Budapesti Közlöny, 1936. február (70. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

­ A m. kir. belügyminiszter a „Csonkahegy­háti Körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület“ (Zala vármegye) alapszabályait 146.888/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Kisteleki Árpád Polgári Lövész Egyesület“ (Csongrád vár­megye) módosított alapszabályait 146.987/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Tömörkényi Szent István Polgári Lövész Egyesület“ (Csongrád vármegye) módosított alapszabályait 146.988/1936. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. belügyminiszter a „Kiskirálysági Polgári Lövész Egyesület“ (Csongrád vár­megye) módosított alapszabályait 146.989. 1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Pusztaszeri Polgári Lövész Egyesület“ (Csongrád vár­megye) módosított alapszabályait 146.990. 1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Noszlopi Pol­gári Lövész Egyesület“ (Veszprém vármegye) alapszabályait 147.098/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. Hirdetmény. A Biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága (az alábbiakban : felügyelő hatóság) az 1.900/1935. M. E. számú rendelet 7. §-a alapján közzéteszi, hogy a 200 pengőt meg nem haladó részesedési összegekkel át­értékelt élet- és járadékbi­ztosítási szerződések közül az alább felsoroltakra vonatkozóan az igényjogosultságukat valószínűsítő érdekeltek a törvényes határidő alatt bejelentették a fel­ügyelő hatóságnak az eredeti kötvények állító­lagos elveszését, vagy megsemmisülését, u. m. : az Adriai biztosító társulat által : 226116 259353 290334 294213 350246 Az Anker általános biztosító részvénytársaság által : 36712 41842 49586 50142 53087 59815 280004 457595 461874 465105 485403 az Atlas élet és járadékbiztosító részvény­­társaság által : 51299 51302 a Berlini Viktória általános biztosító részvény­­társaság által : 282624 407980 428408 442496 524594 661820 678976 a Bécsi élet- és járadékbiztosító intézet által : 53648 a Dordrecht életbiztosító társaság által : 576208 a Duna általános biztosító részvénytársaság által : 77453 az Első biztosító intézet katonai szolgálat ese­tére élet és gyermek biztosító társaság, mint szövetkezet által : 124313 az Első leánykiházasító egylet, mint szövetkezet által : 51059 129083 az Első magyar általános által : biztosítótársaság a Foncière általános biztosító intézet által : 93592 97773 523102 523306 535707 537405 a Gazdák biztosító szövetkezete által : 93897 a Gizella egylet kölcsönös élet és hozomány­­biztosító intézet által : 164958 480420 480980 a Hazai általános biztosító részvénytársaság által : 4305 4306 50576 a Hungária általános biztosító részvénytársaság által : 3728 a Kölcsönös tűzkár és Janus általános kölcsönös biztosító intézet által : 98400 a Magyar Francia biztosító részvénytársaság által : 42222 47375 51086 56673 60067 a Magyar Hollandi biztosító részvénytársaság által : 91891 a Nemzeti Balesetbiztosító részvénytársaság által : 103821 103822 137972 137973 a Phönix életbiztosító társaság által : 158591 195103 209029 The Gresham életbiztosító társaság által : 350061 656370 752390 755602 a Triesti általános biztosító társulat által : 242543 253989 263409 264447 295772 330257 401265 417334 425668 433370 454345 461128 461183 468999 526116 az Unió élet és gyermekbiztosító intézet, mint szövetkezet által : 61961 101497 110067 141472 159381 165999 169530 169659 számok alatt kiállított kötvényekről. A hivatkozott rendeletszakasz alapján fel­hívja ennélfogva a felügyelő hatóság a felsorolt biztosítási kötvények birtokosait, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben most megtörtént közzétételétől számított 60 nap alatt, nevük és pontos lakcímük bejelentése mellett, a kötvényeket a felügyelő hatóságnál (Budapest, I., Vár, Pénzügyminisztérium, I. emelet 78.) szolgáltassák be, mert ellenkező esetben a jelzett határidő letelte után a fel­ügyelő hatóság a be nem szolgáltatott kötvé­nyekre eső átértékelési összegeket a kötvények elveszésének vagy megsemmisülésének bejelen­tésével a törvényes határidőben jelentkezett igénybejelentőknek fogja kiutalni. Budapest, 1936. évi január hó 31-én. Koller Oszkár s. k. miniszteri tanácsos. 194702 195244 224757 231079 270706 273700 306947 306950 314636 331829 335137 364865 372179 372841 376566 380796 412001 413149 414741 427966 435517 480792 546935 519279 547693 519288 566810 540544 Budapesti Közlöny 1.135/1936. I. szám. Pályázati hirdetmény. A városi vízműnél újonnan szervezett mér­nöki (X. fizetési osztály) állásra pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényekhez a következő mel­lékleteket kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonatot ; 2. magyar állampolgársági, illetve illetőségi bizonyítványt ; 3. a szellemi és testi alkalmasságot tanúsító tisztiorvosi bizonyítványt ; 4. a forradalmak és a soproni népszavazás alatt tanúsított magatartásról szóló hatósági bizonyítványt ; 5. rendőrhatósági erkölcsi bizonyítványt ; 6. a német nyelvben való kellő jártasságról szóló bizonyítványt (1924 : II. t.-c.) és 7. az 1883 :I. t.-c. 10. §-ában előirt képesí­tésről szóló oklevelet. Az állást törvényhatósági bizottságunk ren­des közgyűlésén fogja betölteni. A pályázatokat 1936. évi február 1ió 20-ának déli 12 órájáig kell iktató hivatalomban (Városháza I. em. 8. ajtó) benyújtani. 1936 február 1. Hiányosan szerelt vagy későn érkező pályá­zatok nem lesznek figyelembe vehetők. Sopron, 1936. évi január hó 29-én. Dr. Sopronyi-Thurner Mihály s. k. polgármester. 1.257/1936. I. szám. Pályázati hirdetmény. A városi alkalmazottak normálstátuszában rendszeresített egy, a XI. fizetési osztály kezdő fizetésével javadalmazott polgárotthoni gond­noki (számtiszti) állásra újból pályázatot hir­detek. Az állást választás útján a törvényhatósági bizottság legközelebbi rendes közgyűlése fogja betölteni. A pályázati kérvényeket 1936. évi február hó 28-ának déli 12 órájáig kell iktatóhivatalomban (Városháza I. em. 8. ajtó) benyújtani. A kérvényhez a következő mellékleteket kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonatot ; 2. magyar állampolgársági vagy illetőségi bizonyítványt ; 3. hatósági tiszti orvosi bizonyítványt a fo­lyamodó testi és szellemi alkalmasságáról ; 4. erkölcsi bizonyítványt ; 5. a forradalmak és a soproni népszavazás alatt tanúsított magatartásról szóló hatósági bizonyítványt ; 6. a német nyelvben való jártasságról szóló hatósági bizonyítványt (1924 : II. t.-c.) ; 7. érettségi bizonyítványt és 8. az államszámviteli államvizsga letételéről szóló bizonyítványt. Közszolgálatban állók az 1., 2., 4., 5., 6., 7. és 8. pont alatt felsoroltakat törzskönyvi kivona­tuk másolatával pótolhatják. Elkésett vagy hiányosan szerelt kérvények nem lesznek figyelembe vehetők. Sopron, 1936. évi január hó 29-én. Dr. Sopronyi-Thurner Mihály s. k. polgármester. Pályázati hirdetmény a tudományos-, művészeti- és szakképzést szolgáló 1936/37. évi külföldi ösztöndíjakra. I. A betöltendő ösztöndíjas helyek. a) A külföldi magyar intézetekben : Az intézetek célja részben szaktanulmányi továbbképzés a főiskolákon, részben pedig szaktudományi kutatómunkálkodásra vagy művészi munkára való alkalom és mód adása főkép egyes szaktudományi intézetekben. Ezek­ben az Országos Ösztöndíjtanács az 1936/37. tanévre a következő ösztöndíjakra hirdet pá­lyázatot : 1. a bécsi Collegium Hungaricum állami ösztöndíjas és teljes díjat fizető tagsági he­lyeire. 2. a bécsi Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet belső tagsági helyeire ; 3. a berlini Collegium Hungaricum állami ösztöndíjas és tejes díjat fizető tagsági helyeire­­­ 4. a római Collegium Hungaricum (Regia Academia Ungherese di Roma) állami ösztön­díjas és teljes díjat fizető tagsági helyeire. 5. a római „Fraknói Vilmos“ Magyar Törté­neti Intézet tagsági helyeire. Az intézetekben az ösztöndíjasok Bécsben és Berlinben november hó 1-től, Rómában no­vember hó 15-től július hó közepéig teljes el­látást (lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás, napi háromszori étkezés, orvosi kezelés, mosás) kap­nak és tanulmányi kiadásaik, valamint szak­­tudományi munkájuk költségeinek egy részét is az intézet viseli. A teljes díjat fizető tagsági helyeken Bécs­ben havi 200, azaz kétszáz schilling, Berlinben havi 125, azaz százhuszonöt márka, Rómában pedig havi 600, azaz hatszáz líra fizetendő havonként előre, amelyért a teljes díjat fizető kollégisták ugyanazt kapják, mint az ösztön-

Next