Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. február (70. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám értesítője

2 Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csa­k azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Szolnok, 1936. évi január hó 2. napján. Dr. Kovács Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10757 Ingatlan árverések. Árverés. 15922/1935. tkvi szám. Balassagyarmati Takarék- és Hitelintézet Rt. végrehajtatónak, Sándor Géza és neje szül. Löffler Emma végrehajtást szenve­dők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 10.123 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a Pestújhely köz­ségben fekvő s a pestújhelyi 5. sz. tkvi betétben A. I. 1., 2. sorszám alatt foglalt 1858., 1859. érszáma 15. 11. és 12. szerint Sándor Géza és neje szül. Löffler Emma nevén álló ingatlanra 10.538 pengő kikiáltási ár mel­lett elrendelte. Az árverést 1936. évi március hó 5. napján délelőtt 9 órakor Pestújhely községházánál fogják megtartani. Az ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehaj­tatok közül : Balassagyarmati Takarék- és Hitelintézet Rt. kéri 5,269 pengő vételárnál alacsonyabb áron el­adni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Újpest, 1935. évi november hó 10. napján. Az új­pesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. _________________________________N 578 Árverés. 7354/1935. szám. Győri Első Takarékpénztár végrehajtatának, dr. Szabó Kálmán és neje Paly Erzsé­bet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 630 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a komáromi kir. járásbíróság területén levő, Komárom városában fekvő s dr. Szabó Kálmán és neje Pályi Erzsébet nevén álló a komárom-ujszőnyi 300. sz. tekvben A. 4-­1. sorsz., 1949/a. 1., 2. érszám alatt foglalt házra és kertre 37.526 pengő kikiáltási árban, A. + 2. sorsz., 1949/a. 1., 3. srszám alatt foglalt kertre 5.474 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi március hó 11. napján, délután 4 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan az árverési betétek­ben megállapított árnál alacsonyabb áron nem ad­ható el. Az ár­ve­rolni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Komárom, 1935. évi október hó 14. nap­ján. A komáromi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10736 Árverés. 6977/1935. tkv. szám. Mihályi és Kisfaludi Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja végrehajtatának Surányi Jenő végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a vég­rehajtási árverést 1400 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a csornai kir. járásbíróság területén levő, Magyarke­­resztur községben fekvő s a magyarkereszturi 807 sz. telekkönyvi betétben A I. 1. sor. 362/2 hrsz. szántó a Felsőkert alján 590 négyszögöl, 2 sorsz. 36­2/4 hrsz. szántó a Felsőkert alján 194 négyszögöl, 4 sorsz. 445/2 hrsz. szántó a Kilences dűlőben ártér 5 hold 1239 négy­szögöl, együttesen 2823 P 50 f ; az u. o. 821 sz. tkvi betétben A + 7 sorsz. 362/1 hrsz. szántó a Felsőkert alján 1045 négyszögöl 686 P ; 8 sorsz. 362/3 hrsz. szántó a Felsőkert alján 770 négyszögöl 505 P 50 f ; 9 sor. 373/2 hrsz. szántó a Felsőkert alján 537 négyszögöl 352 pengő 50 f ; 10 sorsz. 412/1 hrsz. szántó a Kilences dűlő­ben 6 hold 1274 négyszögöl 3908 P ; 11 sorsz 445/1 hrsz. szántó a Kilences dűlőben ártér 3 hold 969 négy­szögöl, együttesen 6894 P 50 f kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Magyar,keresztúr községházánál megtartására 1936. évi április hó 23. (huszonhárom) napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem le­het. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a ma­gasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Csorna. 1935. december 23-án. A csornai kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10734 Árverés. 291/1936. tkvi szám. Borsod Miskolci és Deb­­reczeni István Gőzmalom Rt. végrehajtatának Rotth­­mann Ede és neje sz. Weisz Amália végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb végrehajtási árverést 1000­­ tőke­követelés és járulékai behajtása végett a miskolci kir. járásbíróság területén levő, Miskolc városban fekvő s a miskolci 1740. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám, 220. hrsz. alatt felvett, a végrehajtást szenvedők nevén álló (Ház és udvar a Werbőczy­ utca 3. szám alatt) ingat­lanra 16.000­­ kikiáltási ár megjelölése mellett elren­delte. Az árverést 1936. évi július hó 13. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Werbőczy­ utca 6. szám, I. em. 53. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes ér­ték­papirosban­ a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Miskolc, 1936. évi január hó 10. napján. A miskolci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10735 Árverés. 16930/1935. tkvi szám. A Felsődunántuli Kör­zeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja győri bej. cég végrehajtatának özv. Gede Györgyné Sárközi Rozáli péri lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 380 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, a győri kir. járásbíróság területén levő, Pér községben fekvő s a péri 311 sz. tkvi betétben A. II. 1—4. sorszám 2376—2379 brszám alatt foglalt, egészben özv. Gede Györgyné Sárközi Rozália bevéti álló a Söptéri bérezes dűlőben fekvő 114 négyszögöl szántóra, 166 négyszögöl szőlőre, 324 négyszögöl szántóra és 73 négyszögöl ud­varra 245 P kikiáltási árban, a péri 963. sz. tkvi betétben A. I. 1—4. sorszám 1334/1, 1337/1, 1338, 1339/1. srszám alatt foglalt, egész­ben özv. Gede Györgyné Sárközi Rozália nevén álló, a Kámváskuti dűlőben fekvő, 1347 négyszögöl szántóra, 182 négyszögöl udvarra, 974 négyszögöl útra, 1 hold 37 négyszögöl szántóra 1657 P kikiáltási árban, az u. a. tkvi betétben A. II. 1—3. sorszám 1329/5, 1331/3, 1333/3. érszám alatt foglalt, egészben özv. Gede Györgyné Sárközi Rozália nevén álló, a Kámváskuti dűlőben fekvő 920 négyszögöl szántóra, 80 négyszögöl szérüskertre, 494 négyszögöl szántóra 518 P kikiáltási Árban, az u. a. tkvi betétben A. III. 1—4. sorszám 1345/2, 1346, 1347/2, 1348/2 évszám alatt foglalt, egészben özv. Gede Györgyné sz. Sárközi Rozália nevén álló, a Kám­váskuti dűlőben fekvő 4 hold 804 négyszögöl szántóra, 171 négyszögöl legelőre, 51 négyszögöl útra, 6 hold 1568 négyszögöl szántóra, 7397 P kikiáltási árban, az u. a. tkvi betétben A 4­­1. sorszám 1329/7 érszám alatt foglalt özv. Gede Györgyné Sárközi Rozália nevén álló, a Kámváskuti dűlőben fekvő 3 hold 1257 négy­szögöl szántóra 2423 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi március hó 12. napján délelőtt­­ 12 órakor Pér községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelnsi szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes­­ értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Győr, 1935. évi november hó 7. napján. A győri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10737 Árverés: 8138/1935. tkvi szám. A Szekszárdi Népbank Szövetkezet, mint az O. K. H. tagja végrehajtatának, Illy Gusztáv, Illy József, Illy Géza, dr. Radó Gyuláné, Illy Irm­a és kir. Uly Teréz végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehaj­tási árverést 2000 pengő tőkekövetelés, ennek 1934. évi április hó 1. napjától járó 8% kamata, 202 P 80 fillér eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 39 P 80 f költség köve­telése és járulékai behajtása végett, a szekszárdi kir. járásbíróság területén levő, Szek­­szárd i­. városban fekvő s a szekszárdi 384. sz.­­betét­ben A. I. 1—3. sorszám, 808., 809., 810. hrsz. udvar a Beltelekben 123 négyszögöl, 604/a. hrsz. lakház a bel­telekben 22 négyszögöl, 604. ös. ház a beltelekben 31 négyszögöl 11.850 pengő kikiáltási árban és pedig C. 1. alatti László Jánosáé sz. Simon Anna javára bekebele­zett holtig tartó lakásszolgalmi joggal terhelten. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (földszint 2. sz. ajtó) megtartására 1936. évi február hó 27. napjának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. g.)." Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. Sj-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges­ bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-al ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint .megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908 : XLI. t.-c. 25. g.). Szekszárd, 1935. évi november hó 4. napján. A szekszárdi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság N 719 Árverés. 5691/1935. tk. szám. Alföldi Takarékpénztár Debrecenben végrehajtatónak Fekete Lajos és neje Nagy Lujza végrehajtást szenvedők ellen .indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1681 : LX. t.-c. 144., 146. és 147 §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 472 pengő tőkekövetelés, ennek 1933. évi szeptember hó 1. napjától járó 6 százalék kamata, egy,harmad százalék váltódíj, 57 , 20 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért 2791/1935. tk. szám alatt meg­­állapított 27 perre költ­ég, valamint az ev-utal megálla­pított 15 pengő költség behajtása végett a hajduszo­boszlói kir. járásbíróság területén levő, Kafoa községben fekvő s 1. a kábai 501. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorsz. 5692. hrsz. alatt felvett Fekete Lajos és neje Nagy Lujza nevén álló 2 hold 938 négyszögöl területű Pallag dülöbeli szántóra 2703 pengő kikiáltási árban ; 2. a kábai 2069. számú telekkönyvi betétben az A + 1. sorszám 5695/2. huszám alatt felvett Fekete Lajos nevén álló 655 négyszögöl Pallag dülöbeli szántóra 409 pengő kikiáltási árban ; 3. a kábai 2073. számú telekkönyvi betétben A. III. 1—4. sorszám 5596. 5697. 5698. 5699/3. srszám alatt felvett­ Fekete Lajos és neje Nagy Lujza néven álló 5 hold 872 négyszögöl területű Pallag dülőbeli szántó, ház, udvar és gazdasági épületekre 5413 . kikiáltási árban ; 4. a kábai 4564. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám 5695/1. hrszám alatt felvett 2 hold 483 négy­szögöl Pallag dűlőbeli szántóból ugyanazok nevén álló 4/5-öd részére 1842 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szilfákalja­ u. 1. szám, 7. ajtó) megtartására 1936. évi február hó 25. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár­­két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : LX. t.-c. 21.­g.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Hajdúszoboszló, 1935. évi október hó 10. napján. A hajduszoboszlói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 713 Árverés: 16975/1935. tkvi szám. Dr. Krausz Mór vég­rehajtatónak Juhász Péter (neje Karsai Magdolna) vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási, utóajánlatra az újabb árverést 831 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a kiskunfélegyházi kir. járásbíróság területén levő és Kiskunfélegyháza városban fekvő s a pákapusztai 1384. tkvi sz. betétben A. L 1—6. sorszám, 2647., 2618/L, 2649., 2652/1., 2652/2., 2653/1/2652/2­., 2653/1. hrsz. alatt foglalt, a Majsai részben levő szántóra, rétre és lakbá­znak udvarral 4866 pengő, a kiskunfélegyházai 2710. sz. tkvi betétben A. I. 1., 2. sorszám. 1282., 1283. érsz. alatt foglalt, a Simonyi­­utcábam levő háznak udvarral és kertnek B. 40. szerint Juhász Péter nevén álló 2/9 részére 100 pengő , a kiskunfélegyházi 8640. sz. betétben A. I. 2. sorsz., 8210/ hrsz. alatt foglalt, a Belsőgaalambos dűlőben levő szántóra 2892 pengő ; a kiskunfélegyházi 8640. sz. betétben A. II. 1., 2. sorsz., 2480., 2481. hrsz. alatt foglalt, a Sz­eme­r­e­­ utcában levő házra udvarral és kertre 1626 pengő ; a kiskun­félegyháza­i 8640. sz. betétben A. III. L. 2. sorsz., 17121., 17122. hrsz. alatt foglalt, a Gsordajárás dűlőben levő szőlőre és házra udvarral 5053 pengő; a kiskun félegyhá­za­i 8640. sz. betétben A. + 1. sorsz., 1577. hrsz. alatt foglalt, a Kisfaludy-utcában levő házra, udvarral 1000 pengő, és a kiskun­félegyházai 8640. sz. betétben A. 4- 2. sorsz., 19216. hrsz. alatt foglalt, a Ferenczszállási tanyák dűlőben levő szántóra 1834 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1936. évi február hó 17. (tizenhetedik) napján délelőtt 10 órakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Holló Lajos-u 20., földszint 1. ajtó) fog­ják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül a kiskunfél­egyházi 2710. sz. betétben A. I. 1., 2. sorsz., 1282., 1283. hrsz. alatt foglalt és a kiskunfélegyházai 864. sz. betétben A. II. 1., 2., + 1. sorsz., 2480., 2481., 1577. hrsz. alatt foglalt ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlant pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alcsonybb áron el­ni nem lehet (19­08 . XLI­­.-c. 26. §.). A bánatpénz a kikiáltási ár 10%-­a, melyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi %-ára kell kiegészíteni. Kiskun­félegyháza. 1935. évi október hó 16. napján. A kiskun­félegyházai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 715 Árverés. 2886/1935. tkvi szám. Gróf Esterházy Károly András földbirtokos, marcaltői lakos végrehajtatának Gsikvándi Ernő végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 13.541 av. P 70 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Csikvánd községiben fekvő s a Csik­­vándi­ Ernő tulajdonául felvett : 1. a csikvándi 3. sz. betétben A. I. 1., 4—13. és 77. sorsz., 112., 117., 118., 119., 121/1., 123., 125., 126., 127., 128., 129. és 114/3. hrsz. ingatlanokból B. 2., 9., 14., 19. alatti 66/300-ad rész illetőségére 7984 al. P kikiál­tási árban ; 2. az u. o. 514. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 121/2. és 122. hrsz. ingatlanokból B. 2., 8., 13., 18. alatti 66/300 rész illetőségére 277 ar. P 73 fillér kikiáltási árban ; 3. az u. o. 680 sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 1576., 1595. hrsz. ingatlanokból B. 1. alatti 75/600 rész illető­ségre 31 ar. P 50 fillér kikiáltási árban ; 4. az u. o. 681 sz. betétben A. I. 1—55. sorsz., 1559., 1560. 1561. 1562., 1563. 1564., 1565., 1566 1567., 1568/1., 1569,2., 1569., 1570., 1572., 1573., 157­6 1575, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583/1, 1583/2, 1583/3. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 február 1.

Next