Budapesti Közlöny, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám

Budapest, 1936 175. szám Szombat, anah­sztus I HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.­— Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1 281. „ negyedévenkint 3» 84„ Magánosoknak havonkint 3 „ 20» „ negyedévenkint 9 „ 60„ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 99 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 99 Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Kornis Gyula államtitkári címmel felruhá­zott budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi nyilvános rendes tanárnak, az egyetem ezidei rektorának a magyar köz­­oktatásügy, az egyetemi oktatás és a tudomá­nyos irodalom művelése terén szerzett ki­magasló érdemeiért teljes elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1936. évi julius hó 28. papján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A m. kir. belügyminiszter az 1931. évi III. t.-c. 2. §-ának 2. és 3. pontja alapján kiállított igazolvánnyal ellátott és a 20. §. alapján elsőbbségi igénnyel biró pályázók közül Csobánczi István m. kir. határőr írnok őrmes­ter, budapesti, Hámory Ede m. kir. honv. nyilv. tiszthelyettes, dunakisvarsányi, Nagy Lajos m. kir. írnok törzsőrmester, budapesti, Gurumlay István m. kir. írnok törzsőrmester, budapesti, Varga László m. kir. folyamőr törzs­­hajómester, komáromi, Csősz József m. kir. számvivő törzsőrmester, Sashalomi, vitéz Végh Béla m. kir. rendőrségi kezelő, szombathelyi és Bodrog Kornél m. kir. állami gyermek­­védelmi ipariskolai könyvelő, székesfehérvári lakosokat ideiglenes minőségű m. kir. hivatali segédtisztekké, vitéz Kenderessy György, vitéz Kovács Ferenc m. kir. rendőrségi kezelő, buda­pesti, Gereben József m. kir. rendőrségi kezelő, soproni, Dévényi György m. kir. rendőrségi kezelő, budapesti lakosokat m. kir. rendőrségi hivatali segédtisztekké, továbbá Csiha Andor tartósan szabadságolt tizedes, budapesti, Szép­­falusy István m. kir. honvéd szakaszvezető, hódmezővásárhelyi, Keresztes Tibor nyugal­mazott méneskari őrmester, megyeri, Kertész István m. kir. honvéd szakaszvezető, székes­­fehérvári, Kalmár Aladár községi kisegítő írnok, mezőpeterdi, Péter István m. kir. határőrszakaszvezető, sárospataki, Gőgös Já­nos m. kir. honvéd szakaszvezető, szentendrei, Regős József m. kir. rendőrségi dijnok, buda­pesti, Szilaj Miklós m. kir. rendőrségi dijnok, budapesti, Hamar Jenő m. kir. rendőrségi dij­nok, jászberényi, vitéz Zsedényi Kálmán jog­­­­hallgató, emléklappal ellátott zászlós, pápai, ifj. vitéz Varga Kálmán m. kir. állami kórházi kisegitő alkalmazott, gyulai, Vidó Mihály m. kir. állami kórházi kisegitő alkalmazott, gyulai, Sajben Pál városi ideiglenes alkalma­zott, emléklappal ellátott hadnagy, békéscsabai lakosokat ideiglenes minőségű m. kir. rendőr­ségi kezelőkké kinevezte. (1936. julius 28. — 120.262/1936. VI. b. szám.) A m. kir. honvédelmi minisztérium ideig­lenes vezetésével megbízott belügyminiszter az 1931. évi III. t.-c. rendelkezése alapján igény­jogosultsági igazolvánnyal ellátott Vereb János törzsőrmestert, valamint Palásthy Sándor cím­zetes törzsőrmestert ideiglenes minőségű iroda­segédtisztté nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minisztérium ideig­­lenes vezetésével megbízott belügyminiszter az 1931. évi III. t.-c. rendelkezése alapján igény­jogosultsági igazolvánnyal ellátott Borsi Ferenc tsz. szakaszvezetőt ideiglenes minőségű II. osz­tályú altisztté nevezte ki. A m. kir. minisztériumnak 4.400/1936. M. E. számú rendelete lovak külföldre szállításának szabályozásáról. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931. évi XXVI. t.­c. 2. szakaszában kapott, az 1936. évi XVIII. törvényben meghosszabbított felhatal­mazás alapján a következőket rendeli : 1­ §■ Magyarországból külföldi államba lovat fel­adni az egyes állatok és állati termékek kül­földre szállításának szabályozásáról szóló 2.690/1932. M. E. számú rendelet 1. §-ában meghatározott eseteken felül is csak szállítási igazolvánnyal szabad. A m. kir. földmivelés­­ügyi miniszter a kivitelre szánt lóanyagot a külföldi igények szempontjából való alkal­masság tekintetében megvizsgáltathatja. 2­ §• A szállítási igazolványt kérőnek a m. kir. külkereskedelmi hivatalhoz intézett folyamod­ványában kérelmet kell előterjesztenie aziránt is, hogy a kivinni szándékolt lóanyag meg­vizsgálása hol és mikor menjen végbe. 3. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1936. évi augusztus hó 1-én. Dr. Darányi Kálmán s. k. a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 108.903. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 1. §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket az 1936. évi augusztus havára az alábbiakban állapítom meg : 2­ §• A 120 finomsági számnál finomabb pamut­fonalak után az adóváltságot az általános sza­bályok szerint az eladási ár alapján, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá tartozó, saját fono­dával bíró vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett ren­delet 3. §-ának (4) bekezdése szerint megállapí­tandó érték alapján, a rendelet mellékletében megállapított megfelelő belföldi kulccsal kell megfizetni. Budapest, 1936. évi julius hó 31-én. A m. kir. pénzügyminiszter helyett: Dr. Jakabb Oszkár s. k. államtitkár. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytár“-nak az 1936. évi XXVIII. törvénycikket (a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről) tartalmazó 10. száma. Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlag érték Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlag érték Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlag érték P 1 P 1 P 1 2 2.47 42 4.60 82 7.92 4 2.47 44 4.85 84 8.14 6 2.47 46 5.15 86 8.18 8 2.65 48 5.19 88 8.22 10 2.71 50 5.23 90 8.26 12 2.91 52 5.46 92 8.46 14 3.07 54 5.68 94 8.71 16 3.17 56 5.72 96 8.74 18 3.21 58 5.76 98 8.78 20 3.23 60 5.80 100 8.82 22 3.30 62 6.04 102 8.91 24 3.37 64 6.28 104 9.01 26 3.44 66 6.32 106 9.11 28 3.56 68 6.36 108 9.21 30 3.73 70 6.40 110 9.31 32 3.89 72 6.96 112 9.36 34 4.04 74 7.54 114 9.46 36 4.14 76 7.62 116 9.56 38 4.24 78 7.66 118 9.66 40 4.34 80 7.71 120 9.76 Egyes szám ára 16 fillér­.

Next