Budapesti Közlöny, 1936. május (70. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

re . Az állásra csak jegyzői oklevéllel bíró olyan állástalan ifjak pályázhatnak, akiknek ez idő­­szerint jövedelmük vagy keresetük nincsen. E körülményt pályázati kérelmük beadása alkalmával igazolni kell. Felhívom mindazokat, akik ez állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket, állástalan voltu­kat, feddhetetlen magatartásukat és magyar állampolgárságukat igazoló okmányokkal fel­szerelt pályázati kérvényeiket 1936. évi május hó 16. napjának déli 12 órájáig a székelyhídi járás főszolgabírójához (Nagyléta) nyújtsák be, aki a felvétel tekintetében végérvényesen határoz. Az elkésve beérkezett pályázatok nem lesz­nek figyelembe véve. Berettyóújfalu, 1936. évi április hó 29-én. Dr. vitéz Nadányi János s. k. alispán. 435.626/18.—1936. szám. Pályázati hirdetmény. A Pesti Izraelita Hitközség fiúárvaháza által honvéd tisztek és altisztek árváinak eltartására létesített „Milleneumi Alapítványinak az 1936/37. iskolai év kezdetén, vagyis 1936. évi szeptember hó 1-én betöltésre kerülő két he­lyére ezennel pályázatot hirdetek. Ezeken az alapítványi helyeken a felvétel időpontjától kezdve a Pesti Izraelita Hitközség fiúárvaházában valláskülönbség nélkül oly árvák részesülnek a 14. életévüknek betöltéséig ingyenes eltartásban és nevelésben, akiknek atyja a m. kir. honvédségnél tiszti vagy altiszti minőségben szolgált. Felvételre igénye van minden honvéd tiszt vagy honvéd altiszt olyan árvájának, aki telje­sen vagyontalan, törvényes házasságból szár­mazik, életének 6. évét betöltötte, de 10. évét még túl nem haladta, amennyiben ép testű­ és elméjű és némaságban, süketségben vagy vak­ságban nem szenved. A kellően felszerelt pályázati folyamodvá­nyok a gyám, esetleg az életben levő anya ré­széről 1936. évi június hó 15-ig a m. kir. Hon­védelmi Miniszterhez nyújtandók be. E határidőn túl beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. A folyamodványokhoz csatolandó : 1. az apa hivatásos honvéd tiszti vagy al­tiszti szolgálatát igazoló okmány, 2. a felveendő árva születési bizonyítványa, 3. az elhalt szülők (vagy apa) elhalálozására vonatkozó anyakönyvi kivonat, 4. a gyermek himlőoltási bizonyítványa, 5. a teljes vagyontalanságot és szegénységet igazoló hatósági bizonyítvány, 6. az intézet orvosa, esetleg vidékiek részére más orvos által a gyermek egészségi állapotá­ról kiállított bizonyítvány, 7. a gyámnak, vagy esetleg életben levő anyának nyilatkozata arról, hogy felvétel ese­tére a gyermek nevelését és ápolását illetően minden beavatkozási jogról lemond és a gyer­mekkel való személyes érintkezés tekintetében az intézetnél fennálló szabályoknak magát feltétlenül aláveti. Budapest, 1936. évi április havában. A m. kir. honvédelmi miniszter rendeletéből : Dorogsághy Dezső s. k. 3—3 miniszteri osztályfőnök. .4 budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy az ügyvédjelöltek sorában 1936. évi már­cius hó 1—31-ig a következő változások vol­tak : I. Az ügyvédjelöltek lajstromába felvétettek : dr. Gántay János ügyvédjelölt dr. Záhonyi Gedeon ügyvédhez, dr. Hajnal Pál ügyvédjelölt dr. Kuti Artur és dr. Márton Imre ügyvédekhez, dr. Könczöl László ügyvédjelölt dr. Michel­­ler István ügyvédhez, dr. Lédig István ügyvédjelölt dr. Vészi Mátyás ügyvédhez, dr. Molnár László ügyvédjelölt dr. Bencsi Zoltán ügyvédhez, dr. Perl Jenő ügyvédjelölt dr. Burger Dénes ügyvédhez, dr. báró Sternfeld Lajos ügyvédjelölt dr. Laczkovich Guidó ügyvédhez, dr. Szász Pál ügyvédjelölt dr. Vizi Ferenc ügyvédhez, dr. Székelyhidy Lajos ügyvédjelölt Kincs­tári Jogügyi Igazgatósághoz, dr. Szilágyi Lajos ügyvédjelölt dr. Kelényi Imre ügyvédhez, dr. Vadas Marcell ügyvédjelölt dr. Rajna Dezső ügyvédhez, dr. Varga Ferenc ügyvédjelölt dr. Sümegh Géza ügyvédhez. II. At jegyeztettek : dr. Adler Egon ügyvédjelölt dr. Adler Izsó ügyvédtől dr. Beck Salamon ügyvédhez, dr. Akantisz Rezső ügyvédjelölt dr. Szabó József ügyvédtől dr. Király István ügyvédhez, dr. Bálint Miklós Dénes ügyvédjelölt dr. Kurzweil István ügyvédtől dr. Takács László ügyvédhez, dr. Berger László ügyvédjelölt dr. Prosz­­vimmer Béla ügyvédtől dr. Czeyda Pommers­­heim László ügyvédhez, dr. Bothár­ Vilmos ügyvédjelölt dr. Bruck Dezső Lajos ügyvédtől dr. Jáky Gyula ügyvéd­hez, dr. Czira Béla ügyvédjelölt dr. timafalvi Nagy János ügyvédtől dr. timafalvi Nagy Já­nos ügyvédhez, dr. Élő József ügyvédjelölt dr. Martiny László ügyvédtől dr. Patakfalvy Groák László ügyvédhez, dr. Gáspár István ügyvédjelölt dr. Boros­tyánkői Weisz László ügyvédtől dr. Tellyes­­niczky László ügyvédhez, dr. Halász Béla ügyvédjelölt dr. Deutsch Albert ügyvédtől dr. Vermes József ügyvédhez, dr. Kálmán László ügyvédjelölt dr. Somogyi Ferenc ügyvédtől dr. Lukács Bernát ügyvéd­hez, dr. Korda György ügyvédjelölt dr. Konrád Ernő ügyvédtől dr. Kertész Zsigmond ügyvéd­hez, dr. Nehéz József ügyvédjelölt dr. Sallai Abris ügyvédtől dr. Némethy Vilmos ügyvéd­hez, dr. Patk­ász István ügyvédjelölt dr. Kertész Zsigmond ügyvédtől dr. Lánczi István ügyvéd­hez, dr. Péter György ügyvédjelölt dr. Latkóczy Imre ügyvédtől dr. Fischer Imre ügyvédhez, dr. Princz György Róbert ügyvédjelölt dr. Princz Manó János ügyvédtől dr. Fejes Béla ügyvédhez, dr. Phillipp Tibor ügyvédjelölt dr. Löwy Ödön ügyvédtől dr. Klein G. Zoltán ügyvédhez, dr. Ribáry Andor ügyvédjelölt dr. Ribáry Ernő ügyvédtől dr. Simon Mihály Pál ügyvéd­hez, dr. Simkó Elemér ügyvédjelölt dr. Gerle Sándor ügyvédtől dr. Weissberger Imre ügy­védhez, dr. Szilágyi Dezső ügyvédjelölt dr. Kuti Artur ügyvédtől dr. Fazekas Oszkár ügyvéd­hez. III. Joggyakorlatból kiléptek : dr. Bán Miklós ügyvédjelölt dr. Barra Ká­roly ügyvédtől, dr. Csomasz István ügyvédjelölt dr. Sztehló Dezső ügyvédtől, dr. Gyenes Sándor ügyvédjelölt dr. Bolgár Béla ügyvédtől, dr. Hajdú László ügyvédjelölt dr. Földi Dezső ügyvédtől, dr. Holló József ügyvédjelölt dr. Holländer Sándor ügyvédtől, dr. Kramer József Antal ügyvédjelölt dr. Wegrosztó Pál ügyvédtől, dr. Kürti György ügyvédjelölt dr. Nemes József ügyvédtől, dr. Lédermann Imre ügyvédjelölt dr. Léder­­mann Miklós ügyvédtől, dr. Lobstein Árpád ügyvédjelölt dr. Rosen­berg Barnabás ügyvédtől, dr. Neumann Miklós Ágost ügyvédjelölt dr. Huppert Leó ügyvédtől, dr. Sándor Zoltán ügyvédjelölt dr. Molnár Dezső ügyvédtől, dr. Schannen Béla ügyvédjelölt dr. Nyári Miklós ügyvédtől, dr. Torbágyi József ügyvédjelölt dr. Palágyi Róbert ügyvédtől, dr. Vámos Ernő ügyvédjelölt dr. Füredi András ügyvédtől, dr. Weisz Mihály ügyvédjelölt dr. Barta Béla ügyvédtől. /V. Töröltettek : dr. Agai Dénes ügyvédjelölt dr. Kenéz Miklós ügyvédtől, dr. Ágotai Géza ügyvédjelölt dr. Ágotai Béla ügyvédtől, dr. Friedländer Henrik ügyvédjelölt dr. Faragó János József ügyvédtől, dr. Gross Miklós ügyvédjelölt dr. Kaipl Já­nos ügyvédtől, dr. Gyöngyösi István ügyvédjelölt dr. Bod­­roghy József ügyvédtől, dr. Héthelyi László ügyvédjelölt dr. Marko­vich Miklós ügyvédtől, dr. Kárász Andor ügyvédjelölt dr. Báthor Viktor ügyvédtől, dr. Koczogh István ügyvédjelölt dr. nemes Nagy Lajos ügyvédtől, dr. Kortsák Károly ügyvédjelölt dr. Radnai Imre Sándor ügyvédtől, dr. Lehoczky Tivadar ügyvédjelölt dr. vitéz Kossuth Ferenc ügyvédtől, dr. Möller János ügyvédjelölt dr. Berkovits Rafael ügyvédtől, dr. Nagy Tibor Ernő ügyvédjelölt dr. Gold­berger Gyula ügyvédtől, dr. Neufeld Ármin Ervin ügyvédjelölt dr. Vizi Ferenc ügyvédtől, dr. Ofner László ügyvédjelölt dr. Meller Viktor ügyvédtől, dr. Papp Ákos ügyvédjelölt dr. timafalvi Nagy János ügyvédtől, dr. Pláner Iván ügyvédjelölt dr. Pláner László ügyvédtől, dr. Radó Gergely ügyvédjelölt dr. Korányi Jenő ügyvédtől, dr. Sallai László József ügyvédjelölt dr. Ángyán Béla ügyvédtől, dr. Szabó Elek ügyvédjelölt dr. Fazakas Endre ügyvédtől, dr. Szele György ügyvédjelölt dr. Vészi Má­tyás ügyvédtől, dr. Tihanyi László ügyvédjelölt dr. Mandl Márton ügyvédtől, dr. Weitzel Henrik ügyvédjelölt dr. Stumpf György ügyvédtől, dr. Zalgóvári Árpád Károly ügyvédjelölt dr. Szemző István ügyvédtől. Budapesti Közlöny , 1936 május 1. Útlevelek és útiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Ganger Lóránt Aradon, 1906. évben szüle­tett, róm­. kath. vallásu, nőtlen, mérnök, buda­pesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség fő­­kapitánysága által 1934. évi március hó 26-án 423.064/299.117. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Pillár Józsefné született Tunák Katalin Nyitrazoboron, 1903. évben született, róm. kath. vallásu, férjes, asztalossegéd neje, buda­pesti lakos a budapesti m. kir. rendőrség fő­­kapitánysága által 1931. évi junius hó 30-án 249.724/263.468. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Burai Jánosné született Csató Róza Debre­cenben. 1888. évben született, róm. kath. val­lásu, férjes, műv. asztalos neje a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1927. évi szeptember hó 19-én 809.982/18.122. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Teitelbaum Sámuelné született Legmann Renné Garamkereszturon, 1888. évben szüle­tett, izr. vallású, férjes, kereskedő neje a buda-

Next