Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. január (70. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-01 / 1. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 január i. dezmény mellett való kifüggesztés végett Bpest szfér. I— II., III. és XI. ker. elöljáróságainak megküldi. Erről értesítést kapnak az érdekeltek. Budapest, 1935. évi december hó 7. napján. A bpesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19198 Árverés. 39982/1935. tkvi sz. (VIII., 612/1928.) özv. Nágel Emilnné végrehajtatódsaik Nagel Z­sigmondné, Aczél Károly és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató ké­relme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 7009 P tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított let) P költség és a tár­gyaláson való megjelenés fejében 60 P költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott : dr. Jákó Frigyes 6000 P (Aczél Károly B. 6. a. illető­ségére), tárgyaláson való megjelenés fejében 55 P, özv. Nágel Emisévé 2000 P (egész ingatlanra), Bucsinsz­ky Lajos és neje 4629 P 86 P (Aczél Károly B. 6. alatti illetőségére), tárgyaláson való megjelenés fejében 45 P, dr. Varannnai István 400 P (Aczél Károly B. 6. és 9. sorszám alatti illetőségére) tőke és jár. behajtása végett; a budapesti közp. kir. járásbíróság, mint tkvi ható­ság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dud­abalparti részének 12473. sz. tkvi betétében, 35799. hasz. alatt felvett VIII. ker., Baross­ utca 99. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 172 23/100 négyszögöl ter­jedelmű végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingat­lanra 228.150 a kikiáltási árban. Az árverést 19­16. évi január hó 17. napján d. u. 4 órakor a budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Mankó­ utca 25., fszt 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá­­eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár álla­­pittatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908 . XLI. t.-c. 26. §., 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912 :LIV. t.-c. 44. §. , 1944:1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi é­Vr 25. A budapesti központi kir. járásbíróság, Il­­., tel. 1­­h..i ' ‘ • X 9657 '193p. Ik­­. m. Verbőczi Ferenc és ■ í végi eh., j’a.. Inaik, Hadén György és .re .ever Máéi. végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajt.isi ügyé­ben a telekkönyvi hatóság az újabb érvére': 1.000­­pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tás.. végeit a székesfehérvári községiben fekvő s a szé­kesfehérvári 1445. sz. tkvi betétben A. I. 1., 2. sorsz., 3116., 3117. hrsz. alatt foglalt Hűden György és neje sz. Wieger Mária nevén álló ingatlamra 7.053 pengő 15 fillér, és a székesfehérvári 8.180. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 5105., 5106., 5107. hrsz. alatt foglalt s­z.- fi. szerint Háden György nevén álló 1/12 jutalékra 281 , 09 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 18. napján, délelőtt él 12 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (föld­szint 8. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok közül a székesfehérvári 1445. sz. betétben felvettek a kikiáltási ár felénél, a másik betétben felvettek pedig a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási á­r 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kielégíteni. Székesfehérvár, 1935. évi december hó 7. napján. A székesfehérvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N.F 19200 Árverés. 17553/1935. tkvi szám. Bőle András végrehaj­tatóinak i­fj. Türk Márton végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 874 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbíró­ság területén levő, Pesthidegkut községben fekvő s a pesthidegkuti 29013. számú tkvi betétben A. + 1. sorszám, 3597. hrsz. alatt foglalt és B. 1. sorsz. a. végre­hajtást szenvedő nevén álló 230 D-es kiterjedésű házra a C. 6. sorsz. a. id. Türk Márton javára belkebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával 2600 P kikiáltási ár­ban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pesthidegkut községházánál megtartására 1936. évi február hó 27. (huszonhét) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket ez 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél a csatlakozott érdekében, ti végrehajtata érde­kében pedig 4000 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az­­árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­ képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi november hó 5. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19188 Árverés. 23153/1935. tk. sz. Ábrahám László és Ist­ván debr. lakos. végrehajtatónak, özv. dr. Szabó Mi­­hályné sz. Ladányi Margit és kisk. Szabó Magdolna és Tibor debr. lakosok végrehajtást szenvedők ellen indi­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtási árverést 4.656 P 72 t tőkekövetelés és jár. behajtása végett ; a debreceni kir. jbiróság területén levő, Debrecen városban fekvő s a debreceni 3743. sz. tkvi betétben A. I. 1 . 2. sorsz. 1526. 1527. hrsz. a. foglalt 371.10 nszöl területű az Erzsébet­ utca 48. és Hunyadi­ utca 23. sz. a. fekvő ház és kertre 47.701 az. A kikiáltási ár­ban a B. 3. sorsz. a. Debrecen sz. kir. város javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás és a C. 11. sorsz. a. kisk. Szabó Magdolna és Tibort illető 2/3 részre özv. dr. Szabó Mihályné javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartása mellett azzal, hogy amennyiben a haszonélvezeti jogot megelőző tehertéte­lek kielégítésére szükséges 31.950 P-t a vételár el nem érné, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan nyomban haszonélvezeti jog fenntartása nélkül bocsát­­tatik árverés alá. Az árverést 1936. évi január hó 17. napján d. e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ u. 17. sz., 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan az árverési hirdet­mény 1. pontjában feltüntetett áraiknál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az ár­verési feltételeket aláírni. Debrecen, 1935. szeptember hó 4. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19203 Árverés. 11.515/1935. tkv. szám. Magyar-Olasz Bank rt. budapesti bej. cég végrehajtatának, ig. Kotroczó József kevermesi lakos végrehajtást szenvedő ellen in­ditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1770.30 USA dollár tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a battonyai kir. járás­bíróság területén levő, Kevermes községben fekvő s a kevermesi 1418. sz. betétben A. I. 1-—5. sorsz., 3532/6. hrsz. 10 hold 1458 □-ö­les szántó a Tölgyes dűlőben, 3532/4. hrsz. 4 hold 896 □-öles szántó a Tölgyes dűlő­ben, 3533/2. hrsz. 640 □-öles szántó a Tölgyes dűlő­ben,­­ 6532/3. hrsz. 90 Q-öles szántó a Tölgyes dűlő­ben, 3533/1. hrsz. 660 [D-öles szántó a Tölgyes dűlőben végrehajtást szenvedő nevén álló egész ingatlanokra 20.434 P kikiáltási árban. A kevermesi 1833. sz. betét­ben A. + 1. sorsz. 3307. hrsz. 1572 □-öles szántó a Lelki dűlőben végrehajtást szenvedő nevén álló ingat­lanra 983 P kikiáltási árban. Végrehajtata elfogadható legkisebb vételára a felté­telek 1. pontjában meghatározott kikiáltási ár nagy­sága. Az 1418. sz. betétben felvett ingatlanokra : Ötvös Mihályné elfogadható legkisebb vételára 18.300 P, Dombegyház Községi Hitelszövetkezet elfogadható leg­kisebb vételára 19.600 P, dr. Benjamin és Rucmann el­fogadható legkisebb vételára 20.600 P, Lembert Pál 22.800 P, dr. Török István végrehajtató elfogadható leg­kisebb vételára 24.200 P, dr. Bertha Sándor elfogadható legkisebb vételára 25.000 P, Kevermes Községi Hitel­­szövetkezet elfogadható legkisebb vételára 25.600 P, Phönix Biztosító elfogadható legkisebb vételára 35.600 pengő. Az 1833. sz. betétben felvett ingatlanra : Ötvös Mihályné elfogadható legkisebb vételára 18.300 P, dr. Benjámin és Rucmann elfogadható legkisebb vételára 19.600 P, dr. Török István ügyvéd elfogadható legkisebb vételára 22.000 P, Kevermes Községi Hitelszövetkezet elfogadható legkisebb vételára 22.700 P, Dombegyház Községi Hitelszövetkezet elfogadható legkisebb vételára 24.900 P, — elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 21. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, ak­i az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Battonya, 1935. évi október hó 10. napján. A battonyai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. ________________________________________ _ N­F 19201 Árverés: 11121/1935. tkvi szám. Magyar-Olasz Bank Rt. budapesti bef. cég végre­hajtatóinak Zsilinszki György és társai nagybanhegyesi lakos végrehajtást szenvedőik ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1781 U. S. A. dollár tőke­követelés és járulékai behajtása végett a battonyai kár, járásbíróság területén levő, Battonya községben fekvő s a battonyai 5122. számú betétben A. + 1. sorszám, 6096/77. hrszámú 10 hold­­ 135 □-öses szántó a Tompa­­puszta dűlőben végrehajtást szenvedők nevén álló ingat­lanra 13.144 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 21. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál író miasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Battonya, 1935. évi október hó 3. napján. A battonyaii kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19201 Árverés. 7250/1935. tkvi szám. Pesti Magyar Kereske­delmi Bank végrehajtatának Abrahám László (nős G. Nagy Júliával) végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 75,40 dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a mezőtúri kir. járásbíróság területén levő, Türkeve m. városban fekvő s a túrkevei 154. sz. tkvi betétben A. IV. 1., 2. sorszám alatt foglalt — szántó és rét a Móricz dűlőben — ingatlanra 849 P 20­0, a túrkevei 155. sz. tkvi betétben A. I. 1., 2. sorszám alatt foglalt — szántó a Móricz dűlőben — ingatlanra 5202 P 40 f, végül a­­túrkevei 156. sz. tkvit betétben A.­­+ 1. sorszám alatt foglalt — szántó a Móricz dűlőben — ingatlanra 2312 P 60 f kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 23. napján délelőtt 9 óraikor Türkevé m. város városházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem a­kar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Mezőtúr, 1935. évi október hó 16. napján. A mezőtúri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19190 Árverés. 14104/1935. tkvi szám. Magyar Általános Hi­telbank végrehajtatának K. Fodor István és neje Kot­­roczó Margit végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 69,64 dollár tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a battonyai kir. járásbíróság területén levő, Kevermes községben fekvő s a kevermesi 3267. számú betétben felvett A. + 1. sorszám, 4004. hrsz. 13 hold 1200 □-ös területű, K. Fodor István és neje szül. Kot­­roczó Margit nevén álló szántára 14.094 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 25. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározo­tt árfolyammal számított óv­adékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékaiig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Battonya, 1935. évi december hó 2. napján. A battonyai­­kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19205 Árverés. 42028/1935. tkvi szám. (VI. 376/1930.) Szegedi Kenderfonógyár rt. — végrehajtatónak, Szilárd Miklós és neje sz. Spiegler Margit végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a vég­rehajtási árverést 6.000 P tőkekövetelés és járulékai valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 90 P költség, továbbá a csupán Szilárd Miklós illető­ségére nézve csatlakozot­tnak kimondott , Budapesti Kisipari Hitelintézet rt. 556 P 32 t, Fuchs Lajosné 460 P tőke és jár. behajtása végett ; a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 5137. sz. tkvi betétében 29560. hrsz. alatt felvett VI. kerület, Sziv­­utca 2. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 77­88/100 n. ös terjedelmű végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingatlanra , 23.500 a kikiáltási árban. Az árverést 1936. évi január hó 23. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják megtar­tani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetiben azon alul eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §. ; 5.610/1931. M. E. számú ren­delet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912 :LIV. t.-c. 44. §. ; 1911:1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláirni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ! Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított

Next