Budapesti Közlöny, 1936. március (70. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

2 a törvényhatósági bizottság választja válasz­tott tagjainak sorából. A vallás- és közoktatásügyi miniszter fe­gyelmi hatósága alatt álló (670/1934. B. M. számú rendelet 4. §. (2) bekezdés) székesfő­városi alkalmazottak szabályszerű elbánás alá vonása esetében a bizottságok egy-egy tagját és ezek helyetteseit a főpolgármester jelöli ki az előző bekezdés értelmében megválasztott bizottsági tagok közül. Kizáró ok vagy elfogultsági kifogás esetén (977/1934. B. M. számú rendelet (1) bekez­dése) a bizottság elnökét a főpolgármester je­löli ki a jelen rendelet második bekezdésében felsorolt tisztviselők sorából ; a bizottság meg­felelő számú tagját pedig ugyancsak a főpol­gármester hívja be az állandó bizottságok he­lyettes tagjaivá választott törvényhatósági bi­zottsági tagok közül. A fentiek értelmében alakított bizottságok eljárására egyebekben a 670/1934. B. M. és a 977/1934. B. M. szám­i rendeletek rendelkezé­seit kell megfelelően alkalmazni. Budapest, 1936. évi február hó 26-án. A miniszter helyett : Dr. Tomcsányi Kálmán s. k. államtitkár. А ш. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 38.436. számú rend­elete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szem­pontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1936. évi február havában nyílt meg, to­vábbá az 1936. évi március havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen álla­mok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ba­n meghatározott kulcsok szerint szá­mítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. Pénzek (valutáik) árfolyama : 1angol font . . . 16.66 P 100belga . . . 100kanadai dollár. . . . 327.70 * 100cseh korona. . . . 14.15 „ 100dán korona. . 74.41 „ 100dinár . 7.80 „ 100dollár U. S. A. . . . 332.80 „ 100francia frank .. . . . 22.30 „ 100holland­ forint. » • . 229.28 „ 100lengyel zloty 100len . . . . . 2.80 „ 100leva . . . . • 4.— „ 100lira . . . . . . . 29.90 „ 100norvég korona. . . 83.75 „ 100osztrák schill'n.Г· •. . 80,— „ 100svájci frank. . . 110.70 „ 100svéd korona. . . . 85.96 „ 1arany, font . . . 27.82 V2 1arany dollár . 3• §• Valuták (devizák)árfolyama. Amsterdam. 229.48 P Belgrád .... . 7.82 „ Berlin .... . 135.70 „ 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek, értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest,­­1936. évi február hó 29-én. • A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. belügym­iniszter Rábakisfalud meg­szűnt község nevének a helységnévtárból való törlését elrendelte. (112.560/1935. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a „Lesencetomaji Polgári Lövész Egyesület“ (Zala vármegye) alapszabályait 147.390/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Ragályi Pol­gári Lövész Egyesület“ (Borsod vármegye) alapszabályait 147.500/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Sióagárdi Pol­gári Lövész Egyesület“ (Tolna vármegye) mó­dosított alapszabályait 147.795/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Hajdúnánási Polgári Lövész Egyesület“ (Hajdú vármegye) módosított alapszabályait 147.864/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Lajosmizsei Polgári Lövész Egyesület“ (Pest-Pilis-Solt- K­iskun vármegye) alapszabályait 148.039. 1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Irsai Polgári Lövész Egyesület“ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye) alapszabályait 148.092/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Alberti Pol­gári Lövész Egyesület“ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) alapszabályait 148.097/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Szigetszent­­miklósi Polgári Lövész Egyesület“ (Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegye) alapszabályait 148.215. 1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Szigetbecsei Polgári Lövész Egyesület“ (Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegye) alapszabáyyait 148.218. 1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Első Csepeli Hadastyán Betegsegélyző, Temetkezési és Jó­­tékonycélú Egylet“ (ezelőtt : Első Csepeli Har­cos Betegsegélyző, Temetkezési és Jótékony­­célú Egylet) (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) módosított alapszabályait a 149.067/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a 70.825/1935. I. számú rendeletével megengedte, hogy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye közigazgatási területéhez tartozó Kis­kunhalas megyei város minden évben április hó 24-ét követő szerdán és csütörtökön orszá­gos állat- és kirakóvásárt tartson. (6.951/1936. I. szám.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1936. évi „Új Előre Naptár“ című külföldi sajtóterméktől a postai szállítás jogát megvonta. (91.470/1936. X. 4. szám.) Brüsszel .................... . . . 57.02P Bukarest .................... . . . 3.412? Kopenhága . . . . . . . 74.6155 London .......................... . . . 16.7055 Milánó.......................... . . . 29.9855 New­ York..................... 55 Oslo . ...... 55 Paris ............................... . . . 22.3255 Prága ......................... . . . 14.0755 Sofia (clearing) . . . . . . 4.1355 Stockholm..................... . . . 86.1655 Varsó ......................... . . . 63.8155 Wien (clearing) . . . . . . 80.4555 Zürich.......................... . . . 110.8055 Budapesti Közlöny 125/1936. kjk. szám. Pályázati hirdetmény. A debreceni kir. közjegyzői kamara a m. kir. igazságügyminiszter urnak 1936. évi február hó 26-ik napján 2.906/1936. I. M. E. szám alatt kelt rendelete alapján a Nyírbátorban dr. Buday Gyula elhalálozása folytán megürese­dett ktr. közjegyzői állásra pályázatot hirdet és felhívja mindazokat, akik ezt az állást el­nyerni óhajtják, hogy az 1886 : VII. t.-c. 1. §-ában előírt képesítésüket igazoló okmányok­kal felszerelt pályázati kérvényüket, ennek a hirdetménynek harmadszori közzétételétől szá­mított nyolc nap alatt az alálírt debreceni kir. közjegyzői kamarához nyújtsák be. A kérvény­ben a pályázó nyelvismerete, valamint esetle­ges nyelvjogosítványának kette és száma elő­adandó. Másutt bejegyzett közjegyzők és helyettesek az illetékes közjegyzői kamaránál, ügyvédek az illetékes ügyvédi kamaránál, a köztisztvi­selők pedig felettes hatóságoknál nyújtsák be pályázati kérvényeiket. Debrecen, 1936. évi február hó 27-én. Dr. Galánffy János s. k. felsőházi tag, a debreceni kir. közjegyzői kamara 3—2 elnöke. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925:Vik­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban . L. Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. 1936 március 1. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a Párisban megjelenő „Szabad Szó“ című kommunista sajtóterméktől, amely az­előtt „Új Igazság“ címen jelent meg, a postai szállítás jogát megvonta. (91.469/1936. X. 4. szám.) Ingó árverések. 59/1936. szám. 38.050 pengő becsértékű zongora, pénzszekrény, szőnyegek, butorok, szalma­kazlak és más ingóságok Csobajon, március 13-án 11 órakor és Prügyön, Szöllőmarhát tanyán, március 14-én 11 óra­kor. Szi­csy Béla, liszalöki kir. végrehajtó.­­ 1404 617472/1935. szám. 1.720 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, VII., Damjanich­ utca 12., I. em. 7—8. ajtószám alatt, március 2-án 4 óra­kor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó.­­ 1486 907094/1932. szám. 1842 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Dalszinház­ u. 8. szám. III. em. 1. ajtószám alatt, március 2-án, fél 2 órakor. Szabó Sándor, bir. végrehajtó. O F 11540 61612/1933. szám. 1.053 pengő becsértékű bútorok, lakberendezés, jégszekrény, étkező­ készlet, ágynemű, mérleg és más ingóságok Budapesten, Völgy­ u. 33—35. szám, I. em. és földszinten, március 3-án, 10 órakor. Tamás Kálmán, bir. végrehajtó. O F 11509

Next