Budapesti Közlöny, 1936. április (70. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1936. évi március hó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. Pályázati hirdetmény. A debreceni kir. közjegyzői kamara a m. kir. igazságügyminiszter urnak 1936. évi március hó 27. napján 4.788/1936. I. M. E. szám alatt kelt rendelete alapján a Derecskén dr. Ertsey Péter elhalálozása folytán megüresedett kir. közjegyzői állásra pályázatot hirdet és felhívja mindazokat, akik ezt az állást elnyerni óhajt­ják, hogy az 1886. évi VII. t.-c. 1. §-ban előírt képesítésüket igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényüket, ennek a hirdetménynek harmadszori közzétételétől számított „nyolc“ nap alatt az aláíírt debreceni kir. közjegyzői kamarához nyújtsák be. A kérvényben a pá­lyázó nyelvismerete, valamint esetleges nyelv­­jogosítványának kelte és száma előadandó. Másutt bejegyzett közjegyzők és helyettesek az illetékes közjegyzői kamaránál, — ügyvédek az illetékes ügyvédi kamaránál, — köztiszt­viselők pedig felettes hatóságuknál nyújtsák be pályázati kérvényeiket. Debrecen, 1936. évi március hó 30-án. Dr. Galánffy János s. k. felsőházi tag, a debreceni­­kir. közjegyzői kamara 3—1 elnöke. Pályázati hirdetmény. A m. kir. belügyminiszter ur rendeletére a gyulai állami gyermekmenhely segédorvosi állására pályázatot hirdetek. A segédorvos a X/3. fizetési osztály illetményeit kapja, továbbá fűtést, világítást és élelmezést (de ennek ön­költségi árának 50%-át meg kell térítenie). A megbízatás 1 évre szól és egy további évre kiterjeszthető. A kérvényt a m. kir. belügy­miniszter úrhoz kell címezni és hozzám kell küldeni. Mellékelni kell : születési bizonyítványt, orvosi oklevelet, működési bizonyítványt, élet­rajzi adatokat. Gyermekorvosi gyakorlattal, illetve szakorvosi képesítéssel bírók előnyben részesülnek. A pályázat határideje e hirdetmény megjelenésétől számított 3 hét. A kérvényre és a mellékletekre okmánybélyeg kell. Dr. Waltner Károly s. k. egyetemi c. rk. tanár, igazgató-főorvos. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Magaziner Zoltánné született Gombos Klára Budapesten 1907. évben született, izr. vallásu, elvált, magánzó, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1932. évi április hó 6-án 283.167/280.514. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Seybold Jenő Somorján 1889. évben szüle­tett, ág. h. ev. vallásu, nyugalmazott detektiv­­felügyelő, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1929. évi szep­tember hó 14-én 187.552. szám alatt meg­hosszabbított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Dörner Károly Kassán 1875. évben született, ág. h. ev. vallásu, nős, könyvkötő, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitány­sága által 133.265/203.207. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Alföldi Viktor Bácsborsodon 1904. évben született, róm. kath. vallásu, nőtlen, szigorló orvos, budapesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1932. évi junius hó 13-án 110.869. szám alatt meghosszabbított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. NEM HÍV AT­ALPS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a mezőhegy­esi községi elöljáróságnak és a mezőhegyesi Hangya Szövetkezet igazgatósá­gának azért, mert a mezőhegyesi állami elemi iskolai szegénysorsú tanulók részére 1935. év karácsonya alkalmából 2.959 , 70 fillér értékű ruhát és cipőt, illetőleg 436 P értékű leány­ruhát adományozott, őszinte elismerését és kö­szönetét nyilvánította. .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Mezőkovácsházai Községi Elöljáróságnak azért, mert a helybeli állami elemi iskola 100 szegénysorsú tanulóját 700 pengő értékű téli ruhával látta el, őszinte elismerését és köszöne­tét nyilvánította A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Martonitz Lajos és özvegy Simon Gyuláné dombóvári lakosnak, azért, mert a dombó­vári kir. kath. Esterházy Miklós nádor reál­­gimnázium intézeti kápolnája szentélyének ablaküvegfestményei céljára 400,­­ illetve 200 P-t adományozott, őszinte köszönetét nyilvání­totta.4 a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Jézus Szive Nőszövetség Elnökségének, Érd, az Eirdi Kaszinó Elnökségének, a „Frontharcos Szövetség“ érdi szervezetének, a „Tusculánumi Telektulajdonosok Egyesületének“ Érd azért, mert az érdi állami elemi iskola szegénysorsú tanulói részére 480 pengő értékű cipőt, 384 pengő értékű fát és lisztet, 200 pengő értékű cipőt és ruhát, 250 pengő értékű ruhaneműt adományozott, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925:Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban : I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések. 1899/1933. szám. 29.591 pengő beesértékü bútorok és más ingóságok Göd­re községhez tartozó Vidák-pusztán, április 4-én, d. u. 2 órakor. Szedlay Béla, bir. végre­hajtó. O 2200 633148/1935. szám. 7649 pengő beesértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Váci­ u. 12. szám, III. emeleti penzióban, április 1-én 1 órakor. Dr. Issekutz Viktor, bir. végrehajtó. O­F 12263 633542/1935. szám. 2000 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Szugló­ u. 52. szám. föld­szinten, április 3-án, 9 órakor. Báthor József, bir. vég­rehajtó.­­ - OF 12262 631171/1935. sz. 4785 pengő beesértékű utcalocsoló­­tűzoltókészülék, létrák, tűzoltósisakok és sapkák Buda­pesten, Kőbányai­ út 21—23. és Teréz­ körút 54. alatt az udvarban, április 6-án 1 órakor. Páll Lajos, bírósági végrehajtó. O­F 12255 700547/1936. szám. 3342 pengő becsértékü bútorok, perzsaszőnyegek, rádió, függöny, zongora és m­ás ingó­ságok Budapesten, Lövölde­ tér 3., I. em. 6. alatt, ápr. 1-én 9 órakor. Dr. Papp István, kir. végrehajtó. O­F 12268 629251/1935. szám. 543, illetve 1369 pengő becsértékü bútorok, áruállvány, kiszolgáló pult, kefe és seprűáruk, ecsetek, tisztogatási eszközök és más ingóságok Buda­pesten. Deák F.­tér 4. szám, földszinti üzletben, április 3-án, 1 órakor. Kirchner Béla, bir. végrehajtó. O­F 12243 3991/1931. szám. 10.060 pengő becsértékű bútorok, zongora, lovak, lószerszám, hintó, épületkő és más ingóságok Érden, Fő-u. 353. szám alatt, április 17-én, 9 órakor. Bede Jenő adonyi kir. végrehajtó, O­F 12253 603469/1935. szám. 2692 pengő becsértékű bútorok, csillár, lámpa, festmény, szőnyegek és más ingóságok Budapesten, Hullám­ u. 10., I. em. 2. alatt, április 2-án 2 órakor. Dr. Issekutz Viktor, bir. végrehajtó. O F 12265 39315/1930. szám. 156 pengő becsértékű tájkép, 2 festmény és váza Budapesten, Markó­ utca 25., alagsor­ban, április 20-án 11 órakor. Kirchner Béla, bírósági végrehajtó. O F 12251 633148/1935. szám. 7649 pengő becsértékü bútorok és más ingóságok Budapesten, Váci­ u. 12. szám, III. emeleti penzióban, április 1-én 1 órakor. Dr. Issekutz Viktor, bir. végrehajtó. O­F 12266 51986/1936. szám 2517 pengő becsértékü bútorok, perzsaszőnyegek, festmények, könyvek és más ingósá­gok Budapesten, Zárda­ u. 20. iroda és I. em. 1. alatt, április 1-én háromnegyed 10 órakor. Dr. Pongrácz Sán­dor, bir. végrehajtó. O­F 12242 630729/1935. szám. 1410 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, festmények és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ út 51., II. em. 18. alatt, április 1-én 1 órakor. Dr. Forgács Tivadar, bir. végrehajtó. O­F 12264 701689/1936. szám. 3689 pengő becsértékű bútorok, söntéspult, lambériák, zongora, borok és más ingóságok Budapesten, József­ körút 3., földszinti vendéglőben április 16-án 5 órakor. Dr. Csiky László, bir. végre­hajtó. O F 12254 631042/1935. szám. 1728 pengő becsértékű bútorok, zongora, rádió, pénzszekrény, írógép, szőnyegek, képek és más ingóságok Budapesten, Balaton­ u. 2. szám, III. em. 2. ajtószám alatt, április 3-án, fél 10 órakor. Cseresel­yés Zoltán, bir. végrehajtó. O­F 12256 Ingatlan árverések. 24547/1935. szám. Ingatlanok Földeák községben, különböző kikiáltási árakon, április 18-án 9 órakor a makói kir. járásbiróságnál. N 2201 117604936. sz. Ingatlanok Szeged városban, külön­böző kikiáltási árakban, 1936. május 16-án d. e. fél 10 órakor a kir. járásbiróságnál. N 2199 15241/1935. szám. Ingatlanok Jászárokszálláson, 13.260 + 20.439 P kikiáltási árakon, április 25-én 9 órakor a jászberényi kir. járásbiróságnál. N 2176 5105/1936. szám. Szántó Nagyhalászon, 3014 pengő kikiáltási árban, május 5-én, 10 órakor a községházán. Nyíregyházi kir. járásbíróság. **N 432 3623/1936. szám. Ház Győrött, Erzsébet királyné­ ut 45. alatt, 19.300 pengő kikiáltási árban, április 27-én 10 órakor a kir. járásbiróságnál. N 2172 206684935. sz. Ház és egyéb ingatlanok Vitenyéden, a Iliv Értesítőben felsorolt kikiáltási árakban, április 21-én 2 órakor a községházán. Zalaegerszegi kir. járás­bíróság. N­F 12259 9593/1935. sz. Ingatlanok Bátaszéken és Alsónyéken, a Hiv. Értesítőben felsorolt kikiáltási árakban, április 17-én, 9 és 11 órakor a községházakon. Szekszárdi kir. járásbíróság. N F 12258 20923/1986. szám. Ház felülépitmén­y Torbágyon, 2450 pengő kikiáltási árban, április 21-én, fél 11 órakor a községházán. Pestvidéki kir. járásbíróság. N F 12257 7600/1935. szám. Ház és egyéb ingatlanok Hajdú­­szoboszlón. 1733 + 18.891 pengő kikiáltási árakon, április 25-én 9 órakor a kir. járásbiróságnál. N­F 12252 Csődhirdetmény. 1756/1936. szám. Sábel Béla békéscsabai (Andrássy­ út 33.) kereskedő ellen a gyulai kir. tszék a csődöt meg­nyitotta. Tömeggondnok dr. Sailer Ferenc, követelések bejelentése május 23-ig, felszámolási tárgyalás május 26-án.­­ 2169 Csődönkivüli kényszeregyességek. 5436/1935. szám. Kürschner Géza tahi cég ügyében az egyesség létrejött. Kvóta 25%. Teljesítési idő nyolc hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 12269 101/1936. szám. Miltényi Sándor és Fia nagykanizsai cipőkereskedő cég ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50%. Teljesítési idő tiz hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 12270 3693/1934. szám. Ungár László mosoni cég ügyében a győri kir. tszék az eljárást befejezte. *20712 8910/1935. szám. Glücksthal és fia cég és tagjai ügyé­ben a szegedi kir. tszék az egyességet jogerősen jóvá­hagyta. A vagyonfelügyelő dija 102 P. *20713 1567/1935. szám. Sternberger Gyula festék és vegyes­­árukereskedő cég ügyében a nagykanizsai kir. tszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. *20716 666/1936. szám. Márkus Vilmos rőfös és rövidáru­­kereskedő kérelmére a veszprémi kir. tszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Lengyel Jenő ügy­véd, követelések bejelentése április 15-ig az OHB-hez. *20714

Next