Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám értesítője

a A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1936 augusztus 1. Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank. Kimutatás a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank községi kötvényeiről az 1897. évi XXXII. t.-c. és az 1928. évi VII. t.-c. értelmében. 1. Az 1925. évi január 1. után forgalomba helyezett, még sorsolatlan községi kötvények névértéke 1936. jun. 30.-án $ 3,153.500"— P 18,030.451-60 2. Ezen községi kötvények biztosítékául szolgáló követelések összege 1936. junius 30.-án..............................................* 3,296.746-54 * 18,849.478-02­3. Az 1925. évi január 1. óta kibocsátott községi kötvények biztosítására rendelt alap összege 1936. junius 30.-án . „ 1.005.639-61 mely a következő értékpapírokból áll: Fizs 3.800.000-— n. é. 1931. évi kibocsátású kincstári utalvány. P 34.399-61 n. é. Ker. Minisztérium által kibocsátott útépítő kötelezőjegy. 980 drb Magyar Nemzeti Bank részvény. Budapest, 1936. évi junius hó 30-án. 2787 Az igazgatóság. Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank. Kimutatása a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Ban­k zálogleveleiről az 1876. évi XXXVI. t.­e., az 1925. évi XV. t.-c. és az 1­928. évi VII. t.-c. értelmében. A. 1. Az 1925. évi január 1. előtt forgalomba helyezett, még sorsolatlan záloglevelek névértéke 1936. junius 30.-án . . Fzs. 743.000'— P 56'60 2. Ezen záloglevelek biztosítékául szolgáló jelzálogos köve­telések összege 1936. június 30.-án....................................... K 5,696.399'— P 455'71 3. Az előbbi pontban megjelölt kölcsönök alapján szerzett jel­zálogoknak a kölcsön engedélyezésekor elfogadott becs­értéke ........................................................................................ K 17,306.979-04 P 1.384'56 4. Az 1. pontban feltüntetett záloglevelek külön biztosítására rendelt alap összege 1936. június 30.-án..................... P 264'50 mely a következő értékpapírokból áll: K 1,200.000'— n. é. 5­­2% 1919. március 1-re felm. nostr. m. kir. állami pénztárjegy. K 4,200.000'— n. é. 5 %% 1920. szept. 1-re „ „ „ „ „ * K 150.500'— n. é. 5­­2 % nostr. magyar járadékkölcsön (II—VII. hadikölcsön). Frt. 5.000'— n. é. 4 % magyar aranyjáradék nostr. n. K 3,500.000'— n. é. 5 % 1925. évi magyar állami járadék. B. 1. Az 1925. évi január 1. után forgalomba helyezett, még sorsolatlan záloglevelek névértéke 1936. junius 30.-án . $ 2,147.000'— P 12,275.687'20 2. Ezen záloglevelek biztosítékául szolgáló jelzálogos köve­telések összege 1936. junius 30.-án.................................$ 2,147.465'94 P 12,278.351*26 3. Az előbbi pontban megjelölt kölcsönök alapján szerzett jelzálogoknak a kölcsön engedélyezésekor elfogadott becs­értéke ................................................................................... P 40.699.711'— 4. Az 1925. január 1. óta kibocsátott záloglevelek külön biztosítására rendelt alap összege 1936. június 30.-án . P 1.012.249'50 mely a következő értékpapirokból áll: $ 3.000'— n. é. 7 % %-os Magyar Általános Takarékpénztár záloglevél. P 26.944'35 n. é. Ker. Minisztérium által kibocsátott útépitő kötelezőjegy. Fizs 4,371.289­09 n. é. 1931. évi kibocsátású kincstári utalvány. Budapest, 1936. évi junius hó 30-án. 2788 Az igazgatóság. A közönség figyelmébe ! A BUDAPESTI KÖZLÖNY hivatalos lap és melléklapja a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapesten a következő helyeken kapható : BUDAPESTI KÖZLÖNY KIRENDELTSÉGE V., Szalay-u. 10—14., Alagsor 30. sz. Toldi Lajos könyvkereskedése II. ker., Fő-utca 2. szám, Grill-féle R.-T. könyvkereskedése V. ker., Dorottya-utca 2. szám, „Folió“ könyvkereskedés R.-T. VI. ker., Andrássy-út 19. szám, Pfeifer Ferdinánd (Zeidler Testvérek) nemzeti könyvkereskedése IV. ker., Kossuth Lajos-utca 5. szám, Csáthy Ferenc könyvkereskedés R.-T. I. ker., Krisztina-körút 133. szám, Kókai Lajos könyvkereskedése IV. ker., Kammermayer Károly-utca 3. sz. Az előfizetési díjakat közvetlenül a kiadóhivatalhoz (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. alá) kell beküldeni. A Budapesti Közlöny kiadóhivatala. A m. kir. központi vámigazgatóság által kiadott „ÉRTESÍTŐ“ a m. kir. vámhivatalok részére hivatalos közlöny megrendelhető a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán­­tér 1. szám). Évi előfizetési ára 12.— pengő, melyet a m. kir. állami nyomda 103.200. számú postatakarék­pénztári számlájára kell befizetni. Ifi A G Y A R Á Z A T O K az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét alkotó VÁMTARIFÁHOZ I. füzet­­—XXI. tarifaosztályok (1—467 tarifaszámok), II. füzet XXII—XXVI. tarifaosztá­lyok (468—640. tarifaszámok) és III. füzet XXVI—XXXI. tarifa­­osztályok (641—801. tarifaszámok) címü kiadványok füzetenkint 8 pengő árban kaphatók a m. kir. ÁLLAMI NYOMDÁNÁL Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. és TOLDI LAJOS buda­pesti (II., Fő­ utca 2. szám) könyvkereskedő cégnek Meghívó a KOSMOS Vegyészeti és Gyógyszerészeti Termékek Gyára Részvénytársaság Budapesten, VI., Andrássy­ ut 2. szám, IV. eme­let 16. ajtószámú irodahelyiségében 1936. évi augusztus hó 11-én, délelőtt 9 órakor tartandó rendes közgyűlésére. Napirend : 1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelen­tése az 1935. üzletévről. — 2. A mérleg- és veszteség- és nyereségszámla előterjesztése és határozathozatal a veszteség ügyében. — 3. A felmentvény megadása az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak. — 4. Az igazgatóság és felügyelőbizottság választása. — 5. Esetleges indítványok. A részvények deponálandók 3 nappal a köz­gyűlés megtartása előtt a vállalat pénztáránál. Mérlegszámla. Vagyon: Ingatlan, gépek és berendezés 80.823.13. Pénztár 630.37. Adósok 16.667.73. Értékpapír 2.500.—. Árukészlet 26.000.—. Veszteségáthozat m. évről 25.496.69. Folyó évi veszteség 2.717.72. összesen­­ 154.835.64. Teher: Részvénytőke 60.000.—. Hitelezők 94.805.64. Elfogadvány 30.—. összesen pengő 154.835.64. Budapest, 1935. december 31-én. Az igazgatóság. Jóváhagyta. 2783 A felügyelőbizottság. Meghívó. Az alább felsorolt tejszövetkezetek 1936. augusztus 9-én a cégük neve mellett meg­jelölt helyen és órában tartják 1935. évi rendes közgyűlésüket, melyre tagjaikat azzal hívják meg, hogy hatá­­­rozatképtelenség esetén az új közgyűlést 1936. augusztus 16-án ugyanazon órában és helyen tartják és ez újabb közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határoz a tárgysoro­zatról. Tárgysorozat : 1. Igazgatósági jelentés. — 2. Felügyelő­bizottsági jelentés. — 3. Mérleg megállapítása, határozat az eredmény felhasználásáról. —­ 4. A felmentvények megadása. — 5. Alapsza­­bálymódosítás. 47. §. Hivatalos lapváltozás. —* 6. Igazgatóság választása. — 7. Felügyelő­bizottság választása. — 8. Esetleges indítvá­nyok. Páli-i Tejszövetkezet, mint az O. M. T. K. tagja d. u. 3 órakor a Szövetkezetben. Szili-i Tejszövetkezet, mint az O. M. T. K. tagja d. u. 3 órakor a községi elemi iskolában. Himódi Tejszövetkezet, mint az O. M. T. K. tagja d. u. 3 órakor a községházán. Sab­ódi Tejszövetkezet, mint az O. M. T. K. tagja d. u. 3 órakor a Tejszövetkezetben. Jászfényszarui Tejszövetkezet, mint az O. M. T. K. tagja d. e. 11 órakor a községházán. A mérlegeket a csarnokokban kifüggesztet­tük és azok ott megtekinthetők. 2785 Az igazgatóságok. Felelős kiadó: A m. kir. állami nyomda igazgatósága. Dr. Kálnoki KIS TAMÁS min. tanácsos, igazgató. A m. kir. állami nyomda nyomása. (Műszaki vezető : Nyári Elemér műszaki főtanácsos, aligazgató.)

Next