Budapesti Közlöny, 1936. július (70. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

1936 Július 1. Budapesti Közlöny dr. Kádár Andor, dr. Sárközi­ Béla, dr. Köncse Jenő, dr. Wessely József és dr. Szigethy György ideiglenes minőségű intézeti fogalmazó-gyakor­nokokat az állami rendszerű X. fizetési osz­tályba ideiglenes minőségű intézeti segédfogal­mazókká ; dr. Mahunka Sándor intézeti biztosítási ellen­őrt, dr. Lányi István ideiglenes minőségű inté­zeti biztosítási gyakornokot, továbbá dr. Liptó­­falvi Lajos és dr. Schirilla László intézeti bizto­sítási II. osztályú tiszteket, valamint dr. Rákosi­ Gabriella, dr. Horváth Zoltán intézeti szakdij­­nokokat és dr. vitéz Zamaróczy Miklós buda­pesti lakost a főiskolai minősítéshez kötött állású állami gyakornokok részére megállapí­tott törvényszerű illetményekkel ideiglenes mi­nőségű intézeti fogalmazó-gyakornokokká ; báró Exterde Kálmán intézeti szakdijnokot a főiskolai minősítéshez kötött állású állami gyakornokok részére megállapított törvény­szerű illetményekkel ideiglenes minőségű inté­zeti mérnök-gyakornokká , a tisztviselő-orvosok és kórházi orvosok lét­számában ; dr. Vajna István ideiglenes minőségű intézeti kórházi alorvost az állami rendszerű IX. fize­tési osztályba intézeti orvos-fogalmazóvá, dr. Tomecz István intézeti szakdijnokot és dr. Gás­pár János egyetemi magántanárt a főiskolai minősítéshez kötött állású állami gyakornokok részére megállapított törvényszerű illetmények­kel ideiglenes minőségű intézeti orvosgyakor­nokokká , a középfokú biztosítási és statisztikai tisztvi­selők egyesített létszámában ; Berky Oszkár intézeti biztosítási II. osztályú főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott in­tézeti biztosítási felügyelőt az állami rendszerű VII. fizetési osztályba intézeti biztosítási II. osztályú főfelügyelővé ; Hegyeshalmy Zoltán intézeti biztosítási fel­ügyelői címmel és jelleggel felruházott intézeti biztosítási főellenőrt az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba intézeti biztosítási fel­ügyelővé , dr. Stepán Ferenc ideiglenes minőségű inté­zeti segédfogalmazót az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti statisztikai főellen­őrré, dr. Nagy László intézeti biztosítási ellen­őrt az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti biztosítási főellenőrré ; dr. Kováts Béla ideiglenes minőségű intézeti fogalmazó-gyakornokot és Bakos Ferenc intézeti biztosítási segédellenőrt az állami rend­szerű X. fizetési osztályba intézeti biztosítási ellenőrökké ; Kovács Lajos intézeti statisztikai segédellen­őrt az állami rendszerű X. fizetési osztályba in­tézeti statisztikai ellenőrré ; Bazár Elemér, Markovits Sarolta és Bokotey Emil ideiglenes minőségű intézeti biztosítási gyakornokokat az állami rendszerű XI. fizetési osztályba intézeti biztosítási segédellenőrökké ; dr. Szűcs Péter és dr. Tauszer Antal intézeti kezelőket, továbbá dr. Szentmariay Tibor és dr. Kozderka Béla intézeti szakdijnokokat, va­lamint Kövér Károly intézeti dijnokot a közép­iskola nyolc osztályának elvégzéséhez kötött állású állami gyakornokok részére megállapí­tott törvényszerű illetményekkel ideiglenes mi­nőségű intézeti biztosítási gyakornokokká ; a számvevőségi és gyógyszerész-tisztviselők egyesített létszámában ; Hegedűs István és Györke Margit intézeti számvevőségi II. osztályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott intézeti számvevőségi tanácsosokat az állami rendszerű VII. fizetési osztályba intézeti számvevőségi II. osztályú főtanácsosokká ; Soha Árpád és Sávolyi József intézeti szám­vevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruhá­zott intézeti számvizsgálókat az állami rend­szerű VIII. fizetési osztályba intézeti számvevő­ségi tanácsosokká ; Grácz Imre, Kápolnás Miklós és Soós Ipoly intézeti számellenőröket az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti számvizsgálókká; Bakos Endre intézeti számtisztet az állami rendszerű X. fizetési osztályba intézeti szám­ellenőrré­­ Vincze Bálint ideiglenes minőségű intézeti számgyakornokot az állami rendszerű XI. fize­tési osztályba intézeti számtisztté ; dr. Joó Délia ideiglenes minőségű intézeti gyógyszerész-gyakornokot az állami rend­szerű XI. fizetési osztályba intézeti segédgyógy­szerésszé ; Markó Vilmos és vitéz Saáry Pál ideiglenes minőségű intézeti számgyakornokokat az állami rendszerű XI. fizetési osztályba ideiglenes mi­nőségű intézeti számtisztekké ; Dobrovits Viktor ideiglenes minőségű inté­zeti kezelőt, valamint Nagy Aladár és gróf Teleki Imre intézeti dij­­nokokat a középiskola nyolc osztályának el­végzéséhez kötött állású állami gyakornokok részére megállapított törvényszerű illetmé­nyekkel ideiglenes minőségű intézeti szám­gyakornokokká ; Fodor István intézeti szakdíjnokot a közép­iskola nyolc osztályának elvégzéséhez kötött állású állami gyakornokok részére megállapí­tott törvényszerű illetményekkel ideiglenes mi­nőségű intézeti gyógyszerész-gyakornokká , az alsófokú biztosítási tisztviselők létszámá­ban ; Irinyi Kálmán intézeti biztosítási segédtisztet és Gaál János intézeti irodasegédtisztet az ál­lami rendszerű X. fizetési osztályba intézeti biztosítási II. osztályú tisztekké ; Ágotha Antal intézeti szakdijnokot és László Andor intézeti dijnokot az állami rendszerű XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű intézeti biztosítási segédtisztekké , a kezelési tisztviselők létszámában : Igaly István és György Sándor intézeti iroda­főnöki címmel és jelleggel felruházott intézeti irodafőtiszteket az állami rendszerű VIII. fize­tési osztályba intézeti irodafőnökökké ; Weisinger Margit, Vadnay Dezső, Kincs Frigyes és Sión József intézeti irodafőtiszti címmel és jelleggel felruházott intézeti iroda­­tiszteket az állami rendszerű XI. fizetési osz­tályba intézeti irodafőtisztekké ; Csobánka László, Balogh Károly, Tamás Tivadar, Zaharia Gyula és Boros Nándor inté­zeti irodasegédtiszteket az állami rendszerű X. fizetési osztályba intézeti irodatisztekké ; Gyarmathy Elemér, Szokol Hubert és ifj. Kánya Kálmán intézeti kezelőket az állami rendszerű XI. fizetési osztályba ideiglenes mi­nőségű intézeti irodasegédtisztekké ; a kezelők létszámában : Szilágyi Mihály, Flach János és Szűcs János intézeti dijnokokat az állami kezelők részére megállapított törvényszerű illetményekkel ideiglenes minőségű intézeti kezelőkké ; az altisztek létszámában : Schwarcz Ignác intézeti havibéres főgépészt az állami szakaltisztek részére megállapított törvényszerű illetményekkel ideiglenes minő­ségű intézeti szakaltisztté ; Szekeres János intézeti II. osztályú altisztet és Fogarasi Miklós belügyminisztériumi II. osz­tályú altisztet az állami I. osztályú altisztek ré­szére megállapított törvényszerű illetmények­kel intézeti I. osztályú altisztekké ; Beke Lajos intézeti havibéres­ mészárost az állami I. osztályú altisztek részére megállapí­tott törvényszerű illetményekkel ideiglenes mi­nőségű intézeti I. osztályú altisztté, végül Marék József intézeti kisegítő szolgát az állami II. osztályú altisztek részére megállapí­tott törvényszerű illetményekkel ideiglenes mi­nőségű intézeti II. osztályú altisztté kinevezte. (264.180/1936. B. M. XV. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Blahó Dezső ideiglenesen nyugállományba helyezett orszá­gos társadalombiztosító intézeti számellenőrt a tényleges szolgálat kötelékébe visszavette. (264.243/1936. B. M. XV. szám.) A m. kir. belügyminiszter a Magánalkalma­zottak Biztositó Intézeténél a fogalmazási és műszaki tisztviselők egyesí­tett létszámába az állami rendszerű VII. fize­tési osztályba : dr. Szakáll Aladár titkári címmel és jelleg­gel felruházott segédtitkárt és dr. Francsics László segédtitkárt titkárokká ; az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba : dr. Orbán István fogalmazót segédtitkárrá ; az állami rendszerű IX. fizetési osztályba ; dr. Novák Dénes segédfogalmazót, dr. Marosi Lajos segédfogalmazót és dr. Sissovich Lóránt segédfogalmazót fogalmazókká ; a tisztviselő orvosok és kórházi orvosok egyesített létszámába az állami rendszerű VII. fizetési osztályba : dr. Petőcz Ákos orvos-segédtitkárt orvos­­titkárrá ; az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba : dr. Kramplin Gyula orvos-fogalmazót és dr. Szél Jenő orvos-fogalmazót orvos-segédtitká­­rokká ; az állami rendszerű X. fizetési osztályba : dr. Dóra Sándor orvos-gyakornokot orvos­­segédfogalmazóvá ; a főiskolát végzett gyakornokok létszámába: dr. Urbányi Jenő szakdijnok-orvost, orvos­gyakornokká ; a középfokú biztosítási és statisztikai tiszt­viselők egyesített létszámába az állami rend­szerű IX. fizetési osztályba : dr. Olgyay Oszkár biztosítási ellenőrt bizto­sítási főellenőrré ; az állami rendszerű X. fizetési osztályba : Sántha Zoltán biztosítási segédellenőrt bizto­sítási ellenőrré ; az állami rendszerű XI. fizetési osztályba : dr. Bogoss Richárd biztosítási gyakorno­kot biztosítási segédellenőrré ; a középiskolát végzett gyakornokok létszá­mába ; dr. Jókay-Szilágyi Zoltán szakdijnokot és Varga István dijnokot ideiglenes minőségű biztosítási gyakornokká ; a számvevőségi és gyógyszerészi tisztvise­lők egyesített létszámába az állami rendszerű VII. fizetési osztályba : Gonda Miklós számvevőségi II. osztályú fő­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott szám­vevőségi tanácsost számvevőségi II. osztályú főtanácsossá ; az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba : Ursziny Károly főgyógyszerészt gyógysze­rész-felügyelővé ; az állami rendszerű IX. fizetési osztályba : Kondela Jenő számellenőrt és Várdai Miklós számellenőrt számvizsgálókká; az állami rendszerű X. fizetési osztályba : Gács Tibor számtisztet számellenőrré ; az állami rendszerű XI. fizetési osztályba : Lénárd Miklós számgyakornokot ideiglenes minőségű számtisztté ; a középiskolát végzett gyakornokok lét­számába ; ifj. Zalán Vince ideiglenes minőségű biztosí­tási gyakornokot ideiglenes minőségű számgya­kornokká ; az alsófokú biztosítási tisztviselők létszá­mába az állami rendszerű VIII. fizetési osz­tályba : Pap Dezső biztosítási főellenőrt és Karakas Barnabás biztosítási I. osztályú tisztet biztosí­tási főtisztekké; az állami rendszerű IX. fizetési osztályba : György István biztosítási II. osztályú tisztet és dr. Fábry László biztosítási II. osztályú tisz­tet biztosítási I. osztályú tisztekké ; az állami rendszerű X. fizetési osztályba ; dr. Simai Géza biztosítási segédtisztet bizto­sítási II. osztályú tisztté ; Balogh Béla ideiglenes minőségű biztosítási segédtisztet, Petrakovits Elemér ideiglenes mi­nőségű biztosítási segédtisztet és Serédi Lajos ideiglenes minőségű biztosítási segédtisztet ide­iglenes minőségű biztosítási tisztekké . 3

Next