Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. június (70. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-03 / 126. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 junius 3. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan ki­kiáltási árának 10%-át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §., 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghatározott ár­folyammal számított és a 4260/1929. M. E. sz. rendelet­ben kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1936. évi február hó 19. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13613 Árverés. 9458/1936. tkvi szám. (1266. VIII. 28.) A telekkönyvi hatóság dr. Vitális István végrehajtatónak, Kalmár Sándorné, Vigdorovits Sándor, Vigdorovits Salamon Imre és Vigdorovits Tibor végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 10.000­­ tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal 100 pengőben, megjelenés fejében 80 P-ben megállapított összesen 180 P költség, továbbá a csatlakozóknak ki­mondott , Vigdorovits Tiborné 240 P tőke és járulékai behajtása végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12511. számú telekkönyvi betétben 35840. hrsz. alatt felvett, VIII. kerület, Práter-utca 86. sz. alatt fekvő ház és udvarból álló 292 96/100 négyszögöl terjedelmű végre­hajtást szenvedők tulajdonában lévő ingatlanra 46.400 pengő kikiáltási árban, továbbá az u. ott 12757. számú telekkönyvi betété­ben 36105. érszám alatt felvett VIII. ker., Romanelli­­utca 23. és Tömő­ utca 64. szám alatt fekvő ház és ud­varból álló 266 63/100 négyszögöl terjedelmű végre­hajtást szenvedők tulajdonában lévő 45/100-ad rész ingatlan illetősége 48.166 a kikiáltási árban. Figyelemmel arra, hogy az árverés a C. 6. sorszám alatt a 31069/1928. számú végzéssel elmegyenge Vig­dorovits Ernő javára a B. 5—7. alattiak illetőségére bekebelezett kikötményi jog sérelme nélkül történik, a 68.166 P becsérték 20.060 P-vel 48.166 P-re szállítta­to­tt le. A 12511. sz. ingatlanra C. 1. sorszám alatt a 12757. számu­ ingatlanra C. 5. sorszám alatt a 31569/1928. Számú végzéssel özv. Vigdorovits Hermanné szül Mayer Rozália javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül. Az árverést 1936. évi június hó 22. napján délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Mik­kó­­utca 25., fszt. 26. ajtó) fogják megtartani. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a szolgalmi jogot megelőző jelzálogjogos hitelezők kielégítésére 68.969.39 pengő, illetőleg 70.233.44 pengő mutatkozik szükségesnek és amennyiben az ingatlanok a szolgalmi jog fentartásával olyan árban adatnának el, amely a szolgalom tavi bejegyzését megelőző tehertételek­ fede­zete szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a szol­galmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban el fognak árvereztetni. Az árverés alá eső ingatlant, illetve illetőséget a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §., 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-C. 44. §-a ; 1911 :1. t.-C. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai , 1908. évi XLI. t.-c. 21. §-a). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 .XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1936. évi május hó 5. napján. A budapesti központi kir. já­rásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13011 Árverés. 801/1936. tk. szám. Zalaegerszeg Vidéke Hi­telszövetkezet, mint az O. K. H. tagja végrehajtatónak Boda Géza és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 1000 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a celldömölki kir. járásbíróság területén levő* Vönöck községben fekvő s a vönöcki 194. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—5., 11—­16. sorsz., 276., 301/1.,­­ 301/3., 303., 356., 646., 1008., 1009., 1010., 1011., 1070. hrsz. alatti ingatlanra 6446 pengő ; — a vünöcki 197. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 30­4., 305., 306 hrsz. alatt felvett házas belsőségre 2624 pengő kikiáltási árban, úgy azonban, hogy 194. számú telek­könyvi betétben felvett ingatlan a csatlakozott végre­hajtató kezelésre még pedig Hoffherr-Schrantz— Clayton-Schuttleworth r. t. hitelezővel szemben 3100 P, a kir. kincstárral szemben 4500 P. a Fonciére Általános Biztosító R. T. hitelezővel szemben 4700 P. — Hoffherr- Schrantz—Clayton gépgyárral szemben 7700 pengő, — Shell Kőolaj r. t.-vel szemben 8700 P. — Hoffherr- Schranitz—Clayton-Schuttleworth gépgyárral szemben 9600 P. — a Magyar Borértékesítő r.­t. hitelezővel szemben 9700 P-nél alacsonyabb vételáron eladni nem lehet, elrendelte. Az árverést 1936. évi július hó 3. napján délelőtt 9 órakor Vönöck községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő házas ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomában a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékéig kiegészíteni. Celldömölk, 1036. évi február hó 26. nap­ján. A celldömölki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13603 Árverés. 10701/1036. tkvi szám. (1103. Vili. 934.) Özv. dr. Mátrai Gáborné végrehajtatónak Landsberger Ernő végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 6.000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérve­, nyert és a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 68 pengő költség, továbbá a végrehajtást szenvedő 8/30 rész illetőségére nézve csatlakozottnak kimondott : 1. Herczeg Vilmos 2826 pengő, 2. Cziring Ármin és Fiai 850 pengő, 3. Landsberger Ernőné szül. Hirsch Ottilia 2520 P, valamint a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 50 pengő költség, továbbá csak a B. O. alatti szerint végrehajtást szen­vedő­ nevén álló 3/30 rész illetőségére nézve csatlako­zódnak kimondott : 4. Ottilie Herschmann­ férjezett Sandek 4.000 pengő, valamint a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 60 pengő költség, 5. Kühne et Co. Kommandil Gesellschaft 800 osztrák Schilling, 6. Danneberg Ernő 240­0 pengő, valamint a fedezeti tárgyalásért ezúttal megállapított 15 pengő költség, 7. dr. Lányi Oszkár 230 P 60 f, végül csak a II. 4. alatti szerint végrehajtást szenvedő nevén álló 5/30 rész illetőségre nézve csatlakozottnak kimondott , 8. dr. Vándor Mihály 585 P 31 f és a fedezeti tárgya­lásért ezúttal megállapított 20 P költség, 9. Autóhitel r. I. 2302 P 20 f, valamint a fedezeti tár­gyalásért ezúttal megállapított 48 P, 10. Struktor Tetőfedő és Építőanyag Kereskedelmi r. I. 200 pengő (C. 25.), 200 P (G. 45.) és 200 pengő (C. 48.), 11. Ivankovics István 1010 pengő tőke és járulékai erejéig fennálló követelések behajtása végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szivörös dunabalpark­ részeinek 14838. számú telekkönyvi betétében 38168. a rezsim alatt felvett IX. kerület. Koppány­ úton 3. szám alatt fekvő ház és udvará­ból álló 300 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehaj­tást szenvedő, tulajdonában levő­ 8/30 rész illetőségre 59.536 pengő kikiáltási árban (a . B. 9. alatti 3/30 . rész illetőség kikiáltási ára 2­2.320 pengő, a­ B. 4. alatti 5/50 rész illetőség,kikiáltási ára 37.210 pengő), az ingatlanra B. 6. sorszám alatt Budapest sziváros közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1936. évi ,július­ hó 1. napján­ délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében, IV., .Markó­ utca 25., fszt. 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső illetőségeiket a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ezt esetben azon alul eladni nem­ lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. 8.; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.) A r­­ár­veretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. g. ; 1911:1. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170­3-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. g.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ám többet igérni senki sem akar, köteles nyomában a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az­ általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t.-c. 25. g.) Budapest, 1936. évi március hó 6. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 1.3610 Árverés. 8713/1936. tk. szám. A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára r. I. végrehajtatának Zorinátc Antal, Schmidt Gyuláné sz. Zorinát­ Jozefán, Horváth Lajosné sz. Zorinátc Juliska és Zorinátc Anna végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7476 pengő tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a pestszenterzsébeti kir. járásbíróság területén levő, Csepel községben fekvő s a csepeli 4032. szám­i betétben A. I. 1—2. és 5. sorsz., 344/2., 345/2. és 2147. hrsz. alatt felvett 184 négyszögöl területű a beltelken lévő legelő, 219 négyszögöl területű telken lévő ház, udvar és egy hold 397 négyszögöl te­rületű a háros dűlőben szántóra 7343 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi augusztus hó 31. napján dél­után 3 órakor Csepel községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a Magyar Tisztviselők Ta­karékpénztára r. t. érdekében a kikiáltási ár felénél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Vágó Rezső r. t., a Magyar-Hollandi Biztosító r. t., a Csepeli Takarékpénztár r. t., Gábl János az ingatlan­ból csupán Zórinátc Antal nevén álló 1/4 illetőségre szorgalmazhatják az árverés megtartását és pedig özv. Zórinátc Jánosiné javára bekebelezett özvegyi joggal ter­helten. Vágó Rezső r. l.-gal szemben az 1/4 ingatlan legkisebb eladhatási ára 11500 P, a Magyar-Hollandi r. t. szemben pedig 15000 P, a Csepeli Takarékpénztár r. t. szemben 17100 P, Gábl Jánossal szemben 18750 P, Csizmadia Já­nossal szemben 19350 P, özv. Porutzky Istvánná az egész ingatlanra, de a fenti özvegyi jog épségben tar­tása mellett szorgalmazhatja az árverést 21000 pengő legkisebb eladhatási árban. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számítod óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötele® nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.‘ Pestszenterzsé­bet, 1936. évi május hó 12. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13597 Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 3047/5. 1936. szám. A miskolci kir. törvény­szék. . mint csődbíróság közhírré teszi, hogy az 1934. április hó 23-án örökösök hátrahagy­ása nélkül elhalt Kupik Károly nyug. vasgyári irodasegédtiszt, volt diós­győri lakos hagyatéka ellen ingó vagyonára és ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 83. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Malváta Dezső törvényszéki jegyzőt, tömeggondnokul dr. Brüin László miskolci ügyvédet, helyetteséül dr. Scvartz Pál miskolci ügyvédet ne­vezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1936. évi június hó 26. napját ; a felszámolási tárgyalásra 1936. évi július hó 25. napjának délelőtti 11 óráját ; a csődválasztmány megválasztására pedig 1936. évi jú­lius hó 28. napjának délelőtti 11 óráját tűzte ki a csőd­­biztos hivatalos helyiségébe (Werbőczy­ utca 6. szám, II. emelet 82. ajtószám). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a kir törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelent­sék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folya­matban. . ."-‘’T 1 . Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk bírt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy ameny­­nyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és feloszlását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Miskolc, 193­6. évi május hó 26. napján. A miskolci kir. törvényszék, mint csődbíróság. F 13604 Csődönkivü­li kétyszeregyességek. Csődönk­ivüli kérnyszeregyesség. Ke. 1262/1936. számú­ Dombai József vegyeskereskedő (Dombóvár) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE.-nál (Buda­pest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1936. június hó 8. napján 11 órakor tartják meg. 1936. junius 2. Országos Hitelvédő Egyetet. F 13626 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2920/1936. szám. Molnár István szatócs (Mezőtúr) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiók­jánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1936. jú­nius hó 8. napján fél 11 órakor tartják meg. 1936. jú­nius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13627 Csődönkivüli kényszeregy­esség. Ke. 2444/1936. szám. Kisklein Áruház Kádár Lajosné (Gyoma) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. fűszer­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz.) 1936. június hó 8. napján egynegyed 12 órakor tartják meg. 1936 junius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13628 Csődönkivüli kény­szer egy­esség. Ke. 468/1936. szám. özv. Gerő Adolfné könyv- és papirkereskedő (Tapolca) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. papirszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám) 1936. junius hó 10. napján fél 11 órakor tart­ják meg. 1936. junius 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13329 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 31555/1936. szám. Schultz Béla és Társa könyvnyomda (Budapest, Vig-u. 1. sz.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. papírszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­­utca 8. szám) 1936. június hó 10. napján egynegyed 11 órakor tartják meg. 1936. június 2. Országos Hitelvédő Egylet. F 13680 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 878/1936 szám. Balogh Sándor zalaegerszegi magyarszabó ügyében a létrejön egy­ess­ég szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés

Next