Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. április (70. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 április 1. Árverés. 12. Cs. 39315/143/1930. szám. Vb. ifj. László Gyula suta és kenderforgalmi r.-t. ellen 1936. évi január 8-án feltározott és 156 pengőre becsült ingóságokra a budapesti kir. törvényszék fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak Budapesten, V. ker., Markó­­utca 25. szám. Alagsor, végrehajtók helyiségében leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 20. napjá­nak délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 1 darab tájkép, 2 darab festmény és 1 darab vázát a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 18-án. Kirchner Béla, kir. kir., végrehajtó. O­F 12251 Árverés. Pk. X. 633148/1935. szám. Dr. Berger Pál ügyvéd által képviselt Stein Samuné javára 360 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 21002. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1935. évi november hó 29-én le­foglalt és 7649 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Váci­ u. 12. házszám, III. emeleti penzióban leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 1. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 11-én. Dr. Issekutz Vik­tor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12266 Árverés. Pk. I. 51986/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 23586. 1932. számú végzésével dr. Hojjós Ödön ügyvéd által képviselt Politzer Zsigmond végrehajtató részére, végre­hajtást szenvedő ellen 90 - 90 fillér követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2517­ pengőre becsült ingóságokra a fenti számít végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, II. ker., Zárda­ utca 20. számú házban levő irodában és folytatva ugyanott I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 1. napjának délelőtti háromnegyed 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, perzsa­­szőnyegeket, festményeket, könyveket és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítésihez jogot tar­tanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1936. évi február hó 29-én. Dr. Pongrácz Sándor, kir. hír. végrehajtó. O­F 12242 Árverés. Pk. IX 630729/1935. szám. Ügyvéd által kép­viselt dr. Halmos Ernő javára 625 pengő és több köve­telés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 21­ 1809/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi november hó 6-án lefoglalt és 1410 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 850398. sz. dr. Preisich Hugó ügyvéd által képviselt Grosz Adolf javára 363 P 70 f követelése és jár­ erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha­­kielégítési­­joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten. VI. ker., Andrássy­ út 51. szám, II. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1936. évi április hó 1. napjának dél­utáni 1 óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­ — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M­E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi február hó 24-én. Dr. Forgács Tiva­dar, kir. kir. végrehajtó. O­F 12264 Árverés. Pk. IX. 701689/1936. sz. Dr. Király Richárd székesfehérvári ügyvéd által képviselt Papp Jolán ja­vára 45 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1935 évi 118664. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi január hó 16-án lefoglalt és 3689 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József-körút 3. házszám, föld­szinti vendéglőben leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 16. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, söntéspult, aszta­lok, székek, lambériák, zongora, borok s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1936. évi március hó 20-án. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 12254 Árverés. Pk. X. 631042/1935. szám., 90271/1936. vht. szám. Dr. Sauer Zoltán ügyvéd által képviselt „Sziksz“ Szinházi és Irodalmi Kulturszövet­kezet javára 215 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 422* 1 * 1­2737/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi november hó 9-én lefoglalt és 1728 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V., Balaton­ u. 2. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi április hó 3. napjá­nak d. e. 9 óra 30 perce tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió, pénzszekrény, író­gép, szőnyegek, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —­ el fogom adni. Budapest, 1936. évi március hó 5. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12256 Ingatlan árverések. Árverés: 24547/1935. tkvi szám. A Makói Népbank r. t. végrehajtatónak Kurunczi Józsefné Vízhányó Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 7000 al. P tőke­követelése, ennek 1931. évi március hó 18. napjától járó legmagasabb kárkamat, 39 P 70 f óvási, V* % váltó­­díj, 264 pengő költség, eddig megállapított per és végre­hajtási és árverési kérvényért ezúttal megállapított 293 pengő 48 f költség, valamint a csatlakozottnak kimon­dott dr. Dániel Jenőné végrehajtatának 8.500 a. P. Steiner Ferencnének 2500 a. P. Steiner Ferencnek 4.000 a. pengő és Fejér Andrásnénak 4.000 az. pengő követe­lése és jár. behajtása végett a makói kir. járásbiróság területén levő, Földeák községben fekvő s a földeáki 2236. sz. tkvi betétiben 2439/2. hrsz. a. foglalt 6 hold 89 négyszögöl szántóra 7570 P, ugyanezen betétben 3015/2. hrsz. a. foglalt 1072 négyszögöl szántóra 838 P, ugyanezen betétben 3020. hrsz. a. foglalt 2 hold 170 négyszögöl szántóra 2633 P kikiáltási árban és pedig a C. 1., 9. és 16. t. a. özv. Vízhányó Ferencné Kovács Julianna javára bekebelezett özvegyi jog fenntartása mellett azzal, hogy azt megelőzően bekebelezett követe­lések kielégítésére szükséges 92.466 P meg nem igértet­­nék, az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok az özvegyi jog fenntartása nélkül nyomban újabb árverés alá bocsátandók. A legkisebb vételár dr. Dániel Jenőnével szemben 76.480 P, dr. Steiner Ferencnével szemben 79.300 P, Steiner Ferenccel szemben 82.600 P és özv. Fejér And­­rásnéval szemben 87.760 P, melyen alul kérelmükre az ingatlanok el nem adhatók. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Megyeház­ u. 4. sz. a., 17. ajtó) megtartására 1936. évi április hó 18. (Tizennyolc) nap­jának d. e. 9 óráját tű­zi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat és pedig a ház ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 íjában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Makó, 1935. évi december hó 20. napján. A makói kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2201 Árverés. 11760/1936. szám. Szegedi Kereskedelmi és Iparbank végrehajtatónak, özv. Rohr Jakabné és tsa végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb ár­verést 15.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a szegedi kir. járásbiróság területén levő, Szeged városban fekvő s I. a Szeged-bell. 1461. sz. betétben A. + 1. sorszám alatt foglalt, 12. hrsz. ház Széchenyi-tér 13. szám és Feketesas­ u. 10. szám alatt udvarral 218­5-ös területű ingatlannak a végrehajtást szenvedők nevén álló 1/2-ed részére 31.900 pengő kikiáltási ár mellett; ll. továbbá a Szeged-berl. 2021. számú betétben A. + 1. sorszám alatt foglalt 11. hrsz. ház Széchenyi tér 12. szám, Károlyi-u. 2. sz. és Feketesas-u. 8. szám alatt udvarral 193­5-ös területű ingatlanoknak a végrehaj­tást szenvedőik nevén álló 1/2-ed részére 25.300 pengő kikiáltási ár mellett, elrendelte. Az árverést 1936. évi május hó 16. napján délelőtt éi 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (Széchenyi-tér 4. sz., földszint 10. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanrészek a kikiáltási ár­nál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai : 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XL. t.-c. 25. §.) Szeged, 1936. évi március hó 19. napján. A szegedi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2199 Árverés. 15241/1935. tkvi szám. Kaszab János végre­­haj­tátónak Kaszab Emánuel végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a jászberényi kir. járás­biróság területén levő, Jászárokszállás községben fekvő s a jászárokszállási 2612. sz. betétben A. I. 1—7. sorsz., 10031., 10032/1., 10032/2., 10033—10036. hrsz. alatt jel­zett, B. 10. sorsz. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló Gyarokpart dülőbeni ingatlanra 13.260 P, az ugyan­­ottani betétben A. II. 1—8. sorszám, 10037—10044. túsz. alatt felvett, ugyanannak nevén álló Gyarokpart dülőbeni ingatlanra 20439 pengő kikiáltási árban. Ép­ségben marad az ingatlanokra C. 27., 28. sorsz. 3493. 1934. tk. sz. végzéssel Kaszab Ernán és neje Faragó Franciska javára bekebelezett haszonélvezeti jog. A fedezeti elvre tekintettel az ingatlanok legkisebb összeladási ára végrehajtatával szemben 28.500 pengő. Az árverést 1936. évi április hó 25. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Apponyi-tér 15., fszt. 3. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok az előzőekben meg­szabott legkisebb eladási árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában megállapított árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147.,­­ 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árinál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Jászberény, 1935. évi november hó 29. napján. A jászberényi kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2176 Árverés. 5105/1936. tkvi szám. Dr. Porkoláb Zoltán ügygondnok végrehajtatának Karászi János és neje vég­rehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a nyíregyházi kir. törvényszék Pkf. 9380/1985/35. számú végzése következtében az 1881 : LX. t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli az újabb végrehajtási árverést 13.273 pengő tőkekövetelés, ennek 1929. évi május hó 25. napjától járó 5 százalék kamata, 356 pengő eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezáltal megállapított 68 pengő költség, valamint a csatlakozótoknak kimondott Baráti István és Baráti András 1327 pengő, dr. Körössy Gyula ügyvéd 1000 P, Nagy István 7170 P. Báró Vécsey Béla 120 pengő tőke és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbiróság területén levő, Nagy­halász községben fekvő s a nagyhalászi 270. szám­i betéti A. I. 1—2. sorszám, 2914., 2915. huszámu Karászi János és neje nevén álló 9 hold 2149 [H-ös területű szán­tónak Karászi Jánosné Nagy P. Ilona illetőségét képező felerészre 3014 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Nagyhalász köz­ségházánál megtartására 1936. évi május hó 5. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja m­eg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XII t.-c. 26. §.)1. A telekkönyvi hatóság a legkisebb vételárat az 5610. 1931. M. E. számú rendelet értelmében a következőké­pen állapít­ja meg : Ha az árverés megtartását Baráti Andrásné ügygond­noka dr. Porkoláb Zoltán ügyvéd kéri, úgy az árverési hirdetmény 1. pontja irányadó, ha ifj. Baráti András és István kérik, az árverési hirdetmény 1. pontja irány­adó, ha Nagy István kéri 13.613­­, ha dr. Köröcsy Gyula ügyvéd kéri 20.808 P, ha pedig Báró Vécsey Béla kéri 20.928 P. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 ■ LX t.-c. 147., 150., 170.­8-ai ; 1908 . XLI. t.-c. 21. g.). Nyíregyháza, 1936. évi február hó 28. napján. A nyíregyházi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. **N 432

Next