Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. május (70. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 május 1. Árverés. Pk. I. 52344/1936. száma. Közhírré teszem, h­ogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 1161/936. szám­i végzésével dr. Herczeg Lajos ügyvéd által képviselt Rigler József Ede rt. végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 120 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1372 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­a végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, XI. kerület, Szent Imre herceg útja 2. szám, alagsori üzletben leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 1. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzletberendezési, papírárukat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1936. évi április hó 4-én. Dr. Pongrácz Sán­dor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12940 Árverés. Pk. V. 728462/1934. szám. Dr. Sándor Ist­ván ügyvéd által képviselt Disconto bank r.­t. javára 300 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budappesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 423535. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást Szenvedőtől 1934. évi szeptember hó 28-án lefoglalt és 1070 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­a vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Dessewffy­ utca 25—27. szám, I. emelet 15. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 31-én. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12932 Árverés. Pk. I. 60276/1932. szám. Dr. Kola György ügyvéd által képviselt ifj. dr. Daniel Sándor javára 300 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 1931. évi 19989. szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi június hó 21-én lefoglalt és 1805 pengőre becsült ingóságokra a kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten. XI. kerület, Vakbottyán­ utca 3. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1936. évi május hó 7. napjának dél­utáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bú­torok, lakásberendezés, könyvek, ezt ismnernek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 26-án. Riedl István, kir. kir. végrehajtó. O­F 12937 Árverés, Pk. X. 606553—554/1935. szám. Dr. Erdős István ügyvéd által képviselt Adria Bizt. Társ. javára 86 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 3509. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 1-én lefog­lalt és 9.975 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­a végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Várna­ utca 7. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 1. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gépek, autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 20-án. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12911 Árverés. Pk. X. 610955/1935. szám. Dr. Kronstein István (V., Katona József­ utca 21. sz.) budapesti ügy­véd által képviselt Klein Pál javára 90 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 102124/1935. szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 12-én lefoglalt és 2783 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti közp. kir. járási bíróság fenti szám­a végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII., József-­kör­ut 44. szám, II. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 4. napjának d. u. 6 óra 30 perce tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, garnitúra, zongora, festmények, dísztárgyak és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi április hó 9. napján. Dr. Szent­­miklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 12930 Árverés. Pk. 12440/1933. szám, Fkv. 1507/1935. szám. Dr. Fürst Mátyás budapesti ügyvéd által képviselt Kő­­szénbánya és Téglagyár Társ. 630 P 30 f kérelmére és csatlakozott Lakatos és Sós váll. lapja 73,58. Magyar Fedőlemezgyárak szöv. 800 és 664,92 P tőke és több kö­vetelés és járulékai erejéig az egri kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 12440. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől le­foglalt és 14.051 pengőre becsült ingóságokra az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Egerben, Káptalan­ u. 22. szám alatt közben jöttél leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 2. napjának d. e. fél 11 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, íróasztal, hintó, kocsi, szekér, lovak, gépek, cement és mozaik­lapok, zongora, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál nem olcsóbban, el fogom adni. Eger, 1936. évi március hó 22. napján. Rolik Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 12914 Árverés: 10199/1936. vht. szám. A miskolci királyi járásbíróság Pk. 32736/1934. számú végzése folytán dr. Rosenberg Márton miskolci ügyvéd által képviselt Szi­lágyi és Diskont végrehajtatok javára 6075 pengő tőke és járulékai erejéig le-, illetve felülfoglalt és összesen 6000 pengőre becsült Ford gyártmányt, traktort, végre­hajtást szenvedőnek Miskolcon. Zsolcai kapu 3. szám alatt levő telepén, 1936. évi május hó 4. napján d. e. 11 órakor megtartandó bírói árverésen eladom. Mis­kolc, 1936. évi március hó 26. napján. Dr. Krenner Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 12913 Árverés. Pk. X. 617778/1935. szán­, 90380/1936. vht. szám. Dr. Báthor István ügyvéd által képviselt A. B. G. Központi Iroda Kaczander Ferenc­­ vára 305 P 24 f és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 7023/1935. szám­a végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi június hó 19-én lefoglalt és 3910.50­0-re be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi já­rásbíróság fenti szám­a végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­­könyből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Csokonay­­utca 12. szám, 111. emelet 25. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 1. napjának d. u. 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torok, csillárok, képek, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 34. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12938 Ingatlan árverések. Árverés. 1176/1936. tk. szám. Tiszavidéki Takarék­­pénztár és Hitelintézet Rt. végreh.-nak Juhász István és neje Ondó Julianna végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 3500­­ tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a szolnoki kir. tvszék és járásbíróság területén levő, Nagykörű községben fekvő s a nagy­körűi 2375. sz. tkvi betétben A. i. 1., 2., 4., 9., 10. sorsz. 2796/3., 2795., 2792., 2797., 2793/4. hrsz. alatt foglalt Forrás dűlőben levő szántó, ház, udvarra és erdőre 6010 pengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1936. évi ,június hó 22. napján délelőtt 11 óraikor Nagykörű községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem téb­ét. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Szolnok, 1936. évi február­­hó 4. napján. A szolnoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3167 Árverés. 563/1936. tkvi szám. Tabvidéki Takarék­pénztár Rt. végrehajtásának, Molnár Lajos végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az utasok árverést 212 pengő 50 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a tahi kir. járásbíróság területén levő,­ Kőröshegy községben fekvő és a kőröshegyi 109. szám­ú tekrben A.­r+ 1. sorszám, 435. hrsz. szöllőre 1.504 P. + 2. sorszám, 370. hrszámú szőllőre 344 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi május hó 22. napján délelőtt 9 órakor Kőröshegy községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók­­f­l. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 20 százalékát készpénzben, vagy az 1891. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyamra­ számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe ig­elyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai : 1908 : LX. t.-c. 21­6.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Tab, 1936. évi január hó 24. napján. A tabi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3168 Árverés. 5400/1936. tkvi szám. (1343/VI. 35.) özvegy Rock Antalné végreh­ajtatónak, Handler Sámuel végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az elnézésből hozott 768/1936. sz. végzését hatályon kívül helyezi, egyben végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 4.181 pengő 85 fillér tőkekövetelés és járulékai, vala­mint az árverési kérvényért ezúttal 85 pengőben és megjelenés fejében 40 pengőben megállapított összesen 125 pengő költség, továbbá a csalklkozottaknak ki­mondott , Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi r.-t. 12.000­­ és 2.820 pengő, megjelenés fejében 140 pengő; Papír Behozatali r.-t. 13.000 pengő, özv. Turkovits Károlyné 4.180.35 pengő, megjelenés fejében 40 pengő; dr. Bihari Arnold 6.500 pengő tőke és járulékai be­hajtása végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 4.714. szám­i tkvi­­betétében 29.096. hrszám­ alatt felvett, VI. kerület, Hajós­ utca 21. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 17­­­49/100 négyszögöl terjedelmű, végre­hajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 100.720 pengő kikiáltási árban. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állal puztatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) Az árverést 1936 évi május hó 20. napján d. u. 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Marka­­ulea 25., fszt. 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §-a . 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §-a). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa igért év ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Erről az összes érdekeltek értesítést kapnak. Buda­pest, 1936. évi február 8. A budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. V­F 19928/1936. tkvi szám. (1343. VI. 35.) Végzés. özv. Rock Antalné végrehajtatónak, Handler Sámuel végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben, tekintettel arra, hogy a szakértők becslése szerint az árverés tárgyát képező dunabalparti 4714. szám­ú telekkönyvi betétben 29096. hvszám alatt felvett, VI. ker., Hajós­ utca 21. házszám alatt elfekvő ingatlan becsértéke 45.000 pengő — a telekkönyvi hatóság az 1936. évi február hó 8. napján 5400/1936. tkvi szám alatt ki­bocsátott árverési hirdetmény és árverési feltételeket akként módosítja, hogy a most említett ingatlan ki­kiáltási ára nem 100.720 pengő, hanem : 45.000 Pt. Budapest, 1936. évi április hó 27. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12935

Next