Budapesti Közlöny, 1936. szeptember (70. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

I Budapest, 1936. Kedd, szeptember I. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint Negyedévenkint Számonkint Hivatalos Értesítő. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó Ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Éltető Ödön pestszentlőrinci állami gimná­ziumi megbízott igazgatót saját kérésére a pestszenterzsébeti állami Kossuth Lajos gim­náziumhoz áthelyezte és megbízta az iskola igazgatói teendőinek ellátásával. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Sallay Géza budapesti tankerületi kir. fő­­igazgatósághoz szolgálattételre beosztott cím­zetes igazgató, állami gimnáziumi rendes ta­nárt a szolgálat érdekében a szolnoki állami gimnáziumhoz áthelyezte és megbízta az is­kola igazgatói teendőinek végzésével. 4 ar. P 80 f. 14 M 40 „ - 20 * Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. / A m. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 122.811. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­ű­zési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő át­számításáról. 1. §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1936. évi augusztus havában nyílt meg, to­vábbá az 1936. évi szeptember havában esedé­kes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irány­adó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és meg­fordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. 100 leu , , , ,P, 100 leva , , ,aa x, , 4.—55 100 lira , , , . x a* , 29.9055 100 norvég korona, X £, . 85.2355 100 osztrák schilling m a* * 80.—55 100 svájci frank sXX X, , 110.7055 100 svéd korona * 3 a x , . 87.47 55 3. §• Valuták (devizák)árfolyama: 4.§• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1936. évi augusztus hó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. 3.425/1936. Évi. 1. szám. Pályázat. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium al­tiszti személyzetének létszámában négy (4) II. osztályú altiszti állásra pályázatot hirdetek. A pályázatra bocsátott állások az 1933. évi 1.400/M. E. számú rendelethez csatolt 9. számú kimutatásban megállapított fizetéssel vannak egybekötve. A kinevezés az 1927. évi 3.000/M. E. számú rendelet 10. pontja alapján egyelőre ideigle­nes minőségben történik s két évi kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. A pályázatra bocsátott négy állás közül két állásra az 1931. évi III. t.-c., illetőleg az annak végrehajtása tárgyában kiadott 1931. évi 11.720/17. számú utasítás alapján kizárólagos igényjogosultsággal bírnak azok a honvédség­nél, határőrségnél, folyamőrségnél, vagy csen­dőrségnél 6 évi szolgálatot teljesített, továbbá — tekintet nélkül a teljesített szolgálati időre----a törvény 3. §-ában megállapított módon szolgálatképtelenné vált legénységi állományú egyének, akiknek ez az igényjogo­sultsága az érdekelt miniszter által kiállított igazolvánnyal elismertetett. A jelen hirdetménnyel pályázatra bocsátott másik két állásra — amenyiben a megkívánt feltételeknek megfelelnek — más pályázókkal szemben a Vitézi Rend tagjainak és az 1914—­ 1918. évi világháborúban arcvonalbeli szolgá­latot teljesített, vagy ebből kifolyólag rokkanttá vált egyéneknek van elsőbbségük. A pályázati kérvényekhez eredetben, vagy hiteles másolatban a következő okmányok csatolandók : a) általában: 1. születési anyakönyvi kivonat; 2. újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyít­vány, amely a családi állapotot, valamint az úgynevezett tanácsköztársaság ideje alatt ta­­núsított magatartást igazolja ; 3. a magyar honosságot, esetleg a magyar állampolgárság fentartására való igény sza­bályszerű bejelentését (optiót) igazoló ok­mány ; 4. az iskolai végzettséget igazoló okmány; 5. az egészségi állapotot igazoló újkeletű hatósági orvosi bizonyítvány ; 6. az eddigi foglalkozást folytatólagosan igazoló működési bizonyítványok ; b) igazolványosoknál az 1931. évi III. tc.-c. alapján kiállított „Igazolvány“ ; c) a Vitézi Rend tagjainál a Vitézi Rend Fő­­széktartósága által kiállított igazolvány; d) az 1914—1918. évi világháborúban arc­­vonalbeli szolgálatot teljesített egyéneknél a Károly csapatkereszt viselésére való jogosult­ságot tanúsító igazolvány ; e) a világháborúban arcvonalbeli szolgálat­ból kifolyólag rokkanttá vált, nem hivatásos katonai egyéneknél a rokkant járadék élvezetet, illetőleg az ellátásra való igény nélkül hadi­rokkanttá történt nyilvánítást tanúsító lap ; f) a világháborúban rokkanttá vált hivatásos katonai állományból származó egyéneknél igazolvány arról, hogy a világháború alatt szerzett sérülésükből kifolyólag rokkanttá vál­tak és sérülési pótdíj élvezetében állanak. Az igazolványosok pályázati kérvényéhez — ha tényleges szolgálatban állanak — a 2. alatti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a 3. alatti honosságot igazoló bizonyítványt és az 5. alatti orvosi bizonyítványt nem kell csatolni. 2- §• Pénzek (valuták) árfolyama: 1angol font * * a X X X 16.99 100belga . . , . a a X s 56.90 100canadai dollár * X ms a 331.— 100cseh korona . s a a 3 s 13.30 100dán korona , s a X a X 75.72 100dinár . . » „a s X s 7.80 100dollár U. S. A. . s X a a337.13 100francia frank *XX 3 , 22.30 100hollandi forint , a X 3 229.66 100lengyel zloti . * s a s X 60.75 Amsterdam » MX 3 X 229.86 P, Belgrád , , , , X 3 3 7-82 „ Berlin , , . , » a a 135.70 „ Brüssel * „ „ * X a a 57.02 „ Bukarest » * * B a a 3.41 „ Kopenhága , , a X 3 75.92 „ London i s * 3 17.— „ Milano . isi X a 9. 29.98 „ New-York , a a í S i 338.53 „ Oslo , « « * * s a a 85.43 „ Páris * * , , X 22.32 „ Prága , . j a X X 14.07 „ Sofia (clearing) * X 3 X 4.13 „ Stokholm . * s a X X 87.67 „ Varsó . . . » s X X 63.75 „ Wien (clearing) . M X X 80.45 „ Zürich * i * * 110.80 „ Egyes szám ára 10 fillér.

Next