Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. március (70. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám értesítője

Budapest, 1936. BL szám. Vasárnap, március 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „B­U­DA­PESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér I. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 59/1036. vh. szám. Dr. Porkoláb Zoltán ügy­véd által képviselt Schwartz Adolf végrehajtató javára, közbenjárással, csobaji lakos végrehajtást szenvedő ellen 1.373 P 11 fillér és 1.219 P 55 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig a tiszalöki kir. járásbíróság 1932. évi P. 1443. és 1928. évi P. 3052. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán 1934. évi augusz­tus hó 4. és 5. napján le- és felülfoglalt és 38.050 pen­gőre becsült ingóságokat közöttük : 1 darab Bösen­dorfer zongora, vaspénzszekrény, szőnyegek, különféle házibútorok, szalma­kazlak, stb. a fenti Pk. sz. végzés és a Vht. 102. §-a alapján Gsobaj községben a végrehaj­tást szenvedő lakásán és gazdasági területén 1936. évi március hó 13. (Tizenhárom) napjának délelőtti 11 (Tizenegy) órájára. Míg a Prügy­ihöz tartozó a végrehajtást szenvedő tulajdonát képező Szöllemújház nevű tanyára, 1936. évi március hó 14. (Tizennégy) napjának délelőtti 11 (Ti­zenegy) órájára most kitűzött bírói árverésen a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár 2/3-ad részéért is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. A Te. 72. §-a alapján ezen árverés megtartása a ha­tárnap előtt 48 órával bejelentendő. Tiszalök, 1936. évi február hó 17. Szi­csy Béla, kir. kir. végrehajtó. O 1464 Árverés. Pk. 617472/1935. szám. Dr. Sorger Károly ügyvéd által képviselt Lénárt János javára 52 - 50 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 44037/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi junius hó 18-án lefoglalt és 1 720 £ pengőre becsül­t ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést e­lren­­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapestem, VII. ker., Damjanich­­ utca 12. házsz. II. emelet, 7—8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 2. nap­jának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, könyvszekrény, karszékek, vitrin, festmények, ebédlőszekrény, tálaló és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyaban nem — el fogom adni. Budapest, 1936. február hó 6-án. Kirchner Béla, kir. kir. végre­hajtó. O 1486 Árverés, Pk. X. 907094/1932. szám. Dr. Farkas Miklós ügyvéd által képviselt Pesti Chevra Kadisa szr. szentegylet javára 2110 P 50 f és több követelése és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. 203927. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 24. napján lefoglalt és 1842 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­torróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VI. ker., Dalsziniház­ u. 8. házszám, III. em. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1936. évi március hó 2. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi január hó 17. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11540 Árverés. Pk. I. 61612/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 423.769. 1932. számú végzésével dr. Lukács Kornél budapesti ügyvéd által képviselt Telő és Alap Házépítő és Ingat­lanforgalmi Szövetkezet, mint Szögyén Tibor enged­ményese végrehajtató javára 600 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben rész­­letfizetés történt, annak beszámításával, végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.053 pengő 10 filtérre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, de az ár­verés kitűzését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályu igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I., Völgy­ utca 33—35. szám, I. emelet és földszintes villában leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 3. (három) napjának délelőtti 10 (tíz) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, lakásberendezést, jégszekrényt, lámpát, étkező­­készlet, ágyneműt, mérleget, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, fiacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul nem adhatók el. Budapest, 1936. évi­­ január hó 6. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végre­hajtó. O­F 11509 Árverés. Pk. V. 889918/1932. szám. Dr. Vajda Béla ügyvéd által képviselt Kokas Mihály javára 655 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932 . 343592. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi július 29. napján, 1934. évi november hó 3. és 5. napján lefoglalt és 1600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számul végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján . Pk. 631838/1935. szám. Dr. Demény Tibor ügyvéd által képviselt Spitz­­kopf Jenő javára 665 P 20­0 követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Tü­zér­ u. 2/b.­­házszám, magas földsz. 2. ajtó­­szám alatt és folytatólag a Lehel-téri piacon 1. sor, 2.,sik bódéban leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 3. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt írógép, mérlegek, kféle hú­s­­neműek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Budapest, 1936. évi február hó 4. napján. Dr. Rácz József, kir. kir. végrehajtó. O­F 11543 Árverés. Pk. IX. 701703/1936. szám. Dr. Neményi Sándor ügyvéd által képviselt Első Magyar Műdombo­­rító és Papirdiszműgyár Rt. javára 116 pengő 70 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 24229/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi január hó 16-án lefoglalt és 1.389 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Szabolcs-utca 6. házszám alatt, fszt. üzlet és műhelyben leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 2. napjának délutáni háromnegyed 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépek, motorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bevsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi február hó 4-én. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11508 Árverés. Pk. X. 626112/1935. szám. Dr. Krausz Ist­ván ügyvéd által képviselt Handa Gyula javára 358 , 15 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1935. évi fenti szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi szeptember hó 20-án lefoglalt és 1.403 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset , folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ke­rület, Fiumei­ út 8. házsz., T. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 19. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bátorok, műkolt garnitúra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés c-t­r­­ivében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. ,Budapest, 1936. évi február hó 12-én. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O F 11520 Árverés, Pk. VII. 620528/1935. szánt. Dr. Valér Leó ügyvéd által képviselt Triessi Általános Biztosító Tár­sulat javára 51,86 + 51 , 86 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 557/1933. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi ju­­lius hó 17-én lefoglalt és 2.240 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számul végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten. V. kerület, Hollány utca 4. házsz., IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 2. napjának délelőtti fél 9 órája tüze­lik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, pianinó, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi február hó 7-én. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 11538 Árverés. Pk. I. 61817/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. III. 13.005/1935. sz. végzésével dr. Burg Hugó budapesti ügyvéd által képviselt G. & E. Spitzer végrehajtató részére 410 pengő követelés és járuléka erejéig elren­delt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehaj­tást szenvedőnél lefoglalt és 1.186 pengőre becsült in­góságokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Szőnyeg-utca 1. számú házban levő lakásban leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 5. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést, képeket, szőnyeget, medvebőrt, csillárt, kávé- és teafőzőt és egyéb ingóságokat eladom. Budapest, 1936. évi február hó 15. napján. Tamás Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11512 JSlyes ssáfli iffitle fillér.

Next