Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. március (70. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 március 1. Árverés. Pk. IX. 617479/1935., 290135/1936. vght. sz. Dr. Szentimiklósi György ügyvéd által képviselt Rédner Kálmá­n­né javára 185 - 63 f és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 110612. 1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi június hó 17. lefoglalt és 1298 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XI­I. t.-c. 20. §-a alapján : Pk. 606668/35. szám. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Nova Köziek, rt. javára 150 .pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből (ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Balaton­ u. 2. házszám, I. em. 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 3. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, festmény, csillár, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi február hó 4. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó, O­F 11536 Árverés, Pk. 531/1936. szám. Dr. Vajda Lipót hatvani ügyvéd által képviselt Braun Izidor fia végrehajtató javára 57 pengő 05 fillér tőke, ennek 1935. évi szeptem­ber hó 20-tól járó 5% kamatai 23,66 pengő biróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 325.497/1935. számú végzésével elrendelt és 1936. évi január hó 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás során le- és felülfoglalt és 9.748 pengőre becsült ingó­ságokat, közöttük : bútorok, gazdasági felszerelés a vht. 102. §-a alapján Pásztó községben, végrehajtást szen­vedettnél (Büge, folyt, magtár és gazdaságban) 1936. évi március hó 4. napján délelőtt 10 órára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hat­van, 1936. évi február hó 17. napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végrehajtó. O 1390 Árverés. Pk. IX. 608464/1935., 110149/1936. vght. sz. Dr. Niedermann Antal ügyvéd által képviselt Gazdák bizt. szövetkezete javára 533 P 54 f és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 216336/1933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán vhajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 20. napján lefoglalt és 53442 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, IV. ker., Kossuth Lajos­ u. 10. ház­szám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 2. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, áruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, fiz 5.610/1931. M­ . E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi február hó 8. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 11541 Árverés. 1027/1934. vh. szám. Dr. Készt Zoltán ügy­véd által képviselt Messinger Gáspár javára 5.000 P tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben, részletfizetés történt, annak be­­számításával a gyulai kir. járásbiróság 1934. évi 100. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 18-án lefoglalt és 6.010 , 50 fillérre becsült ingóságokra a kir. járásbiróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett : dr. Simon Béla ügyvéd által kép­viselt Vadásztöltény gyár javára 60 P 53 f és jár., dr. Győri Aurél ügyvéd által képviselt Simonyai Albert javára 60 P 89 f és jár., dr. Gipsz Lipót ügyvéd által­ képviselt Braun Kefegyár javára 39 P 60 fillér és jár. stb., továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és hűt ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán és üzletében Gyulán leendő megtartására határ­időül 1936. évi március hó 7. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a birórság lefoglalt bútorok, szőnyegek, vasárucikk és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek — de legalább a becsár 2/3 részéért —­­készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Gyula, 1936. évi február hó 18-án. Dr. Zsótér Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O­F 11521 Árverés. Pk. 4037/1935., 515/1935. vght. szám. Dr. Rubin­ék István budapesti ügyvéd által képviselt Vető­­magnemesitő és értékesítő rt. javára hátr. 219 P 18­0 perköltség és jár. erejéig a bpesti közp. kir. j biróság 1905. évi P. 107912/17. sz. végz. étrend, kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi szep­tember hó 26. napján lefoglalt és 5.720 pengőre becsült ingóságokra az adonyi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján . Dr. Lebovi­ts Sándor buda­pesti ügyvéd által képviselt özv. Schmidt Ignácné jav.­­hátv. 130 P 54 f követelése és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó t­atalyis igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Érd községben a Mária majorban leendő megtartására határidőül 1936. évi március hó 6. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag­ lefoglalt­­bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Adony, 1936. évi február hó 6. napján. Bed­e Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 11539 Árverés: 3734/1932. vht. szám. Dr. Mezey István ügy­véd által képviselt Stephaneum nyomda javára 92 , 50 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásbiróság 1932. évi 4110. számú végző­­rverés. 606/1935. vht. szám. Dr. Stern Manó ügyvéd által képviselt Blumenthal Testvérek javára 816 pengő 93 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. járásbiróság 1935. évi 113.939. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi december hó 24. napján felülfoglalt és 5.872 pengő 40 fillérre becsült ingósá­gokra a fenti kir. járásbiróság­ok. II. 113.939/1935. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Szobon, Arany János­ utca 20. szám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi ,március hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, házibútorok, autó, csillárok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább becsür kétharmad részéért, készpénzfizetés mel­lett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánsá­got írásban nem nyilvánít. Vámosmikola, 1936. évi február hó 17. napján. Cserba Ödön, kir. kir. végre­hajtó. O F 11510 fével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 11. napján lefoglalt és 64.380 pengőre becsült ingóságokra az ár­verés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Szolnokon, Apponyi­ u. 9. 6... és Tenke­­pusztán leendő megtartására határidőül 1936. évi már­cius hó 3. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegye­zésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Szolnok, 1936. évi január hó 29. napján. Dr. Kovács Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 11511 Ingatlan árverések. Árverés. 19309/1935. tkvi szám. Gellai Salamon végre­hajtatónak, Huber Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 25 P 76 f tőkekövetelés és jár. behajtása végett a pestvidéki kir. járásbiróság terüle­tén lévő, Klotildliget községben fekvő s a 101. számú tkvi betétben A. I. 1., 2. sorsz., 280/3. és 280/4. hrsz. a. foglalt és B. 8. sorsz. a. végrehajtást szenvedő nevén álló 15­5-ös ház és 572 □-ös szántó az adó- és érték­bizonyítvány szerint kert felére a C. 1. sorsz. alatt Piliscsaba község javára bekebelezett szolgalmi jog fenntartásával 3093 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Klotildliget község­házánál megtartására 1936. évi március hó 18. nap­jának d. e. 10 (tíz) óráját tűzd ki és az árverési felté­teleket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követke­zőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felé­nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 05. §.). Budapest, 1935. évi november hó 28. napján. A pestvidéki kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság.­ N­F 11524 Árverés. 24642/1935. tkvi szám. Nagykőrösi népbank végrehajtatának, Nagy Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 400 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a kecskeméti kir. járásbiróság terü­letén levő Kecskemét t­. városban fekvő, s a kecskeméti 16602. sz. betétben A. I. 1., 2. sorsz., 10942/2., 10942/3. hrsz. alatt felvett bellelki ház, udvar és kertre 3460 pengő 50 f kikiáltási árban ; 2. a kecskeméti 16568. sz. betétben A. I. 1., 2. sorsz., 10941/63., 10941/64. hrsz. alatt felvett kert, ház és udvarra 5404 pengő és 50 f kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek a hív. hely. (Rákóczi-út 7. sz., földszint 21. ajtó) megtartására az 1936. évi március hó 16. (­tizenhat) napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőkben állapít­ja meg : Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Ha az árverést oly végrehajtató szorgalmazására tartják meg, akinek a követelését a kikiáltási ár felé­nél magasabb összegű követelések előzik meg, az ezen követelések fedezésére szükséges összegen túl az ingat­lant eladni nem lehet. Több szorgalmazó végrehajtató fedezeti összege közül a legkisebbet kell alapul venni. A fedezeti összegek : 1. pont alatti ingatlanra Mészáros Pál kérelmére 17340 P, dr. Dallos Kálmán kérelmére 17696 pengő, Paál István kérelmére 18114 pengő, Sándor Ferenc kérelmére 18669 pengő, Györffy József kérelmére 18725 pengő, Reich Vilmos és Isa kérelmére 19135 pengő, Kecskeméti magyar bank rt. kérelmére 19240 pengő, Lantos János kérelmére 19381 pengő, Bordács Dezső kérelmére 19441 pengő, Pollák Nándor kérelmére 22202 pengő, a 2. pont alatti ingatlanra Mészáros Pál kérelmére 18436 pengő, dr. Dallos Kálmán kérelmére 18792 pengő, Paál István kérelmére 19210 pengő, Sándor Ferenc kérelmére 19765 pengő, Györffy József kérelmére 21126 pengő, Reich Vilmos és Isa kérelmére 21536 pengő, Lantos János kérelmére 21641 pengő, Bardács Dezső kérelmére 21701 pengő, Pollák Nándor kérelmére 24462 pengő. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át, míg a kikiáltási áron felüli ígéret esetében a többinek is a 10 %-át készpénzben a kikül­döttnél letenni és az árverési feltételeket aláírni. Kecskemét, 1935. évi november hó 15. napján. A kecske­méti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 111515 Árverés: 51609/1935. tkvi szám. (858. X. 27.) Magyar Általános Takarékpénztár rt. végrehajtatónak, Korda Henriik végrehajtást szenvedő­ ellen indított végrehaj­tási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146 és 147. §-ai értelmében elrendeli az együttes végrehajtási árverést 8.100 P tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal 100 pengőben és meghallgatás fejé­ben 50 pengőben megállapított összesen 150 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott : Csagola Jenő 1.110 P és 30 P meghallgatási költség tőke és jár. behajtása végett ; a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telek­ikönyvi hatóság területén levő Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 18.237. sz. tkvi betétében 41.509. hrszám alatt felvett X. ker , Kápolna­ u. 1/a. és Vaspálya­ utca 1. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 40/ 30/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő 12/16-od rész illetőségre , továbbá az u. olt 18238. sz. tkvi betétben 41510. hrszám alatt felvett X. iker., Kápolna­ utca 1/b. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 210 60/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedő tulajdoná­ban lévő 12/16-od rész illetőségre együttesen 130.875 a kikiáltási árban. Az árverést 1936. évi március hó 23. napján d. u. 4 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25., földsz. 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanilletőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vé­telár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §-a ; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §., 1911:1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított levéli elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi november hó 30. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11522 Árverés. 21128/1936. tk. szám. Miskolci Takarék­pénztár miskolci bej. cég végrehajtatónak,­­ Szvetlik Mátyásné szül. Szobránczi Piroska végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi híróság a végrehajtási árverést 5740 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a miskolci kir. járás­biróság területén levő, Miskolc városban fekvő s a miskolci 4095. sz. telekkönyvi betétben A. + 2. sor­szám, 3481. helyrajzi sz. alatt felvett s végrehajtást

Next