Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám értesítője

4 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 augusztus 1. erősnek nyilvánította és a vagyonfelügyelő összes diját és­ kiadását 65 pengő azaz Hatvanöt pengőben állapí­totta meg. Budapest, 1936. évi julius hó 28. napján. A budapesti kir. törvényszék. * 21697 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 41860/22. 1935. sz. Vermes és Grünwald bej. cég és tagjai Vermes István és Grü­nwald Vilmos (V., Wekerle Sándor­ utca 22. sz.) csődönkivüli kényszeregyességi ügyeiben a kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy a 850/1931. M. E. sz. rendelet 11. §-a alapján az eljárást befejezetté nyilvánította. Budapest, 1936. évi julius hó 28. napján. A budapesti kir. törvényszék. * 21698 Csödönkivüli kényszeregyesség. Ke. 34152/14. 1936. sz. Szőts Simon budapesti (VII., Rákóczi-út 10. sz.) bej. szőnyeg, pokróc, ágynemű, ágytoll, vas, réz, kárpitozott bútor és lakberendezési cikk kereskedő csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a mai napon fenti számú végzésével jóváhagyta az adós és hitelezők között az Országos Hitelvédő Egylet közreműködésével 1936. évi július hó 2. napján létrejött magánegyességet, az egyességet jóvá­hagyó végzést jogerősnek nyilvánította és a vagyon­felügyelő összes díját és kiadását 150 pengő azaz Egy­­százötven pengőben állapította meg. Egyúttal a kir. törvényszék elrendeli, hogy az adós vagyonmérlegében felvett és 10.204 pengőre becsült tel­jes árukészlet és az üzlet berendezése, a 850/1931. M. E. sz. rendelet 1. §-a értelmében értékesíttessék, oly módon, hogy az a jelen végzés közzétételétől számított 60 nap alatt befejezendő és hogy a likvidációt az Országos Hi­telvédő Egylet a hitelezői bizottság és a vagyonfelügyelő közreműködésével végzi. Az O. H. E. jogosítva van az aktíváknak, akár nyilvá­nos árverésen való értékesítésére, akár a vagyonnak egészben, vagy részben szabadkézből való eladására, vagy az értékesítésnek más alkalmas módon való keresztülvitelére. Budapest, 1936. évi julius hó 24. nap­ján. A budapesti kir. törvényszék. *21699 Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisités. 4578/1936. szám. Kiss Pál kecskeméti lakos tehenének marhalevele elveszett, semmis. Kecskemét, 1936. évi julius hó 21. napján. Kecskemét th. város I. fokú állategészségügyi hatósága. 5403 Okiratmegsemmisités. 28752/1936. kig. szám. Talányi Ede szegedi lakos, 1918-beli pej, csillagos, hátsó bal kesery lovának marhalevelét elvesztette, megsemmisítem. Szeged, 1936. évi julius hó 25-én. Szeged sz. kir. város I. fokú közigazgatási hatósága. “ ’ 5273 Okiratmegsemmisités. 28718/1936. kig. szám. Lippai Ferenc Szeged, eszeszéki lakos, 1915-beli sárga kanca­lovának marhalevelét elvesztette, megsemmisítem. Szeged, 1936. évi julius hó 25-én. Szeged szab. kir. város I. fokú közigazgatási hatósága. 5295 Okiratmegsemmisités. 20430/1936. C. szám. Török Sándor hortobágyi lakos nevére 1932. évben kiadott 1928. évii pej heréit, hj. lába kesely kai­a­k marhalevele, amely ugyancsak 1932. évben Bor Ferenc debreceni lakos nevére átruházhatott, ismeretlen módon elveszett. Megsemmisítem: Debrecen, 1936. évi június hó 25-én. Debrecen sz. kir. város elsőfokú közigazgatási hatósága. 5391 Okiratmegsemmisítés. 19003/1936. C. szám. A mező­gazdasági termelő- és bérlőszövetkezet részére Debre­cenben, 1936. évi január hó 28-án, 116/1936. D. 3. állategészségügyi körzetben, 1924. évi verestarka te­hénre kiadott s 1936. évi április hó 21-én 12031/1936. átruházási szám alatt Debrecenben, Minya István debreceni lakos nevére átruházott marhalevél ismeret­len módon elveszett. Megsemmisítem. Debrecen, 1936. évi június hó 25-én. Debrecen sz. kir. város elsőfokú közigazgatási hatósága. 5392 Ifj. Schmadl Mátyás Budapest, Bihari­ ut 5. sz. fűszerüzletét átvettem. Kérem a hitelező­ket, hogy követelésüket 8 napon belül jelent­sék be Varga Józsefnél, Balkán­ u.­­3. sz. Későbbi jelentkezést figyelembe nem ve­szek. 2781 Felhívás: Strasser Mihály Vác, Széchenyi-utcai divat- és rövidáru üzletét átveszem. Hitelezők nyolc napon belül jelentkezzenek, mert azon túl felelősséget nem vállalok. Farkovits Dezső 2789 Vác, Rákóczi­ utca 7. A Takarékosság Házépítő Szövetkezet 1936. évi augusztus hó 18. napján, délután 4 órakor Budapesten, VIII., József-körut 53. sz., II. em. 19. ajtószám alatt rendes közgyűlést tart, alanti tárgysorozattal : 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelen­tése az 1935. évi üzleteredményről. — 2. Az 1935. évi mérleg- és nyereség-veszteségszámlák megállapítása és a felmentvény megadása. — 3. Alapszabályok módosítása. — 4. Igazgató­ság és felügyelőbizottság választása. — 5. Indít­ványok. Az 1935. évben kilépett — tag — üzlet­résszel, belépett — tag — üzletrésszel. Az év végén 291 tag volt 371 üzletrésszel. Mérlegszámla az 1935. üzletévről. Vagyon: Készpénz 64.50 P. Adósok 1.786.79 P. Leltár 24.— P. összesen 1.875.29 P. Teher: Üzletrésztőke 742.— P. Hitelezők 1.114.60 P. Nyereség 18.69 P. összesen 1.875.29 P. Az igazgatóság. Fenti mérleg- és veszteség-nyereségszámlákat megvizsgálta és a könyvekkel egyezőnek találta. 2782 A felügyelőbizottság. A m. kir. pénzügyminisztérium által kiadott és havonként háromszor megjelenő „PÉNZÜGYI KÖZLÖNY“ megrendelhető a magyar királyi állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. szám). Évi előfizetési ára 12 pengő, melyet a Pénzügy min. a Pénzügyi Közlöny bevi­szi a Budapest 102.060. sz. postatakarékpénztári számlára kell befizetni. Hirdetmény. A Budapesti Új Lóversenypályaépítő Rész­vénytársaság által a Magyar Lovaregylet egye­temleges kötelezettsége mellett kibocsátott ere­detileg 385.000.­ dollár névértékű, 8% -kal kamatozó elsőbbségi kötvények 1936. évi augusztus hó 1-én esedékes 24. számú szel­vényeit beváltja folyó évi augusztus hó 1. nap­jától kezdve a rendes pénztári órák alatt. Budapesten : a Magyar-Olasz Bank Rész­vénytársaság központja Figyelmeztetnek a kötvények birtokosai, hogy a szelvények beváltását a szelvény­beváltóhely csak azon esetben eszközli, ha a kötvények a beváltóhely által már felülbélye­geztettek. Amennyiben a felülbélyegzés még nem történt meg, úgy a szelvénybeváltást a beváltóhely csak azon esetben eszközli, ha a szabályszerűen kiállított kötvényeket azok bir­tokosa bemutatja és a beváltóhely a kötvénye­ket­ felülbélyegezte. A törlesztéses terv szerint kisorsoltatott 5700 dollár névértékű kötvény. Az eljáró kir. köz­jegyző tanúsítványa szerint a következő szá­mok sorsoltattak : 50 dolláros címletű kötvények: 500 dolláros címletű kötvények : 5531—5540 4421—4430 2781—2790 1000 dolláros címletű kötvények : 5681—7700 6501—6520 A beváltóhely a 24. számú szelvényeket, valamint fenti sorolt kötvényeket folyószelvé­­nyekkel együtt pengőben 340.20 árfolyam át­számításával váltja be, a 300/1936. M. E. számú rendeletben előírt módon és feltételek mellett. A kisorsolt kötvények kamatozása 1936. évi augusztus hó 1-én megszűnik és későbbi be­váltás esetén a kötvények tulajdonosai semmi­féle kamattérítésben nem részesülnek. Budapest, 1936. évi augusztus hó 1-én. Budapesti Új Lóversenypályaépítő 2784 B. I. MAGÁN­HIRDETÉSEK: 148 149 1081 155 163 167 1055 1050 1035 1008 1034 1822 1566 1577 175 1001 1099 178 1093 1094 1096 1095 1068 1702 100 dolláros cimletü kötvények : 2015—2016 2041—2042 2039—2040 2305—2306 2549—2550 2489—2490 2541—2542 2309—2310 2371—2372 2135—2136 Vegyes hirdetmény. Hirdetmény. Bl. XX. A. 34/1936. szám. A debreceni kir. közjegyzői kamara 1936. évi július hó 2. napján 569/1936. kjk. szám alatt kelt végzésével dr. Evva Ala­dárt, dr. Erdőhegyi János kisvárdai kir. közjegyző he­lyetteséül elfogadja és feljogosítja, hogy főnökiét, annak akadályoztatása esetén mindennemű közjegyzői teen­dőire nézve előzetes bejelentés kötelezettségével helyet­tesítse. Nevezett­­kir. közjegyzőhelyettes az előirt esküt a nyiregyházai kir. törvényszéknél 1936. évi julius hó 10. napján letette. Nyíregyháza, 1936. évi julius hó 16. napján. Dr. Téry Tivadar, kir. törvényszéki elnök. 5393 Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. Pk. 3830/4. 1936. sz. A battonyai kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy a személyesen el­járó Bognár Ferencné sz. Bozóki Mária dombegyházi lakos részéről a 28.000/1919. I. M. számú rendelet 6. §-a és a 30.000/1922. I. M. számú rendelet alapján elő­terjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Bognár Ferenc, volt battonyai (Szionda pta) lakos holtnak­­nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Bock Ernő batttonyai ügyvédet rendelte ki. Bognár Ferenc, aki Battonyán, 1887. május 23-án született, nős volt Bozóki Máriával, házasságából ifjú Bognár Ferenc, Mátyás és Matild nevű gyermekei szü­lettek, ingó, ingatlan vagyona nem maradt. 1915-ben bevonult az aradi 33. gyalogezredhez, miint közvitéz, ugyanezen év májusában az orosz harctérre ment, utol­jára 1915. május havában irt, azóta nem adott életjelt magáról. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményről, így különösen arról volna tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyil­vánítás kérdésében határozni. Battonya, 1936. évi június hó 16-án. A battonyai kir. járásbiróság. **939 Holtnaknyilvánítás. Pk. 2131/1936. szám. A hajdú­böszörményi kir. járásbiróság Deme Miklós, Deme Imre és Deme Gábor téglási lakosok részéről a 28000/1919. és 30000/1922. I. M. sz. rendelete alapján előterjesztett ké­relem folytán az állítólag eltűnt Deme Dániel téglási volt lakos hoktnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Józan Pál hajdú­böszörményi ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt neve : Deme Dániel, születési helye és ideje : Téglás, 1891. évi december hó 2-án, szüleinek neve: néh. Deme Mihály és néh. K. Szabó Julianna, az eltűnt : nőt­len, foglalkozása : földműves, ingó és ingatlan vagyona : ingatlan van Tégláson, bevonulásának ideje : 1914. évi július hó 24., az a csapattest, amelyhez az ismert ada­tok alapján beosztatott: a cs. és kir. 39. gyalogezred, 3. század, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szol­gálatot : ugyanaz, katonai rendfokozata : gyalogos, utolsó tábori postaszáma : 109., az a körülmény, amely közben nyomaveszett , a háború kitörésekor tényleges szolgálatot teljesített a cs. és kir. 39. gyalogezrednél, ezredével az orosz harctérre ment.­­ A magyar vörös­­kereszt tudósító irodájának értesítése szerint 1914. évi szeptember 27-én meghalt, Feldspital 8/7-ben, eltemették Sztropkón. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményről, így különösen arról volna tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnál jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a biróság az egyébként kideritett tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni. Hajdúböszörmény, 1936. évi junius hó 22. napján. A hajdúböszörményi kir. járásbiróság, 5399

Next