 2961. hrszámu ugyanott fekvő 108 négyszögöl területű kertre 1085 pengő kikiáltási árban; u. o. A. II. 1—3. sorszám alatt felvett 5617. hrszámu a Kereki dűlőben fekvő 386 négyszögöl területű, VI. ker., 5—31. sz. lakházra és udvarra, 5618/1. hrszámú ugyanott fekvő 69 négyszögöl területű csatornára, az 5618/2. hrsz. u. o. fekvő, hrsz. u. o. fekvő 7 hold 414 négyszögöl területű szántóra 5.279 pengő kikiáltási árban. Egyben a fedezeti elv alapján a legkisebb vételár összegét a telekkönyvi hatóság a Magyar Általános Takarékpénztár Rt. végrehajtóiéval szemben az A. I. 1—2. sorszám alatt felvett ingatlanokra vonatkozóan 560 pengőben, továbbá külön-kü­lön az A. I. 1—2. és A. II. 1—3. sorsz. ingatlanokra vonatkozóan a Békés­csabai Takarékpénztár Egyesület csatlakozott végrehaj­tótával szemben 5.484 pengőben, a Mezőberényi Hitel­szövetkezet, mint az O. K. H. tagja csatlakozott végre­hajtóiéval szemben 6.647 pengőben és Schulcz Mihály csatlakozott végrehajtójával szemben 7.712 pengőben állapítja meg s kimondja, hogy a fenti ingatlanok a nevezett végrehajtatok kérelmére az itt megállapított legkisebb vételár összegen alul az árveré­sen el nem adhatók. Az árverést 1935. évi december hó 18. napján dél­előtt 11 órakor, Mezőberény községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a 2960., 2964. hrszámú ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. Békés, 1935. évi október hó 28. napján.­­ A békési kir. járásbiróság, mint­­telekkönyvi hatóság. - ------ - - N­K 18532

Next