Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. április (70. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám értesítője

Budapest, 1938. 76. szám. Szerda, április 7. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HI VATA L O S É R T E S IT Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ ^ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés. Pk. X. 633148/1935. szám. Dr. Berger Pál ügyvéd által képviselt Stein Samuné javára 360 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1935. évi 21002. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1935. évi november hó 29-én le­foglalt és 7649 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Váci­ u. 12. házszám, III. emeleti penzióban leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. X. 618431/935. sz. Dr. Pásztor Miksa ügyvéd által képviselt Zyklon Gázipar rt. javára 44 pengő­s jár. Pk. X. 630951/935. sz. Dr. Pásztor Miksa ügyvéd által képviselt Zyklon Gázipar r­-t. javára 112 pengő­s jár. Budapest, 1936. évi március hó 11-én. Dr. Issekutz Vik­tor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12263 Árverés. Pk. V. 633942/1935. szám. (Az 1936. február 19-én kiadott árverési hirdetmény hatályon kivül helye­zésével kibocsátott árverési hirdetmény.) Dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Magyar-Olasz Bank rt. cég javára 4600 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 11399. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi december hó 11-én lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, XIV. kerület, Szugló­ u. 52. szám, földszinten, Eckstein Ignác és fia beraktározó cég helyiségében leendő meg­tartására határidőül 1936. évi április hó 3. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 12. napján. Báthor József, kir. kir. végrehajtó. O­F 12262 Árverés. Pk. IX. 631171/1935. szám. Dr. Horváth Sándor ügyvéd javára 1900 pengő követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 218370/935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1936. évi február hó 6-án lefoglalt és 4785 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Buda­pesten, X. ker., Kőbányai­ ut 21—23., gyártelepen és folytatva VI. ker., Teréz-körút 54. szám, udvari rak­tárban leendő megtartására határidőül 1936. évi április 6. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: 1 darab Mercedes-Benz utcalocsoló-tűzoltókészüléket, létrákat és tűzoltósisakokat és sapkákat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1936. évi március hó 18-án. Páll Lajos, kir. bírósági végrehajtó. O­F 12255 Árverés. Pk. X. 700547/1936. szám. Dr. ifj. Szántó Dezső (VI., Teréz­ körút 22.) ügyvéd javára hátr. 15 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1935. évi Ke. 38608. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi január hó 7-én lefoglalt és 3342 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Lövölde­ tér 3. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 1. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyegek, rádió, függöny, zongora s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 911414/1932. sz. Dr. Hevesi Illés ügyvéd által képviselt Berlini Viktória Bszt. javára 111,96 dollár. Budapest, 1936. évi március hó 9-én. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 12268 Árverés. Pk. IX. 629251. és 611998/1935. szám. 190292. 1936. vht. szám. Dr. Kronstein István ügyvéd által kép­viselt dr. Farkas Samu javára 285 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1935. évi 423131. és 423971/1934. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi október hó 23-án és április hó 25-én lefoglalt és 543, illetve 1368 , 50 fillér becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Deák Ferenc­ tér 4. szám, földszinti üzlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 3. napjának d.­u 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, áruállvány, kiszolgálópult, különféle kefe és seprűáruk, ecsetek, tisztogatási eszközök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —, de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi február hó 22. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12243 — ———­_______ Árverés. Pk. 3991/1931. szám. 168/1931. vht. szám­. Dr. Fésűs József budapesti ügyvéd által képviselt Hazai Gépkereskedelmi Rt. javára 9148,42 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1930. évi P. 44772. számú végzésével elrendelt kielégitési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi már­cius hó 18-án lefoglalt és 10.060 pengőre becsült ingó­ságokra az adonyi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Érd községben, a Fő­ u. 353 szám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 7 napjának d. e. 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, ■ lovak, lószerszám, hántó, 5.000 darab épületkő és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Adony, 1936. évi március hó 20. napján. Bede Jenő: kir. kir. végrehajtó. O­F 12253 Árverés. Pk. X. 603469/1935. szám. Dr. Kovács József Károly ügyvéd által képviselt Nagy (Grossmann) Imre javára hátr. 87 P 32 f és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 2695/1934. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 31-én lefog­lalt és 2692 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908 : XLI­­.-c. 20. §-a alap­ján követelése és jár­­erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. V. ker., Hollány utca 10. szám, I. emelet 2 ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1936. évi április hó 2. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, csillár, lámpa, festmény, szőnyegek stb. ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 13-án. Dr. Issekutz Viktor, kir. kir. végrehajtó. o F 12265 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 1899/1933. szám. Vk. 184/1935. szám. Dr. Brody Aladár budapesti ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Bizt. rt. végrehajtató javára közben­járással hivatalból, végrehajtást szenvedő ellen 370 , 54 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti­­központi kir. járásbíróság 3382/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1933. évi május hó 5. napján lefoglalt és felülfoglalt és 29.594 pengőre becsült ingóságokat, közöttük bútorokat, lakásberende­zési tárgyakat, vadászfegyvereket, állatállományt, gaz­dasági gépeket, gabonaneműt, stb. a fenti Pk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján Gödre községben, vég­rehajtást szenvedőnél Vidák-pusztán 1936. évi április hó 4. napjának d. u. 2 órájára most kitűzött bírói ár­verésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni, kivéve, a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtótoknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Ezek a következők : Dr. Fenyő Vilmos ügyvéd által képviselt Nemzeti Baleset és Kárbiztosító Társaság végrehajtató javára 196 P + 191 P 12 fillér, Dr. Lengyel Imre ügyvéd által képviselt Nádas László javára 175 P 81 fillér, Dr. Lukács Sándor ügyvéd által képv. dr. Májnnké Egon javára 120 pengő, Dr. Balázs Ármin ügyvéd által képviselt Lerschy Mór javára 782 P 80 fillér, Dr. Schmidth Vilmos ügyvéd által képviselt Schenk János javára 414 P 56 fillér, Dr. Hegyi Árpád és dr. Korai Jenő ügyvédek által képviselt Koleszár Ferenc javára 61 P 10 fillér, Dr. Szentkirályi Ákos ügyvéd által képviselt Magyar Magtenyésztési rt. végrehajtató javára 97 P 28 fillér, Dr. Risendern Imre ügyvéd által képviselt dr. Ambrus Mihály javára 481 P 21 fillér tőke és járulékai erejéig. Sásd, 1936. évi február hó 29. napján. Szedlay Béla, kir. kir. végrehajtó. O 2200 Egyes szám ára 20 fülérg.

Next