Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. június (70. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-03 / 126. szám értesítője

2 Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan ki­kiáltási árának 10%-át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §., 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított és a 4260/1929. M. E. sz. rendelet­ben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles; Budapest, 1936. évi február hó 19. napján. A budapesti I—III. kér. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 13613 Árverés. 9458/1936. tkvi szám. (1266. VIII. 28.) A telekkönyvi hatóság dr. Vitális István végrehajtatónak, Kalmár Sándorné, Vigdorovits Sándor, Vigdorovils Salamon Imre és Vigdorovits Tibor végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében o telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 10.000 P tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal 100 pengőben, megjelenés fejében 80 P-ben megállapított összesen 180 P költség, továbbá a csatlakozódnak ki­mondott : Vigdorovits Tiborné 240 P tőke és járulékai behajtása végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12511. számú telekkönyvi betétben 35840. hrsz. alall felvett, VIII. kerület, Práter-ulca 86. sz; alatt fekvő ház és udvarból álló 292 96/100 négyszögöl terjedelmű végre­hajtást szenvedők tulajdonában lévő ingatlanra 46.400 pengő kikiáltási árban, továbbá az u. ott 12757. számú telekkönyvi betété­ben 36105. hrszám alatt felvett VIII. kér., Romanelli­­utca 23. és Tömő-utca 64. szám alatt fekvő ház és ud varból álló 266 63/100 négyszögöl terjedelmű végre­hajtást szenvedők tulajdonában lévő 45/100-ad rész ingatlan illetősége 48.166 P kikiáltási árban. Figyelemmel arra, hogy az árverés a C. 6. sorszám alatt a 31Ő69/1928. számú végzéssel elmegyengc Vig­dorovits Ernő javára a B. 5—7. alattiak illetőségére bekebelezett kikötményi jog sérelme nélkül történik, a 68.166 P becsérték 20.060 P-vel 48.166 P-re szállítta­tó tt le. A 12511. sz. ingatlanra C. 1. sorszám alatt a 12757. számit ingatlanra C. 5. sorszám alatt a 31569/1928. Számú végzéssel özv. Vigdorovits Hermanné szül Mayer Rozália javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül. Az árverést 1936. évi junius hó 22. napján délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Mtirkó­­utca 25., fszt. 26. ajtó) fogják megtartani. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a szolgaim' jogot megelőző jelzálogjogos hitelezők kielégítésére 68.969.39 pengő, illetőleg 70.233.44 pengő mutatkozik szükségesnek és amennyiben az ingatlanok « szolgalmi jpg fcntartásával olyan árban adatnának el, amely a szolgalom tkvi bejegyzését megelőző tehertételek' fede­zete szempontjából megállapított összeget meg nem üt5, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a szol­galmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon Újabban el fognak árvereztetni. Az árverés alá eső ingatlant, illetve illetőséget a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehel. (1908 : XLI. t.-c. 26. §., 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-C. 44. §-a ; 1911 :1. t.*C. 127. §-ábnn meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-oi : 1908. évi XLI. t.-c. 21. §-a). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köleles nyomban o kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XL1. t.-c. 25. §.). Budapest. 1936. évi május hó 5. napján. A budapesti központi kir. já­rásbíróság, mini telekkönyvi hatóság. N F 13011 Árverés. 801/1936. tk. szám. Zalaegerszeg Vidéke Hi­telszövetkezet, mint az 0. K. H. tagja végrehajtatónak Boda Géza és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 1000 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a celldömötki kir. járásbíróság területén levő* Vönöck községben fekvő s a vönöcki 194. számú telekkönyvi beiéiben A. I. 1—5., 11—-16. sorsz., 276., 301/1., ; 301/3., 303., 356., 646.. 1008., 1009., 1010., 1011., 1070. hrsz. alatti ingatlanra 6446 pengő ; — a vünöcki 197. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 30-4., 305., 306 hrsz. alatt felvett házas belsőségre 2624 pengő kikiáltási árban, úgy azonban, hogy 194. számú telek­könyvi betétben felvett ingatlan a csatlakozott végre­hajtató kezelésre még pedig Hoffherr-Schrantz— Clayton-Schuttleworth r. t, hitelezővel szemben 3100 P, a kir. kincstárral szemben 4500 P, a Fonciére Általános Biztosító R. T. hitelezővel szemben 4700 P, — Hoffhcrr- Schrantz—Clayton gépgyárral szemben 7700 pengő, — Shell Kőolaj r. t.-vel szemben 8700 P. — Hoffherr- Schratníz—Clayton-Schuftleworth gépgyárral szemben 9600 P, — a Magyar Borértékesitő r. t. hitelezővel szemben 9700 P-nél alacsonyabb vételáron eladni nem lehet, elrendelte. Az árverést 1936. évi július hó 3. napján délelőtt 9 órakor Vönöck községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő házas ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelm szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes érlékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többel Ígérni senki sem akar, köléles nyomiban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igéit ár ugyanannyi százalékéig kiegészíteni. Celldömölk, 1036. évi február hó 26. nap­ján. A celldömölki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 13603 Árverés. 10701/1036. tkvi szám. (1103. Vili. 934.) Özv. dr. Mátrai Gáborné végrehajtatónak Landsberger Ernő végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. g-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 6.000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérve-, nyert és a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 68 pengő köllség. továbbá a végrehajtást szenvedő 8/30 rész illetőségére nézve csallakozottnak kimondott : 1. Herczeg Vilmos 282ö pengő, 2. Cziring Ármin és Fiai 850 pengő, 3. Landsborger Ernőné szül. Hirsch Ottilia 2520 P, valamint a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapitoit 50 pengő költség, továbbá csak a B. 0. alatti szerint végrehajtást szen­vedő-nevén álló 3/30 rész illetőségére nézve csatlako­zódnak kimondott : 4. Ottilie Herschmanii férjezett Sandek 4.000 pengő, valamint a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 60 pengő költség, 5. Kühne et Co. Kommandil Gesellschaft 800 osztrák Schilling, 6. Danneberg Ernő 240 [rengő, valamint a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 15 pengő költség, 7. dr. Lányi Oszkár 230 P 60 f, végül csak a Ll. 4. alatti szerint végrehajtást szenvedő nevén álló 5/30 rész illetőségre nézve csallakozottnak kimondott : 8. dr. Vándor Mihály 585 P 31 f és a fedezeti tárgya­lásért ezúttal megállapitoit 20 P köllség, 9. Autóhitel r. t. 2302 P 20 f, valamint a fedezeti tár­gyalásért ezúttal megállapitoit 48 P, 10. Strüktor Tetőfedő és Építőanyag Kereskedelmi r. I. 200 pengő (C. 25.), 200 P (G. 45.) és 200 pengő (C. 48.), 11. Ivankovics István 1010 pengő tőke és járulékai erejéig fennálló követelések behajtása végeit, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő. Budapesten fekvő s a Budapest szfvörös dunabaiparli részellek 14838. számú telekkönyvi betétében 38168. hrezfim alatt felveti IX. kerület. Koppány-úlcn 3. szám alatt fekvő ház és udvara ból álló 300 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehaj­tást szenvedő. tulajdonában levő-8/30 rész illetőségre 59.536 pengő kikiáltási ápban (a . B. 9. alatti 3/30 . rész illetőség kikiáltási ára 2-2.320 pengő, <i B. 4. alatti 5/50 rész illetőség.kikiáltási ára 37.210 pengő), az ingatlanra B. 6. sorszám alatt Budapest szfváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1936. évi .julius' ho 1. napján- délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság. mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, ÍV., .MafkÓ- utca 25.. fszt. 26. ajtó) fógják megtartani. Az árverés alá eső illetőségeiket a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez. cselben azon alul eladni nein lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. 8.; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) A r, ár veretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiállási ár 5 százalékál készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. g. ; 1911:1. t.-c. 127. g-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes ér'ék­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vngv a bánatpénznek elöleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leiéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170 g-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. g.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt, lm többet igémi senki sem akar, köteles nyomiban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitoit bánatpénzt az. általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908: XLI. t.-c. 25. g.) Budapest, 1936. évi március hó 6. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 1.3610 Árverés. 8713/1936. tk. szám. A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára r. I. végrehajtatónak Zórinátc Antal, Schmidt Gyuládé sz. Zorinálc Jozefán, Horváth Lajosné sz. Zórinátc Juliska és Zórinátc Anna végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7476 pengő tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a pestszehterzsébeti kir. járásbíróság területén levő, Csepel községben fekyő s a csepeli 4032. szánni beiéiben A. I. 1—2. és 5. sorsz., 344/2., 345/2. és 2147. hrsz. nlall felveit 184 négyszögöl területű a belíelken lévő legelő, 219 négyszögöl területű telken lévő ház, udvar és egy hold 397 négyszögöl te­rületű a háros dűlőben szántóra 7343 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi augusztus hó 31. napján dél­után 3 órakor Csepel községházánál fogják megtartani. Az árverés alá cső ingatlant a Magyar Tisztviselők Ta­karékpénztára r. t. érdekében a kikiáltási ár felénél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Vágó Rezső r. t,, a Magyar-Hollandi Biztosító r. t., a Csepeli Takarékpénztár r. t., Gábl János az ingatlan­ból csupán Zórinátc Antal nevén álló 1/4 illetőségre szorgalmazhatják az árverés megtartását és pedig özv. Zórinátc Jánofiné javára bekebelezett özvegyi joggal ter­helten. 1936 yunius 3. Vágó Rezső r. l.-gal szemben az 1/4 ingatlan legkisebb eladhalási ára 11500 P, a Magyar-Hollandi r. t. szemben pedig 15000 P. a Csepeli Takarékpénztár r. t. szemben 17100 P, Gábl Jánossal szemben 18750 P, Csizmadia Já­nossal szemben 19350 P, özv. Porutzky Istvánná az egész ingatlanra, de a fenti özvegyi jog épségben tar­lósa mellett szorgalmazhatja az árverést 21000 pengő legkisebb eladhatási árban. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. g-ában meghatározott árfolyammal számítod óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet Ígérni senki sem akar, kötele® nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.‘ Pcstszenterzsé-bet, 1936. évi május hó 12. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 13597 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 3047/5. 1936. szám. A miskolci kir. törvény­szék. . mint csődbíróság közhírré teszi, hogy az 1934. április hó 23-án örökösök hálrahagj’ása nélkül elhalt Kupik Károly nyug. vasgyári irodasegédtiszt, volt diós­győri lakos hagyatéka ellen ingó vagyonára és ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 83. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Malváta Dezső törvényszéki jegyzőt, tömeggondnokul dr. Briin László miskolci ügyvédet, helyetteséül dr. Scvartz Pál miskolci ügyvédet ne­vezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1936. évi junius hó 26. napját ; a felszámolási tárgyalásra 1936. évi julius hó 25. napjának délelőtti 11 óráját ; a csődválasztmány megválasztására pedig 1936. évi jú­lius hó 28. napjának délelőtti 11 óráját tűzte ki a csőd­­biztos hivatalos helyiségébe (Werbőczy-utca 6. szám, II. emelet 82. ajlószám). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fentemlitelt határidő aía+t a kir törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. 8-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelent­sék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folya­matban. . S"-‘’T 1 ; Felhívja a zálog- és megtartási joggal biró hitelező­ket. hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelenlsék be és az általuk birt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­kövelelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy ameny­­nyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és feloszlását gátolni nem fogják, Végül a csődhilelozőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Miskolc, 193.6. évi május hó 26. napján. A miskolci kir. törvényszék, mint csődbíróság. F 13604 Csödönkivtili kéiFszeregyességek. Csődönliivüli kérnjszereggesség. Ke. 1262/1936. szálú- Dombai József vegyeskereskedő (Dombóvár) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE.-nól (Buda­pest, V., Alkotmány-utca 8. szám) 1936. junius hó 8. napján 11 órakor tartjuk meg. 1936. junius 2. Országos Hilelvédő Egj'Iet. F 13626 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2920/1936. 6zám. Molnár István szatócs (Mezőtúr) ügyében a kötelező magánegycsségi tárgyalást az OHE. füszerszakmai fiók­jánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 8. szám) 1936. ju­nius hó 8. napján fél 11 órakor tartjuk meg. 1936. jú­nius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13627 Csődönkivüli kéngszeregy esség. Ke. 2444/1936. szám. Kjsklein Áruház Kádár Lajosné (Gyoma) ügyében a kötelező magánegycsségi tárgyalási az OHE. fűszer­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 8. sz.) 1936. junius hó 8. napján egynegyed 12 órakor tartjuk meg. 1936 junius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13628 Csődönkivüli kény szer egy esség. Ke. 468/1936. szám. özv. Gerö Adolfné könyv- és papirkereskedő (Tapolca) ügyében a kötelező magánegyessegi tárgyalást az OHE. papirszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-u’ca 8. szám) 1936. junius hó 10. napján fél 11 órakor tart­juk meg. 1936. junius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13329 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 31555/1936. szám. Schultz Béla és Társa könyvnyomda (Budapest, Vig-u. 1. sz.) ügyében a kötelező magánegycsségi tárgyalást az OHE. papirszakmai fiókjánál (Budapest. V., Alkotmány­­utca 8. szám) 1936. junius hó 10. napján egynegyed 11 órakor tartjuk meg. 1936. junius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13680 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 878/1936 szám. Balogh Sándor zalaegerszegi magyarszabó ügyében a létrejön egy ess ég szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát az egycsséget jogerősen jóváhagyó végzés A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék