Budapesti Közlöny, 1936. január (70. évfolyam, 1-25. szám)

IT. 106.600/1936. A­­székesfővárosi számszék szerv­ezete, szol­gálati eljárása és a számszéki tisztviselők szolgá­lati viszonyai 50. szám. 106.601/1936. A székesfővárosi számszék feladatköre. 50. szám. 105.500; 1666. Az 1964.I. t.-c. 2. §. (2) bekezdése b) pontjában foglalt rendelkezésnek a törvényható­sági, megyei városi, továbbá a nagy- és kisközségi alkalmazottakra vonatkozó életbeléptetéséről és végrehajtásáról kiadott 670/1934. B. M. számú ren­delet módosítása és kiegészítése. 51. szám. 167.800/1936. Az adománygyűjtések korlátozása. 53. szám. 197.277/1936. Az 1935/36. évi inségenyhítő tevékenység költségeinek fedezése céljából­ egyes községben inségjárulék kivetéséről. 55. szám. 145.060/1936. A 20 tonnánál nem nagyobb vízkiszorítású nem géperejű hajók (kis­hajók), valamint a nem géperejű úszóművek (a 10.700/1935. M. E. számú rendeletet kiadott Hosz. §-a) nyilvántartása tár­gyában. 69. szám. 260.540/1936. A belügyi kezelői vizsgáról szóló 3.400. 1913. B. M. számú rendeletnek az Országos Társa­dalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete kezelési tisztviselőire és kezelőire (kezelőnőire) kiterjesztése tárgyában. 71. szám, 262.230/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetményszabályzatát megállapító 252.590/1932. B. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tár­gyában. 71. szám. 232.539/1936. Az Orvosi Továbbképző Tanfolyamok tárgyában. 78. szám. 220/1936. A kerületi orvosi kamarák megalakításának, előkészítése tárgyában. 79. szám. 233.360/1936. Az „Eulysinol inj.“ elnevezésű gyógyszer-­­ készítménynek a „közgyógyszerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 84. szám. 262.776/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet­nél betegség esetére biztosítottaknak és családtag­jaiknak összeírásával kapcsolatos adatszolgáltatás tárgyában. 88. szám. 410/1936. A kerületi orvosi kamarák megalakításának előkészítéséről szóló 220/1936. B. M. számú rende­let kiegészítése. 90. szám. 171.800/1936. Az utcai urna- és perselygyűjtés szabályo­zásáról szóló rendeletek módosítása. 90. szám. 260.460/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet helyi szerveinél a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete javára befolyt öregségi, rokkantsági, öz­vegységi és árvasági biztosítási járulékok, pótjáru­lékok és elismerési díjak, úgyszintén e járulékok és pótjárulékok késedelmi pótlékainak átutalása és elszámolása tárgyában. 90. szám. 152.112/1936. Az ember testi épségére, illetve egészsé­gére veszélyes légfegyverek (légpisztolyok), vala­mint a riasztó- és gázpisztolyok tartásának sza­bályozása. 105. szám. 263.333/1936. A fővállalkozónak és az építtetőnek az alvállalkozót, illetőleg az építési vállalkozót terhelő társadalombiztosítási tartozásokért felelőssége tár­gyában. 108. szám. 151.000/1936. Az 1914. évi XVII. t.-c. hatálya alá tar­tozó vasutas egyesületek fiók egyesületei (helyi szervezetei) megalakulásának bejelentése és a vasu­tas egyesületek működésének ellenőrzése tárgyában. 109. szám. 174.000/1936. A mozgófényképüzemek játszási rendjé­nek megállapítása. 110. szám. 175.000/1936. Az 1935 : XIV. t.-c. végrehajtásáról szóló 180.000/1935. B. M. számú rendelet kiegészítése és módosítása. 110. szám. 175.100/1936. A mozgófényképüzemekben a magyar­nyelvű mozgófényképek kötelező bemutatásáról szóló 180.000/1935. B. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása. 110. szám. 233.731/1936. A hazai gyártásu­ „Omnadin“ elnevezésű gyógyszerkészítményeknek a „Közgyógyszerellátás“ terhére való rendelése tárgyában. 110. szám. 168.733/1936. A „Norddeutscher Lloyd“ bremeni gőz­­hajóstársaság magyarországi helyettesének szemé­lyében beállott változás. 112. és 113. szám. 282.590/1936. A társadalombiztosító intézetek (1927 : XXI. t.-c. 92. és 93. §-a, az 1928 : XL. t.-c. 101. §-a) építkezéseivel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok megállapítása tárgyában. 122. szám. 263.340/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete alsó­­fokú biztosítási tisztviselőinek szakképesítése tár­gyában. 122. szám. 600/1936. Az Orvoskamarai választások szabályozása tárgyában. 130. szám. 152.974/1936. Aggtelek—Hosszuszói útvonal a távolsági forgalom számára megnyitása tárgyában. 132. szám. 230.041/1936. Tuberkulózis Elleni Küzdelem Országos Bizottságának megszüntetése tárgyában. 133. szám. 145.130/1936. A géperejű kishajók nyilvántartása. 134. szám. ad 600/1936. Az orvoskamarai választások szabályo­zása tárgyában kiadott 600/1935. I. B. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről és módosításáról. 137. szám. 235.800/1936. A hivatalos gyógyszerek törzskönyvezése tárgyában. 139. szám. 120.000/1936. Az Országos Rendőrlegénységi Betegsegé­­lyezési Alap létesítése és szolgáltatásainak szabá­lyozása tárgyában. 145. szám. 3.307/1938. A gyakorlati közigazgatási vizsgát meg­előző gyakorlat szabályozása tárgyában. 147. szám. 777/1936. A m. kir. tiszti főorvosok és a m. kir. tiszti­orvosok működési területének, valamint székhelyé­nek megállapítása tárgyában. 149. szám. 249.854/1936. Abauj-Torna vármegye tulajdonát képező szikszói II. Rákóczi Ferenc magánkórháznak köz­kórházi jelleggel való felruházása tárgyában. 149. szám. 666/1936. A városi, községi és közorvosi szolgálattal egyenlőnek tekintendő orvosi tevékenységről. 150. szám.­­ 670/1936. A m. kir. tiszti főorvosok és a m. kir. tiszti­orvosok mellékfoglalkozása tárgyában. 150. szám 130.800/1936. Betegsegélyző Alap létesítése az ellátást élvező m. kir. c­sendőrlegénység és hozzátartozói részére. 151. szám. 174.900/1936. Külföldre csoportos utazások szabályo­zása. 152. szám. 888/1936. A magánfelek érdekében kifejtett hatósági orvosi tennivalók ellátásáért fizetendő díjak mér­tékének, lerovásának, kezelésének és felhasználá­sának szabályozása. 155. szám. 900/1936. A hatósági orvosi szolgálatról 155. szám. Helyesbítése. 162. szám. 238.831/1936. A Peniabi injectió, Bisol injectió és Bis­­mosalvan injectió elnevezésű és a közgyógyszer­ellátás terhére engedélyezett gyógyszerkészítmények árának leszállítása tárgyában. 155. szám. 235.075/1936. A Novurit injectió elnevezésű gyógyszer­készítmények a közgyógyszerellátás terhére való rendelése tárgyában. 155. szám. 235.638/1936. A Medobis injectió elnevezésű gyógyszer­készítménynek a közgyógyszerellátás terhére való rendelése tárgyában. 155. szám. 130. és 265/1936. kgv. Budapest székesfőváros lakás­­bérleti szabályrendelete 159. szám. 172.000/1936. A könyöradománygyűjtésnek, koldulás­nak, továbbá a munkaképtelen szegények és munkanélküli ínségesek támogatásának szabályo­zása 162. szám. 179.000/1936. A mozgófényképek előadásában a magyar nyelv érvényesülésének biztosításáról szóló 1935. évi XIV. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 180.000/1935. B. M. számú rendelet egyes rendel­kezéseinek módosítása. 162. szám. 690/1936. Az orvoskamarai választások szabályozása tárgyában kiadott 600/1936. B. M. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 166. szám. 760/1936. Az orvosi kamarák tagjainak névjegyzéke, és országos nyilvántartása. 166. szám. 850/1936. Az orvosi kamara képviseleti közgyűlésébe kiküldöttek megbízásának megszűnése, a képvise­leti közgyűlésről való távolmaradás igazolása és a tagok pótlásának szabályozása. 166. szám. 237.600/1936. A szakorvosi cím használatának szabályo­zása tárgyában. 166. szám. 262.230/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetményszabályzatát megállapító 252.590/1932. B. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 168. szám. 264.179/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet kerületi és vállalati pénztári választmányainak, illetőleg elnökségének a dologi szükségletek be­szerzése körüli hatáskörét megállapító 261.250/1935. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 174. szám. 264.930/1936. A Társadalombiztosító Intézetek (1927 : XXI. t.-c. 92. és 93. §-a, az 1928 : XL. t.-c. 101. § a) építkezésével kapcsolatos hatásköri és eljárási sza­bályok megállapításáról szóló 262.590/1936. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 174. szám. 265.267/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet keretében a betegségi segélyezési jogosultságnak munkaadói igazolvánnyal igazolása tárgyában. 198. szám. 265.270/1936. Az 1925. évben Genfben tartott Nemzet­közi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az ide­gen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő el­bánásban részesítése tárgyában tervezett alakjában bánásban részesítése tárgyában tervezet alakjában cikkelyezett nemzetközi egyezményt újabban meg­erősítő államok jegyzékének közzétételéről. 198. szám. 265.267/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet keretében a betegségi segélyezési jogosultságnak munkaadói igazolvánnyal igazolása tárgyában. 201. szám. 264.989/1936. Az Ínség enyhítésére irányuló hatósági tevékenység, körében szükségmunkát végző egyének társadalombiztosítási kötelezettségének időleges szüneteltetése tágyában 201. szám. 268.900/1936. A m. kir. Országos Közegészségügyi Inté­zet vidéki állomásai működési körzetének újabb szabályozása tárgyában. 204. szám. 202.700/1936. Az 1936/37. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulékokról. 206. szám. 178.300,1936. A prostitúcióról szóló 160.100/1926. B. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítése és módosítása. 207. szám. 268.600/1936. A községi orvosi tanfolyam és vizsga sza­bályozása tárgyában. 207. szám. 750/1938. A m. kir. tiszti főorvosok és a m. kir. tiszti orvosok fegyelmi felelősségének szabályozása tár­gyában. 210. szám. 820/1936. Az orvoskamarai választások szabályozása tárgyában kiadott 600/1936. ad 600/1936. és 690. 1936. B. M. számú rendeletek kiegészítése, illetőleg módosítása tárgyában. 210. szám. 180.000/1936. A tűzrendészet újabb szabályozása. 215. szám.­­ 178.800/1936. A mozgófényképüzemek játszási rendjé-­ nek megállapítása tárgyában kibocsátott 174.000.­ 1936. számú rendelet részbeni módosításáról. 216.­ szám.­­ 239.800/1936. Egyes gyógyintézeteknek (egyéb orvosra intézeteknek) illetőleg osztályoknak szakorvosai képzésre feljogosítása tárgyában. 216. szám. 880/1936. Az orvosi kamarai tagok tagsági dija ki­vetélé­sének, beszedésének és kezelésének szabályozásai tárgyában. 219. szám. 1 265.710/1936. A katonai szolgálatot teljesítő egyének­ családtagjainak munkaadói igazolvány helyett, katonai igazolással ellátása tárgyában. 224. szám. 860/1936. A kerületi orvosi kamarákba a megalakulás alkalmával való felvételénél az állampolgárság iga­zolására megszabott határidőnek meghosszabbítása tárgyában. 226. szám. 859/1936. Az orvosi rendtartásról szóló 1936 :1. t.-c. egyes rendelkezéseinek, életbeléptetése tárgyában. 226. szám. 861/1936. Az orvosi kamarába felvételüket kérő orvo­sok magyar állampolgárságának igazolása tárgyá­ban. 226. szám. Helyesbítés. 228. szám. 950/1936. A hatósági orvosi állások betöltésénél meg­kívánt pályázatról és egyes orvosi állások elnyeré­séhez szükséges előzetes felsőbb hozzájárulás ki­­eszközléséről. 236. szám, 266.106 1936. A társadalombiztosító intézetek (1927. évi XXI. t.-c. 92. és 93. §-a, az 1928: XL. t.-c. 101. §-a) építkezéseivel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok megállapításáról szóló 262.590/1936. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 245. Helyesbítés: 246. szám. 261.696/1936. Az Országos Társadalombiztosító Intézet szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetményszabályzatát megállapító 252.590 1932. B. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tár­gyában. 249. szám. 251.500/1936. A magyar gyártmányú zsíros olajoknak gyógyászati célra való használata közkórházakban és állami gyógyintézetekben. 250. szám. 180.600/1936. A közúti közlekedés rendjének előmozdí­tása. 255. szám. 180.740/1936. A tűzrendészet újabb szabályozásáról szóló 180.000/1936. B. M. számú rendelet módosí­tása. 256. szám. 240.600/1936. A szakorvosi cím használatának szabályo­zásáról szóló 237.600/1926. B. M. számú rendelet kiegészítése, illetve módosítása tárgyában. 257. szám. 1.030/1936. A kisdedóvásról szóló 1891 : XV. t.-c. némely rendelkezéseit módosító 1936 : XXIII. t.-c. ha­tálybalépéséről és végrehajtásáról. 263. szám. 265.ZSS/1936 A háztartási alkalmazottak után fizetendő betegségi biztosítási járulékok kulcsának és mérté­­kének megállapítása tárgyában. 274. szám. 266.820/1936. A társadalombiztosító intézetek épitke-­ zéseivel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok­­ megállapításáról szóló 262.590/1926. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 274. szám. 103.200/1936. A községi közigazgatási tanfolyamokról és a községi közigazgatási vizsgáról. 277. szám, 1110/1936. A hatósági orvosi állások betöltésénél meg­kívánt pályázat és egyes orvosi állások elnyerésé­­hez szükséges előzetes felsőbb hozzá­járulás kiesz­­közlése tárgyában kiadott 950/1936. B. M. számú rendelet kiegészítése. 283. szám. 266.920/1936. A belügyi kezelői vizsga letételének köte­lezettségét az Országos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Bizto­s­tó Intézete keze­lési tisztviselőire és kezelőire kiterjesztő 260 510. 1936. B. M. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 284. szám. 181.834/1966. A szilveszteri záróra megállapítása. 285. szám. 160.295/1936. Pöstyénpuszta—Petőv-i útvonalak a távolsági forgalom számára való megnyitása tár­gyában. 288. szám. 182.160/1936. A termelői borméréseknek az 1936. évi december hó 20-ára eső vasárnapon nyitvatartása. 290. szám. 267.140/1936. Hajduszoboszló megyei városban a ház­tartási alkalmazottak betegségi biztosítási bejelen­téséről. 295. szám. RENDELETEK MUTATÓJA'

Next