Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. január (70. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-01 / 1. szám értesítője

1936 január 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi október 7. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19209 Árverés. 16125/1935. szám. Az Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtójának, Bényei Ág. ev. Egy­ház végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási utóaján­latra az újabb árverést 10.200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a monori kir. járásbíróság területén levő, Bénye községben fekvő s I. a bényei 100. sz. betétben A II 4—11 sorsz. s 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 2188/1, 2622, 2624 hrsz. a. felvett s végre­hajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 16.453 P. II. az u. o. 100 sz. betétben A IV 1—6. sorsz. s 316, 317, 318, 330, 379, 2092 hrsz. a. felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 18.133 a kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1936. évi január hó 29. napján délelőtt 10 órakor Bénye községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Monor, 1935. évi szeptember hó 23. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 19193 a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12191. sz. tkvi betétében 35507. hrsz. alatt felvetít VIII. kerület, Baross­ utca 102. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 257 85/100 D-ös terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedők tulajdonában levő 4/6 rész illetőségre 95.640 pengő kikiáltási ár­ban. Az árverést 1936. évi január hó 29. napján délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, miint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Mankó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlan illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912 :LIV. t.-c. 44. §. ; 1911:1. t.-c. 127. §-ában a meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XI­I. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi szeptember hó 21. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19196 Árverés. 3861/1935. tkvi szám. Dr. Nemes Miklós ügy­véd végrehajtatónak, Kovács Károly végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 800 al. P tőke és jár., valamint a csatlakozottaknak kimondott: Zsámboki Lajosné 540 P, dr. Fátyol József 181 P 40 P, dr. Nemes Miklós 800 P, dr. Horogh Pál 2.084 P, dr. Weinberger Ármin 220 P, dr. Hajtás Ödön 120 P, Szüle Ferenc 1.560 P tőke és járulékai behajtása végett, a kunszentmiklósi kir. járásbíróság területén levő, Tass községben fekvő s a tassi 2065. számú betétben A. r. 1—6. sorszám, 3233/9., 3232/7., 3230/2., 3228/10., 3229/3. és 3363/3. hrsz. alatt felvett legelő, szántó és rét tíz Alsó Szenttamása düllőben felerészére 4.095 az. P. u. a., betétben A. + 1. sorszám, 3388/2. hrsz. alatt felvett legelő az Alsó Szent-Tamási dűlőben felerészére 2.200 ar. P. u. a. betétben A. II. 1—3. sorszám, 3378/2., 3377/3. és 3376/1. hrsz. alatt felvett legelő és rét az Al­só-Szent- Tamási dűlőben 2.115 ar. P kikiáltási árban azzal, hogy a fenti illetőségeket terhelő özv. Kovács Antalné szül. Gulyás Lidia javára bekebelezett holtiig tartó haszonél­vezeti jog az árverés által érintve nem lesz, elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 18. (tizennyolc) nap­ján délelőtt 10 óraikor Tass községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat Zsámboki Lajosné és társa, valamint dr. Fátyol József kérelmére a kikiál­tási ár kétharmadánál, dr. Nemes Miklós kérelmére 5.000 pengőnél, dr. Horogh Pál kérelmére 13.900 pengő­nél, dr. Weinberger Ármin kérelmére 16.500 pengőnél, dr. Hajtás Ödön kérelmére 16.800 pengőnél, Szüle Ferenc kérelmére 17.150 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az érvéreni­ szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadéki képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megáll­am­­olt bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kunszentmik­lós, 1935 évii szeptember hó 16. napján. A kunszentmiklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. . N­F 19186 Árverés. 39981/1935. Ikvi szám. (VIII. 1514/1928.) Magyar Általános Ingatlanbank rt. végrehajtatónak Sándor Zsigmond és neje sz. Kohn Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 10.000 P tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 112 P, az 1935. évi szeptember hó 18-iki meghallgatásért megál­lap­ít­ott 100 P költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott: 1. Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 35.116 pengő 50 f, 2. Komáromi Hengermalom r.-t. (Sándor Zsigmondk­a illetőségére) 508 P 30 f, tárgyalási költség 50 f, 3. Vadász Gyula (Sándor Zsigmond illetőségére) 1.656 pengő 57 f, 4. Keiszler Jenő és Fivére cég ( Sándor Zsigmond ille­tőségére) 2107 P 80 f. 5. Stollwerk Testvérek r.-t. (Sándor Zsigmond illető­ségére) 397 P 57 f és tárgyalási költség: 15 P. 6. Srasser Vilmos Cementárugyár r.-t. (Sándor Zsig­mond illetőségére) 179 P 48 f. 7. Országos Társadalom­biztosító Intézet (Sándor Zsig­mond és neje illetőségére) 8780 P 22 f. 8. Szingai Henrik (Sándor Z­sigmund illetőségére) 242 P 76 f tőke és járulékai behajtása végett . Árverés: 15431/1935. tkvi szám. Országos Központi Hitelszövetkezet budapesti bef. cég végrehajtatá csak, Szarka József­, Szarka János és id. Mester Sándor vég­rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság felrendelte a végrehajtási árverést 980 pengő tőke és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbíróság területén lévő, Tisinye községben fekvő s I. a tinnyei 1577. számú telekkönyvi kétésben A. I. 1—3., 5—8.” sorsz., 762/1., 800/3., 957/1., 1128., 1130., 1408/5., 1408/8. hrsz. a. felvett másfél hold 205 négy­szögöl kiterjedésű szántó és rét B. 1. sorsz. a. Szarka József nevén álló egészére 1.073 pengő 50 fillér (egyezer­­hetvenhárom pengő 50 fillér) kikiáltási árban, II. a tinnyei 1584. sz. t.kv.i betétben A. I. 1—8. sorsz., 762/2., 800/2., 1017/2., 1129/1., 1131/1—1406/4., 1406/7., 957/2. érszámok alatt felvett és B. 13. sorsz. a. id Mester Sándor nevén átló 2 hold 300 négyszögöl, 20/198 (húsz egyszázkilencvennyolcad) részére 299 pengő 10 fillér 1 főszázkilencvenkilenc pengő 10 fillér) kikiáltási árban, 50968/1935. tkvi szám. (1514. VIII. 28.) Végzés. Magyar Általános Ingatlanbank r.­t. végrehajtatónak Sándor Zsigmond és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtása ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtata 50968/1935. sz. kérvénye folytán a 39981. 1935. számú árverési hirdetményt akként módosítja, hogy bánatpénz a kikiáltási árnak nem 10 százaléka, hanem csupán 5 százaléka. Erről érdekelteket értesíti. Budapest, 1935. évi decem­ber hó 4. napján. A budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19197 Árverés. 3280/1935. tkvi szám. Rausch Ruppert végre­­hajtatóna­k, Tapler Irén később férjezett Schuszler Ferencné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 30 pengő 94 fillér tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a szentgotthárdi kir. járásbíróság területén levő, Felsőröm­ök községben fekvő s a felsőrönöki 18. sz. tekvben A. I. 3. sorszám, 24. hrsz. alatt felvett ingat­lan B. 19. a. felerészére 540 pengő, az u. o. 886. sz. tjkvben felvett A. 1 1. sorsz., 23. hrsz. ingatlan B. 25. sorsz. a. 1/4 részére 132 pengő, az u. o. 887. sz. tjkvben A. I. 1­5. sorsz., 718., 932., 1034., 1052., 1187. hrsz., 129 házsz. alatt felvett ingat­lanok B. 7. alatti felerészére 852 pengő, az u. o. 888. sz. tjikviben felvetít A. I. 3., 5. sorsz., 416., 628. hrsz. ingatlanok B. 11. alatti 1/4 részére 16 pengő, az u­o. 904. sz. tjkvben A. + 1. sorsz., 816. hrsz. alatt felvett ingatlan B. 18. a. 1/4 részére 41 pengő, az u. o. 1431. sz. tjkvben felvetít A. + 1. sorsz., 181. hrsz. ingatlan B. 18. alatti 1/4 részére 70 pengő 50 fill., az u. o. A. + 2. sorsz., 375. hrsz. ingatlan B. 18. a. 1/4 részére 118 pengő, az u. o. A. + 3. sorsz., 548. hrsz. ingatlan B. 18. alatti 1/4 részére 33 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 24. napján, délután 3 órakor Felsőrönök községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ába,a meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem a­kar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1008: XLI. l.-c. 25. §.). Szentgotthárd, 1935. évi október hó 19. napján. A szentgotthárdi kár. járás­­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 9644 III. a tinnyei 1302. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 374. hrsz. a. felvetít B. 8. sorsz. alatt Szarka János nevén álló 309 négyszögöl kiterjedésű beltelki udvar­házzal, a C 1. sorsz. a. özv. id. Szarka Józsefné sz. Poschpischl Mária finnyei lakos javára bekebelezett özvegyi haszon­­élvezeti jog, a C. 2. sorsz. a. özv. ifj. Szarka Józsefk­e sz. Mester Lídia finnyei lakos javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog és a C. 3. sorsz. a. Szarka István tinnyei lakos javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával 700 pengő (hétszáz pengő) kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Tinnye község­házánál megtartására 1936. évi január hó 30.­­(harminc) napjának délelőtti 10 (fiz) óráját tűzd ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá kerülő I. alatti ingatlant özv. Szarka Jánosné, Krizsák István­­és O. K. H. érdekében a kikiál­tási ár kétharmadánál, Robitsek Sándor érdekében 1.600 pengőnél, a Tinnyei Hangya Fogyasztási és Érté­kesítő Szövetkezet érdekében 1.670 pengőnél, Gellad Sala­mon érdekében 1.740, illetve 1.830 pengőnél, a II. alatti ing­atlant a kikiáltási ár kétharmadánál, a III. alatti in­gatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem a­kar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig­­kiegészitenii (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi október hó 4. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19194 Árverés. Tk. 22650/1935. sz. Magyar Általános Hitel­bank végrehajtatónak, Pócsik Pá­lné Kósa Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 18.66 és 85.80 az. dollár tőkekövetelés, ennek 1932. évi március hó 1. napjától, 28.60 dollár után 1932. szeptember 1. napjától, 28.60 dollár után 1933. március 1. napjától és 28.60 dollár után 1933. szeptember 1. napjától járó 10% kamara, 1% bírság, 0,6% nyugtabélyeg illeték, 47 P 40 f eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 17 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Károlyi és Karasz Nyírvidéki Temetkezési Vállalat myíregyházi bel. cég 216 P 90 f tőke és jár., valamint a Kósa András nyíregyházi lakos 204 P tőke és jár.-ből álló követelé­sének behajtása végett ; a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Nyir­­bogdány községben fekvő s a nyirbogdányi 341. számú telekkönyvi betétben A. I. 3—5. sorszám, 1105/6, 1117/4, 1117/6. hrszám 7 hold 592 [31-től szántó és árok a Gubahegy dűlőben ingatlanra 2.759 P kikiáltási ár­ban. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a C. 22. alatt özv. Rokosinyi Györgyné Kelemen Mária és a C. 33. 34. alatt Kósa András és neje Márföldi Julianna ja­vára bekebelezett haszonélvezeti jogot megelőző követe­lések fedezetére 5.401 P szükséges és kimondja, hogy amennyiben az ingatlan ezen az áron eladható nem volna,­­ az a nyomban megtartandó árverésen a ha­szonélvezeti jogokra tekintet nélkül, de semmi esetre sem a kikiáltási ár 2/3-ánál alacsonyabb áron fog el­adatni. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nyirbogdány községházánál megtartására 1936. évi február hó 7. napjának déli 12 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az ingatlanok a Magyar Általános Hitelbank végre­hajtató kérelmére a kikiáltási ár 2/3-ánál alacsonyabb áron el nem adhatók. Ugyanezen ingatlanokat : a Károlyi és Karasz Nyírvidéki Temetkezési Válla­lat végrehajtató kérelmére 7.001 P-nél, Kósa András végrehajtató kérelmére pedig 7.270 P-nél alacsonyabb áron nem lehet eladni. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ába­n meghatározott árfolyammal számított óvadéki képes értékpapirokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbehelyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Nyíregyháza, 1935. évi szeptember hó 25. napján. A nyíregyházi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 19206 Árverés. 39985/1935. tkvi szám. (VI. 634/1931.) Láng János és neje szül. Schrick Mária végrehajtatóiknak — Kozma Béla végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést 5.000 pengő tőkeki­­-vetelés és járulékai, valamint az ár­verési kérvényért ezúttal megállapított 80 pengő költség, felek meghallgatása tárgyában tartott tárgyaláson való megjelenésért 60 pengő költség, továbbá a csatlakozott­­nak kimondott , özv. Gruppon Sándorné 200 pengő tőke és jár. és tár­gyalási költség fejében 10 pengő­­behajtása végett ; a budapesti központi kir járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szl­ov. duna balparti részének 3257. sz­tkvi be­tétében 27539/1. hrsz. alatt felvett VI. kerület, Üteg­ utca 3

Next